ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2577/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2014

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNTHÁNG CAO ĐIỂM DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH - NĂM 2014

Thực hiện Công văn số 2834/BYT -UBQG50 ngày 19tháng 5 năm 2014 của Bộ Y tế (Cơ quan thường trực phòng, chống AIDS của Ủy banQuốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm) về triểnkhai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2014, Ủy bannhân dân Thành phố đề ra Kế hoạch thực hiện Tháng cao điểm Dự phòng lây truyềnHIV từ mẹ sang con trên địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh - Năm 2014, cụ thể nhưsau:

I. MỤC TIÊU, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Mục tiêu chung: Hướng tới không còn trẻnhiễm HIV từ mẹ.

2. Mục tiêu cụ thể: Góp phần đẩy mạnh cáchoạt động để đạt mục tiêu năm 2014:

- Trên 97% phụ nữ mang thai được tư vấn đồng ý làmxét nghiệm HIV trong thời kỳ tiền sản;

- Trên 93% phụ nữ có thai nhiễm HIV được điều trịARV dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; 99% con của họ được điều trị ARV dựphòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;

- Trên 85% con của bà mẹ nhiễm HIV được chuyển gởithành công đến cơ sở nhi để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sau khi sinh;

- Trên 70% bà mẹ nhiễm HIV được chuyển gởi thànhcông đến cơ sở chăm sóc điều trị HIV/AIDS người lớn và được tiếp tục theo dõi,quản lý, chăm sóc và nhận các can thiệp phù hợp sau sinh;

3. Phạm vi thực hiện: Kế hoạch được triểnkhai thực hiện tại 24/24 quận - huyện, 322/322 phường - xã - thị trấn và các Sở- ngành, Đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 6đến ngày 30 tháng 6 năm 2014.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Về công tác chỉ đạo điều hành:

- Thủ trưởng các Sở - ngành, Đoàn thể, các quận,huyện, phường, xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai thực hiện Tháng cao điểmDự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành vàtoàn xã hội, đặc biệt là những phụ nữ, nam giới trong các nhóm đối tượng tácđộng chính của chiến dịch.

- Tăng cường sự phối hợp liên ngành từ cấp Thànhphố đến địa phương trong các hoạt động liên quan đến chương trình dự phòng lâytruyền HIV từ mẹ sang con.

- Giám sát các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từmẹ sang con triển khai trong Tháng cao điểm.

- Tổ chức tổng kết Tháng cao điểm.

2. Về hoạt động thông tin, giáo dục, truyềnthông:

a) Nội dung thông tin, giáo dục,truyền thông:

- Tập trung thông tin, giáo dục,truyền thông về lợi ích tiếp cận sớm các dịch vụ, đặc biệt là tư vấn xét nghiệmHIV cho phụ nữ mang thai trong 03 tháng đầu của thai kỳ, các can thiệp dự phònglây truyền và hiệu quả của các biện pháp can thiệp dự phòng lây truyền HIV từmẹ sang con.

- Quảng bá, giới thiệu địa chỉ cáccơ sở cung cấp can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sẵn có tạiThành phố.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết chohoạt động truyền thông phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho toàn Thành phố.

b) Hình thức thông tin, giáo dục,truyền thông:

Linh hoạt áp dụng các hình thứckhác nhau phù hợp với từng quận, huyện, phường xã, thị trấn, cơ quan, banngành, đoàn thể như: Phát sóng các đoạn phim ngắn, phóng sự, tiểu phẩm, tổ chứctọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên cácphương tiện truyền thông báo chí, đài phát thanh, truyền hình; Tổ chức míttinh, các buổi truyền thông trực tiếp như nói chuyện, tư vấn, thăm gia đình,thảo luận nhóm; Phát hành tài liệu truyền thông (tờ rơi, cẩm nang) có thôngđiệp truyền thông về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

3. Cung cấp các dịch vụ canthiệp phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con:

- Tăng cường cung cấp dịch vụ tưvấn xét nghiệm HIV cho các thai phụ đến khám thai tại các cơ sở sản khoa trênđịa bàn Thành phố.

- Tiếp tục duy trì hoạt động chămsóc, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như: Đảm bảo đủ sinh phẩmxét nghiệm HIV, thuốc ARV, sữa cho mẹ nhiễm HIV; cấp thuốc ARV và sữa thay thếsữa mẹ cho con của họ đến khi trẻ được 12 tháng tuổi tại 17 cơ sở y tế sản khoacó cung cấp dịch vụ trọn gói.

- Tiếp tục triển khai điều trịbằng 03 thuốc TDF/3TC/EFV sớm ngay khi phát hiện phụ nữ mang thai nhiễm HIV bấtkể thời gian mang thai và số lượng CD4 (phương án B cộng) tại các cơ sở sảnkhoa có cung cấp thuốc ARV điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con chophụ nữ mang thai nhiễm HIV.

- Triển khai tư vấn xét nghiệm chochồng/bạn tình của thai phụ nhiễm HIV tại các cơ sở sản khoa có triển khaichương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Tăng cường hoạt động chuyển gởitrẻ được sinh ra từ mẹ nhiễm HIV sang phòng khám chăm sóc điều trị nhi đảm bảotrẻ được tiếp cận chăm sóc sau sinh (được cấp Cotrimoxazol điều trị dự phòngviêm phổi, được xét nghiệm PCR chẩn đoán sớm tình trạng nhiễm HIV của trẻ, đượckhám theo dõi tăng trưởng và tư vấn nuôi con).

- Tăng cường hoạt động chuyển gửimẹ nhiễm HIV sang phòng khám ngoại trú người lớn để mẹ được tiếp tục chăm sócvà điều trị ARV liên tục.

4. Các hoạt động quản lý, điềuphối:

- Tổ chức đoàn giám sát, hỗ trợ kỹthuật định kỳ cho các đơn vị.

- Tổ chức họp mạng lưới các cơ sởy tế triển khai cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con nhằmnắm bắt tình hình, cập nhật thông tin, nhắc nhở các đơn vị.

- Tổng hợp báo cáo thực hiện kếhoạch Tháng cao điểm.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Y tế (Thường trực Ủy banPhòng, chống AIDS Thành phố):

- Chủ trì phối hợp với các Sở -ngành, Đoàn thể là thành viên Ủy ban Phòng, chống AIDS Thành phố, Ủy ban nhândân các quận, huyện triển khai Kế hoạch Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIVtừ mẹ sang con.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạođể tập huấn, đào tạo mới và đào tạo liên tục cho các cán bộ y tế cung cấp dịchvụ, đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng và đúng theo quy định, hướng dẫn hiệnhành.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chứccác đoàn giám sát, lồng ghép hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị có cung cấp dịch vụdự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Phối hợp với các Sở - ngành,Đoàn thể trong công tác truyền thông, quảng bá chương trình dự phòng lây truyềnHIV từ mẹ sang con.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch truyềnthông dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Đảm bảo cung cấp kinh phí vàcung ứng đủ các sinh phẩm xét nghiệm, thuốc ARV, sữa thay thế sữa mẹ, vật tư…đủvà kịp thời cho các cơ sở y tế sản khoa có cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyềnHIV từ mẹ sang con.

- Theo dõi, giám sát, đôn đốc cácSở - ngành, Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo kết quả thực hiệntrong Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

2. Sở Thông tin và Truyềnthông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Phối hợp với Sở Y tế, Ủy banPhòng, chống AIDS Thành phố đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyềnvề Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên các phương tiện thôngtin đại chúng, cổ đông trực quan…

3. Các Sở - ngành, Đoàn thểliên quan:

Triển khai thực hiện công táctruyền thông chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con lồng ghép vàokế hoạch truyền thông của đơn vị.

4. Ủy ban nhân dân các quận,huyện:

Chỉ đạo các phòng - ban chuyênmôn, Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị triển khaithực hiện Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương.

5. Các cơ sở y tế có cung cấp dịchvụ chăm sóc thai sản:

- Thực hiện cung cấp dịch vụ dựphòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ cungcấp theo đúng quy định và hướng dẫn hiện hành.

- Hỗ trợ các Sở - ngành, Đoàn thể,các cơ quan, đơn vị trong công tác truyền thông, quảng bá chương trình dự phònglây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Thực hiện báo cáo theo đúng quyđịnh.

IV. NGUỒN KINH PHÍ

Nguồn kinh phí thực hiện chi từngân sách chương trình mục tiêu quốc gia; ngân sách Thành phố và các nguồn huyđộng hợp pháp từ các dự án, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nướcngoài.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căncứ Kế hoạch này, yêu cầu các Sở - ngành, Đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dâncác quận, huyện, phường, xã, thị trấn xây dựng, triển khai Kế hoạch Tháng caođiểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2014 của địa phương, đơn vịmình theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Cácđơn vị tổ chức mít-tinh, phải có Kế hoạch nêu rõ thời gian, địa điểm và nộidung mít-tinh gửi về Văn phòng thường trực Ủy ban Phòng, chống AIDS Thành phốchậm nhất là 10 ngày trước khi diễn ra mít-tinh.

3. GiaoSở Y tế (Thường trực Ủy ban Phòng, chống AIDS Thành phố) là cơ quan Thườngtrực, có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai thựchiện Kế hoạch; theo dõi, giám sát, nắm bắt tình hình và tổng hợp báo cáo theoquy định.

4. CácSở - ngành, Đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo kết quảTriển khai thực hiện Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm2014 gửi về Văn phòng thường trực Ủy ban Phòng, chống AIDS Thành phố (số 121đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3) trước ngày 15 tháng 7 năm 2014 để tổnghợp báo cáo chung, trình Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Y tế theo quyđịnh./.

Nơi nhận:
- UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Bộ Y tế;
- Cục phòng, chống AIDS - Bộ Y tế;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Các Sở - ngành và các Đoàn thể TP;
- Thành viên Ủy ban Phòng, chống AIDS TP;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- VP TT UBPC AIDS TP;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, THKH;
- Lưu: VT, (VX-TC) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận