ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2633/KH-UBND

Kon Tum, ngày 15 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW NGÀY 26/5/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNHĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO; LUẬTTIẾP CÔNG DÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2014/NĐ-CP NGÀY 26/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công táctiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Nghị định số64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Tiếpcông dân; Thông báo số 387/TB-VPCP ngày 29/9/2014 của Văn phòng Chính phủ vềthông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghịtrực tuyến toàn quốc về triển khai Chỉ thị 35-CT/TW, Luật Tiếp công dân và Nghịđịnh số 64/2014/NĐ-CP : Kế hoạch số 2343/KH-TTCP ngày 02/10/2014 của Thanh traChính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chínhtrị, Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum banhành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị,Luật Tiếp công dân. Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ(sau đây viết tắtlà Kế hoạch) trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tăng cường chỉ đạo các cấp, cácngành tổ chức tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; triểnkhai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân,Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ,công chức và nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức; trách nhiệm của cánbộ, công chức, cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị trong công táctiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, góp phần giữ vữngổn định chính trị, an ninh trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi pháttriển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ nhiệm vụ, giải phápvà trách nhiệm của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, Thủ trưởng cơ quanquản lý nhà nước trong việc triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP củaChính phủ.

- Kết hợp việc tuyên truyền, phổbiến pháp luật nói chung với việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân vàNghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời phải tiến hành nghiêm túc,khẩn trương với hình thức phù hợp, thiết thực. Đảm bảo các điều kiện cần thiếtđể tổ chức thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định64/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại đơn vị, địa phương mình.

- Thực hiện nghiêm túc, toàn diện,đồng bộ các chủ trương, giải pháp để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công táctiếp công dân, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, góp phần ổnđịnh tình hình chính trị - xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợiích chính đáng của tổ chức và công dân.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Quán triệt, triển khai thựchiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân, Nghị định64/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Các Sở, ban ngành tổ chức quántriệt, phổ biến trong cán bộ, công chức thanh tra và cán bộ, công chức làm côngtác tiếp công dân các cấp, cán bộ, công chức các cơ quan liên quan trong việcphối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo tài liệu phục vụtuyên truyền của Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục phápluật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn” giai đoạn 2013 - 2016trên địa bàn tỉnh.

- UBND các huyện, thành phố xây dựngKế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chínhtrị, Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ đến toàn thể cánbộ, công chức và giao cho xã, phường, thị trấn triển khai Luật Tiếp công dân vàNghị định hướng dẫn thi hành đến nhân dân trên địa bàn. Thời gian thực hiệnxong trong tháng 11/2014.

2. Hoàn thiện tổ chức, bộ máyBan Tiếp công dân các cấp.

- Ban Tiếp công dân tỉnh chủ trì,phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng Nội quy, Quy chếphối hợp tiếp công dân trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. Hoàn thành trước ngày30/10/2014.

- UBND các huyện, thành phố thànhlập Ban Tiếp công dân cấp huyện, kiện toàn về tổ chức, bộ máy, ban hành Nội quy,Quy chế tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân. Nghị định64/2014/NĐ-CP Hoàn thành xong trong tháng 10/2014.

3. Tổ chức, nâng cao hiệu quảcông tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Thủ trưởng các Sở, ban ngành củatỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố bố trí nơi tiếp công dân đảm bảo cácđiều kiện cần thiết, bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân có đủ năng lực,phẩm chất, am hiểu kiến thức pháp luật, có kỹ năng giao tiếp, khả năng hướng dẫn,giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật: trực tiếptheo dõi, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộcphạm vi quản của ngành, địa phương mình: thực hiện nghiêm túc việc tiếp côngdân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định 64/2014/NĐ-CP củaChính phủ.

- Nâng cao trách nhiệm trong tiếpcông dân, tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân, đổi mới phươngpháp tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với kiểm tra, đôn đốc giải quyếtkhiếu nại, tố cáo.

- Ban Tiếp công dân tỉnh và BanTiếp công dân các huyện, thành phố chủ động thực hiện nghiêm túc việc tiếp côngdân, tham mưu, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tố cáo, kiến nghị đảm bảo chínhxác, kịp thời, đúng quy định.

4. Tập trung giải quyết các vụviệc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéodài.

Thứ trưởng các Sở, Ban, ngành củatỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tập trung, giải quyết kịp thời,đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng thờihạn không để công dân chờ đợi lâu dẫn đến bức xúc, khiếu nại vượt cấp. Thanhtra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ động tham mưu, giải quyếtkịp thời đúng thời hạn, đúng quy định đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộcthẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Tập trung tổ chức thực hiện hoặcchỉ đạo giải quyết ngay, không để kéo dài đối với các quyết định giải quyếtkhiếu nại, kết luận, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật. Trường hợpcó vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo kịp thời người có thẩm quyềnxử lý.

- Tiếp tục thực hiện việc kiểmtra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạchsố 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 2424/KH-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuấtUBND tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc và phải coi đây là nhiệm vụ thườngxuyên của các cấp, các ngành,

5. Phối hợp trong xử lý các vụviệc đông người, vượt cấp.

- Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố chủ động rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp ngănchặn các trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp ngay tại cơ sở. Phối hợpvới Ban Tiếp công dân tỉnh, các cư quan liên quan để kịp thời xử lý, ngăn chặnkịp thời các vụ việc đông người, vượt cấp, hạn chế tối đa việc công dân khiếukiện đông người vượt cấp lên tỉnh, lên Trung ương (nhất là trong các dịpdiễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh).

Khi có công dân khiếu kiện vượtcấp phải phân công cán bộ chủ trì, cùng các cơ quan chức năng liên quan trựctiếp vận động, thuyết phục công dân, đưa công dân trở về địa phương giải quyết;đồng thời phải có kế hoạch chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời, dứt điểm,không để kéo dài, không để tiếp tục khiếu kiện vượt cấp. Đối với các trường hợptổ chức kích động, lôi kéo công dân khiếu kiện đông người hoặc lợi dụng khiếukiện, để gây rối thì chỉ đạo lực lượng công an có biện pháp xử lý nghiêm minhtheo quy định của pháp luật.

6. Tăng cường hoạt động quản lýnhà nước và thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nướctrong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra tỉnh tăng cường công tácthanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố trong việc chấp hành các quy định của pháp luật vềtiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: kịp thời hướng dẫn cho các Sở, banngành UBND các huyện, thành phố về nghiệp vụ, quy trình giải quyết khiếu nại,tố cáo. Qua thanh tra, kiểm tra đề xuất UBND tỉnh kịp thời biểu dương khenthưởng các đơn vị thực hiện tốt và xử lý đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân viphạm pháp luật, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo.

7. Tăng cường công tác tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốtviệc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tập trungthực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật về khiếu nại, tố cáo ở phường, xã, thị trấn. Tăng cường công tác tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, nhằmnâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về các quy định của pháp luật khiếunại, tố cáo.

- Đài Phát thanh và Truyền hìnhtỉnh, Báo Kon Tum tăng cường số lượng, chất lượng các bản tin, bài, chuyên mụcphản ánh, góp ý, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo; chú trọng biểu dương những điển hình tốt, phê phán, đấutranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo vàgiải quyết khiếu nại. tố cáo.

8. Thực hiện chế độ thông tin,báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thủ trưởng các Sở, ban ngành củatỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ thông tinbáo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại. tố cáo theo quy định tạiThông tư số 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ và gửi về UBND tỉnh(quaThanh tra tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căncứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị,địa phương mình.

2. GiaoThanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban ngành củatỉnh: UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ 6tháng, 01 năm các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quảthực hiện về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ theoquy định.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để được xemxét, giải quyết./.


Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Thanh tra Chính ph;
-
Thường trực Tnh y;
-
Đoàn ĐBQH tnh;
-
Thường trực HĐND tnh;
-
Ban Thưng trực UBMTTQVN tỉnh;
-
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh;
-
Văn phòng Tnh y;
-
Lãnh đạo VP UBND tnh;
-
Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
-
UBND các huyện thành phố;
-
Đài PT-TH tnh, Báo Kon Tum; Cng Thông tin điện t tnh;
-
Ban Tiếp công dân tnh;
-
Lưu VT-NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng