UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2531/KH-UBND

Bến Tre, ngày 04 tháng 6 năm 2014

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAMNHŨNG, CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ,CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2014

Thực hiện Công văn số 862/BTP-PBGDPL ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướngdẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng,chống tham nhũng năm 2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre xây dựng Kếhoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng,chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trongcán bộ, công chức, viên chức và nhân dân (sau đây gọi là Đề án) trênđịa bàn tỉnh năm 2014, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tiếp tục thực hiện có hiệuquả, đúng tiến độ các nhiệm vụ của Đề án đã đề ra tại Kế hoạchsố 1221/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh vềthực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chốngtham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cánbộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địabàn tỉnh Bến Tre; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hànhpháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viênchức và nhân dân.

2. Yêu cầu:

Thực hiện việc tuyên truyền,phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng với những nội dung vàhình thức thích hợp. Kết hợp có hiệu quả các hoạt động của Đề ánvới các Chương trình, Đề án khác có liên quan về phổ biến, giáo dụcpháp luật trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữacác cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức biên soạn, cungcấp thông tin, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng,chống tham nhũng:

- Tổ chức biên soạn, pháthành cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, chú trọng giới thiệu,phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chốngtham nhũng năm 2012; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; LuậtTiếp công dân; các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũngthuộc ngành, lĩnh vực quản lý ở địa phương.

- Nhân bản các tài liệu doBan Điều hành Đề án tổ chức xây dựng và phát hành.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháptham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp: Thanh tratỉnh, Sở Tài chính.

Thời gian thực hiện: Cả năm

2. Xây dựng mô hình điểmtuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cánbộ, công chức, viên chức và nhân dân:

2.1. Thí điểm xây dựng 01 môhình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tạiSở Tư pháp. Các hoạt động cụ thể tại mô hình điểm:

- Tổ chức nói chuyện chuyênđề về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, côngchức, viên chức.

- Thực hiện nghiêm túc việcniêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tạibộ phận một cửa của cơ quan; bảng nội quy, quy chế cơ quan; tổ chứcđường dây nóng (bằng điện thoại và email), bố trí cán bộ thườngtrực để nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của ngườidân.

- Xây dựng panô, áp phích,tranh ảnh cổ động, phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng,chống tham nhũng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến giải quyếtcông việc.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Thanh tratỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

Thời gian thực hiện: QuíIII, IV.

2.2. Thí điểm xây dựng môhình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tạicác xã, phường, thị trấn:

Các huyện, thành phố chọn01 xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố xây dựng môhình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thamnhũng. Các hoạt động cụ thể tại mô hình điểm:

- Tổ chức bồi dưỡng kiếnthức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho “Nhóm nòng cốt” tuyêntruyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộngđồng dân cư.

- Tổ chức các buổi nóichuyện chuyên đề, đối thoại về thực hiện các biện pháp phòng, chốngtham nhũng, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn dân cư (có thể lồng ghéptrong các cuộc họp tổ nhân dân tự quản).

- Xây dựng panô, áp phích vềphòng, chống tham nhũng trên địa bàn cấp xã; phát hành tờ rơi, tờgấp.

- Tổ chức các buổi thông tinlưu động, chiếu tiểu phẩm, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, tổ chức cáccuộc thi dưới hình thức sân khấu hoá tuyên truyền pháp luật vềphòng, chống tham nhũng.

Cơ quan thực hiện: Uỷ bannhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Quý III,IV.

3. Tổ chức bồi dưỡng,tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ướccủa Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viênchức:

3.1. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấncho đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo chủ chốt, công chức làm công tác phápchế, thanh tra các sở, ban, ngành tỉnh; cán bộ, công chức thuộc Uỷ ban nhân dâncác huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Bồi dưỡng, tậphuấn cho đội ngũ báo cáo viên (có thể lồng ghép trong tập huấn kiến thức phápluật định kỳ hằng năm đối với báo cáo viên, lồng ghép với việc thực hiện Đề án ‘‘Củngcố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến,giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”), bảo đảm100% báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 70% báo cáo viên pháp luật cấp huyện thựchiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũngtại các cơ quan tư pháp, thanh tra được bồi dưỡng, tập huấn.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháptham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp: Thanh tratỉnh, Sở Tài chính.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

3.2. Thực hiện bồi dưỡng pháp luậtvề phòng, chống tham nhũng lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hằngnăm đối với cán bộ, công chức viên chức, ưu tiên đối tượng là cán bộ, công chức,viên chức ở các vị trí dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụtham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Thựchiện theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Nội dung tập huấn: LuậtPhòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hànhLuật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; văn bảnpháp luật về phòng, chống tham nhũng của địa phương; tình hình thực hiện phápluật về phòng, chống tham nhũng.

4. Tham gia cuộc thi viết về“Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên báo chí do Ban Điềuhành Đề án phát động.

Cơ quan chủ trì: Đề nghịBáo Đồng Khởi tỉnh tổ chức, phát động cuộc thi.

Cơ quan phối hợp: Sở Tưpháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, ĐàiPhát thanh và Truyền hình tỉnh, cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Theophát động của Ban Điều hành Đề án Trung ương.

5. Tuyên truyền, phổ biến trêncác phương tiện thông tin đại chúng:

Tổ chức thực hiện tuyên truyềnpháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên ĐàiPhát Thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Khởi; Trang thông tin điện tử củatỉnh, các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thành phố.

Phương thức thực hiện: Bảo đảmxây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình chuyên đề về tuyên truyền, phổbiến pháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên ĐàiPhát Thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Khởi, Trang thông tin điện tử;tăng số lượng tin, bài tuyên truyền (bảo đảm cập nhật, thông tin thường xuyêntheo tuần, tháng).

Cơ quan thực hiện: Các sở,ban, ngành tỉnh; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể cáccấp; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

6. Tổ chức tuyên truyền,phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong triển khai thựchiện “Ngày pháp luật” định kỳ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cơ quan thực hiện: Các sở,ban, ngành tỉnh; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể cáccấp; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với các cơquan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệmvụ được phân công theo Kế hoạch này. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểmtra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Uỷ ban nhân dân tỉnhtrước ngày 25 tháng 11 năm 2014 để báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Các sở, ban, ngànhtỉnh; đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thểtỉnh:

Tổ chức triển khai thực hiệncác nhiệm vụ theo Kế hoạch này. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện vềUỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 20 tháng 11 năm 2014để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

3. Sở Tài chính:

Bố trí kinh phí thực hiện Kếhoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm phápluật có liên quan.

4. Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thành phố:

Xây dựng Kế hoạch triển khaithực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này. Báo cáo kết quả triển khai thựchiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 20 tháng 11năm 2014 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch thựchiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thamnhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ,công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo