ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/KH-UBND

Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓAVĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Ngày 06/02/2013, Chính phủ ban hànhNghị định số 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật,có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 (sau đây viết tắt là Nghịđịnh số 16/2013/NĐ-CP ) Để triển khai thi hành Nghị định một cách kịp thời,thống nhất và hiệu quả; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thihành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thái Bình với những nội dungsau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Bảo đảm triển khai kịp thời,thống nhất và hiệu quả các nội dung của Nghị định tới các sở, ngành, địaphương, đặc biệt là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và những người được giao phụtrách công tác theo dõi, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tạicác cơ quan, đơn vị;

b) Nâng cao nhận thức của các cấp,các ngành về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

2. Yêu cầu:

a) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ củacác cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và các điều kiện bảo đảm cho việctriển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

b) Xác định cụ thể nội dung côngviệc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địaphương trong việc triển khai thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP .

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức Hội nghị triển khaiNghị định số 16/2013/NĐ-CP

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

c) Thành phần tham dự:

- Mời Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại diện Ban pháp chế - Hội đồngnhân dân tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban,ngành và cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạmpháp luật tại các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dânvà Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

d) Nội dung Hội nghị triển khai:Phổ biến nội dung cơ bản của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và văn bản quy định chitiết, hướng dẫn thi hành Nghị định (nếu có); Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnhvề triển khai thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP .

đ) Thời gian thực hiện: Quý III năm2013.

2. Tuyên truyền, giới thiệu Nghịđịnh số 16/2013/NĐ-CP

Tổ chức biên soạn, phát hành, đăngtải các bài viết chuyên đề giới thiệu nội dung Nghị định số 16/2013/NĐ-CP vàcác văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định (nếu có).

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban,ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liênquan;

c) Thời gian thực hiện: Từ quý IInăm 2013.

3. Biên soạn tài liệu hướng dẫnthực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

b) Thời gian thực hiện: Quý I năm2014.

4. Tổ chức sơ kết việc triểnkhai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban,ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

c) Thời gian thực hiện: Sau 02 nămtriển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP .

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơquan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo nội dung, tiến độđề ra;

b) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn cácsở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai Kếhoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quảthực hiện;

c) Triển khai thực hiện nhiệm vụtheo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết,hướng dẫn thi hành Nghị định.

2. Các sở, ban, ngành thuộc Ủyban nhân dân tỉnh:

a) Xây dựng Kế hoạch tổ chức triểnkhai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thihành Nghị định (nếu có) và nội dung Kế hoạch này;

b) Thực hiện chế độ báo cáo về côngtác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, gửi Ủy bannhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp.

3. Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố:

a) Xây dựng Kế hoạch và tổ chứctriển khai thực hiện nội dung có liên quan tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP cácvăn bản hướng dẫn thi hành (nếu có) và nội dung Kế hoạch này;

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nội dung có liên quan theo quyđịnh tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ;

c) Thực hiện chế độ báo cáo về côngtác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, gửi Ủy bannhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Nghịđịnh số 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật dongân sách nhà nước bảo đảm. Tổ chức thực hiện ở cấp nào thì ngân sách cấp đó bốtrí kinh phí và quyết toán theo quy định.

Trong quá trình triển khai thựchiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánhbằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, TH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên