UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 24/KH-SYT

Hà Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TRONG NGÀNH Y TẾ HÀ GIANG

Căn cứ Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2016;

Sở Y tế Hà Giang ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 1338/CT-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Hà Giang về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

b) Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, năng lực trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tạo bước chuyển biến tích cực trong lề lối làm việc với tinh thần phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức.

c) Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước;

d) Gắn công tác cải cách hành chính với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công khai minh bạch các thông tin, các quyết định và hoạt động của đơn vị.

đ) Biểu dương kịp thời các mô hình tổ chức, gương điển hình tập thể hoặc cá nhân thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

a) Nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực y tế tại các đơn vị hành chính nhà nước, đảm bảo sự hài lòng của người dân khi sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại đơn vị sự nghiệp

b) Tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng các dịch chăm sóc sức khỏe cho người dân; tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

c) Thường xuyên rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế liên quan đến người dân và tổ chức; Cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung; bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị; niêm yết tại trụ sở làm việc theo qui định

d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính.

đ) Tuyên truyền công tác cải cách hành chính, gắn với tuyên truyền việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đổi mới phong cách, lề lối làm việc; Đổi mới về phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

II. NỘI D UNG TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản:

1. Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

2. Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 06/11/2013 của Bộ Y tế về việc phê duyệt đề án “xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công”.

3. Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016 - 2020);

4. Quyết định số 5384/QĐ-BYT ngày 17/12/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2016 - 2020;

5. Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang V/v Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2016;

6. Kế hoạch số 188/KH-SYT ngày 11/11/2015 của Sở Y tế Hà Giang về việc ban hành kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Y tế giai đoạn 2016 - 2020;

7. Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 08/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách lề lối làm việc của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

8. Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trên địa bàn tỉnh Hà Giang

III. ĐỐI TƯỢNG TUY ÊN TRUYỀN

Đối tượng tuyên truyền về CCHC gồm toàn thể cán bộ, công chức và viên chức ngành Y tế và cá nhân, các tổ chức xã hội.

IV. KINH PHÍ

Các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao năm 2016 để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Các đơn vị trực thuộc: Xây dựng kế hoạch cụ thể nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính gửi về Văn phòng Sở Y tế trước ngày 30/4; định kỳ 6 tháng, 1 năm đưa vào nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết của đơn vị 15/6 và 15/12)

3. Ban chỉ đạo cải cách hành chính Sở Y tế chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Kế hoạch này để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội Vụ) về kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Sở Y tế.

4. Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe: Phối hợp với Văn phòng Sở Y tế chủ động đưa tin tuyên truyền các hoạt động triển khai cải cách hành chính trong ngành Y tế.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trong ngành Y tế năm 2016. Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:- BCĐ CCHC tỉnh; Nội vụ; Y tế; Y tế; trc thuc;
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐCLương Viết Thuần