ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 23 tháng 03 năm 2015

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNHLUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2014/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG12 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNHLUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Thực hiện Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Quyếtđịnh số 3176/QĐ-BTP ngày 28/11/2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triểnkhai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (gọi tắt là Luật Hôn nhân vàgia đình), Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy địnhchi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (gọi tắtlà Nghị định số 126/2014/NĐ-CP)Ủy ban nhândân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai, tuyên truyền, quán triệt các nộidung cơ bản, những điểm mới của Luật Hôn nhân và gia đình, đến cán bộ, công chức,viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh;

- Xác định trách nhiệm cụ thể đối với các Sở, Ban,Ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức cóliên quan trong việc triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, đảm bảo tổchức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn,tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trongviệc triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm sự phối hợpchặt chẽ, thống nhất giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan;kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quátrình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, hiệu quả việc thực hiện Luật Hônnhân và gia đình trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biếnLuật Hôn nhân và gia đình

- Tổ chức Hộinghị triển khai Luật Hôn nhân và gia đình: Thành phần gồm lãnh đạo các Sở, Ban,Ngành, các tổ chức Đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo Ủyban nhân dân các huyện, thành phố,các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh;

- Giới thiệu, tuyên truyền những nội dung cơ bảncủa Luật Hôn nhân và gia đình bằng các hình thức như biên soạn, phát hành tàiliệu phổ biến, giới thiệu nội dung Luật Hôn nhân và gia đình; biên tập các tin,bài về hôn nhân và gia đình đăng tải trên Bản tin Tư pháp và Trang Thông tinđiện tử của Sở Tư pháp, Báo Hòa Bình; xây dựng các chuyên mục Pháp luật và Đờisống trong đó có nội dung về lĩnh vực hôn nhân và gia đình phát trên ĐàiPhát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Tổ chức tập huấn giới thiệu, triển khai những nộidung mới cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP chocác bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã;Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Tuyên truyền viên pháp luật, thànhviên Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và hòa giải viên cấp xã.

+ Cơ quan thực hiện: SởTư pháp thực hiện và phối hợp, hướng dẫn Ủy bannhân các huyện, thành phố thực hiện;

+ Cơ quan phối hợp: Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Tháng4/2015.

2. Tổ chức rà soát các văn bảnquy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình

Rà soát các văn bản pháp luật hiệnhành do Hội đồng nhân dân, Ủy bannhândân tỉnh đã ban hành liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Phânloại, lập danh mục kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới thay thếhoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung không còn phù hợp với Luật Hôn nhân vàgia đình năm 2014, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban,Ngành, cơ quan đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 vànhững năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch nàyđược bảo đảm thực hiện bằng ngân sách Nhà nước, từ nguồn kinh phí hằng năm đượccấp cho các ngành, đơn vị địa phương.

2. Phân công thực hiện

a. Trách nhiệm của Sở Tư pháp.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụđược phân công tại Mục II của Kế hoạch này;

- Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan,đơn vị, địa phương trong công tác triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đìnhvà Nghị định số 126/2014/NĐ-CP Định kỳ hoặc theo yêu cầu,phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, báocáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dântỉnh và Bộ Tư pháp;

- Tham mưu giúp Ủy bannhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kếtthi hành Luật hôn nhân và gia đình và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP khi có yêucầu.

b. Trách nhiệm của các Sở, Ban,Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khaithực hiện Kế hoạch này và phối hợp thựchiện khi có yêu cầu.

c. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Căn cứ theo nội dung của Kế hoạch này và tình hình thực tế, xây dựng Kế hoạchtriển khai thi hành Luật Hôn nhân và giađình, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP và tổ chức tập huấn Luật Hôn nhân và gia đìnhvà các văn bản hướng dẫn thi hành tới lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn cấphuyện, Lãnh đạoỦy ban nhân dân và côngchức tư pháp- hộ tịch cấp xã;

- Tổ chức thực hiện pháp luật về Hônnhân và gia đình tại địa phương mình theo quy định; định kỳ hằng năm báo cáokết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh(qua Sở Tư pháp);

- Hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện đăng kýcác việc hộ tịch cho công dân theo quy định pháp luật.

d. SởNội vụ phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng caonghiệp vụ cho công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã.

đ. Trách nhiệm của Đài Phátthanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình.

Phối hợpthực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản, các điểm mớicủa Luật Hôn nhân và gia đình và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP bằng nhiều hìnhthức thích hợp trên các phương tiện thông tin, đại chúng.

Trong quá trình triển khai thựchiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướngmắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phảnánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:

- Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp);
- Cục HT, QT, CT (Bộ Tư pháp)
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Hòa Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó Chánh VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 60b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang