BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 307/KH –BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2008

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI PHONG TRÀO THI ĐUA "XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCHCỰC” TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2008 – 2009 VÀ GIAI ĐOẠN 2008-2013

Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phong trào thi đua “Xâydựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giaiđoạn 2008-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai năm học2008 – 2009 và giai đoạn 2008 – 2013 như sau:

I- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO

1. Tổ chức phổ biến mục tiêu,yêu cầu, nội dung của phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực" theo nội dung Chỉ thị tới tất cả các sở giáo dục và đàotạo, các trường phổ thông.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo phốihợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh và các Bộ, ngành có liên quan triển khai phong trào thi đua "Xâydựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3. Các sở giáo dục và đào tạohướng dẫn các trường phổ thông xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo cácnội dung đã được nêu trong Chỉ thị.

4. Các trường tự đánh giá theocác nội dung của phong trào thi đua trong năm học 2008 – 2009 và định kỳ trongcác năm tiếp theo, đề nghị sở giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo côngnhận, khen thưởng.

5. Các sở giáo dục và đào tạo,Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện sau mỗi nămhọc để điều chỉnh và tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo; năm 2013 sẽtổ chức tổng kết phong trào thi đua.

6. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúngđể tạo sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội đối với phong trào.

II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Trung ương

1.1. Ban chỉ đạo phong trào thiđua

Thành lập Ban chỉ đạo phong tràothi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban (vào tháng 7/2008) với các nhiệm vụ:

- Ban hành văn bản chỉ đạo cáccấp, phối hợp với các ngành hữu quan triển khai thực hiện phong trào thi đuanhằm huy động mọi lực lượng xã hội tích cực tham gia.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá kếtquả thực hiện phong trào thi đua cùng với các đợt giao ban cuộc vận động"Hai không" và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạođức, tự học và sáng tạo”

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãitrên các phương tiện thông tin đại chúng và trong ngành Giáo dục.

- Nhận hỗ trợ chăm sóc 5 di tíchlịch sử văn hoá tiêu biểu:

+ Đền thờ Nhà giáo Chu Văn An vànữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ ở xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

+ Khu di tích cụ Nguyễn Sinh Sắc(Thân sinh của Bác Hồ) ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

+ Nhà lưu niệm nơi Bác Hồ viếtlời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến tại Phường Vạn Phúc, TP. Hà Đông.

+ Khu tưởng niệm Liệt sỹ ngànhgiáo dục ở huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh.

+ Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc ởhuyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vịthuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch,trong đó Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Vụ Giáo dục trung học, Vụ Giáo dụctiểu học, Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II là nhóm các cơquan trường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo của Bộ.

1.2. Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức triển khai phong trào thi đua trong hệ thống công đoàn giáo dục toàn ngành,phát hiện điển hình, giới thiệu sáng kiến từ cơ sở, nhân rộng mô hình làm tốttrong toàn quốc.

1.3. Vụ Công tác học sinh, sinhviên:

- Là cơ quan thường trực Ban chỉđạo, chủ trì phối hợp với các Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học, Dựán Phát triển Giáo dục THCS II và các cơ quan có liên quan của Bộ Giáodục và Đào tạo xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo của Bộ trước ngày17/7/2008.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch vàtổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết hàng năm và đề xuất phương hướng cho giaiđoạn tiếp theo.

- Phối hợp với các Ban ngành,đoàn thể trung ương xây dựng văn bản liên tịch hướng dẫn các địa phương phốihợp thực hiện phong trào thi đua.

1.4. Vụ Giáo dục Trung học, VụGiáo dục Tiểu học:

- Xây dựng hướng dẫn điều chỉnhkế hoạch, nội dung giáo dục năm học 2008 – 2009 trong đó chú trọng bố trí hợplý các hoạt động ngoài giờ lên lớp, nội dung và hình thức dạy học các bộ môn âmnhạc, mĩ thuật, thể dục, giáo dục công dân, công nghệ phù hợp điều kiện thực tếcủa địa phương và nhà trường, góp phần thực hiện 5 nội dung trọng tâm củatrường học thân thiện, học sinh tích cực. Văn bản được ban hành trước ngày30/7/2008.

- Chủ trì phối hợp với Dự ánPhát triển Giáo dục THCS II xây dựng tài liệu hướng dẫn các sở giáo dục và đàotạo, gồm:

+ Cụ thể hóa nội dung trường họcthân thiện, học sinh tích cực phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, chương trình giáodục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông theo 5 nội dung chungcủa phong trào: Văn bản được ban hành trước khai giảng năm học 2008 – 2009.

+ Hướng dẫn phương pháp đánh giátheo các nội dung nói trên;

+ Các tài liệu tham khảo khác vềtrường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Phối hợp với Vụ Công tác họcsinh, sinh viên, Dự án Phát triển Giáo dục THCS II, Dự án Phát triển giáo dụcTrung học cơ sở vùng khó khăn nhất, Dự án Giáo dục Tiểu học cho trẻ em có hoàncảnh khó khăn, Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông trong việc cungcấp tài liệu, tổ chức các hội thảo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phongtrào thi đua.

1.5. Cục Cơ sở vật chất và thiếtbị trường học, đồ chơi trẻ em chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng kếhoạch và hướng dẫn về xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơitrẻ em, trò chơi dân gian và công trình vệ sinh.

1.6. Viện Khoa học giáo dục Việt Nam: Phối hợp với Vụ GDTrH, GDTH, CTHSSV xây dựng nội dung chương trình, tàiliệu hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua.

1.7. Vụ Kế hoạch - Tài chính:Phối hợp với các Cục, Vụ, Văn phòng, Viện, các dự án có liên quan hướngdẫn lập kế hoạch và sử dựng các nguồn kinh phí bảo đảm cho việc triển khaiphong trào thi đua.

1.8. Văn phòng Bộ, Cơ quan đạidiện Bộ GD&ĐT tại TP. Hồ Chí Minh, các Cục, Vụ, Viện và các đơn vị thuộc BộGiáo dục và Đào tạo tuỳ theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm tham mưu, hướngdẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua.

1.9. Cục Nhà giáo và Cán bộ quảnlý giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Dự án Pháttriển Giáo dục THCS II, các dự án khác xây dựng tài liệu hướng dẫn và tập huấncho cán bộ giáo viên để triển khai phong trào thi đua.

1.10. Cục Công nghệ thông tin(qua trang Web của Bộ), Báo Giáo dục và Thời đại và các báo, tạp chí của ngànhtuyên truyền cho phong trào thi đua, mở chuyên mục "Xây dựng trường họcthân thiện, học sinh tích cực" để mọi người, đặc biệt là cán bộ giáo viêntrong ngành tham gia đóng góp và phổ biến kinh nghiệm.

1.11. Dự án Phát triển Giáo dụcTHCS II, Dự án Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất, Dự án Tiểu học cho trẻem có hoàn cảnh khó khăn, Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông và cácchương trình dự án giáo dục khác:

- Phối hợp với Vụ Công tác họcsinh, sinh viên và Vụ Giáo dục tiểu học, Vụ Giáo dục trung học tổ chức các hộithảo xây dựng tài liệu hướng dẫn địa phương triển khai phong trào thi đua.

- Đưa nội dung “Xây dựng trườnghọc thân thiện, học sinh tích cực” vào chương trình bồi dưỡng hè và trongtrường học cho tất cả hiệu trưởng các trường phổ thông trên cả nước.

- Xây dựng kế hoạch hỗ trợ cáctrường ở địa phương trong việc chăm sóc 5 di tích lịch sử tiêu biểu mà Bộ Giáodục và Đào tạo đã chọn.

2. Cấp địa phương:

2.1. Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương:

- Thành lập ban chỉ đạo cấptỉnh: Trước ngày 15/8/2008 do Giám đốc sở giáo dục và đào tạo làm trưởng ban,có sự phối hợp của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minhvà các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Tham mưu để cấp uỷ Đảng, Chínhquyền có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp triển khai thực hiện, huyđộng các lực lượng tham gia phong trào thi đua.

- Đánh giá thực trạng và xâydựng kế hoạch phong trào thi đua tại địa phương, lựa chọn các nội dung phù hợpđể triển khai hàng năm; trong năm học 2008-2009 tập trung giải quyết 3 vấn đề:Mỗi nhà trường đều có nhà vệ sinh và bố trí người dọn dẹp thường xuyên đáp ứngnhu cầu sinh hoạt của học sinh, cán bộ giáo viên; mỗi trường trung học cơ sở,trung học phổ thông đều nhận chăm sóc một di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng;mỗi nhà trường đều đưa trò chơi dân gian hoặc hoạt động vui chơi tích cực khácvào trường học.

- Tổ chức quán triệt chỉ thị củaBộ trưởng, kế hoạch triển khai phong trào thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo vàtriển khai kế hoạch của tỉnh đến các huyện (quận).

- Trong quá trình thực hiện cầnchỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

- Mỗi sở giáo dục và đào tạochọn ít nhất một di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng tiêu biểu ở địa phương để trực tiếp nhận hỗ trợ chăm sóc.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kếtquả phong trào thi đua, hằng năm báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phòng giáo dục và đào tạo:

- Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện(quận) về chủ trương triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thânthiện, học sinh tích cực”, kế hoạch của ngành giáo dục và xây dựng kế hoạchtriển khai phong trào thi đua tại các trường.

- Tổ chức quán triệt Chỉ thị củaBộ trưởng, kế hoạch triển khai phong trào thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo,của tỉnh và triển khai kế hoạch của huyện đến hiệu trưởng các trường.

- Đôn đốc, hướng dẫn các trườngthực hiện phong trào thi đua.

- Tổ chức khảo sát định kỳ để đánh giá được mức độ tiến bộ của các trườnghọc trong việc thực hiện trường học thân thiện, học sinh tích cực và đánh giáhiệu quả của việc thực hiện đó đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàndiện; phát hiện những khó khăn, vướng mắc ở mỗi trường trong quá trình thựchiện phong trào thi đua để kịp thời có biện pháp giúp đỡ.

2.3. Đối với các trường tiểuhọc, trung học cơ sở, trung học phổ thông

- Tổ chức thảo luận về Chỉ thịcủa Bộ trưởng, kế hoạch triển khai của ngành và tỉnh, quyết định có tham giahay không, lúc nào tuyên truyền với nội dung gì.

- Thành lập ban chỉ đạo cấptrường do Hiệu trưởng quyết định: Trước ngày 05/9/2008 nếu trường tham gia từnăm học 2008-2009.

- Xây dựng kế hoạch hành động cụthể của trường nhằm thực hiện từng nội dung.

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệmxây dựng kế hoạch, chương trình phù hợp với điều kiện ở cơ sở, không quá tải,có sự tham gia của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanhniên, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hiện đang có trong trường; Hiệutrưởng phân công cụ thể cho cán bộ, giáo viên chủ trì hoặc phối hợp trong cáchoạt động của phong trào thi đua.

- Phát động phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại các trường tự nguyệntham gia trong Lễ khai giảng năm học 2008 – 2009.

- Tiếp tục thực hiện “Quy chếthực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường” (số 04/2000/QĐ-BGD &ĐT)trong đó cụ thể hóa các quy tắc ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường.

- Tổ chức hoạt động tuyên truyềnđể cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh, cấp ủy Đảng, chính quyền,các tổ chức chính trị, xã hội tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinhtích cực.

- Tham mưu với cấp ủy Đảng,chính quyền địa phương xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho họcsinh, đảm bảo về cơ sở vật chất cho nhà trường, đáp ứng các tiêu chí của trườnghọc thân thiện, học sinh tích cực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầucác cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dụcvà đào tạo căn cứ Kế hoạch này chủ động triển khai công việc nhằm thực hiệnnghiêm túc Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và báocáo kế hoạch triển khai trước ngày 30/9/2008, tổng kết đánh giá 1 năm thực hiệnphong trào thi đua trước ngày 30/6/2009 theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh,sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo – 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, ĐT/Fax04.868.1598, Email:[email protected]

Nơi nhận:
- BT.Nguyễn Thiện Nhân; (để báo cáo)
- Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; (để báo cáo)
- Bộ VH-TT&DL; (để phối hợp)
- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; (để phối hợp)
- TW Đoàn TNCSHCM; (để phối hợp)
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; (để phối hợp)
- UNICEF, UNESCO;
- Thứ trưởng thường trực và các Thứ trưởng;
- Các Sở GD&ĐT; (để thực hiện)
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam; (để thực hiện)
- Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Dự án PTGD THCS II và các đơn vị, dự án thuộc Bộ GD&ĐT; (để thực hiện)
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển