ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/KH-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU(2011-2015) CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, Nghịđịnh số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sungvề quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcư;Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày22 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyđịnh chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất; Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụngđất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phốHà Nội,

y ban nhân dân Thành phố ban hành Kếhoạch Triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kếhoạch sử dụng đất 5 năm kđầu (2011-2015)của thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn(2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) củathành phố Hà Nội được xây dựng trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế thừa kết quả quy hoạch phát triển của cácngành, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất cho phát triển các ngành, các lĩnhvực.

Việc tổ chức lập, thẩm định, phêduyệt, công bố Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp huyện nhằm thực hiện Quy hoạch sửdụng đất giai đoạn (2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thànhphố Hà Nội; Đáp ứng kịp thời cho yêu cầu về quản lý đất đai, nhu cầu phát triểnkinh tế xã hội trên địa bàn Thành ph.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIANTHC HIỆN

1. Công bố Quy hoạch, Phânbổ các chỉ tiêu sử dụng đất

Công bố Quy hoạch sử dụng đất giaiđoạn (2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015)của thành phố Hà Nội đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 09/01/2013 để tổ chức, người dân biết và thực hiện theo quy hoạch, kếhoạch được duyệt.

Tổ chức phân bổ các chỉ tiêu sử dụngđất cấp thành phố đến năm 2015 và năm 2020 cho UBND các quận, huyện, thị xã làmcăn cứ lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất5 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp huyện theo quy định.

Thời hạn hoàn thành trong tháng01/2013.

2. Tổchức lập quy hoạch, kế hoạch sử dng đất

Trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đấtcấp thành phố phân bổ, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm hoàn thiệnviệc lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5năm kỳ đầu (2011-2015), báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hộiđồng thẩm định) thẩm định theo quy định. Thời hạn hoàn thành trong tháng02/2013.

3. Thẩmđịnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3.1. Căn cứ cácquy định của pháp luật đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệmtrình UBND Thành phố quyết định thành lập Hội đồng thẩmđịnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố (thành phần Hội đồng thẩm địnhtheo quy định tại Điều 21 Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của BộTài nguyên và Môi trường). Thời hạn hoàn thành trong tháng 01/2013.

3.2. Hội đồng thẩm định quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quyđịnh, khảo sát thực địa (nếu xét thấy cần thiết), kiểm tra sự phù hợp Quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, Quy hoạchchung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thẩm định quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Thời hạn hoàn thành trong tháng 3/2013.

3.3. Tổ chức thẩm định quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất cấp huyện:

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp l, Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố có tráchnhiệm gửi hồ sơ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtđến các thành viên Hội đồng và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến:

Trong thi hạnkhông quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các thànhviên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Sở Tàinguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định) để tổng hp.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làmviệc kể từ ngày kết thúc thời hạn góp ý, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổnghợp, tổ chức thẩm định theo quy định, có văn bản gửi UBNDcác quận, huyện, thị xã về kết quả thẩm định; trên cơ sở đóhoàn chỉnh hồ sơ và làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Thời hạn hoàn thành trong tháng 4/2013.

UBND các quận, huyện, thị xã hoànchỉnh hồ sơ và trình HĐND cùng cấp thông qua; UBND cấp huyện nộp 03 (ba) bộ hồsơ kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường(Thường trực Hội đồng thẩm định) để thẩm định. Trong thời hạn 10 (mười) ngàylàm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệmtrình UBND Thành phxét duyệt. Thời hạn hoàn thành trongtháng 7/2013.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường (Thườngtrực Hội đồng thẩm định): là đầu mối chủ trì phối hợp vớicác Sở, ngành Thành ph và UBND các quận, huyện, thị xãtrong việc xây dựng chương trình công tác cụ thể và triển khai thực hiện Kếhoạch này; Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị của Thành phtrong việc thực hiện Quy hoạch sử dụngđất giai đoạn (2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳđầu (2011-2015). Định kỳ báo cáo UBND Thành phố kết quả thựchiện.

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Phối hợpvới Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc cung cấp thông tin quy hoạch; Xác định sự phù hợp của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đôđến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiếtđược phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợpvới Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc cung cấp thông tin Quy hoạch tổngthể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020.

4. Các Sở, ban, ngành Thành phố: Phốihợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện,thị xã trong việc cung cấp thông tin về các quy hoạch chuyên ngành và lĩnh vựcchuyên môn được giao.

5. UBND các quận, huyện, thị xã: Chủtrì trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo quyđịnh, xây dựng và lập kế hoạch triển khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn(2011-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015)được phê duyệt; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môitrường.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thựchiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu(2011-2015) của thành phố Hà Nội, yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành và Chủ tịchUBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức, triểnkhai thực hiện.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (để báo cáo)
-
TT Thành ủy; TT HĐND; (để báo cáo)
-
Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
-
Phó Ch tịch Vũ Hồng Khanh; (để báo cáo)
-
Các S, ban, ngành;
-
UBND các quận, huyện, thị xã;
-
VPUB: CPVP, TNMT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT .
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh