ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2492/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2014

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHOÁ XI) “VỀ TĂNG CƯỜNG VÀĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI” TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2014

I. MỤC ĐÍCH

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hànhđộng số 28-CTr/TU ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiệnNghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo củaĐảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, cùng với các tổ chức Đảngtạo chuyển biến thực sự về công tác dân vận trong năm 2014.

II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành;

2. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thànhphố;

3. UBND các quận, huyện;

4. UBND các phường, xã.

III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ cácquy định về tiếp dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, khiếu nại, tố cáo,kiến nghị của công dân, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, khiếukiện kéo dài, vượt cấp; giảm thiểu khiếu kiện.

Công khai đầy đủ số điện thoại liên lạc, địa chỉ emailcủa người đứng đầu đơn vị tại nơi tiếp dân, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Rà soát, củng cố, xây dựng quy chế và tổ chức quảnlý có hiệu quả hòm thư góp ý; chuyên mục tiếp nhận và trả lời ý kiến góp ý trênwebsite của từng cơ quan, đơn vị; số điện thoại “đường dây nóng” để công dân,tổ chức phát hiện, phản ánh các hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức, viênchức trong thực thi công vụ hoặc đóng góp ý kiến đối với các quy định về thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.

2. Triển khai các nội dung, giải pháp về tiếp tụcđẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũcán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hìnhmới tại Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06 tháng 10 năm 2013 của Ban Thường vụ Thànhủy và Kế hoạch số 958/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2014 của UBND thành phố vềtriển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU. Đặc biệt, chú trọng tạo sự chuyểnbiến rõ nét về cách thức giải quyết thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ, lềlối làm việc và hiệu quả giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, côngchức, viên chức trong các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúcvới nhân dân đã được nêu tại Chỉ thị số 29-CT/TU (gồm: quản lý đất đai, giảitỏa đền bù, bố trí tái định cư; quản lý dự án, quản lý đô thị, quản lý chungcư; quản lý tài chính, cấp phát vốn xây dựng cơ bản; đăng ký hoạt động doanhnghiệp, cấp phép điều kiện kinh doanh; quản lý thị trường, thuế, hải quan, kiểmlâm; trật tự xã hội, trật tự giao thông, thực thi pháp luật, phòng cháy chữacháy; quản lý hành chính, tiếp nhận và xử lý hồ sơ, đơn thư; giáo dục, y tế,bảo hiểm, lao động xã hội; tuyển dụng điều động, luân chuyển cán bộ, công chức,thi đua khen thưởng...;. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xử lý nghiêm minh nhữngvụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức thuộcthẩm quyền quản lý để giữ vững niềm tin của nhân dân vào hiệu lực, hiệu quảquản lý của cơ quan Nhà nước.

3. Các cơ quan, đơn vị có hình thức thích hợpthường xuyên tìm hiểu tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng cũng như nhữngvấn đề bất cập, bức xúc của nhân dân để có chủ trương, biện pháp xử lý đúngđắn, kịp thời. Đặc biệt tập trung vào các ngành, lĩnh vực liên quan đến quátrình thành lập và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm triểnkhai thực hiện "Năm Doanh nghiệp 2014”. Mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất mộthoạt động (sinh hoạt chuyên đề hội thảo, tọa đàm, đối thoại với nhân dân để traođổi, thảo luận, tháo gỡ những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp liên quanđến thủ tục hành chính hoặc hoạt động quản lý chuyên ngành).

4. Đẩy mạnh các hình thức khảo sát mức độ hài lòngcủa công dân, tổ chức đối với chất lượng dịch vụ hành chính công và công chứctiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị; chú trọngtriển khai khảo sát trực tuyến qua website cchc.danang.gov.vn, có giải pháptuyên truyền, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức thamgia khảo sát.

Công khai kết quả khảo sát và tổng hợp ý kiến góp ýcủa công dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công của đơn vị trên websitevà tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

5. Các cơ quan, đơn vị triển khai đầy đủ các nhiệmvụ được giao tại Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cáchhành chính (ban hành kèm theo Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm2013 của UBND thành phố) và Kế hoạch tuyên truyền Chính quyền điện tử quatruyền hình tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2014 - 2018 (ban hành kèm Quyếtđịnh số 7303/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013 của UBND thành phố).

6. Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình ĐàNẵng tăng cường các hình thức tuyên truyền vận động nhân dân về chủ trương củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách, giải phápmới về cải cách hành chính thể hiện nỗ lực của UBND thành phố trong việc nângcao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, thường xuyên tuyêntruyền đường dây nóng của các ngành, các cấp, các kênh khảo sát trực tuyến mứcđộ hài lòng của công dân, tổ chức đối với dịch vụ công và công chức tại Bộ phậntiếp nhận, trả kết quả của các đơn vị đến đông đảo người dân và doanh nghiệptrên địa bàn thành phố.

7. Định kỳ 06 (sáu) tháng và 01 (một) năm, Sở Nội vụ,Sở Tư pháp và Thanh tra thành phố lần lượt cung cấp các thông tin về kết quảcải cách hành chính, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính, kết quả tiếp dân vàgiải quyết khiếu nại tố cáo với Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam thành phố.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các bộphận liên quan triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kếhoạch này. Hàng năm, báo cáo tình hình thực hiện về UBND thành phố (nội dungbáo cáo có thể lồng ghép trong báo cáo cải cách hành chính, báo cáo kiểm soátthủ tục hành chính, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU)theo đúng quy định.

2. Giao UBND các quận, huyện phối hợp với Ban Dânvận quận, huyện căn cứ Kế hoạch này theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc triển khaithực hiện tại UBND các phường, xã trên địa bàn quận, huyện.

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểmtra tình hình thực hiện tại các cơ quan, đơn vị và tổng hợp, đánh giá kết quả,báo cáo với UBND thành phố trước ngày 30 tháng 12 năm 2014./.


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- CT, PCT UBND TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Sở, ban, ngành;
- Cơ quan TW đóng tại TP;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Báo ĐN, Đài DRT;
- Lưu: VT, NC-PC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến