ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2398/KH-UBND

Thành phốHồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, TỔCHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2013

Trên cơ sởkết quả đạt được trong công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dụctrẻ em năm2012; Năm 2013, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện cácnội dung cơ bản của Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chínhtrị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc vàgiáo dục trẻ em trong tình hình mới; Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày22 tháng 4 năm 2010 củaThủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; Quyếtđịnh số 267/QĐ-TTg ngày22 tháng 02năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trìnhQuốc gia Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày04 tháng 6 năm 2009 củaThủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởngbởi HIV/AIDS năm 2011 và tầm nhìn đến năm 2020; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 03tháng 8 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tácbảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng, phát huy vai trò của Đội Thiếu niênTiền phong Hồ Chí Minh thành phố.

Được sự quan tâm hỗ trợ và làm tốt công tác phốihợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền và cấp ủy đảng các cấp,công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em có nhiều hoạt động tích cực góp phần từng bướcnâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàncảnh đặc biệt. Trong năm 2012 đã thăm và tặng 11.173 phần quà cho trẻ em cóhoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, trung tâm giáo dục, trường giáo dưỡng vớitổng kinh phí trên 10 tỷ đồng; tổ chức Hội trại cho 350 trẻ em có hoàn cảnh đặcbiệt với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng; cấp phát 460.334 thẻ Bảo hiểm y tếmiễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi; miễn giảm học phí cho 36.272 trường hợp trẻ emthuộc hộ nghèo…

Theo số liệu thống kê hiện nay trên địa bànthành phố có khoảng 70.000 em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoảncảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố (chiếm tỷ lệ 6,16%). Một bộphận gia đình chưa nhận thức được trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc vàgiáo dục trẻ em, chưa tạo điều kiện cho trẻ được học hành, cá biệt có gia đìnhcòn hành hạ, đánh đập con em mình, để trẻ đi lao động cực nhọc rơi vào conđường tệ nạn, phạm pháp. Công tác truyền thông vận động xã hội chưa sâu rộng.Sự phối hợp của các ngành, các cấp từng lúc, từng nơi chưa đồng bộ, thiếu kịpthời, cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở phường, xã biến động nhiều.Tình hình trẻ em vi phạm pháp luật ngày càng diễn biến phức tạp, trẻ hóa, tínhchất manh động, nguy hiểm ngày càng tăng. Trẻ em bị tai nạn thương tích (nhấtlà đuối nước) năm sau cao hơn năm trước.

Nhằm nâng cao trách nhiệm của toànxã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em nói chung, trẻ em có hoàncảnh đặc biệt nói riêng; đảm bảo cho mọi trẻ em được thể hiện các quyền cơ bảnvà bổn phận của mình trong một xã hội an toàn, lành mạnh và phát triển; Ủy bannhân dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm2013 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy,chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng vàcác mục tiêu cần đạt được của công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em cũngnhư phòng ngừa, hạn chế những tác động tiêu cực đến trẻ em trong tình hình mới.

2. Thực hiện hiệu quả hơn các chính sách,chương trình; vận động xã hội góp sức tích cực hơn nhằm cải thiện điều kiệnsống, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu sốvà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

3. Tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệttrẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có mộtmùa hè an toàn, lành mạnh. Hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn thươngtích, rơi vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bị bóc lột sức lao động dothiếu sự quan tâm chăm sóc và giáo dục của gia đình, nhà trường và các cơ quanchức năng.

II. CHỦ ĐỀ CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM2013

“Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ emnghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ ngày 01tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức lễ phát động Tháng hành động Vìtrẻ em:

Để tiết kiệm về mặt thời gian vàkinh phí, nhưng vẫn đảm bảo được nội dung, ý nghĩa và sự quan tâm của toàn xãhội, lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em được kết hợp với lễ Khai mạc hè năm2013 tại huyện Bình Chánh. Đối với các quận, huyện không tổ chức lễ phát độngTháng hành động Vì trẻ em thì tập trung triển khai các hoạt động trọng tâmtrong tháng theo định hướng chung của thành phố và tính đặc thù của địa phương.

2. Rà soát việc thực thi cácvăn bản luật pháp, chính sách của Trung ương và thành phố:

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu tổchức rà soát việc thực thi các văn bản pháp luật, chính sách của Trungương và của thành phốliên quan tới công tác bảo vệ chăm sócvà giáo dục trẻ em của thành phố; tham mưu, đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổsung các chính sách phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho trẻ em nghèo và trẻem có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội bình đẳng tiếp cận các dịch vụ xãhội.

3. Tổ chứccác sự kiện và các hoạt động truyền thông, vận động xã hội:

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoànthể có liên quan, ngoài những nội dung tuyên truyền trong kế hoạch năm củathành phố về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong Tháng hành động Vì trẻem cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm cơ bản như:Luật Bảo vệ - Chăm sóc và Giáo dục trẻ em; Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chuẩn xã, phườngphù hợp với trẻ em; Thông tưsố 23/2010/TT-LĐTBXH ngày06 tháng 8 năm 2010của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội về Quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ embị bạo lực, bị xâm hại tình dục; các quy định về phòngchống tai nạn thương tích đối với trẻ em(trong đócó tai nạn đuối nước).

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành, đoàn thể có liên quan lồng ghép vào các hoạt động “Năm Gia đìnhViệt Nam”, ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, tổ chức gặpmặt, biểu dương nhữnggia đình có hoàn cảnh khókhăn nhưng biết vươn lên nuôi con tốt, dạy con ngoan và trở thành những gươngđiển hình của xã hội. Vận động hộ gia đình tham gia hưởng ứng thực hiện Sạchnhà, đẹp ngõ, bảo vệ môi trường. Phối hợp tăng cường sinh hoạt Câu lạc bộ Ông Bà Cháu.

- Giao Thành đoàn Thanhniên cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức cáchoạt động lồng ghép nhân các ngày lễ như: Kỷ niệm 315 nămSài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, ngày Quốc tế thiếu nhi 01 tháng 6, Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 05tháng 6… nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dụcthiếu niên, nhi đồng về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống của dân tộc nóichung và lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân và tuổi trẻ thành phố Hồ ChíMinh nói riêng. Gắn phong trào Thanh niên tình nguyện hè năm 2013, ngày Quốc tếthiếu nhi 01tháng 6 với các hoạt động chăm lo cho trẻ em. Chỉ đạo các hệ thốngĐoàn cơ sở tăng cường việc tổ chức các sân chơi cho các em với các chủ đề về antoàn giao thông, bảo vệ môi trường…

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ vào đặcđiểm, tình hình của địa phương và nội dung của kế hoạch để có các phân công chỉđạo thực hiện.

Các khẩu hiệu tuyên truyền vềTháng hành động Vì trẻ em năm 2013:

- Tạo cơ hội cho trẻ em nghèo, trẻem dân tộc thiểu số đến trường;

- Trẻ em - niềm hạnh phúc của mỗigia đình;

- Tình nguyện vì trẻ em - vì hiệntại và tương lai;

- Đầu tư cho trẻ em để phát triểnbền vững;

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim,bảo vệ trẻ em bằng hành động;

- Chung tay góp sức vì sự no ấm củatrẻ em nghèo, trẻ em dân tộc;

- Hướng tới một xã hội không cótrẻ em nghèo khó và thất học;

- Vìtương lai của đất nước hãy chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc.

4. Tổ chức các hoạt động chămlo về vật chất, tinh thần:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các sở, ban ngànhvà đoàn thể thành phố triển khai tổ chức gặp gỡ, tìm hiểunguyện vọng, thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàncảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố. Vận động các nguồnkinh phí để tổ chức thành công Hội trại dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệttại Cần Giờ.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyệnchỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức các sựkiện hoặc đợt vận động nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực, kinhphí để tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặcbiệt; hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật; triển khai các côngtrình dành cho trẻ emtrên địa bàn.

5. Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấpcơ sở:

Đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện và phường,xã, thị trấn tùy vào đặc điểm tình hình và điều kiện của địa phương tổ chứcDiễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em”. Thời gian tổ chức trong khoảng từ tuầnthứ 2 đến tuần thứ 3 tháng 6 năm 2013.

6. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí,sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thaocho trẻ em:

Việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí chotrẻ em được gắn chặt với việc thực hiện kế hoạch hè của thành phố, riêng trongTháng hành động Vì trẻ em, tập trung vào một số hoạt động cơ bản cụ thể như sau:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phốihợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tập trung kiểm tra, giám sátcác công trình vui chơi giải trí đã được thành phố và quận, huyện đầu tư, xâydựng trong năm 2011 - 2012, đảm bảo các em được tiếp cận miễn phí các dịch vụ;các công trình được duy tu, sửa chữa và sử dụng đúng mục đích. Triển khai thựchiện phong trào tập thể dục buổi sáng, tổ chức các lớp phổ cập bơi, lớp năngkhiếu thể thao hè; các hoạt động vui chơi giáo dục trẻ em nếp sống văn minh,bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật giao thông, tham quan tìm hiểu lịch sửSài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh trong hệ thống bảo tàng, di tích thành phố.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu tổchức các hoạt động giáo dục trẻ em kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng, tránh rơi vàotệ nạn xã hội; các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bị bóc lột lao động; phòngtránh tai nạn thương tích (đặc biệt các tai nạn giao thông, đuối nước), thamgia giao thông an toàn, học bơi, sơ cứu người bị tai nạn, thương tích...

- Thành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chủtrì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức các tuần lễchiếu phim lưu động miễn phí cho thiếu nhi ở những vùng có điều kiện kinh tếkhó khăn của thành phố; đẩy mạnh hoạt động rạp chiếu phim 3D miễn phí cho thiếunhi ở các quận, huyện.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, chỉ đạo tổchức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em trên địa bàn thông qua các tròchơi dân gian, các giải bóng đá, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, bơi lội... nhằmthu hút và phát huy quyền tham gia của trẻ em, góp phần hạn chế trẻ em sa đàvào các trò chơi mang tính bạo lực, tham gia các vụ việc gây mất trật tự nơicông cộng và các tệ nạn xã hội khác. Tạo điều kiện để trẻ em nghèo và trẻ em cóhoàn cảnh đặc biệt được tham quan, du lịch, tham gia các sự kiện văn hóa, thểthao. Tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục trẻ em gìn giữ phát huy các giá trịvăn hóa truyền thống; không sử dụng đồ chơi, chơi trò chơi phản văn hóa, bạolực, có chất độc hại và không thân thiện với môi trường. Tổ chức các hoạt độnggiao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa trẻ em nghèo và trẻ em cóhoàn cảnh đặc biệt với các trẻ em khác để tăng cường sự tự tin, hỗ trợ các emhòa nhập cộng đồng. Vận động các đơn vị kinh doanh hoạt động du lịch, vui chơigiải trí trên địa bàn có chế độ ưu tiên, miễn, giảm phí cho trẻ là con em hộgia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; làm việc với các rạp chiếu phimbố trí thời gian chiếu ít nhất mỗi ngày một xuất miễn phí dành cho trẻ em trongTháng hành động Vì trẻ em.

7. Kiểm tra giám sát và đánh giá tổng kếtviệc thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em:

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủtrì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra,giám sát việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; giám sát việc thựchiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ vềthực hiện chính sách trợ cấp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;Nghị định số 49/2010/NĐ -CPngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chínhphủ về Quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sửdụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáodục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 -2015 tại các quận, huyện; phường, xã, thịtrấn. Thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng lao động trẻ em nhằm ngăn chặnkịp thời các hành vi lạm dụng sức lao động trẻ em; phối hợp xử lý nghiêm minhcác trường hợp ngược đãi, xâm hại, vi phạm quyền trẻ em.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủtrì kiểm tra các điểm giữ trẻ bất hợp pháp, nhóm nuôi trẻem không đạt tiêu chuẩn;xử lý theo quy định phápluật.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức hoạt động Tháng hành động Vìtrẻ em của các đơn vị cấp thành phố; quận - huyện; phường - xã, thị trấn sửdụng trong dự toán kinh phí ngân sách đã giao năm 2013 và kinh phí tổ chức cáchoạt động hè dành cho thiếu nhi. Ngoài ra, các địa phương cần huy động cácnguồn lực, kinh phí xã hội hóa cho việc tổ chức các hoạt động Tháng hành độngVì trẻ em năm 2013 nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngànhvà Ủy ban nhân dân quận, huyện sử dụng nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch Thánghành động Vì trẻ em theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở, ban, ngành có trách nhiệm xây dựng kếhoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan, đảm bảo tiếnđộ thời gian và hiệu quả của chương trình, tránh hình thức. Ủy ban nhân dânquận, huyện căn cứ nội dung kế hoạch và tình hình thực tế của địa phương, xâydựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thànhphố và các tổ chức đoàn thể chỉ đạo cơ sở thuộc hệ thống vận động phụ huynh tạođiều kiện, đưa con em tham gia sinh hoạt thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ dođịa phương tổ chức nhằm thực hiện thành công Tháng hành động Vì trẻ em.

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể thành phố có liênquan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tổng hợp Đánh giá và báocáo kết quả thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em về Ủy ban nhân dân thành phốthông qua bộ phận Thường trực (Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội - Phòng Bảovệ chăm sóc trẻ em) trước ngày 02 tháng 7 năm 2013.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cótrách nhiệm theo dõi, giám sát, đánh giá, tổng hợp kếtquả triển khai thực hiện Tháng hành động Vì trẻem năm 2013, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội./.

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể TP;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân TP;
- Các Sở, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận - huyện;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV;
- Lưu:VT, (VX-VN) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận