ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3412/KH-UBND

Gia Lai, ngày 14 tháng 08 năm 2015

KẾ HOẠCH

PHÁTTRIỂN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn2012-2020;

Thực hiện Quyết định số 4039/QĐ-BYT ngày06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ y tế phê duyệt Kế hoạch quốc gia phát triển về Phụchồi chức năng giai đoạn 2014 - 2020; Công văn số 3321/BYT-KCB ngày 22/5/2015của Bộ Y tế về việc tăng cường đầu tư và phát triển công tác Phục hồi chức năngtại địa phương;

Trên cơ sở đặc điểm tình hình kinh tế - xã hộivà điều kiện cụ thể trong công tác phát triển lĩnh vực phục hồi chức năng(PHCN) của địa phương, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển Phục hồi chứcnăng đến năm 2020 với nhũng nội dung cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG CÔNG TÁCPHCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

1. Kết quả đạt được

Trong những năm qua, tỉnh Gia Lai đã triển khainhiều hoạt động về PHCN, từng bước củng cố và phát triển các hoạt động chuyênmôn có hiệu quả trong khám, chữa bệnh góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sócvà nâng cao sức khỏe nhân dân đạt được những kết quả tích cực.

- Bệnh viện Y dược cổ truyền - PHCN (trực thuộc SởY tế) thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Bộ Y tế về lĩnh vực y học cổtruyền kết hợp công tác điều trị phục hồi chức năng, từng bước xây dựng bệnhviện phát triển toàn diện kết hợp y học hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc vàbảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Khoa PHCN của Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày càngđược củng cố và hoàn thiện. Đến 30/6/2015, có 11 biên chế, trong đó 01 bác sỹPHCN, 03 cử nhân PHCN, 1 kỹ thuật viên Cao đẳng, 04 Kỹ thuật viên. Công tác thudung điều trị đạt cao hơn chỉ tiêu được giao (năm 2014 vượt 150%).

- Một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện tổ chứcthành lập bộ phận PHCN trong các Khoa Nội và YHCT kết hợp y học hiện đại trongchẩn đoán và điều trị đạt kết quả như: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa hiệncó phòng PHCN với 04 giường và 03 kỹ thuật viên cao đẳng PHCN; Bệnh viện Đakhoa khu vực An Khê lồng ghép PHCN trong khoa Nội - Nhi - Đông Y với 03 giườngbệnh và 02 kỹ thuật viên PHCN.

- Đầu tư các trang thiết bị cần thiết phục vụ chocông tác điều trị PHCN có hiệu quả di chứng của một số bệnh mạn tính, cơ xươngkhớp, liệt, tai biến mạch máu não, chấn thương, khuyết tật...

- Đội ngũ cán bộ PHCN từng bước đào tạo bổ sung đápứng cho nhu cầu chuyên môn một số cơ sở tuyến tỉnh: Nhân lực chuyên ngành PHCNtoàn tỉnh hiện có: 02 bác sỹ chuyên khoa I PHCN, 01 bác sỹ PHCN, 9 Cử nhânPHCN, 15 kỹ thuật viên...

2. Hạn chế

- Một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể của cáchuyện, thị xã, thành phố chưa quan tâm đầy đủ đến công tác phát triển PHCN cũngnhư công tác chăm sóc sức khỏe người khuyết tật.

- Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật vềngười khuyết tật và kế hoạch quốc gia về phát triển về PHCN chưa được thườngxuyên và sâu rộng.

- Nhận thức, cũng như hiểu biết về công tác PHCNcòn hạn chế nên người dân trên địa bàn tỉnh chưa thực sự quan tâm và được hưởngcác dịch vụ về PHCN, cung cấp dụng cụ chỉnh hình.

- Công tác phát triển nguồn nhân lực PHCN chưa đượcquan tâm đúng mức nhất là tuyến tỉnh, huyện. Đội ngũ cán bộ làm công tác PHCNvà trợ giúp người khuyết tật còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng, cơ sởvật chất thiếu thốn, chưa được đầu tư đúng mức.

- Hệ thống PHCN từ tỉnh đến cơ sở chưa hoàn thiện,trong đó việc thành lập các khoa, tổ PHCN và sự đầu tư cơ sở vật chất, trangthiết bị chậm triển khai, chất lượng khám và điều trị còn nhiều hạn chế...

- Sự quan tâm của các ngành, các cấp và kinh phíđầu tư cho công tác phát triển về PHCN chưa đúng mức.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Mục tiêu chung

- Kiện toàn công tác quản lý PHCN, phát triển theochủ trương của Đảng và Nhà nước: “Về công tác, bảo vệ chăm sóc và nâng cao sứckhỏe bệnh nhân trong tình hình mới”.

- Phát triển ngành PHCN toàn diện mang lại hiệu quảcao trong công tác chăm sóc điều trị phục hồi và phòng bệnh.

- Từng bước củng cố, phát triển mạng lưới cơ sởphục hồi chức năng và nâng cao chất lượng dịch vụ phục hồi chức năng.

- Tăng cường phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm,can thiệp sớm và cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật về mọi mặtđể người khuyết tật được hòa nhập và tham gia bình đẳng vào các hoạt động trongxã hội, phát huy tối đa năng lực của người khuyết tật.

- Đầu tư nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trangthiết bị đồng bộ theo hướng hiện đại kết hợp tốt y học cổ truyền và y học hiệnđại có hiệu quả.

2) Mục tiêu cụ thể

2.1. Về tổ chức quản lý

a) Bệnh viện YDCT-PHCN tỉnh là đầu mối, thực hiệncác nhiệm vụ trọng tâm về phát triển PHCN và công tác chỉ đạo tuyến trên toàntỉnh nhằm thực hiện tốt theo quy định tại Quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày20/10/2010 của Bộ Y tế ban hành quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến tronglĩnh vực khám, chữa bệnh chuyên ngành PHCN cụ thể như sau:

- Tiếp nhận sự chỉ đạo và giám sát của đơn vị tuyếntrên về chuyên môn nghiệp vụ trong các hoạt động chỉ đạo tuyến công tác khám,chữa bệnh.

- Xây dựng kế hoạch đề nghị đơn vị chỉ đạo tuyếntuyến trên hỗ trợ đào tạo cán bộ, đăng ký nhu cầu chuyển giao các quy trình kỹthuật.

- Chuẩn bị đầy đủ về nhân sự, trang thiết bị, vậttư cần thiết khi tiếp nhận chuyển giao quy trình kỹ thuật từ đơn vị chỉ đạotuyến trên.

- Hợp tác với đơn vị chỉ đạo tuyến trên khi tiếnhành kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuậttại đơn vị mình.

b) Tiếp tục củng cố, kiện toàn và bổ sung hoànchỉnh mạng lưới PHCN từ tỉnh đến tuyến huyện, xã, phường, thị trấn có cán bộđược đào tạo kiến thức PHCN nhằm chỉ đạo thực hiện các chương trình PHCN tại ytế cơ sở. Phấn đấu đến năm 2020, 100% các bệnh viện có khoa, bộ phận hoặc tổPHCN.

2.2. Các Cơ sở khám chữa bệnh

a) Từng bước củng cố và phát huy vai trò của Bệnhviện YDCT-PHCN trong công tác khám và điều trị PHCN

- Bệnh viện YDCT-PHCN phát triển chuyên môn kỹthuật chuyên sâu về PHCN, có đầy đủ các chức danh nghề nghiệp và triển khaiđược các kỹ thuật PHCN tương ứng theo Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồichức năng;

- Bệnh viện YDCT-PHCN có đầy đủ chức danh chuyênmôn theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 46/2013/TT-BYT ;

- Đến năm 2016 - 2020 Bệnh viện Y dược cổ truyền -PHCN được đầu tư nâng cấp và bổ sung các thiết bị y tế PHCN hiện đại góp phầntrong chẩn đoán và điều trị theo tiêu chuẩn các hạng bệnh viện của Bộ Y tế.

- Tăng cường nhân lực và tổ chức đào tạo, đào tạolại, nâng cao năng lực chuyên môn nhằm đảm bảo thực hiện một số nhiệm vụ:

+ Khám, chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng;

+ Tham gia công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ,phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh,bệnh nghề nghiệp và phòng ngừa tàn tật;

+ Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chỉ đạo côngtác Phục hồi chức năng ở tuyến dưới để phát triển kỹ thuật và nâng cao chấtlượng Điều dưỡng và phục hồi chức năng;

+ Kết hợp chặt chẽ với tổ chức y tế cơ sở, tranhthủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền, các ban ngành chức năng, các đoàn thểnhân dân, các tổ chức xã hội và cộng đồng, xây dựng mạng lưới phục hồi chứcnăng dựa vào cộng đồng đạt hiệu quả;

+ Lập hồ sơ xin cấp mã số đào tạo liên tục để tiếnhành triển khai đào tạo liên tục về PHCN, từ đó tham gia đào tạo và đào tạo lạicho cán bộ chuyên môn trong bệnh viện và cán bộ tuyến y tế cơ sở về chuyênngành Phục hồi chức năng.

- Chỉ tiêu khám, chữa bệnh bằng PHCN: Đạt chỉ tiêutheo kế hoạch hàng năm của Sở Y tế giao.

b) Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các Bệnh viện Đa khoakhu vực và TTYT tuyến huyện:

* Bệnh viện Đa khoa tỉnh

- Tiếp tục duy trì và củng cố khoa PHCN; tăng cườngnhân lực và cơ sở vật chất nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của khoa PHCNtrong Bệnh viện Đa khoa theo đúng Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sởphục hồi chức năng với các nhiệm vụ chính như sau:

+ Khám bệnh, chữa bệnh và PHCN tại khoa PHCN và cáckhoa khác trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo các hình thức nội trú, ngoạitrú và PHCN ban ngày;

+ Cung cấp và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trợ giúpcho người bệnh;

+ Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về PHCN,tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp.

* Bệnh viện Đa khoa khu vực và các Bệnh viện chuyênkhoa:

Căn cứ trên tình hình nhân lực, cơ sở vật chất,nghiên cứu thành lập khoa PHCN và kiện toàn chất lượng hoạt động, đầu tư trangthiết bị và đội ngũ chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu điều trị.

Phấn đấu đến năm 2020, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ankhê, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa có khoa PHCN và có trên 50% các bệnhviện chuyên khoa thành lập khoa PHCN.

Chỉ tiêu khám, chữa bệnh kết hợp PHCN đạt 20-30%.

* Các Bệnh viện đa khoa tuyến huyện thành lập tổPHCN lồng ghép trong khoa nội trong điều trị kết hợp theo quy định của Bộ Y tế.

- Phấn đấu đến năm 2020 :

+ 90% bệnh viện huyện có tổ chức PHCN (khoa, phòng,tổ PHCN), trong đó có bác sỹ (hoặc y sỹ), kỹ thuật viên được đào tạo, bồi dưỡngkiến thức về chuyên ngành PHCN;

+ Chỉ tiêu khám, chữa bệnh kết hợp PHCN đạt 20-30%,

2.3. Từng bước xây dựng hoàn thiện mạng lướivề đào tạo cho các bộ y tế xã, phường, y tế thôn bản về các kiến thức cơ bảnPHCN tại cộng đồng.

- Phát triển mạng lưới PHCN tuyến cơ sở trên toàntỉnh, từng bước trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượngcác chương trình PHCN dựa vào cộng đồng, phấn đấu đến năm 2020 đạt các chỉ tiêusau:

+ Tuyến xã: 90% số trạm Y tế xã có phân công cán bộy tế phụ trách công tác PHCN, cán bộ này được bồi dưỡng kiến thức cơ bản vềPHCN;

+ Chỉ tiêu khám, chữa bệnh kết hợp PHCN đạt 30-40%.

2.4. Trường Trung cấp Y tế tỉnh:

- Nghiên cứu thành lập bộ môn đào tạo về PHCN và cókhoa PHCN;

- Khoa hoặc bộ môn PHCN có nội dung đào tạo liênquan đến các chức danh chuyên môn theo quy định tại Điều 4 Thông tư số46/2013/TT-BYT bao gồm: Y sỹ chuyên khoa PHCN, kỹ thuật viên vật lý trị liệu,kỹ thuật viên hoạt động trị liệu, kỹ thuật viên ngôn ngữ (âm ngữ) trị liệu, kỹthuật viên dụng cụ chỉnh hình;

2.5. Công tác Phục hồi chức năng dựa vào cộngđồng

- Đẩy mạnh công tác PHCN dựa vào cộng đồng(PHCNDVCĐ), chú trọng công tác phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, can thiệpsớm trẻ khuyết tật để cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật vềmọi mặt, phấn đấu đến năm 2020 đạt các chỉ tiêu sau:

+ 100% các cơ sở PHCN có hoạt động tuyên truyền vềphòng ngừa khuyết tật, về PHCN và PHCNDVCĐ, góp phần nâng cao nhận thức về cácnội dung này cho lãnh đạo các cấp và cộng đồng;

+ 100% triển khai và duy trì chương trình PHCNDVCĐtại ít nhất 40% số xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh;

+ 70% số trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọcphát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớmcác dạng khuyết tật;

+ 80% người khuyết tật có nhu cầu được tiếp cận vớicác dịch vụ PHCN phù hợp để hòa nhập cộng đồng.

3. Các giải pháp thực hiện:

3.1. Xây dựng và phát triển mạng lưới PHCN

a) Chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trangthiết bị cho bệnh viện YDCT-PHCN tỉnh theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày11/3/2014 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt “Đề án đầu tư, xây dựng, nâng cấpbệnh viện YHCT toàn quốc giai đoạn 2014-2015”. Phấn đấu phát triển Bệnh việnYDCT-PHCN tỉnh đến năm 2020 đạt hạng II với quy mô 200 giường theo định hướngđa khoa, trong đó chú trọng lấy y dược cổ truyền làm nòng cốt, kết hợp với pháttriển hệ thống Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng nhằm thực hiện tốt nhu cầunghiên cứu, điều trị, giảng dạy, chỉ đạo tuyến... về y dược học cổ truyền- phụchồi chức năng của tỉnh.

Năm 2015 - 2020 Bệnh viện Y dược cổ truyền - PHCNchịu trách nhiệm hỗ trợ cho các khoa (tổ) PHCN cho 17 bệnh viện đa khoa tuyếnhuyện về chuyên môn PHCN đáp ứng nhu cầu công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

b) Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện trênđịa bàn quản lý thành lập Khoa PHCN hoặc đơn vị PHCN có cán bộ chuyên khoaPHCN; đồng thời tăng cường đào tạo và bổ sung cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất,trang thiết bị để thành lập khoa PHCN;

3.2. Đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa họcchuyên ngành PHCN

a) Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực vềPHCN cho bệnh viện, bao gồm các chức danh chuyên môn theo quy định tại Điều 4Thông tư số 46/2013/TT-BYT của Bộ Y tế; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cácbác sĩ học tập nâng cao trình độ lên chuyên khoa cấp I, cấp II, thạc sỹ về PHCN;

b) Trường Trung cấp Y tế thành lập Tổ/ Bộ môn PHCN,trong đó chú ý đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ cao, tay nghề giỏi;tăng chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực chuyên khoa PHCN;

c) Xây dựng, hoàn thiện các chương trình, tài liệuđào tạo về PHCN, về PHCNDVCĐ ở các cấp độ khác nhau; bổ sung, sửa đổi nội dungchương trình đào tạo và đào tạo liên tục về PHCN đáp ứng yêu cầu thực tiễn;

d) Đẩy mạnh đào tạo các loại hình, các cấp độ khácnhau về chuyên ngành PHCN và PHCNDVCĐ theo nhu cầu của xã hội;

đ) Các bệnh viện PHCN, khoa PHCN thực hiện công tácđào tạo liên tục, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho tuyến dưới theo chươngtrình được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

e) Tổ chức tập huấn về PHCN đối với từng loại bệnhcho các bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng tại tuyến tỉnh và bệnh viện đa khoatuyến huyện nhằm tăng cường năng lực chuyên môn đối với cán bộ thuộc chuyênngành PHCN;

g) Đào tạo bồi dưỡng kiến thức cơ bản về PHCN chocác cán bộ y tế phụ trách công tác PHCN tại các trạm y tế xã, phường trên địabàn các địa phương;

h) Tập huấn, đào tạo cho nhân viên y tế thôn bản,cộng tác viên, nhân viên công tác xã hội, cán bộ y tế trường học, giáo viên nhàtrẻ và mẫu giáo tại địa phương về phát hiện sớm và can thiệp sớm cho trẻ emkhuyết tật;

k) Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học pháttriển chuyên ngành PHCN và PHCNDVCĐ, chú ý đến việc chuyển giao kỹ thuật giữacác tuyến và học tập, tiếp nhận kỹ thuật PHCN tiên tiến ở nước ngoài vào ViệtNam; tham dự các hội nghị khoa học chuyên ngành PHCN để học tập, chia sẻ kinhnghiệm phát triển chuyên ngành.

3.3. Đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất

a) Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các khoa PHCN,và bệnh viện YDCT- PHCN, đẩy nhanh tốc độ ứng dụng, phát triển khoa học côngnghệ và kỹ thuật y học cao trong chuyên ngành PHCN. Mở rộng các khoa, cácchuyên ngành sâu về PHCN theo hướng PHCN riêng biệt cho từng loại bệnh;

b) Bảo đảm đầu tư đủ các trang thiết bị PHCN theophân tuyến kỹ thuật, từng bước hiện đại hóa các trang thiết bị, vật tư PHCN ởcác bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và PHCN.

3.4. Triển khai PHCN sớm cho người bệnh

Các khoa PHCN, phối hợp chặt chẽ với các khoa lâmsàng để tiến hành PHCN cho người bệnh ngay từ giai đoạn sau cấp cứu và trongquá trình nằm viện; ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu về PHCN, kết hợp PHCN vớiy học cổ truyền đáp ứng yêu cầu về PHCN ngày càng cao của người bệnh và ngườikhuyết tật.

3.5. Công tác chỉ đạo tuyến

Bệnh viện YDCT-PHCN tỉnh tăng cường công tác chỉđạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật PHCN chuyên sâu và đào tạo cán bộ cho tuyếndưới, tạo điều kiện để mọi người dân được tiếp cận và hưởng dịch vụ y tế cóchất lượng cao, góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe, giảm tìnhtrạng quá tải ở tuyến trên; đồng thời có trách nhiệm thực hiện công tácPHCNDVCĐ tại địa phương.

3.6. Công tác quản lý bệnh viện

a) Đổi mới cơ chế quản lý bệnh viện phù hợp với đặcthù chuyên khoa PHCN;

b) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc cung cấpcác dịch vụ PHCN, đa dạng hóa các nguồn đầu tư, bên cạnh nguồn đầu tư từ ngânsách nhà nước cần tranh thủ các nguồn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong vàngoài nước theo đúng các quy định.

3.7. Triển khai phục hồi chức năng dựa vào cộngđồng

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PHCNDVCĐ cholãnh đạo các cấp, để từ đó chú trọng đầu tư đúng mức cho công tác PHCNDVCĐ,thông qua các hoạt động chính: Hội thảo, tập huấn; tham quan, học tập mô hìnhPHCNDVCĐ trong nước và ngoài nước;

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng vềphòng ngừa khuyết tật, PHCN và PHCNDVCĐ để mọi người biết cách chủ động pháthiện, phòng ngừa khuyết tật và những người khuyết tật được hưởng đầy đủ cácdịch vụ chăm sóc sức khỏe, PHCN cũng như các dịch vụ khác của cộng đồng;

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đạichúng các biện pháp dự phòng và PHCN cho người khuyết tật, đặc biệt là phòngngừa, phát hiện sớm và can thiệp sớm khuyết tật.

- Tổ chức các buổi nói chuyện và tư vấn về phòngngừa khuyết tật, cách phát hiện sớm khuyết tật tại các cơ quan, tổ chức xã hộivà tại cộng đồng, với sự hợp tác của các tổ chức xã hội như Hội người cao tuổi,Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nôngdân, Hội Chữ Thập đỏ, các trường học...;

- Phối hợp với các chương trình tuyên truyền khác.

c) Thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành giữa Sở Ytế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo trong việctriển khai công tác PHCNDVCĐ.

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hướngdẫn PHCNDVCĐ, với sự tham gia của chính quyền địa phương, y tế cơ sở, ngành Laođộng - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo và cơ quan, tổ chức, cá nhânkhác có liên quan;

- Xây dựng hệ thống giám sát các hoạt động phòngngừa khuyết tật và quản lý người khuyết tật tại các tuyến tỉnh, huyện và xã;

- Khảo sát, sàng lọc, phát hiện sớm người khuyếttật tại cộng đồng, chủ yếu là tại các tuyến thôn, xã. Xây dựng và triển khaithực hiện phần mềm tin học quản lý thông tin người khuyết tật;

- Kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả công tácPHCNDVCĐ.

d) Hoàn thiện và nhân rộng mô hình PHCNDVCĐ

- Thành lập/kiện toàn ban điều hành chương trìnhPHCNDVCĐ ở các cấp hoặc bổ sung nhiệm vụ PHCNDVCĐ cho ban chăm sóc sức khỏe củađịa phương;

- Tập huấn cho cán bộ, cộng tác viên chương trình,nhân viên công tác xã hội, người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật vềPHCNDVCĐ;

- Khảo sát, khám phát hiện khuyết tật, phân loại vàlập kế hoạch can thiệp sớm tại địa phương, chuyển tuyến điều trị và PHCN chongười khuyết tật theo quy định;

- Thực hiện PHCN tại nhà cho người khuyết tật, theodõi định kỳ, hướng dẫn PHCN cho người khuyết tật, đánh giá sự tiến bộ của ngườikhuyết tật, tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật được tiếp cậnvới các dịch vụ y tế giáo dục, lao động và các hoạt động xã hội khác;

- Hỗ trợ thành lập và hỗ trợ các hoạt động của Câulạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật, Hội người khuyết tật hoặc Câu lạc bộ người khuyếttật tại địa phương;

- Thực hiện lồng ghép các hoạt động PHCNDVCĐ vớihoạt động của các chương trình y tế khác;

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá, hoàn thiện mô hìnhPHCNDVCĐ;

- Cấp phát tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền vàtriển khai mô hình PHCNDVCĐ trên phạm vi toàn tỉnh.

3.8. Kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng

a) Sở Y tế tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát vềcông tác PHCN ở các đơn vị, địa phương;

b) Định kỳ hằng năm tổng kết, sơ kết công tác PHCN,lồng ghép với công tác thi đua khen thưởng, động viên khích lệ kịp thời các tậpthể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác PHCN.

III. KINH PHÍ

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này bao gồm cácnguồn sau:

1. Kinh phí ngân sách nhà nước được bố trí từ dựtoán chi thường xuyên của Bộ và địa phương;

2. Ngân sách từ Chương trình mục tiêu Y tế, cácchương trình đề án liên quan khác; Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 củaThủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn2012 - 2020;

3. Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); đónggóp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

4. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh;

5. Nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Y tế:

- Là cơ quan Thường trực giúp UBND tỉnh chỉ đạo, tổchức thực hiện Kế hoạch triển khai công tác phục hồi chức năng giai đoạn 2015 -2020;

- Làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cóliên quan xây dựng kế hoạch chi tiết về nội dung hoạt động và dự toán kinh phíhàng năm để thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và tổchức thực hiện các hoạt động sau khi được phê duyệt theo chức năng nhiệm vụđược giao; tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch, định kỳ hằngnăm và đột xuất, báo cáo để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trongquá trình thực hiện Kế hoạch;

- Tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền banhành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định chuyên môn về hoạt động PHCNvà PHCNDVCĐ;

- Hướng dẫn bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâmchuyên khoa xây dựng kế hoạch triển khai công tác PHCN giai đoạn 2015 - 2020 ởđịa phương;

- Tham mưu để đảm bảo chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra,giám sát việc thực hiện kế hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật, quy địnhchuyên môn về PHCN và PHCNDVCĐ trên phạm vi toàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, SởKhoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, các Sở - Ban ngành có liên quan tham mưucho UBND tỉnh về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực PHCN.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thựchiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và cáctầng lớp nhân dân về vai trò PHCN trong phòng và chữa bệnh;

- Phối hợp với các Sở - ngành có liên quan hỗ trợđẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp Bệnh viện Y dược học cổ truyền -PHCN.

- Thành lập bộ môn PHCN thuộc trường trung cấp y tếtrong đào tạo nhân lực PHCN;

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về PHCN.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Sở Tài chính bố trí kế hoạch vốnhàng năm cho các đề án, dự án để triển khai kế hoạch này theo các chương trìnhmục tiêu y tế quốc gia.

3. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế căn cứvào kế hoạch này, đề xuất, tham mưu trình UBND tỉnh quyết định bố trí nguồnkinh phí để thực hiện.

4. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Y tế có kế hoạch đào tạo nguồn nhânlực cán bộ PHCN xem xét phân bố nguồn nhân lực y, cho các Phòng Y tế huyện, thịxã, thành phố; các Bệnh viện chưa có khoa (tổ) PHCN; các trạm y tế xã - phường,thị trấn.

5. Sở Khoa học và Công nghệ:

Hỗ trợ Bệnh viện y dược cổ truyền - PHCN, Khoa (tổ)PHCN trong các bệnh viện về lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Ưu tiên triển khai những đề tài nghiên cứu khoa họcthuộc lĩnh vực PHCN kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại, mở rộng quanhệ hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, điều trị và trang thiết bị tronglĩnh vực PHCN.

6. Sở giáo dục và đào tạo:

Tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp người khuyếttật tiếp cận giáo dục.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đềán và xây dựng chính sách hỗ trợ dạy nghề cho người khuyết tật.

8. Hội Nạn nhân chất độc da cam của tỉnh:

Tham gia triển khai đề án và thực hiện trong phạmvi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc pháttriển PHCN tại địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai đề ánPHCN hoạt động và phát triển, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và bảovệ sức khỏe nhân dân.

Căn cứ vào kế hoạch này, Thủ trưởng các sở - ngànhliên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉđạo ngành y tế địa phương phối hợp với các ngành, tổ chức xã hội có liên quanquán triệt và triển khai đầy đủ nội dung của Quyết định số 4039/QĐ-BYT ngày06/10/2014 của Bộ Y tế và Kế hoạch của UBND tỉnh.

Hàng năm tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Kếhoạch cho UBND tỉnh (qua Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế và Thủtướng Chính phủ.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số4039/QĐ-BYT ngày 06/10/2014 của Bộ Y tế về phê duyệt kế hoạch quốc gia pháttriển về Phục hồi chức năng giai đoạn 2014-2020; UBND tỉnh yêu cầu các đơn vịkịp thời triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND. Tỉnh;
- Các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Trung cấp Y tế Gia Lai;
- TTYT các huyện, thị xã, tp;
- Bệnh viện Y dược CT-PHCN tỉnh;
- Hội Đông y tỉnh;
- TT.Tin học VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH,VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên