ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-UBND

Phú Yên, ngày 09 tháng 3 năm 2016

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 48/2015/TT-BCA NGÀY 06/10/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CHỮA CHÁY CỦA LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành (gọi tắt là Thông tư số 48/2015/TT-BCA ) UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 48/2015/TT-BCA trên địa bàn tỉnh Phú Yên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Thông tư số 48/2015/TT-BCA của Bộ Công an nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành.

2. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 48/2015/TT-BCA và những nội dung quy định có liên quan của Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành.

3. Phổ biến, tập huấn Thông tư số 48/2015/TT-BCA cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác PCCC; tuyên truyền, hướng dẫn cho UBND các cấp, sở, ban, ngành, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở trực tiếp quản lý lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành triển khai thực hiện thống nhất, có hiệu quả. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong việc tuyên truyền, trao đổi, hướng dẫn, cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện. Kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ thi hành.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành đến các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý, nhất là nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc đầu tư, trang bị trang phục chữa cháy cho lực lượng PCCC tại chỗ.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí kinh phí để trang bị trang phục chữa cháy:

- Kinh phí bảo đảm trang bị trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng được bố trí trong ngân sách quốc phòng và an ninh hàng năm của UBND các cấp và thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cơ sở bảo đảm kinh phí trang bị trang phục chữa cháy cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành theo quy định tại khoản 2, Điều 32 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

- Kinh phí bảo đảm trang bị trang phục chữa cháy cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước ở Trung ương và địa phương do ngân sách nhà nước bảo đảm và thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

3. Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho UBND các cấp, các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân, cơ sở, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành nắm vững và triển khai thực hiện đúng quy định; tổ chức kiểm tra, xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cơ sở vi phạm quy định về trang bị trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành; phổ biến, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ chiến sĩ làm công tác PCCC trong Công an tỉnh.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp rà soát, lập danh sách các đội Dân phòng, Đội PCCC cơ sở, Đội PCCC chuyên ngành chưa được trang bị phương tiện, trang phục PCCC theo quy định để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về nguồn kinh phí và trang bị phương tiện PCCC phù hợp với điều kiện ngân sách địa phương.

4. Khi lập, trình duyệt các chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách phải có danh mục gói thiết bị PCCC; Chủ đầu tư dự án bổ sung danh mục trang phục chữa cháy theo quy định. Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo làm tốt công tác thẩm duyệt thiết kế PCCC các công trình.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 48/2015/TT-BCA và các kiến thức pháp luật về PCCC, các quy định trang bị trang phục chữa cháy, điều kiện an toàn về PCCC đến các tổ chức, doanh nghiệp biết, tự giác thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ vào tháng 10 hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện chế độ cáo báo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 48/2015/TT-BCA trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Cục C66-Bộ Công an;
-
TT Tỉnh ủy, TT HĐND;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh;
- Các Cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
-
Lưu VT, CATPC66, NCK.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà