UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2934/KH-UBND

Bến Tre, ngày 25 tháng 6 năm 2014

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 09/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NGHỊĐỊNH SỐ 210/2013/NĐ-CP

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiệnNghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về chính sách khuyếnkhích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Uỷ ban nhân dân tỉnh xâydựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO NÔNGNGHIỆP, NÔNG THÔN CỦA TỈNH TRONG THỜI GIAN QUA

Nông nghiệp - nông dân - nông thônlà cơ sở, là lực lượng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn định chínhtrị, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dântộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Những năm qua, Chính phủ nói chung và tỉnhBến Tre nói riêng đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư cho nông nghiệp.Trong 3 năm 2011-2013, tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp từ nguồn ngân sách nhànước khoảng 932 tỷ đồng, bằng 20,20% tổng vốn đầu tư của tỉnh. Từ nguồn vốnnày, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn ngày càng được đầu tư hoàn thiện, tácđộng tích cực cho phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, góp phần nâng caođời sống nông dân, cải thiện diện mạo nông thôn.

Trong nông nghiệp, thuỷ lợi làlĩnh vực được tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhiều công trình thuỷ lợi quan trọng đãvà đang được đầu tư xây dựng góp phần tăng cường năng lực tưới tiêu, góp phầnngăn mặn, phát triển sản xuất nông nghiệp. Việc đầu tư phát triển sản xuấtnông, lâm, ngư nghiệp cùng với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vàcác chương trình mục tiêu khác trong thời gian qua đã tác động tích cực đến sảnxuất, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuynhiên, nguồn vốn đầu tư trên mới chỉ đáp ứng được khoảng 10% yêu cầu, vì vậychưa phát huy hết tiềm năng trong nông nghiệp, nông thôn. Nguồn lực đầu tư vẫnchủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, chưa huy động được nguồn lực đầu tư củatoàn xã hội. Nguyên nhân của tình trạng trên là do khả năng đầu tư của Nhà nướccòn hạn chế, các chính sách chưa sát với điều kiện thực tế để thu hút các doanhnghiệp đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Để triển khai thực hiện Nghị địnhsố 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 trên địa bàn tỉnh, cần có kế hoạchcụ thể để các ngành, các cấp phối hợp thực hiện một cách có hiệu quả.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số09/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khaithực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về chính sáchkhuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nôngnghiệp, nông thôn; xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướngtiên tiến, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng và khảnăng cạnh tranh cao, đưa nền nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng côngnghiệp hoá, hiện đại hoá.

2. Yêu cầu:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đượcphân công, các sở, ngành tỉnh có liên quan quán triệt chủ trương, hỗ trợ tạođiều kiện để nhà đầu tư tiếp cận được các chính sách nhằm tổ chức hoạt động sảnxuất kinh doanh hợp pháp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đầu tư vào nông nghiệp,nông thôn; đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kếhoạch này.

III. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

- Xây dựng và rà soát lại các quyhoạch đã được phê duyệt: Quy hoạch phát triển nông nghiệp - thuỷ sản, quy hoạchchăn nuôi gia súc, gia cầm, quy hoạch phát triển vùng cây ăn quả đặc sản antoàn, quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch chợ và các quy hoạch khác cóliên quan đến nông nghiệp, nông thôn để định hướng kêu gọi các doanh nghiệp đầutư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Xây dựng chính sách đặc thùkhuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2014-2020.

- Rà soát, ban hành danh mục dự ánkêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2014-2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vịcó liên quan tổ chức rà soát các quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp để nhằmcó định hướng kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Việcxây dựng rà soát các quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phải đượchoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2014.

- Chủ trì phối hợp với Trung tâmXúc tiến Đầu tư tỉnh xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầutư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2014-2020, đồng thời căn cứ hướng dẫncủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và điều kiện cụ thể của tỉnh, côngbố danh mục các loại giống gốc cao sản vật nuôi cụ thể được hỗ trợ theo quyđịnh của Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Việc xây dựng chính sách đặc thù khuyếnkhích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2014-2020 phảiđược hoàn chỉnh và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dântỉnh tại kỳ họp cuối năm 2014.

-Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát, banhành danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn2014-2020.

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạchvà Đầu tư hằng năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số210/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

-Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì theo dõi, đôn đốc triểnkhai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Uỷ ban nhân dântỉnh và tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo các Bộ, ngành Trung ương theo quyđịnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì phối hợp với Sở Tàichính tổng hợp, cân đối nguồn vốn từ ngân sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong kếhoạch hằng năm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Phối hợp với các sở, ngành lồngghép các nguồn vốn để thực hiện chính sách theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ.

- Hằng năm phối hợp với Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị địnhsố 210/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

3. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp vàPhát triển Nông thôn và các sở, ngành có liên quan xây dựng chính sách đặc thùkhuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tại địa phương giaiđoạn 2014-2020.

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành có liên quan rà soát lại danh mục các dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứngnhận đầu tư hoặc đã đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh có hoạt động đầu tư vàonông nghiệp, nông thôn. Hỗ trợ giải quyết thủ tục, đề nghị được hưởng ưu đãiđối với các nhà đầu tư đang hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy định tại Nghị địnhsố 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 có nhu cầu đề nghị hưởng ưu đãi, hỗtrợ theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP cho thời gian còn lại của dựán. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2014.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan rà soát, ban hànhdanh mục dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2014-2020. Thờigian hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2014.

4. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành tỉnh lập dự trù kinh phí hỗ trợ đối với các dự án đáp ứng các điều kiệnưu đãi quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP và triển khai thực hiện dự ántrước khi Nghị định này có hiệu lực và chưa thực hiện ưu đãi theo Nghị định số61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 cho thời gian còn lại của dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo quyđịnh

- Thực hiện theo dõi, kiểm traviệc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

5. Sở Y tế:

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế vàđiều kiện cụ thể của tỉnh, công bố danh mục cây dược liệu ưu tiên cụ thể đượchỗ trợ theo quy định của Nghị định số 210/2013/NĐ-CP .

6. Các sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào Kếhoạch này triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vàonông nghiệp, nông thôn. Định kỳ trước ngày 15 tháng 9 hằng năm báo cáo tìnhhình thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thônđến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi,tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khaithực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủvề thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở,ngành, các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn