ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 03 năm 2014

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG BÁO CÁOHIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015.

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BTNMT ngày 18/3/2010của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng Báo cáo hiện trạng môitrường quốc gia, báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực vàbáo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh;

Theo hướng dẫn tại Công văn số 58/TCMT-QTMT ngày20/01/2014 của Tổng cục Môi trường về việc xây dựng Báo cáo hiện trạng môitrường cấp tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015; trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên vàMôi trường tại Tờ trình số 103/TTr-STNMT ngày 27/02/2014,UBND tỉnh ban hành Kế hoạch lập báo cáo hiệntrạng môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2015, bao gồm các nội dungsau đây:

I. Mục đích yêu cầu.

- Nhằm cung cấp các thông tin về hiện trạng và diễnbiến chất lượng môi trường trên phạm vi toàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015;

- Cảnh báo những vấn đề môi trường cấp bách; nguyênnhân gây ô nhiễm môi trường và tác động của chúng tới sức khỏe con người, kinh tế - xã hội và môi trườngtự nhiên của tỉnh; đánh giá hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ môi trường củatỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và kiến nghị nhằm giải quyết các vấn đề về môitrường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Cung cấp tư liệu cho việc xây dựng Báo cáo hiệntrạng môi trường Quốc gia, giai đoạn 2011-2015.

II. Nội dung thựchiện.

- Lập đề cương chi tiết và dự toán kinh phí xâydựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa,giai đoạn 2011-2015, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

- Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, tàiliệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường cácngành, lĩnh vực, giai đoạn 2011 - 2015.

- Lập các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp vềhiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa,giai đoạn 2011-2015 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

III. Thời gian thực hiện.

- Từ ngày 01/3/2014 - 30/4/2014:Lập và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệtđề cương để thực hiện;

- Từ ngày 01/4/2014 - 30/8/2014:Điều tra, thu thập tài liệu có liên quan phục vụ cho việc xây dựng báo cáo hiệntrạng môi trường của tỉnh, giai đoạn 2011-2015;

- Từ ngày 01/9/2014 - 25/02/2015:Biên tập hoàn chỉnh các báo cáo chuyên đề;

- Từ ngày 01/3/2015 - 30/4/2015:Hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp hiện trạng môi trường của tỉnh, giai đoạn 2011-2015;

- Trong tháng 5/2015: Tổ chức hộinghị xin đóng góp ý kiến của các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan cho báocáo tổng hợp hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa,giai đoạn 2011 - 2015;

- Tháng 6/2015: Sửa chữa, hoànchỉnh báo cáo tổng hợp hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011- 2015 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; côngbố thông tin về hiện trạng môi trường của tỉnh và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môitrường.

IV. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Xây dựng đề cương chi tiết và dựtoán kinh phí lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn từ năm 2011 đến 2015, trình Chủtịch UBND tỉnh phê duyệt;

- Tổ chức điều tra, khảo sát, thuthập thông tin và lập các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp hiện trạng môitrường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2015 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Công bố công khai thông tin vềhiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa,giai đoạn 2011-2015.

2. Sở Tài Chính.

Xác định nguồn vốn, thẩm định dựtoán kinh phí thực hiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Cung cấp các thông tin về hiệntrạng và diễn biến môi trường đặc trưng của ngành quản lý trong giai đoạn từnăm 2011 đến 2015.

4. UBND các huyện, thị xã,thành phố.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường điều tra, khảo sát thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và hiện trạng môi trường trên địa bàn trong giai đoạn từ năm 2011 đến 6tháng đầu năm 2015;

- Cung cấp các thông tin về tìnhhình chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh,dịch vụ trên địa bàn; thông tin về công tác quản lý môi trường, giai đoạn từnăm 2011 đến đến 6 tháng đầu năm 2015./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- T.Tr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (để thực hiện);
- UBND các huyện, thị xã, TP (để thực hiện);
- Lưu: VI.Pg NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền