ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2381/KH-UBND

Kon Tum, ngày 19 tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN TRI THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN VỀ CÁC XÃTHAM GIA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2013- 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHKON TUM

Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểmtuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn,miền núi giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Đề án 500);

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sáchtrung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sáchđầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/ 2008/NQ-CP ngày27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vữngđối với 62 huyện nghèo;

Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-BNV ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Kế hoạch triểnkhai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xãtham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 -2020;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân bổ số lượng trí thức trẻtham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham giaphát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhKế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tìnhnguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020(sau đây gọi tắt là Đề án) trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VITHỰC HIỆN

1. Mục đích

- Tăng cường trí thức trẻ ưu tú(sau đây gọi là Đội viên) có trình độ đại học về công tác tại các xã thuộc vùng,có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi theonhu cầu sử dụng nhân lực của từng xã nhằm giúp cấp ủy, chính quyền các xã thuộc03 huyện Đăk Glei, Kon Rẫy, Sa Thầy phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóađói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

- Thông qua các hoạt động thựctiễn ở cơ sở tạo cơ hội, điều kiện để Đội viên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành;bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành có liên quancủa tỉnh cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Đề án; thường xuyên tuyêntruyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án, đảm bảo Đề án được triển khaithành công, hiệu quả.

- Công tác tổ chức tuyển chọn Độiviên phải công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quyđịnh của pháp luật để lựa chọn được những người có đủ phẩm chất, năng lực vàcác điều kiện theo yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh công chức chuyên môn cầntuyển chọn.

- Việc bố trí Đội viên về các xãcông tác phải căn cứ vào nhu cầu bố trí sử dụng công chức của từng xã và sốlượng Đội viên đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phân bổ và Chủ tịch UBND tỉnh Quyết địnhphê duyệt.

3. Phạm vi thực hiện

Đề án được triển khai thực hiệntại 10 xã thuộc 03 huyện Sa Thầy, Đăk Glei, Kon Rẫy với số lượng chỉ tiêu vàchức danh công chức cấp xã cần tuyển cụ thể như sau:

- Huyện Sa Thầy 06 chỉ tiêu, trong đó:

+ Xã la Dom: 01 chức danh tư pháp -hộ tịch;

+ Xã la Tơi: 01 chức danh văn hóa-xãhội;

+ Xã la Đal: 01 chức danh tư pháp -hộ tịch;

+ Xã Mô Rai: 01 chức danh địa chính,nông nghiệp, xây dựng và môi trường;

+ Xã Rờ Kơi: 01 chức danh địa chính,nông nghiệp, xây dựng và môi trường;

+ Xã Ya Tăng: 01 chức danh địa chính,nông nghiệp, xây dựng và môi trường;

- Huyện Đăk Glei 02 chỉ tiêu,trong đó:

+ Xã Mường Hoong: 01 chức danh địachính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường;

+ Xã Ngọc Linh: 01 chức danh địachính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường.

- Huyện Kon Rẫy 02 chỉ tiêu, trongđó:

+ Xã Đăk Tơ Lung: 01 chức danh địachính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường;

+ Xã Đăk Tờ Re: 01 chức danh văn hóa- xã hội.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền

a) Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền về mục tiêu, ýnghĩa, nội dung của Đề án nhằm cung cấp thông tin cho các ứng viên đủ điều kiệnbiết và đăng ký tham gia Đề án; nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền cáccấp, cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh để tạo sự đồng thuận, ủnghộ, tạo điều kiện giúp đỡ Đội viên hoàn thành nhiệm vụ.

- Nội dung tuyên truyền phải phùhợp với tiến độ và các hoạt động của Đề án để đảm bảo thiết thực, tiết kiệm vàhiệu quả.

b) Thời gian thực hiện: Từ tháng09/2014 đến khi kết thúc dự án.

c) Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ chủtrì, phối hợp với Tỉnh đoàn, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Ủy ban nhân dân cáchuyện tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức Hội nghị triển khai

a) Nội dung:

- Quán triệt các văn bản của Trungương về Đề án 500.

- Thông qua Kế hoạch tuyển chọn tríthức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giaiđoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngànhvà địa phương có liên quan trong việc triển khai Đề án đảm bảo đúng mục tiêu,yêu cầu đề ra.

b) Thời gian: tháng 9/2014.

c) Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ chủtrì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thựchiện.

3. Tổ chức tuyển chọn

3.1. Thành lập hội đồngtuyển chọn

- Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBNDtỉnh Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn với thành phần theo đúng quy địnhtại Quyết định số 1152/QĐ-BNV ngày 22/10/2013 của Bộ Nội vụ.

- Thời gian: tháng 9/2014.

3.2. Thông báo tuyển chọn

- Sở Nội vụ thông báo công khaitrên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử vàniêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân các huyện Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Glei về sốlượng, tiêu chuẩn, điều kiện và thời gian tuyển chọn để các ứng viên biết vàđăng ký tham gia Đề án.

- Thời gian hoàn thành: tháng9/2014.

3.3. Tiếp nhận hồ sơ đăng kýdự tuyển

- Trên cơ sở thông báo tuyển chọn,Sở Nội vụ tổ chức nhận hồ sơ của các ứng viên đăng ký tham gia Đề án theo đúngquy định.

- Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kểtừ ngày thông báo tuyển chọn.

3.4. Tổ chức tuyển chọn

- Hội đồng tuyển chọn có tráchnhiệm tổ chức xét chọn đội viên theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về kếtquả tuyển chọn đội viên. Nội dung xét tuyển bao gồm xét kết quả học tập vàphỏng vấn trực tiếp ứng viên về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầucủa chức danh công chức cấp xã cần tuyển.

- Thời gian hoàn thành: tháng10/2014.

3.5. Phê duyệt kết quả tuyểnchọn và báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định

- Sau 15 ngày kể từ ngày tổ chứctuyển chọn, Hội đồng tuyển chọn báo cáo UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển chọn vàgửi kết quả tuyển chọn (kèm hồ sơ các ứng viên tham gia tuyển chọn) về Vụ Côngtác thanh niên, Bộ Nội vụ để thẩm định theo quy định.

- Thời gian hoàn thành: tháng11/2014.

3.6. Phê duyệt danh sách Độiviên và thông báo kết quả tuyển chọn

- Căn cứ kết quả thẩm định của BộNội vụ, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sáchĐội viên được tuyển chọn.

- Căn cứ vào Quyết định phê duyệtdanh sách Đội viên được tuyển chọn của UBND tỉnh, Sở Nội vụ có trách nhiệmthông báo đến UBND các huyện Sa Thầy, Đăk Glei, Kon Rẫy và đến từng Đội viênbiết để chủ động sắp xếp công việc trước khi tham gia Đề án; đồng thời, gửidanh sách Đội viên về Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ để tổ chức bồi dưỡng vàlàm cơ sở thực hiện chế độ, chính sách đối với Đội viên trong thời gian tham dựkhóa bồi dưỡng.

3.7. Tổ chức đào tạo, bồidưỡng cho Đội viên

- Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Côngtác thanh niên, Bộ Nội vụ để cử Đội viên tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng do BộNội vụ tổ chức theo quy định.

- Thời gian: Theo thông báo vàhướng dẫn của Bộ Nội vụ.

3.8. Tổ chức bố trí đưa cácđội viên về xã công tác

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủyban nhân dân huyện Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy tiếp nhận và bố trí công tác theođúng chức danh được tuyển chọn cho các Đội viên sau khi hoàn thành chương trìnhđào tạo, bồi dưỡng.

- Sở Nội vụ ký hợp đồng lao độngđối với Đội viên theo đúng quy định của pháp luật về lao động ngay khi Đội viênvề xã công tác để làm căn cứ thực hiện chế độ, chính sách được quy định tạiQuyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểmtra và giám sát việc thực hiện Đề án

- Định kỳ 6 tháng một lần, cấp xãcó trách nhiệm đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của Đội viên; đánh giáthuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và những kiến nghị, đề xuất gửiỦy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ).

- Phòng Nội vụ có trách nhiệm tổnghợp, báo cáo UBND huyện để gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

- Sở Nội vụ có trách nhiệm tổnghợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ kết quả công tác của từng Độiviên.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng9/2014 đến tháng 12/2020.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kếtviệc triển khai thực hiện Đề án

5.1. Tổ chức Hội nghị sơ kếtđánh giá kết quả triển khai Đề án

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp vớicác đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Đề án 500 báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ, làm cơ sở đề xuất thực hiện Đề án trong thờigian tiếp theo bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, đề nghị biểu dương, khenthưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chứctriển khai, thực hiện Đề án 500 theo quy định của pháp luật về thi đua khenthưởng.

- Thời gian thực hiện: Tháng6/2017.

5.2. Tổ chức Hội nghị tổngkết đánh giá kết quả thực hiện Đề án

- Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhândân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 500, báocáo Bộ Nội vụ, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành cơ chế,chính sách thu hút được nhiều trí thức trẻ có trình độ đại học tình nguyện vềcác xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi. Đồng thời, biểu dương, khenthưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chứcthực hiện Đề án 500 theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Đề ántheo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtĐề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia pháttriển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơquan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảođúng, tiến độ đề ra.

- Theo dõi, đánh giá tình hìnhthực hiện, khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện Đề án trên địa bàntỉnh, kịp thời đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính:

- Căn cứ nội dung Đề án đã đượcThủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg này 30/9/2014 và Kếhoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cáchuyện, xã thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án xây dựng dự toán kinh phí trìnhUBND tỉnh xem xét, phê duyệt để bảo đảm thực hiện các hoạt động của Đề án theođúng tiến độ đề ra.

- Hướng dẫn sử dụng kinh phí đểthực hiện các nội dung của Đề án theo quy định.

3. UBND các huyện Sa Thầy, Đăk Glei, Kon Rẫy:

- Chỉ đạo các xã bố trí, phân côngnhiệm vụ cho Đội viên đúng với chức danh công chức cấp xã được tuyển chọn; tạođiều kiện thuận lợi cho Đội viên nhanh chóng tiếp cận công việc và hoàn thànhtốt nhiệm vụ được giao.

- Đảm bảo các chế độ, chính sáchcho Đội viên theo quy định hiện hành.

- Tổ chức nhận xét, đánh giá Độiviên theo định kỳ 06 tháng, 01 năm; báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai,thực hiện Đề án 500 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong quá trìnhtriển khai thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị,địa phương báo cáo kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giảiquyết./.


Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
-
Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Ban Tổ chức Tnh ủy;
-
Vụ Công tác Thanh niên - Bộ Nội vụ (b/c);
-
Các sở: Nội vụ, Tài chính, NN &PTNT, LĐTB&XH, Thông tin và Truyền thông
-
Ban dân tộc tỉnh
-
Tnh Đoàn Kon Tum;
-
Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện: Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Ry;
-
Đài Phát thanh- Truyền hình tnh; Báo Kon Tum;
-
Cổng Thông tin điện tử tnh;
-
Lưu: VT, TH2

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng