UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/KH-UBND

Thái Bình, ngày 17 tháng 6 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013.

Thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-BTP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2016; Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2013 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức có hiệu quả các nội dung, biện pháp của Đề án nhằm góp phần từng bước củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý, kỹ năng và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;

2. Các hoạt động đề ra phải bám sát với nội dung của Đề án và thực tiễn của địa phương; đảm bảo Đề án được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, khả thi, tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có. Các biện pháp thực hiện Đề án phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, trùng lặp, chồng chéo với các chương trình, đề án khác đã và đang triển khai tại địa phương;

3. Từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cơ sở

- Rà soát, củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, huyện theo Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thống kê, rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp, tuyên truyền viên, hoà giải viên ở cơ sở; cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành của tỉnh; giảng viên dạy môn giáo dục công dân, nhà nước pháp luật ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý, Tư vấn viên pháp luật, Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thanh tra viên, Ban công tác Mặt trận các cấp… trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp;

- Củng cố, kiện toàn lãnh đạo, cán bộ Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Quý III/ 2013.

2. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ phổ biến pháp luật cho nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tập huấn kiến thức pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành; cán bộ, công chức, viên chức một số văn bản pháp luật mới ban hành như: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Giám định Tư pháp, Luật Biển Việt Nam, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, giao thông, tội phạm, ma tuý…

- Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành; phóng viên, biên tập viên phụ trách công tác pháp luật của cơ quan thông tin đại chúng, Phòng Tư pháp cấp huyện, thành phố, cán bộ đoàn nòng cốt làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2013.

3. Thực hiện thí điểm bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, hoà giải viên ở một số xã đang xây dựng nông thôn mới

- Tổ chức thí điểm mỗi huyện 01 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến pháp luật tại 08 xã đang xây dựng nông thôn mới, gồm các xã: Phú Châu (huyện Đông Hưng), Vũ Lạc (thành phố Thái Bình), Tân Phong (huyện Vũ Thư), Thái Tân (huyện Thái Thuỵ), Vũ Hoà (huyện Kiến Xương), Đông Quý (huyện Tiền Hải), Quỳnh Minh (huyện Quỳnh Phụ) và Minh Hoà (huyện Hưng Hà);

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2013.

4. Xây dựng và cấp phát tài liệu nghiệp vụ phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Biên soạn một số đề cương, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, các chuyên đề về lý luận chính trị, tờ rơi, tờ gấp pháp luật... cung cấp cho đội ngũ tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật;

- Cung cấp đề cương, tài liệu, sách cho tủ sách pháp luật của các xã,phường, thị trấn;

- Thời gian thực hiện: Quý III/2013.

5. Tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, xây dựng câu lạc bộ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tổ chức một số hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn để nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật các cấp;

- Tiếp tục xây dựng, duy trì, phát triển, hỗ trợ các câu lạc bộ, nhóm nòng cốt ở cơ sở tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật;

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2013.

6. Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Nâng cao chất lượng, mở rộng, duy trì thường xuyên các chương trình, chuyên mục, chuyên đề pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Thực hiện các phóng sự, trao đổi, tọa đàm trên các phương tiện thông tin đại chúng; mời các chuyên gia pháp luật tham gia giải đáp pháp luật, trả lời bạn xem truyền hình;

- Thời gian thực hiện: cả năm 2013.

7. Tổ chức kiểm tra thực hiện Kế hoạch

- Thực hiện kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, trong đó có tổ chức kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch “Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013” tại một số sở, ngành, địa phương để đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời việc tổ chức triển khai, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp: Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này và định kỳ tổng hợp, xây dựng báo cáo, đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và biên soạn nội dung các loại tài liệu tuyên truyền pháp luật;

2. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ tư pháp các cấp và cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành để có kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan củng cố, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí và phổ biến giáo dục pháp luật đối với đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên viết chuyên đề về pháp luật trên các báo, đài, trang thông tin điện tử. Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên các trang thông tin điện tử;

4. Sở Tài chính: Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản khác có liên quan. Phối hợp với các sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch;

5. Trường Chính trị tỉnh: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực là giảng viên, cán bộ, học viên của nhà trường và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố. Gắn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 vào các chương trình học bằng các hình thức phù hợp;

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh: Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2013, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách để bồi dưỡng cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị mình;

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên của các cấp ủy Đảng. Chỉ đạo gắn công tác phổ biến giáo dục pháp luật với hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo;

8. Đề nghị Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, Điều tra viên, Thẩm phán, Kiểm sát viên;

9. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các đơn vị cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013, bố trí đủ cán bộ để thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp mình.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc lập dự toán, bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện theo phân cấp ngân sách và quy định tài chính hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2013. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ 06 tháng, 1 năm báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh,
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Trường Chính trị tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT,NC,TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên