UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25 /KH-UBND

Yên Bái, ngày 03 tháng 3 năm 2015

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG GIỮACHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒADÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Hiệp định về hợp tác lao động giữa Chínhphủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nướcCộng hòa dân chủ nhân dân Lào, ký ngày 01 tháng 7 năm 2013;

Căn cứ Quyếtđịnh số 2404/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ,quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định về hợp tác laođộng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàChính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào,

Ủy ban nhândân tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định về hợp táclao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủnước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤCĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Xác định nộidung, nhiệm vụ và lộ trình thực hiện Hiệp định về hợp tác lao động giữa Chínhphủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủnhân dân Lào (sau đây gọi tắt là Hiệp định) cho các sở, ban, ngành, địa phương,cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan trên địa bàntỉnh Yên Bái.

2. Yêu cầu:

Quá trìnhtriển khai Kế hoạch phải chủ động, kịp thời, đồng bộ, phù hợp với các quyđịnh của Hiến pháp, pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địaphương.

II. CÁCNHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Công táctuyên truyền, phổ biến nội dung Hiệp định

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phốihợp với các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khaikế hoạch hàng năm về tuyên truyền, phổ biến Hiệp định và các văn bản quyphạm pháp luật có liên quan đến việc người lao động Việt Nam đi làm việcở nước ngoài theo hợp đồng, như: Luật số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốchội Khóa XI quy định về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theohợp đồng; Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làmviệc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 củaChính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểmxã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;Quyết định số 2404/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kếhoạch thực hiện Hiệp định về hợp tác lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào...

- Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy đẩy mạnh công táctuyên truyền phổ biến Hiệp định và các văn bản quy phạm pháp luật cóliên quan.

- Báo Yên Bái,Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền,phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tintruyền thông cơ sở về nội dung Hiệp định, các quy định của pháp luật ViệtNam, của Lào liên quan đến việc người lao động Việt Nam đi làm việc ở Lào nhằmnâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp và người lao động.

2. Hướngdẫn doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái nhận thầu, trúng thầu, đầu tư và thực hiện dựán viện trợ không hoàn lại tại Lào (doanh nghiệp có dự án của Việt Nam) thựchiện đúng Hiệp định và pháp luật liên quan

- Sở Kế hoạchvà Đầu tư cập nhật, cung cấp danh sách các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái cógiấy phép đầu tư tại Lào cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quanhướng dẫn doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái thực hiện việc ký kết hợp đồng, làm thủtục cho người lao động của tỉnh đi làm việc tại Lào theo quy định pháp luật củaLào và của Việt Nam; hướng dẫn các doanh nghiệp Yên Bái có dự án tại Lào thựchiện đúng Hiệp định, Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoàitheo hợp đồng để đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động.

3. Kết nốicác doanh nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ởnước ngoài (doanh nghiệp dịch vụ lao động) của tỉnh Yên Bái với các doanhnghiệp dịch vụ lao động của Lào để hợp tác cung ứng lao động

- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ trong việccung cấp, dự báo nhu cầu lao động Việt Nam sang làm việc tại Lào;cung cấp danh sách doanh nghiệp dịch vụ lao động của tỉnh Yên Bái choBộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Lao động và phúc lợi xãhội Lào để giới thiệu cho các doanh nghiệp dịch vụ lao động củaLào. Lựa chọn các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ lao độngcủa tỉnh Yên Bái tham gia vào việc đưa lao động sang làm việc tạiLào; hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việcở Lào theo quy định của pháp luật và nội dung đã ký kết trong Hiệp định.

- Sở Ngoạivụ có trách nhiệm liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Namtại Lào để nắm bắt tình hình và tăng cường hoạt động đưa lao độngcủa tỉnh sang làm việc tại Lào.

4. Công tácquản lý người lao động

- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, các doanh nghiệpdịch vụ lao động của tỉnh Yên Bái tổ chức quản lý người lao động của tỉnhtại nước ngoài, thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân; quản lý lao độngngười Lào làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái; hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồsơ cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho các doanh nghiệp, tổchức, chủ đầu tư, nhà thầu và lao động người Lào làm việc tại Yên Bái; cử bộphận chuyên trách theo dõi, thúc đẩy việc thực hiện Hiệp định.

- Sở Ngoại vụchủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lýnhững vấn đề lãnh sự phát sinh liên quan đến lao động của tỉnh Yên Bái đilàm việc tại Lào và lao động của Lào làm việc tại tỉnh Yên Bái.

- Công an tỉnhchủ trì thực hiện quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh của lao động Yên Báisang làm việc tại Lào và lao động của Lào sang làm việc tại tỉnhYên Bái.

III. THỜIGIAN THỰC HIỆN

Kế hoạch nàyđược thực hiện kể từ khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thựchiện Hiệp định cho đến khi Hiệp định hết hiệu lực.

IV. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Giao Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối, chủ trì và phối hợp với các cơquan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch.

2. Các sở,ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức, doanhnghiệp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao; nội dung Hiệp định; tìnhhình thực tế lao động tại địa phương và nội dung Kế hoạch thực hiệnHiệp định về hợp tác lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của tỉnh Yên Báiđể tổ chức triển khai thực hiện.

3. Trong quátrình thực hiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểmtra, giám sát việc thực hiện Hiệp định, kịp thời phát hiện những vấn đề phátsinh để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnhYên Bái; định kỳ hàng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- TT.Tỉnh uỷ;
- TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: Ngoại vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư;
- Công an tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Yên Bái;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường