UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 2998/KH-UBND

Bến Tre, ngày 29 tháng 7 năm 2010

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, XỬ LÝCÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA CÁC TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT THEO CHỈ THỊ SỐ 134/CT-TTG NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việctăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức đượcNhà nước giao đất, cho thuê đất;

Thực hiện Quyết định số 415/QĐ-BTNMT ngày 27tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thựchiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Uỷban nhân dân tỉnh lập Kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giaođất, cho thuê đất; xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đã tổng hợpqua kết quả báo cáo công tác kiểm kê theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ nhằm lập lại trật tự kỷ cương, đảmbảo tính nghiêm minh của pháp luật; đưa việc quản lý, sử dụng đất vào nề nếp,đúng pháp luật.

- Thu hồi đất do các tổ chức sử dụng đất lãng phí, để hoang hóa, sử dụngsai mục đích; truy thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai chưa nộp của cáctổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; thu hồi tiền cho thuê đất, chuyểnnhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật vào ngânsách Nhà nước.

2. Yêu cầu:

- Việc kiểm tra phải toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; việc xử lývi phạm phải thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật và phù hợp với tìnhhình thực tế ở địa phương.

- Xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai phải gắn với xử lý trách nhiệmcủa tổ chức, cá nhân vi phạm, những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luậthình sự thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, truytố theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung của kế hoạch kiểm tra; gửi báo cáo kết quảkiểm tra, xử lý về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướngChính phủ theo đúng thời gian quy định.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIỂM TRA

1. Phạm vi, đối tượng kiểm tra:

- Trên cơ sở tổng hợp kết quả kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của tổchức theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ, tập trung kiểm tra cụ thể các trường hợp vi phạm và phân loại để cógiải pháp giải quyết dứt điểm trình trạng vi phạm pháp luật đất đai.

- Các tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai sau thời điểm thựchiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg .

Trọng tâm là các tổ chức kinh tế, Uỷ ban nhân dân cấp xã, tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan hành chính, sự nghiệp được Nhà nướcgiao, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng không hiệu quả, cho thuê, chomượn, chuyển mục đích trái pháp luật, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

2. Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra làm rõ mức độ vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất của cáctổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xử lý theo quy định của phápluật.

- Kiểm tra làm rõ mức độ vi phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chínhđối với Nhà nước của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thuhồi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển nhượng đất, cho thuê đất tráiphép vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Kế hoạch kiểm tra:

Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyênvà Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra Nhà nước, Sở Tài chính, Sở Xâydựng và Cục Thuế tỉnh tiến hành kiểm tra, kết luận và đề xuất xử lý thu hồi đấthoặc xử lý về nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành:

- Trên cơ sở kết quả kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của tổ chứctheo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg và các tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luậtđất đai sau thời điểm thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg tiến hành tổng kiểmtra rà soát chi tiết tất cả những tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh có saiphạm để đề xuất xử lý và báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30tháng 11 năm 2011.

- Trong năm 2010 tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp cho thuê, chomượn, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật; không sử dụngđất, sử dụng kém hiệu quả đang tranh chấp, để bị lấn chiếm của các tổ chức (cơquan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế,đơn vị sự nghiệp, Uỷ ban nhân dân cấp xã) trên địa bàn tỉnh và tập trung ở 02huyện: Ba Tri, Bình Đại.

- Trong năm 2011 tiếp tục kiểm tra, xử lý các tổ chức sử dụng đất có viphạm trên địa bàn thành phố Bến tre và các huyện còn lại.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Cung cấp chi tiết từng thửa đất, khu đất của các tổ chức sử dụng đất cóvi phạm cho Đoàn kiểm tra và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố để tiến hànhrà soát, kiểm tra, thanh tra xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đaiđúng quy định của pháp luật.

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết dứt điểm theo thẩm quyềncác vụ tranh chấp đất đai giữa các tổ chức với hộ gia đình cá nhân, nhất là cácvụ tranh chấp đã kéo dài trong nhiều năm qua.

- Chủ trì, cùng Thanh tra Nhà nước, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuếtỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh:

- Thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

- Tiến hành kiểm tra, rà soát, phân loại vi phạm của các tổ chức trựcthuộc để có hướng xử lý phù hợp.

Thời gian thực hiện từ quý III đến hết quý IV năm 2010.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh và Uỷ ban nhândân các huyện, thành phố thực hiện việc xử lý các sai phạm của các tổ chức sửdụng đất, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, người đứng đầu tổ chứcvi phạm.

c) Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh:

- Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri, Bình Đại có trách nhiệm phối hợp với Đoànkiểm tra để thực hiện việc kiểm tra rà soát chi tiết và xử lý tất cả các tổchức sử dụng đất có sai phạm trên địa bàn.

- Uỷ ban nhân dân các huyện: Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách,Giồng Trôm, Châu Thành và thành phố Bến Tre chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môitrường chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, PhòngCông Thương, Chi cục Thuế xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát, kiểm tra vàđề xuất xử lý các sai phạm của các tổ chức sử dụng đất, nhất là Uỷ ban nhân dâncác xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị mình. Thời gian thực hiện và báo cáo vềUỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 20 tháng 11năm 2010.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành và thực hiện dứt điểm cácquyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm đất đai của cáctổ chức đã và đang sử dụng đất.

2. Kinh phí thực hiện các nội dung kiểm tra, xử lý:

- Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự trù kinhphí hoạt động cho Đoàn kiểm tra để tổ chức thực hiện việc kiểm tra, xử lý cácvi phạm về quản lý sử dụng đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tàichính thẩm định.

- Sở Tài chính thẩm định kinh phí trình Uỷ bannhân dân tỉnh và hướng dẫn Đoàn kiểm tra sử dụng kinh phí đúng quy định.

3. Chế độ thông tin báo cáo:

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giúp Uỷban nhân dân tỉnh báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chỉ thị số134/CT-TTg gửi về Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theothời gian từng đợt như sau:

+ Đợt 1 trước ngày 15 tháng 9 năm 2010.

+ Đợt 2 trước ngày 15 tháng 12 năm 2010.

+ Đợt 3 trước ngày 15 tháng 6 năm 2011.

+ Đợt 4 trước ngày 15 tháng 9 năm 2011.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Đoàn kiểm tra và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh kịp thời về SởTài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giảiquyết kịp thời./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHCao Văn Trọng