BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/KH-BCĐQGXHHT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2014CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn2012 - 2020” và hoạt động năm 2013 của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội họctập (XHHT) giai đoạn 2011 - 2020, Ban Chỉ đạo quốc gia thống nhất thông qua kếhoạch công tác năm 2014. Nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Làm căn cứ để các bộ, ngành, cơ quan cùng phốihợp triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020”;

- Làm căn cứ để các bộ, ngành, cơ quan có liên quancùng kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hộihọc tập giai đoạn 2012 - 2020”;

- Phân công nhiệm vụ, nêu các yêu cầu cơ bản vàthời gian cụ thể trong năm 2014 cho các bộ, ngành, cơ quan và các đơn vị triểnkhai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”;

2. Kế hoạch cụ thể

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2013 vàmột số công việc tiếp tục phải hoàn thành trong năm 2014, kế hoạch công tác năm2014 cụ thể như sau:

TT

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

1

Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” (Quyết định 208/QĐ-TTg ngày 27/1/2014)

Tháng 3/2014

Kế hoạch thực hiện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Giáo dục và Đào tạo; các bộ, ngành liên quan

2

Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư” (Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014)

Tháng 3/2014

Kếhoạch thực hiện

Hội Khuyến học Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo; các bộ, ngành liên quan

3

Xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý trung tâm cấp huyện có các chức năng giáo dục thường xuyên, dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm

Tháng 5/2014

Thông tư liên tịch

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

4

Tiếp tục hoàn thiện các Đề án thành phần, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Tháng 6/2014

Các QĐ phê duyệt Đề án

Các đơn vị được phân công chủ trì các Đề án theo QĐ số 89

5

In ấn sổ tay hướng dẫn về xây dựng xã hội học tập

Tháng 6/2014

Sổ tay hướng dẫn

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội Khuyến học Việt Nam

6

Xây dựng chuyên mục về xây dựng XHHT trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

Tháng 6/2014

Chuyên mục được phát sóng 1 lần/ tuần

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam

7

Họp Ban Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá 6 tháng đầu năm 2014 và điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014

Tháng 6/2014

Cuộc họp

Tổ thư ký Ban Chỉ đạo

Văn phòng Chính phủ

8

Hội thảo xây dựng XHHT "Từ tầm nhìn đến hành động” cấp khu vực (Bắc, Trung, Nam)

Tháng 7/2014

3 Hội thảo tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Văn phòng UNESCO tại Việt Nam

- Hội Khuvến học Việt Nam

- Các địa phương

9

Tổ chức tập huấn cho phóng viên, báo, đài về nội dung tuyên truyền về xây dựng XHHT-HTSĐ

Tháng 7/2014

Hội thảo tập huấn

Bộ Thông tin và Truyền Thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo

10

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ Ban Chỉ đạo các địa phương, các cơ quan quản lý giáo dục địa phương về xây dựng XHHT-HTSĐ

Tháng 7/2014

Hội thảo tập huấn

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Thông tin và Truyền Thông

11

Hội thảo về các biện pháp đẩy mạnh xây dựng XHHT đối với các vùng khó khăn

Tháng 8/2014

Hội thảo

Ban Chỉ đạo quốc gia XD XHHT

Một số địa phương

12

Hội thảo về xây dựng bộ tiêu chí kiểm tra, đánh giá và công nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập" và “Đơn vị học tập”

Tháng 8/2014

Hội thảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội Khuyến học Việt Nam

13

Tiếp tục triển khai thí điểm mô hình "Thành phố học tập" tại TP Hải Dương

Theo Kế hoạch, quy trình của UNESCO

Triển khai cụ thể các công việc

Ban Chỉ đạo quốc gia XD XHHT

Tổ chức quốc tế; TP Hải Dương

14

Văn bản hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho Đề án '‘Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

Tháng 8/2014

Văn bản hướng dẫn

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Tài chính

15

Văn bản hướng dẫn địa phương tổ chức tuần lễ học tập suốt đời

Tháng 8/2014

Văn bản hướng dẫn

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội Khuyến học Việt Nam

16

Tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án tại một số địa phương (Kết hợp với kiểm tra việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ)

Tháng

10/2014

Báo cáo kết quả kiểm tra

Các Đoàn kim tra

Địa phương được kiểm tra

17

Hội thảo "Xây dựng cơ chế công nhận kết quả học tập không chính quy và phi chính quy”

Tháng 11/2014

Hội thảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội Khuyến học Việt Nam

18

Thông tư quy định quy trình kiểm tra, đánh giá và công nhận danh hiệu ''Cộng đồng học tập"

Tháng 11/2014

Thông tư

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội Khuyến học Việt Nam

19

Tổ chức sơ kết các tiểu Đề án thành phần

Tháng 11/2014

Báo cáo sơ kết (đưa vào báo cáo trong Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án)

Các Bộ, ngành chủ trì Đề án thành phần

Bộ Giáo dục và Đào tạo

20

Họp Ban Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2014. Xây dựng và thông qua kế hoạch năm 2015

Tháng 11/2014

Nội dung họp BCĐ

Tổ thư ký Ban Chỉ đạo

Văn phòng Chính phủ

21

Tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án

Tháng 12/2014

Hội nghị

Ban Chỉ đạo

Văn phòng Chính phủ

3. Tổ chức thực hiện

- Các bộ, ngành, cơ quan, căn cứcác nội dung cụ thể năm 2014 để triển khai thực hiện, gửi báo cáo kết quả thựchiện Đề án về cơ quan thường trực (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Ban chỉ đạo xây dựng xã hội họctập cấp tỉnh căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tậpgiai đoạn 2012 - 2020”, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện năm2014 báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kếtquả thực hiện Đề án của các bộ ngành, cơ quan và các địa phương được giao nhiệmvụ trong Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và trong kế hoạchcụ thể năm 2014 để báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia tại phiên họp thường kỳ.


Nơi nhận:
- PTTg Vũ Đức Đam-Trưng BCĐ (để b/c);
- Bộ trưởng báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Thành viên Ban Chỉ đạo, T thư ký Ban chỉ đạo;
- Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện Đ án;
- Các Hội được giao nhiệm vụ trong Đ án;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu VT, T Thư ký, Vụ GDTX.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nguyễn Vinh Hiển