BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3159/KH-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2010

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN CHỈ THỊ SỐ 46-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ CHỐNG SỰ XÂM NHẬP CỦA CÁC SẢN PHẨMVĂN HOÁ ĐỘC HẠI GÂY HUỶ HOẠI ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI

Ngày 27 tháng 7 năm 2010, BanBí thư ban hành Chỉ thị số 46-CT/TW về chống sự xâm nhập của các sản phẩm vănhoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội. Nội dung Chỉ thị đánh giá những nămgần đây văn hoá có bước phát triển toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầuhưởng thụ văn hoá lành mạnh, đa dạng của nhân dân, góp phần tích cực vào côngcuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hợp tác văn hoá với nước ngoài ngàycàng mở rộng, nhiều sản phẩm văn hoá có giá trị của thế giới được tiếp thu, gópphần làm phong phú đời sống văn hoá của nhân dân ta.
Tuy vậy, thời gian qua, nhiều sản phẩm văn hoá độc hại từ bên ngoài đã xâm nhậpvào nước ta bằng nhiều con đường, tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống,tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên; làm huỷ hoại,xói mòn nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tác hại lâu dàiđến các thế hệ mai sau.
Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Ban Bí thư, Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện và xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cán bộ, công chức, viên chứcvà người lao động trong toàn ngành cần nhận thức rõ tác hại của các loại vănhoá phẩm độc hại, tổ chức thực hiện nghiêm túc, các quy định để ngăn chặn vàphê phán, bài trừ các sản phẩm văn hoá độc hại.

Các cơ quan có trách nhiệm trongcông tác tham mưu, quản lý phải tập trung rà soát các hoạt động văn hoá và kinhdoạn hoạt động văn hoá công cộng, phát hiện, truy quét, triệt phá các sản phẩmvăn hoá độc hại, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật và biện phápngăn chặn các hành vi vi phạm. Kết hợp tuyên truyền vận động xã hội, khơi dậytinh thần tự quản, tự kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện của nhân dân, đẩy mạnhphong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở để chống sự xâmnhập của các sản phẩm văn hoá độc hại.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị trong ngànhtổ chức phổ biến, quán triệt sâu, rộng Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27 tháng 7 năm2010 của Ban Bí thư, phải nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của Nghị địnhsố 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụvăn hóa; tổ chức kiểm điểm đánh giá lại công tác quản lý văn hóa phẩm, các biệnpháp ngăn chặn và xử lý văn hóa phẩm độc hại trong những năm qua.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ đượcgiao, các cơ quan có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp với cơquan liên quan để quản lý chặt chẽ các hoạt động thuộc phạm vi tham mưu, quảnlý của cơ quan mình.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

- Vụ Pháp chế: Khẩn trương trìnhBộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các Thông tư hướng dẫn thựchiện Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 về xử phạt hành chínhtrong lĩnh vực văn hóa; xây dựng văn bản trình cấp có thẩm quyền về quản lý tròchơi không trực tuyến ( không kết nối với mạng Internet, tên tiếng Anh làoffline game ) được sao chép từ mạng Internet, in sang băng, đĩa, linh kiện,hoặc tích hợp vào đầu máy, thiết bị phát trò chơi điện tử lưu hành trên thịtrường chứa nội dung chương trình trò chơi trực tuyến, game chơi mạng LAN nộibộ, máy chơi game PlayStation (PS) và được lưu trữ trong ổ cứng máy tính, USBcó nội dung không lành mạnh, đồi trụy, gây dư luận không tốt trong nhân dân vàxã hội. Tổ chức tập huấn cho cán bộ tham mưu, quản lý thuộc các Sở Văn hoá, Thểthao và Du lịch và các Phòng Văn hoá, Thông tin cấp huyện để tổ chức thực hiệnđúng các quy định của Nhà nước, tăng cường công tác quản lý, chống sự xâm nhậpcủa các sản phẩm văn hoá độc hại tại các địa phương.

- Tổng cục Thể dục thể thao:Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức, nhậnthức cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài chống sự xâm nhậpcủa văn hoá độc hại trong hoạt động thể dục, thể thao ở trong nước và nướcngoài; bài trừ các hành vi phi văn hoá trong cổ động hoạt động thể dục thểthao; chủ động hướng dẫn các cơ sở thể thao kiểm soát các hoạt động văn hoá vàkinh doanh dịch vụ văn hoá và có biện pháp ngăn chặn các sản phẩm văn hoá độchại tại các cơ sở tổ chức các hoạt động này.

- Tổng cục Du lịch: chủ độnghướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch kiểm soát các hoạt động văn hoá và kinhdoanh dịch vụ văn hoá và có biện pháp ngăn chặn các sản phẩm văn hoá độc hại thâmnhập tại các cơ sở của mình.

- Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuậtbiểu diễn: duyệt và kiểm soát chặt chẽ các loại phim nhựa, phim video, băng,đĩa ca nhạc, sân khấu, chương trình biểu diễn, ca nhạc, sân khấu, thời trang,không để các sản phẩm văn hoá độc hại xâm nhập vào nước ta. Chỉ đạo các đơn vịchức năng, tăng cường sản xuất, nhập khẩu, tạo thêm các sản phẩm văn hoá lànhmạnh, có chất lượng nghệ thuật cao để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá của cáctầng lớp nhân dân.

- Cục Văn hoá cơ sở: hướng dẫncác đơn vị tổ chức hoạt động văn hoá quần chúng, hoạt động biểu diễn tại cácnhà hàng, khách sạn phải biểu diễn đúng nội dung các bài hát, bản nhạc đã đượccơ quan có thẩm quyền cho phép; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh vàTriển lãm: duyệt và kiểm soát chặt chẽ các hiện vật, tài liệu triển lãm trướckhi cấp giấy phép triển lãm.

- Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thaovà Du lịch: chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập văn hoá phẩm kiểm soát chặt chẽ,phát hiện kịp thời ngăn chặn các loại văn hoá phẩm độc hại xâm nhập vào nước ta.

- Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thaovà Du lịch: chủ động tổ chức Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn Thanh tra Sở Vănhoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyênphối hợp với Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông, các phòng chức năng thuộcCông an cấp tỉnh truy quét các sản phẩm văn hoá độc hại, kiên quyết chuyển sangcơ quan Điều tra khởi tố các cá nhân, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá cóhành vi vi phạm: tàng trữ, buôn bán, phổ biến các loại văn hoá phẩm có nội dungđộc hại.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Dulịch: quản lý việc cấp phép phổ biến các sản phẩm văn hoá tại địa phương; chỉđạo Thanh tra Sở phối hợp với lực lượng Công an, các cơ quan liên quan trên địabàn tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh văn hoá phẩm, xử lýkịp thời, nghiêm minh mọi hành vi vi phạm theo Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính tronghoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchyêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ, các tổ chức, đơn vị có liên quan, Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế hoạchđể triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27 tháng 7 năm 2010 củaBan Bí thư; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hoá, Thể thao vàDu lịch (qua Thanh tra Bộ) để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư ( để b/c );
- Thủ tướng Chính phủ ( để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VP Trung ương Đảng;
- VP Quốc hội;
- UB VHGDTNTNNĐ QH;
- VP Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ VHTTDL
- Các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TTr, xp 150.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh