UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3293 /KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2015

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINHGIẢN BIÊN CHẾ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20/11/2014 CỦACHÍNH PHỦ

Để kịp thời triển khai thực hiện sáchtinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị,Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Thông tư liên tịchsố 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Nghị quyết19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhândân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biênchế của Tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Quản lý và sử dụng hiệu quả tổngbiên chế của tỉnh, tạo quỹ biên chế dự phòng của tỉnh để sử dụng cho việc thànhlập tổ chức mới theo yêu cầu thực tiễn khi thực sự cần thiết, triển khai các nhiệmvụ mới được cấp có thẩm quyền giao và thu hútnhững người có đức, có tài về làm việctại tỉnh; góp phầnnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của cáccơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quảnlý.

- Đảm bảo đúng nguyên tắc tinh giản biên chế theo Nghịđịnh số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; xác định cụ thể, chính xácđối tượng thực hiện tinh giản biên chế; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, đảmbảo không ảnh hưởng, xáo trộn tư tưởng, tâm lý của cán bộ, công chức, viên chứcvà người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Phấn đấu đến hếtnăm 2021, tỷ lệ tinh giản tối thiểu 10% biên chế của tỉnh. Riêng đối với lĩnh vựcGiáo dục và Đào tạo (thành lập trường mới, tăng lớp, tăng học sinh) và lĩnh vựcY tế (thành lập mới tổ chức, tăng quy mô giường bệnh) thực hiện theo Nghị quyếtsố 39-NQ/TW của ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014của Chính phủ và Kế hoạch này trong toàn tỉnh trước ngày 15/6/2015.

2. Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về chính sách tinh giảnbiên chế của Trung ương đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trongcác cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện trước ngày 15/6/2015.

3. Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án tinh giản biên chế của UBND tỉnh,các Sở, ban, ngành, các Hội được giao biên chế, các doanh nghiệp nhà nước vàdoanh nghiệp có vốn nhà nước, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọichung là các cơ quan, đơn vị, địa phương) để hướng dẫn, thẩm định Đề án của cáccơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Hội đồng thẩm địnhcủa UBND tỉnh, gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh là Chủtịch Hội đồng, các Thành viên là Thủ trưởng các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Giáodục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hội đồng thẩm định của các Sở, ban, ngành và tổ chứcHội được giao biên chế gồm: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức là Chủ tịchHội đồng thẩm định; các thành viên là Lãnh đạo các Phòng (Văn phòng Sở, bộ phậntổ chức...) chuyên môn và đơn vị trực thuộc có liên quan.

- Hội đồng thẩm định của các huyện, thị xã, thành phốgồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố là Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các thành viên là Lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tài chính-Kế hoạch,Thanh tra và một số phòng liên quan khác.

- Hội đồng thẩm định của các doanh nghiệp nhà nước vàdoanh nghiệp có vốn nhà nước gồm: Chủ tịch Hội đồng thẩm định là lãnh đạo quảnlý doanh nghiệp, các thành viên do lãnh đạo doanh nghiệp lựa chọn, quyết định.

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh xây dựng Đề án tinh giản biên chế, tổng hợp số lượng tinh giản biên chế giaiđoạn 2015-2021, trong đó bao gồm cả đối tượngtinh giản biên chế theo Đề án 25 đã được phê duyệt (Theo đề cương gửi kèm); hoànthành, báo cáo Hội đồng thẩm định của UBNDtỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày25/6/2015 để tổng hợp, thẩm định.

Ủy ban nhân dân tỉnhtổ chức phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị từ cuối tháng6/2015. Thời gian thực hiện chính sách tinh giản biên chế của các cơ quan, đơnvị, địa phương trong tỉnh được áp dụng kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh phêduyệt Đề án tinh giản biên chế đến hết ngày 31/12/2021.

Lưu ý: Riêng năm 2015, những trường hợp tinh giản biên chế theo Đề án 25 củacơ quan, đơn vị, địa phương đã được phê duyệt thuộc đối tượng tinh giản biênchế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện ngay sau khiỦy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế của cơquan, đơn vị, địa phương (theo biểu mẫu 1a, 1b,1c, 1d, biểu 2, 3,4, 5 kèm theoKế hoạch này).

5. Sau khi Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 được UBND tỉnh phêduyệt, các cơ quan, đơn vị, địa phươngxây dựng Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn từ năm 2015 đến hết ngày31/12/2021 và Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế hàng năm theo định kỳ 2lần/năm (6 tháng 1 lần), kèm theo danh sách đối tượng tinh giản biên chế (biểumẫu 1a, 1b, 1c, 1d), gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh thẩmđịnh và phê duyệt, giải quyết.

- Đối với những trường hợp tinh giảnbiên chế vào 6 tháng đầu năm, thời hạn gửi Kế hoạch và danh sách chậm nhất vàongày 15 tháng 10 của năm trước liền kề (Các đơn vị trực thuộc gửi Kế hoạchvà danh sách về cơ quan chủ quản chậm nhất vào ngày 15 tháng 9 của năm trướcliền kề).

- Đối với những trường hợp tinh giảnbiên chế vào 6 tháng cuối năm, thời hạn gửi Kế hoạch và danh sách chậm nhất vàongày 01 tháng 3 của năm thực hiện (Các đơn vị trực thuộc gửi Kế hoạch vàdanh sách về cơ quan chủ quản chậm nhất vào ngày 01 tháng 02 của năm trước liềnkề).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch các Hội được giao biên chế; Lãnh đạo quảnlý doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh:

- Phối hợp vớicấp ủy, tổ chức công đoàn cùng cấp phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triểnkhai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Kế hoạch này trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, tạo sự đồngthuận, nhất trí cao.

- Hướng dẫn và tổchức thẩm định Đề án, Kế hoạch tinh giản biên chế của các đơn vị trực thuộc (nếucó); xây dựng Đề án, Kế hoạch tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phươngmình, trình duyệt theo quy định.

- Định kỳ vàongày 15 tháng 11 hàng năm, tổng hợp kết quả, báo cáo, đánh giá tình hình thựchiện tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình (kèm theo biểu 2, biểu 3, biểu 4 và biểu 5) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) tổnghợp báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính theo quy định.

2.Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức (cácđơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành và đơn vị thuộc các địa phương):

- Phối hợp với cấp ủy, tổ chức côngđoàn cùng cấp tuyên truyền và triển khai thực hiện chính sách tinh giản biênchế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Kế hoạch của tỉnh đến cánbộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý, gắn với việctriển khai thực hiện Đề án 25 đã được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với cấp ủy, côngđoàn cùng cấp xây dựng Đề án, Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021và hàng năm; lập danh sách tinh giản biên chế định kỳ 2 lần/năm (6 tháng/1 lần)của cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minhbạch, trình cơ quan chủ quản thẩm định.

- Chi trả các chế độ, chính sách chocán bộ, công chức, viên chức theo Đề án, Kế hoạch được cơ quan có thẩm quyềnphê duyệt.

4.Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chínhtham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này gắn với Đề án25 đã được phê duyệt.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kểtừ ngày nhận được Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phươngtrong tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu tổ chức thẩm định, tổng hợp trình Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kểtừ ngày nhận được Kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm của các cơ quan, đơn vị,địa phương, Sở Nội vụ thẩm tra và có ý kiến xác nhận danh sách đối tượng tinhgiản biên chế (các hồ sơ đảm bảo đầy đủ các thành phần theo quy định) để Sở Tàichính có căn cứ thẩm tra, cấp kinh phí giải quyết tinh giản biên chế cho các cơquan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quancó liên quan trả lời kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngvề thực hiện chính sách tinh giản biên chế hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền (Ủyban nhân dân tỉnh, Bộ ngành Trung ương) xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

- Chủ trì đôn đốc, thanh tra, kiểmtra việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, địaphương trong tỉnh theo quy định của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủvà yêu cầu của tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ của Ủy bannhân dân tỉnh về số lượng tinh giản biên chế; kết quả, đánh giá tình hình thựchiện tinh giản biên chế toàn tỉnh, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Chủ trì tham mưucho UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sáchtinh giản biên chế (tháng 12 năm 2021).

5.Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫnthực hiện Kế hoạch này; chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trongtỉnh về sử dụng kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Trung ươngvà của tỉnh.

- Kịp thời xây dựng phương án bố tríkinh phí thực hiện tinh giản biên chế toàn tỉnh theo quy định của Luật Ngân sáchnhà nước, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kểtừ ngày nhận được danh sách đối tượng tinh giản biên chế (có ý kiến xác nhận củaSở Nội vụ) và dự toán kinh phí tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, địaphương trong tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm tra và cấp kinh phí giảiquyết chính sách tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Phốihợp với các cơ quan có liên quan trả lời kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức,người lao động về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

- Phốihợp với Sở Nội vụ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách tinh giản biênchế của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh theo quy định của Nghị địnhsố 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và yêu cầu của tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng nămcủa Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế, gửiSở Nội vụ tổng hợp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

6. Sở Thông tinvà Truyền thông

Hướng dẫn, phối hợpvới các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh (Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyềnhình tỉnh, các cơ quan báo chí thường trú, văn phòng đại diện, Đài Truyền thanh- Truyền hình cấp huyện) thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách tinhgiản biên chế trong toàn tỉnh.

7.Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo Bảohiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết kịp thời chế độ bảohiểm xã hội đối với những trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế của tỉnh theohướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

-Phối hợp với các cơ quan có liên quan trả lời kiến nghị của cán bộ, công chức,viên chức, người lao động về thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBNDcác địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; kịp thờibáo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thựchiện (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các đơn vị SNCL thuộc tỉnh;

- Các DN nhà nước và DN có vốn nhà nước;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- V0, V1, TH1;
- Lưu: VT; TH3.
M-KH05

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy