ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3394/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2014

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG PHÒNG,CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 TẠI THÀNH PHỐ

I. CƠ S XÂY DNG K HOCH

- Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã đượcQuốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, có hiệulực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013;

- Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

- Quyết định số 229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày25 tháng 01 năm 2013 về Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc láđến năm 2020;

- Kế hoạch số 1012/KH-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2012của Bộ Y tế về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá;

- Công văn số 1766/BYT -KCB ngày 02 tháng 4 năm2013 của Bộ Y tế về việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá;

- Chỉ thị số 05/CT -BYT ngày 28 tháng 5 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện quy định của Luật Phòng,chống tác hại của thuốc lá trong ngành y tế;

- Công văn số 279/HD-TLĐ ngày 28 tháng 02 năm 2013của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc Hướng dẫn tuyên truyền Phòng,chống tác hại của thuốc lá trong Công nhân viên lao động và Đoàn viên Côngđoàn;

- Kế hoạch số 7022/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chương trình phòng, chống táchại thuốc lá tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2015;

- Kế hoạch số 7031/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Luật Phòng, chốngtác hại của thuốc lá và Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 củaChính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vàmột số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn Thành phố HồChí Minh;

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc tạicác sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ ChíMinh; phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các Nghị định liên quanphòng, chống tác hại của thuốc lá và tăng cường hoạt động thanh tra việc thựcthi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

2. Mục tiêu cụ thể:

- 100% các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vịtrên địa bàn Thành phố có Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- 100% cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống táchại của thuốc lá của các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị được tập huấnvề phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Thành lập 1 nhóm liên ngành tại cấp Thành phốthực hiện giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm các quy định của Luật Phòng,chống tác hại của thuốc lá và các văn bản pháp luật có liên quan đến phòng,chống tác hại của thuốc lá.

- 100% cán bộ thực thi Luật Phòng, chống tác hạicủa thuốc lá của nhóm liên ngành tại cấp Thành phố và nhóm liên ngành tại điểmthực hiện giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm các quy định của Luật Phòng,chống tác hại của thuốc lá và các văn bản pháp luật có liên quan đến phòng,chống tác hại của thuốc lá được tập huấn về thực thi Luật Phòng, chống tác hạicủa thuốc lá.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

1. Kiện toàn tổ chức:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại củathuốc lá của Thành phố và Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của cácsở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Thành phố.

- Tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn I năm 2010 -2013 thực hiện Kế hoạch số 7022/KH-UBND ; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành Thànhphố, Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống táchại của thuốc lá giai đoạn 2014 - 2015 và triển khai thực hiện theo Luật Phòng,chống tác hại của thuốc lá, các Nghị định xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng,chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

2. Truyền thông về tác hại thuốc lá và thực thiLuật Phòng, chống tác hại của thuốc lá:

a) Truyền thông đại chúng:

- Thực hiện phóng sự truyền hình,phát thanh về các nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, về táchại của thuốc lá để phổ biến cho người dân trên địa bàn Thành phố:

• Truyền hình: Thực hiện phóng sự“Thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Thành phố Hồ Chí Minh:Những nơi quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy định về địa điểm cấmhút thuốc lá theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ”.

• Phát thanh: Thực hiện chươngtrình phát thanh “Cộng đồng không khói thuốc lá” trên Đài Tiếng nói nhân dânThành phố với những nội dung:

+ Phổ biến Luật Phòng, chống táchại của thuốc lá.

+ Nơi quy định cấm hút thuốc và xửphạt vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá theo Nghị định số176/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Giới thiệu các mô hình, đơn vị,tập thể thực hiện tốt các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

+ Tác hại của thuốc lá đối với sứckhỏe bản thân và người xung quanh.

+ Thuốc lá và các bệnh liên quan.

+ Các phương pháp cai nghiện thuốclá.

b) Sản xuất tài liệu truyền thông:

• Pa-nô xử phạt vi phạm quy địnhvề hút thuốc lá tại địa điểm cấm theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủcấp cho các cơ sở y tế, các cơ quan là địa điểm công cộng cấm hút thuốc (300pano).

• Mica “Cấm hút thuốc” (1.500bảng).

• Cung cấp tài liệu, pano, phim…đến tất cả các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, mộtsố cơ quan trên địa bàn Thành phố và các cơ sở y tế.

3. Tập huấn về thực thi LuậtPhòng, chống tác hại của thuốc lá:

a) Tập huấn cho cán bộ phụ tráchhoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá của các sở, ban ngành, đoàn thể, cơquan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các cấp:

b) Nội dung lớp tập huấn: Tác hạicủa việc hút thuốc lá, của việc hút thuốc thụ động, lợi ích của môi trườngkhông khói thuốc, cách thiết lập mô hình môi trường không khói thuốc một cáchhiệu quả, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các Nghịđịnh liên quan phòng, chống tác hại của thuốc lá.

c) Tập huấn cho cán bộ thanh tracác sở ngành liên quan, công an, quản lý thị trường về các quy định của LuậtPhòng, chống tác hại của thuốc lá, các Nghị định và các văn bản hướng dẫn liênquan phòng, chống tác hại của thuốc lá.

4. Giám sát và thực thi LuậtPhòng, chống tác hại của thuốc lá:

a) Lập nhóm giám sát liên ngànhcấp Thành phố bao gồm văn hóa, công an, y tế, quản lý thị trường… làm nhiệm vụgiám sát việc thi hành các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc láđặc biệt là môi trường không khói thuốc.

- Nhóm này sẽ theo dõi, giám sátvà báo cáo tiến độ thực hiện bao gồm kết quả đạt được, các mặt chưa được và đưara đề xuất cho Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Thành phố.

- Nội dung giám sát: tập trung vàocác vi phạm quy định về môi trường không khói thuốc, quảng cáo tại điểm bánthuốc lá, bán thuốc lá, cảnh báo sức khỏe, tiếp thị thuốc lá...

b) Xây dựng 1 nhóm liên ngành tạicấp Thành phố bao gồm thanh tra, văn hóa, công an, y tế, quản lý thị trường…thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm các quy định của Luật Phòng,chống tác hại của thuốc lá và các văn bản pháp luật có liên quan đến phòng,chống tác hại của thuốc lá.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

- Phối hợp các sở, ban, ngành thammưu Ủy ban nhân dân Thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại củathuốc lá Thành phố.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thànhphố tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn I năm 2010 - 2013 thực hiện Kế hoạch số7022/KH-UBND ; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thành phố, Ủy bannhân dân quận - huyện xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại củathuốc lá giai đoạn 2014 - 2015 và triển khai thực hiện theo Luật Phòng, chốngtác hại của thuốc lá, các Nghị định xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chốngtác hại của thuốc lá tại cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

- Phối hợp các sở ngành liên quantổ chức các lớp tập huấn Giám sát và thực thi Luật Phòng, chống tác hại củathuốc lá và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật triển khai hoạt động phòng, chống táchại của thuốc lá cho các đơn vị liên quan.

- Phối hợp các sở ngành liên quanthường xuyên thực hiện công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng thuốclá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định xử phạt vi phạmtrong phòng, chống tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đạichúng, trên tờ tin, trang web của các sở ngành, Ủy ban nhân dân các cấp; đẩymạnh công tác truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư tại các khu phố, tổdân phố…

- Thực hiện sản xuất và cung cấpcác tài liệu truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá để phân phối đếncác cơ quan, đơn vị trong - ngoài ngành Y tế và cộng đồng dân cư.

- Phối hợp sở, ban, ngành Thànhphố thành lập nhóm giám sát và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá;phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với viphạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưngbày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ… theo Luật Phòng,chống tác hại của thuốc lá.

- Phối hợp các sở, ngành thực hiệntổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phốtheo quy định.

2. Các sở, ban ngành, đoàn thểThành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện phối hợp thực hiện:

- Thành lập và kiện toàn Ban chỉđạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch hoạt độngphòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2014 - 2015 và triển khai thực hiệntheo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các Nghị định xử lý vi phạm tronglĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địaphương.

- Phối hợp thực hiện thường xuyêncông tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, Luật Phòng, chốngtác hại của thuốc lá và các quy định xử phạt vi phạm trong Phòng, chống tác hạicủa thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên tờ tin, trang webcủa các sở ngành, Ủy ban nhân dân các cấp; đẩy mạnh công tác truyền thông sâurộng trong cộng đồng dân cư tại các khu phố, tổ dân phố…

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an Thành phố, Sở Công Thương, Sở Thông tinvà Truyền thông, Sở Giao thông vận tải phối hợp thực hiện:

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức cáclớp tập huấn Giám sát và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá chocán bộ phụ trách của các đơn vị.

- Phối hợp thành lập nhóm giám sátvà thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; phối hợp thực hiện công tácgiám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địađiểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưng bày, bán thuốc lá, quảngcáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ… theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

4. Sở Tài chính: đảm bảo kinh phí hoạt động cho các Sở - ngành, quận - huyện thựchiện Kế hoạch theo đúng quy định (Phụ lục kèm theo).

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các sở, ban ngành, đoàn thể Thànhphố phối hợp Sở Y tế thực hiện báo cáo kết quả cho Bộ Y tế và Ủy ban nhân dânThành phố theo quy định.

Trên đây là kế hoạch hoạt độngphòng, chống tác hại của thuốc lá 6 tháng cuối năm 2014 của Ủy ban nhân dânThành phố. Đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân cácquận - huyện phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả công tác theo đúng thời gianquy định./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế - CT. PCTHTL Quốc gia;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND. TP;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Các s ở, ban, ngành TP;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Các Báo, Đài Thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng VX, CNN, THKH;
- Lưu: VT, (VX/P) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

PHỤ LỤC:

DỰ TRÙ KINH PHÍPHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Số TT

Mô tả hoạt động

Diễn giải

Thành tiền
ĐVT: 1000đ

Thời gian thực hiện

I

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và tổ chức hội nghị

1

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá Thành phố, giao ban Ban Chỉ đạo

1.000.000 đ

1.000

Tháng 6-7

Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố

2

Tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn I năm 2010-2013 thực hiện Kế hoạch số 7022/KH-UBND ; triển khai thực hiện theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các Nghị định xử lý vi phạm trong lĩnh vực Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

- Khẩu hiệu, trang trí: 500.000đ

- Báo cáo viên: 4 x 500.000đ = 2.000.000đ

- Khen thưởng: 14.200.000đ

- Giải khát: 200 phần x 15.000đ = 3.000.000đ

- Tài liệu: 2.000.000đ

- Linh tinh: 300.000đ

22.000

Tháng 7

Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện

II

Truyền thông

1

Truyền hình: Phóng sự “Thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những nơi quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ”.

1 P/sự x 50.000.000đ

50.000

Tháng 8-9

T4G thực hiện

2

Phát thanh: Thực hiện chương trình phát thanh “Cộng đồng không khói thuốc lá” trên Đài phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh.

20 tuần x 2.500.000đ

50.000

Tháng 7-12

T4G thực hiện

III

Sản xuất tài liệu

1

Pa-nô xử phạt vi phạm quy định về hút thuốc lá tại địa điểm cấm theo Nghị định số 176/NĐ-CP cấp cho các cơ sở y tế, các cơ quan là địa điểm công cộng cấm hút thuốc

300 pano x 1.500.000đ

450.000

Tháng 9-10

T4G thực hiện

2

Mica “Cấm hút thuốc”

1.500 bảng x 35.000đ

52.500

Tháng 9-10

T4G thực hiện

IV

Tập huấn

1

Tập huấn cho cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá của các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các cấp về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực hiện môi trường không khói thuốc

2 lớp x 10.000.000 đ

20.000

Tháng 7-8

Sở Y tế thực hiện

2

Tập huấn về giám sát và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho các sở ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các Nghị định và các văn bản hướng dẫn liên quan phòng, chống tác hại của thuốc lá.

(Do Vinacosh tập huấn)

1 lớp x 10.000.000đ

10.000

Tháng 7-8

Sở Y tế thực hiện, Giảng viên của Vinacosh

V

Giám sát và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

1

Lập nhóm giám sát liên ngành cấp thành phố bao gồm các sở ngành Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Công Thương, Giao thông vận tải… làm nhiệm vụ giám sát việc thi hành các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đặc biệt là môi trường không khói thuốc. Nhóm này sẽ theo dõi, giám sát và báo cáo tiến độ thực hiện bao gồm kết quả đạt được, các mặt chưa được và đưa ra đề xuất cho Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Thành phố.

- Thành lập và giao ban nhóm giám sát

1.000.000 đ x 2 lần = 2.000.000đ

- Thực hiện giám sát: 10 người x 100.000đ x 6 lần = 6.000.000đ

- Xăng xe: 500.000đ x 6 lần = 3.000.000đ

- Báo cáo kết quả giám sát 6 tháng cuối năm 500.000 đ x 2 lần = 1.000.000đ

12.000

Tháng 8-12

Sở Y tế thực hiện, Vinacosh hỗ trợ

2

Xây dựng 1 đoàn kiểm tra liên ngành tại cấp thành phố bao gồm các sở ngành Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải; thanh tra, văn hóa, công an, y tế, quản lý thị trường…, tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản pháp luật có liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Thành lập và sinh hoạt giao ban đoàn kiểm tra liên ngành:

1.000.000 đ x 2 lần = 2.000.000đ

- Thực hiện kiểm tra liên ngành: 10 người x 150.000đ x 6 lần = 9.000.000đ

- Xăng xe: 500.000đ x 6 lần = 3.000.000đ

- Báo cáo kết quả kiểm tra liên ngành 6 tháng cuối năm

500.000đ x 2 lần = 1.000.000đ

15.000

Tháng 8-12

S Y tế thc hin, Vinacosh htr

Tổng cộng

682.500.000 đồng

Sáu trăm tám mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng