BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2800/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNLUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Ngày 13/6/2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóaXIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổsungmột số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 46/2014/QH13 (sau đâygọi tắt là Luật BHYT sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Để triển khaithực hiện Luật BHYT sửa đổi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) ban hànhKế hoạch tổ chức thực hiện với các nội dung cụthể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, phổ biến, tuyên truyền đến mọi tầnglớp nhân dân các nội dung cơ bản của Luật BHYT sửa đổi; quán triệt và tổ chứctriển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHYT sửa đổi đến tấtcả cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH;

- Tham gia với các Bộ ngành có liên quan xây dựngcác văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi;

- Xây dựng hệ thống các văn bản thuộc trách nhiệmcủa BHXH Việt Nam để hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách BHYT theo các quyđịnh của Luật BHYT sửa đổi;

- Phân công nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành các nội dung công việc để triểnkhai thực hiện Luật BHYT sửa đổi đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam vàBHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Yêu cầu

- Công tác phổ biến Luật BHYT sửa đổi phải đượctiến hành kịp thời, liên tục, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân với nội dungthiết thực, hình thức đa dạng, phù hợp đối với từng đối tượng; trọng tâm làtriển khai, phổ biến những điểm mới củaLuật BHYT sửa đổi; phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến tất cả cánbộ, công chức, viên chức ngành BHXH;

- Phối hợp chặtchẽ, tham gia tích cực với các Bộ ngành có liên quan để rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản hướng dẫnthực hiện Luật BHYT sửa đổi;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiếnđộ, chất lượng, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộcBHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện LuậtBHYT sửa đổi bổ sung.

- Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làmcông tác BHYT; đảm bảo đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức thực hiệnchính sách BHYT. Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, yếu kémtrong quản lý BHYT, đặc biệt là việc hoàn thiện công tác thu, chi và giám địnhBHYT.

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh,thành phố theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện Luật BHYTsửa đổi đảm bảo đúng nội dung, tiến độ và thời gian nêu trong kế hoạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT sửađổi

- Ban Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với Báo BHXH,Tạp chí BHXH tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT sửa đổi đến tất cả cácnhóm đối tượng tham gia BHYT trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt chú trọng đến cácđối tượng có tỷ lệ tham gia thấp như người lao động trong các doanh nghiệp tưnhân, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh sinh viên và các đối tượngtham gia BHYT theo hộ gia đình. Hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiệntuyên truyền Luật BHYT sửa đổi. Thời gian thực hiện: trong tháng 8/2014.

- Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (CSYT) chủtrì, phối hợp với Ban: Tuyên truyền, Vănphòng tổ chức phổ biến các nội dung mới của Luật BHYT sửa đổi đến toàn thể cánbộ, công chức, viên chức của BHXH Việt Nam. Thời gian thực hiện: trong tháng8/2014.

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâmGiám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (gọi tắt là BHXH cáctỉnh) phối hợp với Sở Y tế và các Sở ban ngành trên địa bàn tổ chức tuyêntruyền, phổ biến các nội dung mới của Luật BHYT sửa đổi đến mọi tầng lớp nhândân trên địa bàn và cán bộ, công chức của ngành Y tế, ngành BHXH. Thời gianthực hiện: tháng 8 và tháng 9/2014.

2. Công tác phốihợp tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

2.1. Ban CSYT chủ trì, phối hợp các Ban: Thu, Tài chính - Kếtoán, Sổ - Thẻ, Dược và Vật tư y tế (VTYT), Pháp chế tham gia cùng cácBộ, ngành xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYTsửa đổi, bao gồm:

- Nghị định quy định chi tiết một số điều của LuậtBHYT năm 2014;

- Nghị định hướng dẫn thực hiện BHYT đối với đốitượng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý.

- Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện BHYT;

- Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịchvụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;

- Thông tư hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnhBHYT ban đầu và chuyển tuyến đối với bệnh nhân BHYT;

- Thông tư ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản thuộc phạmvi chi trả của quỹ BHYT;

- Thông tư ban hành Danh mục, tỷ lệ và điều kiệnthanh toán dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham giaBHYT;

- Thông tư ban hành quy trình khám bệnh, chữa bệnhvà hướng dẫn điều trị liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

2.2. Ban Dược và VTYT chủ trì, phối hợp với BanCSYT, Tài chính - Kế toán, Pháp chế thamgia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn thực hiện BHYT, bao gồm:

- Thông tư ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiệnthanh toán BHYT đối với thuốc, hóa chất thuộc phạm vi được hưởng của người thamgia BHYT;

- Xây dựng và ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiệnthanh toán đối với thuốc y dược cổ truyền thuộc phạm vi được hưởng của ngườitham gia BHYT;

- Thông tư ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiệnthanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

2.3. Ban Thu chủ trì, phối hợp với các Ban: CSYT,Sổ - Thẻ, Pháp chế tham gia cùng với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; BộGiáo dục và Đào tạo hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý, lậpdanh sách đối tượng tham gia BHYT do Bộ quản lý theo quy định của Luật BHYT sửađổi.

Thời gian hoàn thành: theo tiến độ của cơ quan chủtrì xây dựng văn bản.

3. Công tác xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chứcthực hiện theo quy định tại Luật BHYT sửa đổi của BHXH Việt Nam

3.1. Quyết định ban hành mẫu thẻ BHYT (thay thếQuyết định số 1055/QĐ-BHXH ) văn bản sửa đổi hoặc thay thế Quyết định 1071/QĐ-BHXH quy định về mã số ghi trên thẻ BHYT, hướng dẫn đổi thẻ BHYT theomẫu mới và thời hạn sử dụng thẻ BHYT quy định của Luật BHYT sửa đổi;

- Đơn vị chủ trì thực hiện: BanSổ - Thẻ;

- Đơn vị phối hợp: Ban CSYT, Thu, Pháp chế;

- Thời gian hoàn thành: tháng10/2014.

3.2. Ban hành quy trình cấp, đổivà rà soát trùng thẻ BHYT; Quy trình xác định thời gian tham gia BHYT 5 nămliên tục;

- Đơn vị chủ trìthực hiện: Ban Sổ - Thẻ;

- Đơn vị phối hợp: Ban Thu, CSYT,Pháp chế;

- Thời gian hoàn thành: tháng10/2014.

3.3. Hướng dẫn đóng BHYT theo hộgia đình tại các đại lý trên phạm vi cả nước; mẫu hồ sơ cấp thẻ BHYT (tờ khai,danh sách tham gia BHYT...);

- Đơn vị chủ trì thực hiện: BanThu;

- Đơn vị phốihợp: Ban Sổ - Thẻ, CSYT, Pháp chế;

- Thời gian hoàn thành: tháng10/2014

3.4. Xây dựng và ban hành Quy địnhvề tổ chức thực hiện chính sách BHYT trong khám, chữa bệnh thay thế Quyết định 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010 của BHXH Việt Nam;

- Đơn vị chủ trì thực hiện: BanCSYT;

- Đơn vị phối hợp: Ban Thu, Sổ -Thẻ, Dược và VTYT, Tài chính - Kế toán, Pháp chế, Trung tâm Giám định BHYT vàThanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc (GĐB), Trung tâm Giám định BHYT và Thanhtoán đa tuyến khu vực phía Nam (GĐN);

- Thời gian hoàn thành: tháng11/2014.

3.5. Nghiên cứu, xây dựng phần mềmin thẻ BHYT, quản lý dữ liệu thẻ BHYT, phần mềm thống kê thanh toán chi phíkhám, chữa bệnh BHYT.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trungtâm Công nghệ thông tin (CNTT);

- Đơn vị phốihợp: Ban Thu, Sổ - Thẻ, CSYT, Dược và VTYT, Tài chính - Kế toán, Pháp chế, GĐB, GĐN;

- Thời gian hoàn thành: tháng11/2014

4. Công tácquản lý về BHYT tại các tỉnh

- Ban Tổ chức cán bộ chủ trì, phốihợp với các Ban liên quan kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác BHYT,đáp ứng với khối lượng công việc này càng nhiều, khó khăn, phức tạp hơn khiLuật BHYT sửa đổi có hiệu lực thi hành.

5. Tổ chứcHội nghị triển khai thực hiện kế hoạch

1. Tổ chức Hội nghị lồng ghép giữacác Ban và các đơn vị liên quan:

- Ban Sổ - Thẻ lấy ý kiến về nộidung: Dự thảo quy định mẫu thẻ BHYT, mã thẻ BHYT, mẫu Hồ sơ cấp thẻ BHYT.

- Ban Thu lấy ý kiến về nội dung:Dự thảo quy định quản lý thu BHYT, quản lý thẻ BHYT;

- Trung tâm CNTT lấy ý kiến về nộidung: phần mềm in thẻ BHYT, quản lý dữ liệu thẻ BHYT, thống kê thanh toán chiphí khám, chữa bệnh BHYT.

Đơn vị chủ trì: Ban Sổ -Thẻ

Thời gian thực hiện: tháng 9/2014.

2. Ban CSYT chủ trì, phối hợp vớicác đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo văn bản hướngdẫn tổ chức thực hiện chính sách BHYT trong khám, chữa bệnh. Thời gian thựchiện: Tháng 9/2014; Tổ chức hội nghị phổ biến các nội dung mới của Luật BHYTđến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của BHXH Việt Nam. Thời gian thựchiện: Tháng 8/2014.

3. Văn phòng chủ trì tổ chức Hộinghị tập huấn các nghiệp vụ thu, chi, khám chữa bệnh BHYT có sự tham gia củacác Ban liên quan cho BHXH các tỉnh theo 2 khu vực: Phía Bắc và phía Nam. Thờigian thực hiện: Tháng 11/2014.

III. KINH PHÍTHỰC HIỆN

- Đối với các đơn vị trực thuộcBHXH Việt Nam: Căn cứ các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện tại Kế hoạch này, các đơn vị lập dự toán kinh phíthực hiện chuyển Ban Tài chính - Kế toán thẩm định, trình Tổng Giám đốc phêduyệt trong tháng 8/2014;

- Đối với BHXH các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương: căn cứ nguồn kinh phí được phân bổ trong năm 2014, bốtrí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; lập dự toán kinh phí bổ sung gửiBan Tài chính - Kế toán thẩm định, trìnhTổng Giám đốc phê duyệt để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộcBHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình vànhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, tậptrung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo việc triển khai thi hànhLuật BHYT sửa đổi kịp thời, hiệu quả.

Giao Văn phòng BHXH Việt Nam theodõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị theo Kế hoạch này, báocáo Tổng Giám đốc.

Trong quá trình thực hiện nếu cókhó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnhkịp thời báo cáo Lãnh đạo ngành để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.


Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam;
- Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BHXH: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSYT (6b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh