ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 25/KH-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016.

Thực hiện Quyết định số 6703/QĐ- UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2016, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện, giám sát doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất của các cơ quan quản lý Nhà nước đúng quy định pháp luật và Thành phố.

- Phát huy vai trò quản lý nhà nước và tăng cường sự phối hợp của các cơ quan chức năng từ Thành phố đến quận, huyện, thị xã và khuyến khích sự chủ động tham gia của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp bo đảm hiệu quả bền vững; ngăn ngừa, hạn chế, giảm thiểu những rủi ro có thxảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và chấp hành quy định pháp luật về hoạt động hóa chất ti cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất:

- Xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hóa chất phù hợp từng nhóm đối tượng là các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trên địa bàn Thành phố.

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động hóa chất; những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hóa chất.

2. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội:

- Nghiên cứu, rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động hóa chất; tiếp tục hoàn thiện các quy trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý hóa chất theo hướng đơn giản, đúng quy định pháp luật.

- Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động hóa chất cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp Thành phố và quận, huyện, thị xã.

- Quan tâm tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức có chuyên môn về kỹ thuật, về hóa chất đảm nhiệm công tác quản lý hoạt động hóa chất.

- Tổ chức hoạt động khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp một số tỉnh, thành phố trong nước về công tác quản lý hoạt động hóa chất.

3. Nâng cao năng lực công tác quản lý tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất:

- Tổ chức các lớp huấn luyện, tăng cường công tác kiểm tra, sát hạch và cấp giấy chứng nhận về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố.

- Phổ biến, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất tại đơn vị.

- Phổ biến, hướng dẫn các đơn vị xây dựng, lưu giữ đầy đủ và sử dụng đúng phiếu an toàn hóa chất đối với các hóa chất nguy him tại cơ sở. Các phiếu an toàn hóa chất có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và lưu giữ tại những nơi thuận tiện để đảm bảo tất cả các đối tượng có trách nhiệm liên quan đến hóa chất có thể truy cập, nắm được thông tin.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hóa chất:

- Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra các đơn vị có hoạt động hóa chất về việc thực hiện các quy định an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại, bảo vệ môi trường. Đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra. Kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện quy trình, quy chuẩn kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất, nhất là hóa chất nguy hiểm tại đơn vị.

- Tổ chức kiểm tra các loại hàng hóa là hóa chất nguy hiểm lưu thông trên thị trường về nhãn mác, xuất xứ, điều kiện kinh doanh, điều kiện vận chuyển. Xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp không đủ hồ sơ, điều kiện vận chuyển theo quy định pháp luật.

- Tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng: Công an, Quân đội, Hải quan, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Quản lý thị trường, Thanh tra Bộ Công Thương để giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động hóa chất từ khâu sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường đến sử dụng hóa chất vào sản xuất, nhằm đảm bảo an toàn, nhất là tại các cơ sở hoạt động hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động hóa chất:

Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, cập nhật dữ liệu về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Ưu tiên thu thập, cập nhật danh mục các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp nguy hiểm có lượng tn trữ khi lượng lớn; Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu liên quan đến đặc tính hóa lý cho các loại hóa chất nguy hiểm có lượng tồn trữ lớn.

III. KINH PHÍ

- Tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch năm 2016 dự kiến là 290.000.000đ (hai trăm chín mươi triệu đồng), từ nguồn ngân sách Thành phố (phụ lục chi tiết kèm theo).

- Các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã: phối hợp Sở Tài chính xây dựng dự toán chi tiết của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao; UBND các quận, huyện, thị xã bố trí một phần kinh phí từ nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

- Cơ quan thường trực, giúp UBND theo dõi, tổng hợp, định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo UBND Thành phố tình hình triển khai thực hiện. Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác qun lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất theo các nội dung của Kế hoạch.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các nội dung, chuyên đề tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cộng đng, doanh nghiệp trong việc quản lý an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất.

- Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật và kiến thức kỹ thuật an toàn về hóa chất cho đội ngũ cán bộ quản lý của các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố và doanh nghiệp có hoạt động hóa chất.

- Tổ chức, hướng dẫn các đơn vị thực hiện huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho các đối tượng quản lý, người lao động trực tiếp với hóa chấttại các cơ sở có hoạt động hóa chất theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương.

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong việc xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp đặc điểm của đơn vị.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị hoạt động hóa chất trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động hóa chất theo Kế hoạch.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra hóa chất lưu thông trên thị trường về nhãn mác, xuất xứ, điều kiện kinh doanh, điều kiện vận chuyển.

2. S Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị có hoạt động hóa chất.

- Định kỳ 6 tháng, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

3. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội:

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trong hoạt động hóa chất, nhất là đối với nhóm hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao.

- Tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về công tác phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở hoạt động hóa chất đúng quy định pháp luật.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

4. Công an thành phố Hà Nội:

- Chủ trì thực hiện công tác kiểm tra hoạt động vận chuyển hóa chất nguy hiểm. Xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp không đủ hồ sơ, điều kiện quy định đối với vận chuyển hàng nguy hiểm đúng quy định của pháp luật.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

5. Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội:

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt động hóa chất đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội.

- Phối hợp Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về hoạt động hóa chất cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội.

- Phối hợp Sở Công Thương tổ chức thực hiện huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho các cơ sở có hoạt động hóa chất tại các khu công nghiệp theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

6. S Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí thành phố và hệ thống truyền thông cơ sở tuyên truyn, ph biến các quy định pháp luật hiện hành về an toàn hóa chất, quản lý hoạt động hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển, lưu giữ hóa chất. Phi hợp biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác an toàn trong hoạt động hóa chất và phê phán các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động hóa chất.

- Phối hợp Sở Công thương xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp từng nhóm hoạt động hóa chất trên địa bàn.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

7. S Tài chính:

Bố trí kinh phí và hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch đúng quy định pháp luật và Thành phố.

8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Phối hợp chặt chẽ Sở Công Thương thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn trong hoạt động hóa chất, tập trung vào các cửa hàng, hộ kinh doanh, sạp bán hàng tại các chợ trên địa bàn.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở tuyên truyền thường xuyên, liên tục về công tác an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển, lưu giữ hóa chất.

- Có kế hoạch tuyn dụng, bố trí cán bộ công chức có chuyên môn về kỹ thuật, về hóa chất tham mưu, thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn. Quan tâm đào tạo, bi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

9. Các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên đa bàn:

- Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và Thành phố về hoạt động hóa chất. Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn khu vực có hoạt động hóa chất, duy trì công tác an toàn trong suốt quá trình hoạt động của đơn vị.

- Thực hiện nghiêm việc huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người quản lý, người tiếp xúc trực tiếp hóa chất tại đơn vị. Tập huấn, bổ sung kiến thức chuyên môn cho lực lượng cán bộ, công nhân làm việc liên quan đến hóa chất để đảm bảo an toàn cho người lao động và môi trường xung quanh.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và doanh nghiệp Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công tác của đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020” và Kế hoạch thực hiện năm 2016 của UBND Thành phố./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thanh phố: Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Ngọc Tuấn;
-
Các S: CT, TC, TN&MT, TT&TT
- CATP,
CS PC&CC, BQL KCN-CX;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP N.
N.Kỳ, CT, NC, TNMT, TH;
- Cng thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, CT (h3,vân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

PHỤ LỤC

DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016
(Kèm theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của UBND Thành phố)

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Đơn vị tính

Số lượng

Kinh phí (Tr.đ)

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Xây dựng nội dung, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật hiện hành trong hoạt động hóa chất; những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hóa chất.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo chí Thành phố và hệ thống truyền thông cơ sở

Đợt tuyên truyền

02

90

Quý 2-3/2016

2

Tập huấn cán bộ, công chức cấp Thành phố và quận, huyện (khoảng 240 người) nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động hóa chất.

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã

Lớp

02

50

Quý 2-3/2016

3

Tập huấn, phổ biến quy định kiến thức, kỹ thuật an toàn hóa chất cho cán bộ phụ trách kỹ thuật, phụ trách an toàn và người lao động làm việc trực tiếp với hóa chất (khoảng 240 người).

Sở Công Thương

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất trên địa bàn Thành phố.

Lớp

02

50

Quý 3-4/2016

4

Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin cần thiết, cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động hóa chất.

Sở Công Thương

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất trên địa bàn Hà Nội.

năm

01

34

Quý 2-3/2016

5

Tổ chức hoạt động khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp một số Tỉnh, Thành phố trong nước về công tác quản lý hoạt động hóa chất

Sở Công Thương

Sở Công Thương một sTỉnh, Thành phố

năm

01

66

Quý 3-4/2016

Tng s: (Hai trăm chín mươi triệu đồng)

290