ỦY BAN NHÂN DÂN TNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 24/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2016

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 19/01/2016 của Tỉnh ủy về Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đng bộ tnh nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban nhân dân tnh xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình tăng cường quốc phòng giai đoạn 2015-2020 như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CHUNG:

Quán triệt sâu sc nghị quyết đại hội đng bộ các cấp, chthị, mệnh lệnh của trên và nhiệm vụ của địa phương. Phát huy sức mạnh tng hợp của các cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nâng cao sức mạnh chiến đấu lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, xây dựng khu vực phòng thủ tnh ngày càng vng chắc, làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" (“DBHB”), bạo loạn lật đcủa chnghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Tăng cường qun lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn; kết hợp chặt chgiữa phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vng n định chính trị. Tập trung xây dựng cơ quan quân sự các cấp và LLVT tnh vững mạnh toàn diện có chất lượng tng hợp và khả năng chiến đấu cao, hoàn thành thng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

A. Nhiệm vụ:

1. Thường xuyên lãnh đạo, chđạo, tuyên truyền đcán bộ, chiến sĩ trong LLVT, cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cnh giác cách mạng, sẵn sàng, chiến đấu (SSCĐ), chủ động kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược “DBHB” bạo loạn lật đcủa các thế lực thù địch, sẵn sàng ứng phó thng lợi với các tình huống có thxảy ra, góp phn giữ vng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao hiệu qucông tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; ban hành các văn bn chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

3. Xây dựng, cng cố nền quốc phòng toàn dân vng mạnh, kết hợp chặt chkinh tế với quốc phòng an ninh, quốc phòng an ninh với kinh tế, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng th (KVPT) tnh, huyện ngày càng vng chắc đáp ứng yêu cu nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Tập trung hun luyện, giáo dục quốc phòng - an ninh nâng cao chất lượng tng hợp và sức mạnh chiến đu của LLVT; đy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kluật; xây dựng quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), hoàn thành tt mọi nhiệm vụ được giao.

5. Phối hợp chặt chvới các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn chđộng phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai, phòng chng cháy n, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sn của Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

6. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

B. NỘI DUNG:

Nhiệm vụ

Nội dung

Cơ quan chỉ đạo

Cơ quan chtrì

Cơ quan phối hp thc hin

Thời gian

2016

2017

2018

2019

2020

1. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị làm nòng cốt trong phòng chống “DBHB" bạo loạn lật đ

1. Quán triệt, học tập Nghị quyết đại hội Đng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đảng bộ tnh Ninh Bình lần thứ XXI.

Tnh ủy, UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo tnh ủy

x

x

x

x

x

2. Nâng cao chất lượng, hiệu qu công tác tư tưởng - văn hóa, trọng tâm là quán triệt các nghị quyết, chthị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: xây dựng cho cán bộ, chiến scó bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đng trong LLVT tỉnh.

Tnh ủy, UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Ban Tuyên giáo tnh ủy

x

x

x

x

x

3. Đi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục chính trị, ph biến giáo dục pháp luật cho các đi tượng. Nâng cao chất lượng, hiệu qu công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, hướng phong trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị

Tnh ủy, UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

x

x

x

x

x

4. Tăng cường công tác bo vệ chính trị nội bộ, chủ động đu tranh phòng chống âm mưu "Diễn biến hòa bình", các hoạt động cài cắm, móc nối, thu thập tin tức tình báo của địch đảm bo an toàn cho các hoạt động của LLVT tnh. Phấn đấu 100% quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Tnh ủy, UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Công an tnh và các quan, đơn vị

x

x

x

x

x

5. Chủ động phi hợp thc hiện tốt các chế độ chính sách quân đội, hậu phương quân đội và các chính sách xã hội: tích cực gii quyết các tồn đọng về chính sách sau chiến tranh theo quyết định của Chính ph; đẩy mạnh phong trào đền ơn, đáp nghĩa. Tham gia xóa đói, gim nghèo địa phương

Tnh ủy, UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Ban Dân vận Tnh ủy

x

x

x

x

x

6. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đng viên có bản lĩnh chính trị vng vàng, thc sự tiền phong gương mẫu, phẩm cht đạo đức tt, li sng trong sạch, có năng lực hoạt động thực tin. Hàng năm có 100% đội ngũ cán bộ cấp ủy hoàn thành nhiệm vụ khá trlên. Đảng bộ quân sự tỉnh và trên 85% Đảng bộ, chi bộ cơ sđạt TSVM, không có Đảng viên vi phạm tư cách, không có tổ chức Đảng yếu kém.

Tnh ủy, UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tnh ủy; các cơ quan, đơn vị

x

x

x

x

x

II. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác quân s, quốc phòng địa phương

1. Tiếp tục quán triệt, trin khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của Đng ủy Quân sự Trung ương về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người ch huy gn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tnh ủy, UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Ban Tổ chức Tnh ủy

x

x

x

x

X

2. Trin khai thực hiện nghiêm Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên. Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đạt 1,4 -1,6 %, lực lượng Dự bị động viên đạt 1,8 % trlên so với dân số.

UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Các cơ quan, đơn vị

x

x

x

x

X

4. Trin khai thực hiện công tác quy hoạch, qun lý, sử dụng đất quốc phòng theo Quyết định 107 của Thtướng Chính ph. Khôi phục, tu bhệ thống mốc quân dụng và mốc pháo binh trên địa bàn tỉnh đã mt, hư hng.

UBND tnh

Bộ CHQS tnh

S TN&MT

x

x

x

x

x

III. Tăng cường chỉ đạo nhiệm vụ xây dng tỉnh, huyện thành khu vc phòng thủ vững chc

1. Tiếp tục trin khai thực hiện Nghị quyết s 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 152/NĐ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động s27-CTr/TU của Tnh ủy Ninh Bình vtiếp tục xây dựng các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương thành KVPT vững chc trong tình hình mới.

Tnh ủy, UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Ban Tổ chức Tnh ủy

x

x

x

x

x

2. Chỉ đạo hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng thế trận quân sự KVPT theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 152/NĐ-CP của Chính ph và Chthị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh quân khu.

- Chỉ đạo nâng cấp xây dựng hệ thống các công trình quốc phòng, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần, căn chậu phương của tnh. Từng bước có kế hoạch nâng cấp schỉ huy cơ bản, khu sơ tán cơ quan lãnh đạo tỉnh

UBND tnh

Bộ CHQS tnh

S KH&ĐT, S Tài chính, s TM&MT

x

x

x

x

x

IV. Chỉ đạo LL quân s tnh duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, không đ xy ra tình huống bất ngờ

1.Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ lệnh số 397/CL-BTL của Tư lệnh quân khu 3 vcông tác sẵn sàng chiến đu; Chthị s460 của Tư lệnh quân khu 3 về sn sàng chiến đấu phòng không. Đc biệt trong các ngày l, ngày tết, dịp diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương.

UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Các cơ quan và đơn vị

x

x

x

x

x

2. Thực hiện nghiêm Nghị định số 77 ngày 12/7/2010 của Thtướng Chính phvề nhiệm vụ bo vệ ANQG, giữ gìn trật tự ATXH và nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

- Phi hợp với các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai, phòng chống cháy nổ, cháy rừng hạn chế mức thp nhất thiệt hại vngười, tài sn của Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Công an tnh và các cơ quan, đơn vị

x

x

x

x

x

V. Chđạo nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy và rèn luyện kluật của LL quân s địa phương

1. Chỉ đạo nâng cao chất lượng hun luyện cho LLVT. Phấn đấu hun luyện LL thường trực 100% đạt yêu cầu trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi; lc lượng DQTV, DBĐV có 85-90% đạt yêu cầu có trên 75% đạt khá, giỏi.

UBND tnh

Bộ CHQS tnh

x

x

x

x

x

2. Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh:

2.1. Diễn tập khu vực phòng th tnh

Tnh ủy, HĐND, UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Các cơ quan, đơn vị

x

2.2. Din tập sở, ngành:

UBND tnh

Các cơ quan, đơn vị

Bộ CHQS tnh

+ Sở Giao thông vận ti.

x

+ S Nông nghiệp và PTNT, S Thông tin và Truyền thông.

x

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, S Công thương.

x

+ S Y tế.

x

2.3. Diễn tập KVPT cp huyện:

UBND tnh

UBND các huyện, thành phố

Bộ CHQS tỉnh

+ Huyện Nho Quan, thành phố Ninh Bình.

x

+ Huyện Hoa Lư, huyện Gia Vin.

x

+ Huyện Yên Mô, thành phố Tam Điệp.

x

+ Huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh.

x

2.3. Din tập cấp xã: Mi năm các huyện, thành phố phi tổ chức diễn tập từ 20-25% tng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Ban CHQS cấp huyện

x

x

x

x

x

3. Chỉ đạo tham gia đầy đủ các cuộc hội thi, hội tho do quân khu tổ chức đạt kết qu cao, chú trọng hội thi hội thao cấp tnh và đơn vị cơ sở.

UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Các cơ quan, đơn vị

x

x

x

x

x

4. Tập trung xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tăng cường biện pháp qun lý, rèn luyện kỷ luật, không đxảy ra vụ việc nghiêm trọng; giảm tỷ lệ vi phạm kluật thông thường dưới 0,2% năm.

UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Các cơ quan, đơn vị

x

x

x

x

x

VI. Đy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

1. Quán triệt và trin khai thực hiện Kết luận số 41-KL/TƯ của Ban Bí thư Trung ương, Chương trình hành động số 45- CT/ĐU của Đảng ủy Quân khu về tăng cường s lãnh đạo đối với lực lượng dân quân tự vệ và DBDV. Chỉ đạo xây dựng LLDQTV theo luật DQTV, Nghị định số 58/NĐ-C P, và Thông tư số 85/2000/T T-BQP, thực hiện đăng ký, qun lý chặt chẽ DQTV rộng rãi, sẵn sàng mở rộng lc lượng DQTV trong các trạng thái SSCĐ, trạng thái quốc phòng.

Tỉnh ủy UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Các cơ quan, đơn vị

x

x

x

x

x

2. Chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo và tham gia các khóa đào tạo do Bộ và Quân khu tchức, phn đấu 100% cán bộ Ch huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã được đào tạo cơ bn, có trình độ trung cp, Đại học (35-50% đạt trình độ cao đẳng, Đại học ngành quân sự cơ sở).

Tỉnh ủy UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Các cơ quan, đơn vị

x

x

x

x

x

3.Quán triệt trin khai thực hiện có hiệu qu Chthị s12-CT/TW, của Bộ Chính trị và Nghị định 116/2000/CP về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Hoàn thành 100% nội dung, chương trình thời gian bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng theo quy định.

- Cấp tỉnh mi năm m2 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CHT, CTV, CTV phó, chỉ huy phó Ban CHQS xã, cơ quan, tổ chức, đơn vị tự vệ, 01 lớp bồi dưỡng KTQP-AN cho đối tượng 2, 02 lớp đối tượng 3, 01 lp cho chức sc, nhà tu hành các tôn giáo.

- Cấp huyện mi năm mở 01-2 lp bồi dưỡng KTQP-AN cho đối tượng 4; 01 lp đối tượng 5, 01 lớp cho chức việc, nhà tu hành các tôn giáo.

- Cấp xã mỗi năm mở từ 1-2 lớp bồi dưỡng KTQP-AN cho đối tượng 5.

UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Các cơ quan, đơn vị

x

x

x

x

x

4. Thực hiện tt Thông 87/2011/BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về khảo sát khả năng động viên nền kinh tế quốc dân bo đảm nhu cầu quốc phòng năm đu chiến tranh.

UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Các cơ quan, đơn vị

x

x

x

x

x

5. Thực hiện tt công tác tuyn chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm, bo đm hoàn thành 100% chỉ tiêu, đúng luật, chất lượng cao, an toàn, tiết kiệm.

- Chỉ đạo mỗi năm m 1 lp đào tạo SQDB bng ngân sách địa phương

UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Các cơ quan, đơn vị

x

x

x

x

x

6. Chỉ đạo các hoạt động KHCN&MT tích cực triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học ứng dụng phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bo qun vũ khí trang bị kỹ thuật.

UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Các cơ quan, đơn vị

x

x

x

x

x

VII. Bo đảm vật chất hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân s và đi sống bộ đội.

1. Thường xuyên đảm bo dự trvật chất hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, đáp ứng yêu cầu thường xuyên và đột xuất của tnh. Quán triệt trin khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11 của Chính phvề kiềm chế lạm phát n định kinh tế vĩ mô, bảo đm an sinh xã hội.

UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Các cơ quan, đơn vị

x

x

x

x

x

2. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội, chủ động phòng chng dịch bệnh, đm bo quân s khỏe tham gia học tập, công tác đạt 98,8% trở lên. Tiếp tục trin khai và thực hiện tt chương trình quân-dân y kết hợp

UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Các cơ quan, đơn vị

x

x

x

x

x

3. Chỉ đạo dự án xây dựng doanh trại Bộ CHQS tỉnh bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, an toàn.

UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Các cơ quan, đơn vị

x

x

x

x

x

4. Bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, đng bộ vũ khí trang bị kthuật cho các nhiệm vụ. Tiếp tục quán triệt và thc hiện có hiệu quNghị quyết 382 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác Kthuật trong tình hình mới.

UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Các cơ quan, đơn vị

x

x

x

x

x

5. Đy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Qun lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông". Duy trì nghiêm công tác hun luyện kthuật, quản lý chặt ch VKTBKT theo đúng Chthị 17 và Thông tư 99 của Bộ Quốc phòng.

- Xây dựng kế hoạch động viên công nghiệp phục vụ công tác bo đm kthuật khi có tình hung.

UBND tnh

Bộ CHQS tnh

Các cơ quan, đơn vị

x

x

x

x

x

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các S, ban, ngành, đoàn thcủa tỉnh và UBND các huyện, thành phố:

Căn cứ Kế hoạch này và tình hình, yêu cu nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng của từng địa phương, đơn vị đxây dựng và trin khai thực hiện Kế hoạch thực hiện chương trình tăng cường quốc phòng giai đoạn 2015-2020 và Kế hoạch công tác hàng năm cho phù hợp. Định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) trước ngày 15/12 hàng năm.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

- Tng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, địa phương và tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quvới Tỉnh ủy theo quy định./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Quân khu 3;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
-
Ủy ban MTTQ Việt Nam tnh;
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP t
nh;
- Các S
, ban, ngành, đoàn thể của tnh;
- UBND các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, VP7.
TP/01-KH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng