ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3408/KH-UBND

Bình Dương, ngày 03 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH "CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN CỦA DÂN, DODÂN VÀ VÌ DÂN" VÀ MÔ HÌNH "CÔNG SỞ THÂN THIỆN VÌ NHÂN DÂN PHỤCVỤ"

Thực hiện Nghịquyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng Khóa IX vềtăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tìnhhình mới; Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ vềtăng cường công tác dân vận;

Ủy ban nhân dântỉnh đã ban hành công văn số 2219/UBND-VX ngày 09/7/2014 về công tác dân vậncủa chính quyền 6 tháng cuối năm 2014, trong đó chủ trương xây dựng thí điểm môhình "Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân" và thí điểmmô hình "Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ".

Ủy ban nhân dântỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình "Chính quyền thân thiệncủa dân, do dân và vì dân" và thí điểm mô hình "Công sở thân thiện vìnhân dân phục vụ" với các nội dung như sau:

I. Mục đích yêucầu:

1. Mục đích:

- Xây dựng mô hình"Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân" và mô hình"Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ".

- Thực hiện tốtviệc phục vụ nhân dân khi đến giải quyết công việc hành chính trên tinh thần "Trọngdân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân" theo tưtưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Đổi mới mạnh mẽlề lối làm việc của cán bộ tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơnvị sự nghiệp công lập trong cách phục vụ tổ chức, công dân; từng bước chuyểnsang chính quyền thân thiện, gần dân và thực sự của dân, do dân và vì dân.

- Tạo chuyển biếntích cực về nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, của cán bộ côngchức, viên chức Nhà nước trên cơ sở quán triệt các quan điểm, chủ trương củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dânvận của chính quyền trong tình hình mới;

- Cải thiện vànâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị và hành chính công các cấp; xây dựnghình ảnh chính quyền thân thiện trong nhận thức của người dân.

2. Yêu cầu:

- Chính quyền,công sở thân thiện phải đảm bảo sự hài lòng của nhân dân, tổ chức, cá nhân khiđến liên hệ giải quyết công việc hành chính; đảm bảo việc từng bước nâng caochỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ngày càng tăng sovới các tỉnh, thành bạn trong cả nước;

- Chính quyền,công sở phải thực hiện tốt yêu cầu "biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu,biết làm dân tin", biết xin lỗi và biết cảm ơn; thấu hiểu và chia sẻ cácvướng mắc, bức xúc của nhân dân, của tổ chức và cá nhân;

- Chính quyền,công sở thân thiện phải có thái độ tôn trọng nhân dân, tổ chức và cá nhân khixem xét, giải quyết công việc hành chính; phải thể hiện văn minh, văn hóa tronggiao tiếp ứng xử, tạo được hình ảnh thân thiện, gần gũi trong nhìn nhận, đánhgiá của nhân dân, tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ.

II. Nội dungtriển khai kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình "Chính quyền thân thiện củadân, do dân và vì dân" và thí điểm xây dựng mô hình "Công sở thânthiện vì nhân dân phục vụ"

1. Các tiêu chíxây dựng chính quyền, công sở thân thiện

Việc xây dựng môhình chính quyền, công sở thân thiện dựa trên các tiêu chí (nội dung) như sau:

a. Thực hiệntốt các nội dung cải cách thủ tục hành chính

- Rà soát, cảitiến và thực hiện tốt nội dung cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các thủtục hành chính; giảm thời gian xử lý, giảm bớt giấy tờ thủ tục hành chính; giảiquyết kịp thời các công việc hành chính của nhân dân, tổ chức và cá nhân;

- Nhân dân, tổchức và cá nhân được nhận giấy hẹn và kết quả giải quyết hành chính theo đúngthời hạn quy định;

- Thực hiện niêmyết công khai, minh bạch các phí, lệ phí đối với các thủ tục giải quyết hànhchính cho nhân dân, tổ chức và cá nhân;

- Bố trí cácphương tiện phù hợp nhằm cung cấp thông tin rõ ràng, cụ thể về quy trình, thủtục hành chính;

- Sắp xếp, bố tríbàn ghế làm việc phù hợp, thể hiện sự thân thiện, gần gũi; đáp ứng kịp thời cácyêu cầu phục vụ nhân dân, tổ chức và cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hànhchính tại trụ sở chính quyền, cơ quan.

b. Thực hiệncác nội dung dân chủ theo Pháp lệnh 34, Nghị định 71

- Chính quyền, cơquan quan tâm lắng nghe, chia sẻ các vấn đề bức xúc, nguyện vọng và giải trìnhkịp thời vướng mắc của nhân dân, tổ chức và cá nhân đối với việc xử lý, giảiquyết công việc hành chính của chính quyền, cơ quan;

- Nhân dân, tổchức và cá nhân được tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền, công sở nhưphản ánh, góp ý, xây dựng hoặc đề nghị biểu dương cách thức, phong cách, lề lốilàm việc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Thực hiện côngkhai số điện thoại của lãnh đạo địa phương, đơn vị và tại nơi tiếp công dân; bốtrí thùng thư góp ý tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã, của cơ quanđơn vị theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 26/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thực hiện nghiêmviệc bầu chọn Trưởng ấp, Trưởng khu phố, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sátđầu tư (đối với chính quyền địa phương); Ban Thanh tra nhân dân (đối với cơquan Nhà nước);

- Các Trưởng ấp,Trưởng khu phố, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng là ngườicó uy tín, tôn trọng pháp luật và hoạt động có hiệu quả; được nhân dân, cán bộ,công chức, viên chức đánh giá cao;

- Có biện pháp,giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nội dung giám sát, kiểm tra theo quy địnhcủa Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ;

c. Về giảiquyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác tiếp dân

- Thực hiện việcgiải quyết đúng quy định, kịp thời, nhanh chóng các đơn, thư, khiếu nại tố cáo,các kiến nghị của nhân dân, tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác quảnlý Nhà nước của chính quyền, cơ quan;

- Thực hiện tốtviệc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện nghiêm túc các nộidung của công tác tiếp dân theo Luật Tiếp công dân;

- Bố trí, sắp xếpcán bộ lãnh đạo tiếp dân nghiêm túc, công khai lịch tiếp dân; bố trí nơi tiếpdân lịch sự, trang trọng và sạch sẽ.

d. Thực hiệntốt nụ cười công sở và các Quy định về văn hóa công sở, quy tắc ứng xử

- Tổ chức thựchiện tốt "nụ cười công sở", các quy định về văn minh, văn hóa côngsở; có thái độ tôn trọng, phong cách làm việc dân chủ, gần gũi, nhẹ nhàng, lịchsự khi tiếp xúc với tổ chức, cá nhân đến làm việc, quan hệ công tác;

- Thực hiện hìnhthức "Thư xin lỗi" đối với các tổ chức, cá nhân khi giải quyết khôngđúng hẹn, không giải quyết kịp thời công việc hành chính của nhân dân, tổ chứcvà cá nhân đến liên hệ; thực hiện "Thư cảm ơn", "Thư chúcmừng" nhằm thể hiện sự quan tâm của chính quyền, cơ quan đối với tổ chức,cá nhân khi giải quyết các công việc có liên quan đến chính quyền địa phương,đơn vị…

- Tổ chức đối thoạivới nhân dân thường kỳ hoặc đột xuất nhằm cảm ơn sự góp ý, xây dựng, sự hợp táccủa nhân dân; thực hiện cảm ơn nhân dân, tổ chức, cá nhân khi giải quyết xongcông việc cho nhân dân, tổ chức và cá nhân;

- Thực hiện tốtcác quy định về văn hóa công sở theo Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về Quy tắc ứng xử theo Quyết định 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ.

2. Đơn vịtriển khai thực hiện thí điểm

Trên cơ sở đề nghịcủa Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan, Ủyban nhân dân tỉnh thống nhất chọn xây dựng thí điểm mô hình chính quyền, côngsở thân thiện tại các địa phương, đơn vị như:

- Ủy ban nhân dânphường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một;

- Ủy ban nhân dânxã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên;

- Phòng Quản lý đôthị thị xã Thuận An;

- Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thị xã Bến Cát;

- Kho bạc Nhà nướchuyện Dầu Tiếng.

3. Thời gianthực hiện thí điểm

Thời gian thựchiện thí điểm mô hình chính quyền thân thiện, công sở thân thiện kể từ tháng 11/2014cho đến hết tháng 11/2015 và dự kiến kéo dài thời gian theo yêu cầu thíđiểm khi cần thiết.

Sau khi các địaphương, đơn vị tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhândân tỉnh xem xét, quyết định cụ thể việc triển khai thực hiện trong phạm vitoàn tỉnh.

4. Công tácchuẩn bị:

- Các địa phương,đơn vị được chọn xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện thí điểm và tổ chứctriển khai quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý;

- Tổ chức triểnkhai phổ biến, quán triệt xây dựng thí điểm mô hình chính quyền, công sở thânthiện đến các địa phương, đơn vị được chọn và một số đơn vị liên quan;

- Các địa phương,đơn vị thực hiện công tác rà soát, chấn chỉnh các hạng mục, công việc nhằm đápứng yêu cầu theo tiêu chí xác định;

- Các địa phương,đơn vị thực hiện thí điểm xem xét bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất, bàn ghế, cácbảng thông tin, thiết bị và các cơ sở vật chất khác phục vụ việc giải quyếthành chính tại nơi làm việc, bộ phận một cửa của địa phương, đơn vị theo hướngdẫn của Sở Nội vụ và các ngành chức năng;

- Các địa phương,đơn vị được chọn thực hiện công tác rà soát, chấn chỉnh các hạng mục, công việcnhằm đáp ứng yêu cầu theo từng tiêu chí.

III. Tổ chứcthực hiện

1. Sở Nội vụ

- Tham mưu Ủy ban nhândân tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn xây dựng thí điểm mô hình theo nội dungKế hoạch được ban hành;

- Hỗ trợ các sở,ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các địa phương, đơn vịđược chọn thí điểm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, đề xuất khen thưởngđối với các tập thể và cá nhân trên cơ sở xem xét đề nghị của các sở, ngành, Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Theo dõi, đônđốc và hỗ trợ các địa phương, đơn vị được chọn thí điểm thực hiện quy trình,cách thức nội dung triển khai đảm bảo mục đích, yêu cầu;

- Phối hợp với cácđịa phương, đơn vị xây dựng phiếu đánh giá của nhân dân, tổ chức và cá nhân saukhi đến làm việc với chính quyền, công sở, địa phương, đơn vị được chọn thíđiểm.

2. Sở Tài chính

Có trách nhiệmphối hợp Sở Nội vụ đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự toán,thanh quyết toán kinh phí thực hiện kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình chínhquyền thân thiện, công sở thân thiện.

3. UBND cáchuyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan

Có trách nhiệm tổchức thực hiện các nội dung kế hoạch này theo lĩnh vực, phạm vi trách nhiệmquản lý; đối với các Ủy ban nhân dân huyện, thị xã còn lại có thể tự xây dựngthí điểm chính quyền thân thiện, công sở thân thiện theo nội dung kế hoạch này;

Trên đây là Kếhoạch xây dựng thí điểm mô hình "Chính quyền thân thiện của dân, do dân vàvì dân" và thí điểm mô hình "Công sở thân thiện vì nhân dân phụcvụ"; trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề về vướng mắc phát sinh, cácđơn vị có ý kiến gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xemxét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban DV TƯ, Ban TG TƯ;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các Huyện, Thị, Thành ủy;
- UBND cấp huyện;
- Bảo hiểm XH tỉnh;
- LĐVP, Tg, Lh, TH;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung