ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2016

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 Trung ương về chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy vai trò chủ công, nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và xã hội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng những biện pháp phù hợp, chú trọng đặc trưng của vùng miền, cộng đồng dân cư nhằm nâng cao ý thức, cảnh giác của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân, hạn chế sơ hở, điều kiện để tội phạm lợi dụng hoạt động.

3. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, kiềm chế tiến tới đẩy lùi sự gia tăng của tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm về kinh tế, buôn lậu, môi trường, công nghệ cao, tội phạm về ma túy, tội phạm có xu hướng gia tăng, tội phạm chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu tội phạm.

Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 75% trở lên, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 90%; giảm 10% số đối tượng truy nã.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức đánh giá kết quả, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2015 và trên cơ sở tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW, các Nghị quyết số 37/2012/QH13 , số 63/2013/QH13 , số 96/2015/QH13 của Quốc hội; Nghị quyết số 09/NQ-CP Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng vùng, miền, đặc điểm dân cư. Củng cố, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ quần chúng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”.

Tập trung thực hiện các hoạt động phòng ngừa tội phạm, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng vào các nhóm đối tượng có nguy cơ bị xâm hại và đối tượng có nguy cơ phạm tội cao như người chưa thành niên, phụ nữ, người không nghề hoặc có nghề nhưng không ổn định, người có tiền án, tiền sự, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự...

2. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, các tổ chức, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chỉ đạo và phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức, đa dạng về nội dung; xây dựng, nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng, chống tội phạm” để cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân nâng cao hiểu biết về pháp luật, tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ tài sản nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật cũng như không để sơ hở tội phạm lợi dụng gây án, đặc biệt là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe (giết người, cố ý gây thương tích), xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản), tội phạm xâm hại tình dục (hiếp dâm, giao cấu với trẻ em...).

3. Căn cứ chỉ đạo của Trung ương tại hội nghị trực tuyến sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Tỉnh ủy ban hành kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện Chỉ thị trên địa bàn.

4. Công an tỉnh chủ trì, tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo tiến hành kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chú ý kiểm tra, hướng dẫn chuyên đề về công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sơ kết việc triển khai, thực hiện theo chủ trương của Trung ương;

Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

5. Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Hải quan tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách tổ chức tốt công tác nắm tình hình, triển khai các kế hoạch, biện pháp pháp luật, nghiệp vụ, chủ động nắm chắc hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hoạt động lưu động, tội phạm có tiền án, tiền sự, tù tha, tập trung vào các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, kịp thời phát hiện và đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng “vũ khí nóng”, các hành vi vi phạm như buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và trên lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sản (cát sỏi, đất san lấp...), lâm sản.

Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm số vụ phạm tội giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm cướp, cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ; các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy; các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc;

Tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật; có hình thức bảo vệ người tố cáo, người tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tập trung nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm với phương châm “Thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai và vi phạm pháp luật”. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao tinh thần trách nhiệm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ điều tra viên; chú trọng thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và sai phạm trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi bức cung, nhục hình.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT, tài nguyên, khoáng sản; khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhằm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, xây dựng cơ bản, quản lý thị trường, đất đai, môi trường, cát sỏi lòng sông, vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý người nước ngoài, quản lý mạng Internet không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

6.Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh; đề nghị VKSND, TAND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai thực hiện các luật, bộ luật đã được Quốc hội thông qua trong năm 2015, nhất là Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản pháp quy khác nhằm đảm bảo được thực thi nghiêm túc; tiếp tục tập huấn công tác giáo dục tại phường, xã, thị trấn (Nghị định 111/2013/NĐ-CP ) áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Nghị định 221/2013/NĐ-CP ) và các văn bản pháp quy khác của cơ quan có thẩm quyền nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hiệu quả tội phạm và vi phạm hành chínhtrên lĩnh vực ANTT, tạo môi trường an toàn cho các hoạt động của cơ quan, tổ chức, nhân dân trên địa bàn.

Đề nghị VKSND, TAND các cấp thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, xét xử nhằm tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm; tổ chức xét xử lưu động các vụ án điểm, có tính điển hình để giáo dục phòng ngừa chung.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học dạy nghề trên địa bàn phối hợp với lực lượng Công an phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua để tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhất là học sinh, sinh viên trong phòng, chống tội phạm; Theo đặc điểm tình hình tổ chức các hội thi phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Định kỳ 6 tháng, năm tổ chức giao ban, sơ tổng kết để thông báo tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội; tình hình học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật để đề ra kế hoạch phối hợp triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội lây lan trong trường học đảm bảo có hiệu quả.

8. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục phối hợp các ngành chức năng thực hiện công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ mỗi tổ dân phố, thôn, xóm, bản, làng. Lựa chọn mô hình phòng, chống tội phạm thực sự có hiệu quả, tổ hòa giải để hỗ trợ nguồn lực, duy trì hoạt động thường xuyên, hướng tập trung giải quyết, hòa giải các mâu thuẫn ngay tại gia đình, cộng đồng... để hạn chế những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm.

Giao chỉ tiêu quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện ma túy, người đang bị áp dụng biện pháp quản lý theo pháp luật tại cộng đồng cho các đoàn thể ở cơ sở nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng tái phạm.

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật về chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật; đối tượng có tiền án, tiền sự. Vận động nhân dân nâng cao cảnh giác không để tội phạm lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản để cướp, cướp giật, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo... ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, kế hoạch, chương trình phối hợp hành động về phòng, chống tội phạm đã ký giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể theo chỉ đạo của Trung ương; đồng thời tiến hành sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm để thực hiện thực chất hơn, hiệu quả hơn.

9. Mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là với nước bạn Lào; kiên quyết không để ma túy xâm nhập qua 02 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; quản lý chặt chẽ người địa phương thường xuyên qua lại, làm ăn tại Lào đphòng ngừa, không để phạm tội nói chung, phạm tội về ma túy nói riêng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra; gửi về Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh (số 27 đường Trần Cao Vân, TP Huế; ĐT: 054.3889315) trước ngày 20/02/2016; Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 gửi trước ngày 16/5/2016; Báo cáo năm gửi trước ngày 16/11/2016 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 138 Trung ương và UBND tỉnh theo quy định.

- Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện Kế hoạch này; định kỳ sơ, tổng kết theo quy định./.

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo 138 Trung ương (qua C42 - Bộ Công an);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, TX và TP Huế;
- Thành viên BCĐ 138 tỉnh;
- VPUB: CVP và PCVP;
- Lưu: VT, KNNC(02).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung