BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2874/KH-ĐA4061

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2012

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN“TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, CÔNG ƯỚC CỦA LIÊNHỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN”(GỌI TẮT LÀ ĐỀ ÁN 4061) NĂM 2012

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức và hướng dẫn tổ chức thực hiện một sốhoạt động cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũngtrong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm cơ sở triển khai đồng bộ,hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án ở các Bộ, ngành, địa phương và cho các năm tiếptheo.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động đề ra phải sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn,có tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án,ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn chung.

- Các hoạt động triển khai Đề án trong năm bảo đảm hoàn thành đúng tiếnđộ, có chất lượng và hiệu quả.

- Kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạchkhác đang được triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm tiết kiệm, hiệuquả.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức tham gia thựchiện Đề án ở Trung ương.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành chung

- Xây dựng văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địaphương thực hiện Đề án;

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2012;

- Xây dựng Dự toán chi tiết thực hiện Đề án năm2012.

Thời gian thực hiện: Quý I-II/2012

2. Hoạt động thực hiện các nội dung của Đề án

a) Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở các Bộ, ngành, địaphương:

Tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu sau:

(1) Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

(2) Sổ tay pháp luật về phòng, chống tham nhũng dành cho cán bộ, côngchức, viên chức (Tập 1);

(3) Những điều nhân dân cần biết về pháp luật phòng, chống tham nhũng (Tập1);

(5) 15 loại tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thời gian thực hiện: Quý II - III/2012

Phân công trách nhiệm:

- Bộ Tư pháp chủ trì;

- Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chốngtham nhũng có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

b) Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng,chống tham nhũng cho báo cáo viên pháp luật cấp trung ương

Nội dung tập huấn:

- Văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chốngtham nhũng: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005; nội dung cơ bản của Công ướcLiên hợp quốc về chống tham nhũng; Luật khiếu nại; Luật tố cáo.

- Thông tin về tình hình thực hiện công tácphòng, chống tham nhũng.

Thời gian thực hiện: Quý II, III/2012

Phân công trách nhiệm:

- Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn (lồng ghép trongthực hiện định kỳ tập huấn Báo cáo viên pháp luật Trung ương);

- Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chốngtham nhũng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp chuẩn bị nội dung bồi dưỡng,tập huấn.

c) Hướng dẫn thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng,chống tham nhũng trong triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” ở các Bộ, ngành,địa phương

Thời gian thực hiện: Quý II/2012

Phân công trách nhiệm:

- Bộ Tư pháp hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện;

- Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở hướngdẫn của Bộ Tư pháp.

d) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trêncác phương tiện thông tin đại chúng

- Tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bàituyên truyền, phổ biến trên báo chí.

Thời gian thực hiện: Cả năm

Phân công trách nhiệm:

+ Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Thông tinvà Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn và hỗtrợ thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trênbáo chí;

+ Các cơ quan báo đài bao gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói ViệtNam, Truyền hình TTXVN, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Pháp luật và Xã hội trựctiếp tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bàituyên truyền, phổ biến pháp luật và tình hình thực hiện pháp luật về phòng,chống tham nhũng

- Xây dựng các nội dung phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trênTrang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tưpháp (giới thiệu văn bản pháp luật mới, hỏi – đáp pháp luật).

Thời gian thực hiện: Cả năm

Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì phối hợp với các đơn vịchức năng liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Các cơ quan tham gia thực hiện các hoạt độngchung của Đề án ở Trung ương có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được phâncông theo Kế hoạch này.

3. Trên cơ sở Kế hoạch này, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật lập dự toánkinh phí chi tiết thực hiện Đề án năm 2012 gửi Văn phòng Bộ thẩm định theo thẩmquyền trước khi gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính tổng hợp, bố trí kinh phí từ nguồndự phòng của Bộ để triển khai các hoạt động.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các cơ quan tham gia thực hiện Đề án;
- Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền