ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/KH-UBND

Thái Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2013

KẾ HOẠCH

THITUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013.

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quảnlý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủsửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyểndụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụvà tuyển dụng công chức xã, phường, thịtrấn;

Căn cứ Quyết định số 863-QĐ/TU ngày30 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy ban hành Quy định tuyển dụng côngchức cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết đinh số 09/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chếtuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Thực hiện Thông báo số 582-TB/TU ngày22 tháng 4 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương tổ chức thi tuyn công chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 229/TTr-SNV ngày 18 tháng 6 năm 2013; Uỷban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2013như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhm tuyển dụng,bổ sung đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn,nghiệp vụ, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nmvững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạchcông chức cn tuyển.

Việc tổ chức thi tuyển công chức năm2013 đảm bảo chất lượng, nghiêm túc, công khai, công bằng,khách quan, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨNĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Chỉ tiêu tuyển dụng vàchuyên ngành cần tuyển công chức năm 2013

1.1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức cơquan Đảng, đoàn thể cấp tnh, cấp huyện.

(Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số1442-QĐ/TU ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phê duyệtchỉ tiêu thi tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thcấptỉnh, cấp huyện năm 2013).

1.2. Chỉ tiêutuyn dụng công chức hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện.

(Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phêduyệt chỉ tiêu, chuyên ngành cần tuyn công chức hànhchính cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã năm 2013).

1.3. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấpxã.

(Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số1278/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2013 củaỦy ban nhân dântỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu, chuyên ngành cn tuyn công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã năm2013).

2. Điều kiện đăng kýdự tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể, công chức hành chính ởcấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã

Người có đủ các điều kiện sau đây,không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, cónguyện vọng làm việc tại các cơ quan Đảng, đoàn thể, các sở, ban, ngành củatỉnh, các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trongtỉnh, được đăng ký dự tuyn:

2.1. Có một quốc tịch là quốc tịchViệt Nam, cư trú tại Việt Nam;

2.2. Đủ 18 tuổi trở lên và có đủ thờigian để đóng bảo hiểm xã hội bảo đảm chế độ hưu trí theoquy định của Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cụ thể: Nam,sinh từ tháng 12/1973 trở lại đây; Nữ, sinh từ tháng 12/1978 trở lại đây. Đốivới người đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội và được tiếp tục đóng bảo him xã hội theo quy định thì tuổi dự tuyển được cộng thêm bằng số năm đã đóngbảo him xã hội đó;

Riêng đối với người dự tuyển vào cơquan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sinh từ tháng 12/1986 trở lại đây.

2.3. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

2.4. Có phẩm chất chính trị, đạo đứctốt;

2.5. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệmvụ, công vụ;

2.6. Không bị mất hoặc bị hạn chếnăng lực hành vi dân sự, trong thời gian bị kỷ luật, bịtruy cứu trách nhiệm hình sự, chp hành án phạt tù, cảitạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáodục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Tiêuchuẩn về trình độ của người dự tuyn

3.1. Vtrình độchuyên môn:

a) Người dự tuyển công chức cơ quanĐảng, đoàn thể, công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện

Phải có bằng tốt nghiệp đại học đúngchuyên ngành cần tuyển theo vị trí việc làm (kể cả trường hợp đã có bằng thạcsĩ, tiến sĩ); trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học dân lập hệ chính quy phảiđạt loại khá trở lên và phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; có bằngđại học thứ nhất hệ chính quy không đúng chuyên ngành, nhưng có bằng tốt nghiệpđại học thứ hai hệ tại chức đúng chuyên ngành phải đạt loại khá trở lên; nếu cócác bằng tốt nghiệp đại học hệ tại chức, vừa học vừa làm, liên thông, đào tạotừ xa thì phải đạt loại khá trở lên, đúng chuyên ngành cầntuyển và phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấphoặc cao đẳng cùng chuyên ngành với bằng tốt nghiệp đại học.

b) Người dự tuyển công chức cấp xãphải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bằng tốt nghiệp trung cấp hoặccao đẳng hoặc đại học theo đúng ngành cần tuyển (người tốt nghiệp đại học chínhquy hệ công lập thì không phải nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông). Ngườiđược tuyển dụng vào công chức cấp xã được hưởng lương theo bằng cấp.

3.2. Về trình độ ngoại ngữ, tin học:

a) Người dự tuyển công chức cơ quanĐảng, đoàn thể, công chức hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện phải có chứng chỉngoại ngữ trình độ A trlên, chứng chỉ tin học văn phòng trìnhđộ A trở lên;

b) Người dự tuyển công chức cấp xãphải có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

4. Đăngký dự tuyển

4.1. Người dự tuyển có đủ điều kiện,tiêu chuẩn theo quy định được đăng ký dự thi 02 đợt:

- Đợt 1: Thi công chức cơ quan Đảng,đoàn thể, công chức hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện;

- Đợt 2: Thi công chức cấp xã.

4.2. Mỗi người dự tuyển chỉ được đăngký dự thi ở một cơ quan, đơn vị (đối với mỗi đợt thi), nếu người dự tuyển đăngký dự thi ở hai cơ quan, đơn vị trở lên trong một đợt thi hoặc trong hồ sơ khaikhông trung thực thi bị xóa tên trong danh sách dự thi hoặc bị hủy bỏ kết quảthi.

(Người dự thi đợt 1 được đăng ký dựthi đợt 2 và ngược lại, nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Mục 2và 3, Phn II nêu trên).

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

1. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ đăng ký dự thi công chức (dongười có nhu cầu dự thi nộp, không được trả lại) gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển công chức;

b) Bản sơ yếu lý lịch có dán ảnh màucỡ 4cm x 6cm, có xác nhận và đóng dấu (trong thời hạn 30ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) của chính quyền địa phương nơi cư trúhoặc cơ quan công tác nếu là người đang làm việc hoặc hợp đồng lao động tại cáccơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

ơn đăng ký dựtuyển và Sơ yếu lý lịch theo mẫu thông báo tại địa điểm nhận hồ sơ hoặc tải xuốngtại địa chỉ cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình:http://thaibinh.gov.vn).

c) Bản sao công chứng Giấy khai sinh;

d) Bản sao có công chứng các vănbằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; riêng đốivới người dự tuyển vào công chức cấp xã đã tốt nghiệp nhưng cơ sở đào tạo chưacấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơquan có thẩm quyền cấp;

đ) Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnhviện tuyến huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tínhđến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưutiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

g) 02 ảnh màu cỡ 4cm x 6cm (được chụp cách thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển không quá 6 tháng) ghirõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh;

h) 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họtên, địa chỉ người nhận, điện thoại, Email liên hệ.

2. Đối tượng và điểm ưutiên trong tuyển dụng công chức

2.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trongtuyển dụng công chức cơ quan Đảng, đoàn thể, công chức hành chính ở cấp tỉnh,cấp huyện.

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anhhùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Được cộng30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quanquân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếuchuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởngchính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởinghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt độngkháng chiến bị nhim chất độc hóahọc, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 20 điểmvào tng số điểm thi tuyển;

c) Người hoànthành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công annhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyệntham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thànhnhiệm vụ: Được cộng 10 điểm vào tng số điểm thi tuyển;

d) Trường hợp người dự thi tuyểnthuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểmưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

2.2. Đối tượng và điểm ưu tiên trongtuyển dụng công chức cấp xã.

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anhhùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh:Được cộng 30 điểm vào tổng sđiểm thi tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quanquân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếuchuyn ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh,con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cáchmạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻcủa người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lựclượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 20 điểm vào tng số điểm thi tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự,nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dânquân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyệntham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trởlên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ởthôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: Được cộng 10 điểm vào tổng sốđiểm thi tuyển;

d) Trường hợp người dự thi tuyểnthuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vàokết quả thi tuyển.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬNHỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ, CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CÔNG CHỨC CẤP XÃ

1. Thời gian, địa điểm tiếpnhận hồ sơ

1.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ củangười dự tuyển từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 23/7/2013 (trong giờ hành chính,ngày làm việc).

1.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

a) Địa điểm tại cáccơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng:

- Người có nhu cầu dự tuyển công chứccác cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh: Tại các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh có chỉtiêu tuyn dụng;

- Người có nhu cầu dự tuyển công chứchành chính cấp tỉnh: Tại các sở, ban, ngành có chỉ tiêu tuyển dụng;

- Người có nhu cầu dự tuyển công chứccác cơ quan Đảng, đoàn thể cấp huyện: Tại Ban TchứcHuyện ủy, Thành uỷ theo chỉ tiêu tuyển dụng;

- Người có nhu cu dự tuyn công chức hành chính cấp huyện: Tại PhòngNội vụ huyện, thành phố theo chỉ tiêu tuyển dụng;

- Người có nhu cầu dự tuyển công chứccấp xã: Tại Phòng Nội vụ huyện, thành phố theo chỉ tiêu tuyển dụng.

b) Địa điểm bổ sung:

Trường hợp người có nhu cầu dự tuyểncông chức nếu bị từ chối hoặc bị gây khó khăn mà không thể nộp hồ sơ tại địađiểm theo quy định tại Tiết a, Điểm 1.2, Mục 1, Phần IV nêu trên thì viết đơntố cáo cụ thể và đến nộp hồ sơ tại địa điểm sau:

- Dự tuyển vào các cơ quan Đảng, đoànthể cấp huyện, cấp tỉnh: Tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

- Dự tuyển vào các cơ quan hành chínhcấp huyện, cấp tỉnh và công chức cấp xã: Tại Bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ.

Các trường hợp đượctiếp nhận hồ sơ tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Sở Nội vụ được tổng hợp và giao lạicho các cơ quan có trách nhiệm nhận hồ sơ để tổng hợp vào danh sách đăng ký dựthi. Thời gian giao: Ngày 24/7/2013.

2. Thời gian các cơ quan,đơn vị nộp hồ sơ đăng ký dự thi và các biểu tổng hợp

Nộp về Sở Nội vụ từ ngày 25/7/2013đến hết ngày 27/7/2013.

3. Một số lưu ý khi tiếpnhận hồ sơ dự tuyển

3.1. Không tiếp nhận hồ sơ đăng ký dựtuyển bị tẩy xoá, không đúng mẫu quy định;

3.2. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dựtuyển, các cơ quan, đơn vị kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển của người dự tuyển,nếu không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì không tiếp nhận; người nộp hồsơ, đồng thời nộp lệ phí thi theo quy định;

3.3. Khi tiếp nhận hồ sơ những ngườidự tuyển vào vị trí, chức danh Tài chính - Kế toán đảmnhiệm công tác kế toán, các cơ quan, đơn vị phải chú ý những trường hợp khôngđược làm kế toán theo Điều 51 Luật Kế toán năm 2003.

V. MÔN THI, HÌNH THỨC THI

1. Đối với người dự tuyển vào công chức cơ quan Đảng, đoàn th, công chức hành chính cấp tỉnh, cấphuyện phải thi các môn sau:

1.1. Môn kiến thức chung: Thi viết 01bài, thời gian: 180 phút;

1.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thiviết 01 bài, thời gian: 180 phút và thi trc nghiệm 01bài, thời gian: 45 phút;

Đối với vị trí việc làm yêu cầuchuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học thì đối tượng dự thi phải thi môn chuyênngành là ngoại ngữ hoặc tin học. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Hội đồng thi tuyểncông chức tỉnh quyết định hình thức, nội dung và thời gian thi môn ngoại ngữhoặc tin học cao hơn trình độ yêu cầu chung tại Kế hoạch này để phù hợp với yêucầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; sau khi thực hiện phải báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh. Trong trường hợp này, người dự tuyn không phải thi môn ngoại ngữ quy định tại Điểm 1.3 hoặc môn tin họcvăn phòng quy định tại Điểm 1.4, Mục này.

1.3. Môn ngoại ngữ: Thi viết 01 bài,thời gian: 90 phút (một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung);

1.4. Môn tin học văn phòng: Thi trắcnghiệm 01 bài, thời gian: 45 phút.

2. Đối với người dự tuyểnvào công chức cấp xã phải thi các môn sau:

2.1. Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài, thời gian: 120 phút;

2.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thiviết 01 bài, thời gian: 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài, thời gian: 30 phút;

2.3. Môn tin học văn phòng: Thi trắcnghiệm 01 bài, thời gian: 30 phút.

3. Điều kiện miễn thi mônngoại ngữ và môn tin học văn phòng

3.1. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ

Người đăng ký dự tuyển công chức đượcmiễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyênngành không phải là ngoại ngữ, nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sauđại học về ngoại ngữ (một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung);

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sauđại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạobằng tiếng nước ngoài (một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung) ở ViệtNam;

3.2. Điều kiện miễn thi môn tin họcvăn phòng

Có bằng tốt nghiệp từ trung cấpchuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

VI. NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀXÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung thi

1.1. Thi tuyển vào công chức cơ quanĐảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện:

- Môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ,môn tin học văn phòng: Nội dung thi theo Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 22tháng 01 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh và tài liệu ôntập môn kiến thức chung, môn tin học văn phòng (đã được đăng tải trên cổngthông tin điện tử tỉnh Thái Bình).

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Nộidung thi theo Quyết định số 1411-QĐ/TU ngày 27 tháng 5 năm2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phê duyệt Danh mục tài liệu thi tuyn công chức cơ quan Đảng, đoàn thcấp tỉnh, cấphuyện năm 2013 và Quyết định số 1443-QĐ/TU ngày 19 tháng 6 năm 2013 của BanThường vụ Tỉnh uỷ về việc phê duyệt bổ sung Danh mục tài liệu môn chuyên ngànhthi tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2013 (đượcđăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình).

1.2. Thi tuyển vào công chức hànhchính ở cấp tỉnh, cấp huyện:

Nội dung thi theo Quyết định số159/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phêduyệt Danh mục tài liệu thi tuyển công chức, kỳ thi tuyển công chức của tỉnhnăm 2013 và tài liệu ôn tập môn kiến thức chung, môn tinhọc văn phòng và Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Uỷ bannhân dân tỉnh về việc phê duyệt bsung Danh mục tài liệuthi tuyển công chức, kỳ thi tuyển công chức của tỉnh năm 2013 (được đăng tảitrên cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình).

1.3. Thi tuyển vào công chức cấp xã.

Nội dung thi theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệtDanh mục tài liệu thi tuyển công chức cấp xã, kỳ thi tuyển công chức của tỉnhnăm 2013 và tài liệu ôn tập môn kiến thức chung, môn tin học văn phòng (đã đượcđăng tải trênCổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình).

2. Cách tính điểm thi

2.1. Bài thi được chấm theo thangđiểm 100.

2.2. Điểm các môn thi được tính nhưsau:

- Môn kiến thức chung: Tính hệ số 01;

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thiviết tính hệ số 02; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 01;

- Môn ngoại ngữ, tin học văn phòng:Tính hệ số 01 và không tính vào tổng số điểm thi.

2.3. Kết quả thituyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụchuyên ngành tính theo quy định trên cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ thituyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ các bài thi của các môn thi;

b) Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50điểm trở lên (kể cả điểm bài thi môn tin học văn phòng và môn ngoại ngữ nếukhông được miễn thi và điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành chưa nhânhệ số 02);

c) Có kết quả thi tuyển cao hơn lấytheo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị tríviệc làm, chức danh công chức.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trởlên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở một vị trí việc làm, chức danh công chứccần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau: Người có điểm bài thiviết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thiviết môn nghiệp vụ chuyên ngành bng nhau thì người có đim bài thi trc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành caohơn là người trúng tuyn; nếu vn chưa xác định được người trúng tuyn thì người đứng đu cơ quan có thẩm quyền tuyểndụng công chức quyết định người trúng tuyn.

3.3. Người có đủ điều kiện trúngtuyển theo quy định tại Tiết a và b, Điểm 3.1, Mục 3, Phn VI nêu trên, nhưng không trúng tuyển vào vị trí, chức danh công chứcđã đăng ký dự tuyển (theo quy định tại Tiết c, Điểm 3.1,Mục 3, Phần VI nêu trên), có nguyện vọng ghi trong đơn dự tuyển (sau đây gọi lànguyện vọng 2) thì được xét tuyển vào vị trí, chức danh công chức khác có cùngchuyên ngành cần tuyển ở các cơ quan khác chưa tuyển đủchỉ tiêu, theo nguyên tắc lấy kết quả thi tuyển cao hơn, xếp thứ tự từ caoxuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu tuyển dụng, cụ thể như sau:

a) Đối với người dự tuyển công chứccơ quan Đảng, đoàn thể, công chức hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện được xéttuyển nguyện vọng 2 vào các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính cấptỉnh, huyện và các xã, phường, thị trấn còn thiếu chỉ tiêu;

b) Đối với người dự tuyển công chứccấp xã được xét tuyển nguyện vọng 2 vào các xã, phường, thị trấn thuộc huyện,thành phkhác còn thiếu chỉ tiêu.

3.4. Hội đồng thi tuyển công chứctỉnh xét tuyển nguyện vọng 2 theo Quy chế (có Quy chế xét tuyển riêng).

3.5. Không bảo lưu kết quả thi tuyểncông chức năm 2013 cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VII. KINH PHÍ TRIN KHAI THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2013

Kinh phí tổ chức thi tuyển công chứcnăm 2013, bao gồm lệ phí thi của người đăng ký dự tuyển và cấp bổ sung từ nguồnngân sách cấp tỉnh bảo đảm cho việc tổ chức thi tuyển an toàn, tiết kiệm, hiệuquả. Giao Sở Nội vụ lập dự toán thu, chi và quyết toán kinh phí theo chế độ quyđịnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Lệ phí thi tuyển công chức: Thựchiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày20/10/2010 ca BTài chính, Bộ Nộivụ. Mức lệ phí thu của thí sinh dự thi là 140.000 đồng/người;

- Lệ phí chấm phúc khảo bài thi:100.000 đồng/bài.

VIII. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bước 1: Banhành kế hoạch thi tuyển.

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kếhoạch thi tuyển công chức tỉnh năm 2013 ngày 19/6/2013.

Bước 2: Thôngbáo kế hoạch thi tuyển và nhận hồ sơ.

- Trên cơ sở Kế hoạch thi tuyển côngchức cơ quan Đảng, đoàn thể, công chức hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện và côngchức cấp xã; Sở Nội vụ thông báo nội dung Kế hoạch để đăng tải trên Đài Phátthanh và Truyền hình Thái Bình từ ngày 19/6/2013 đến ngày 23/6/2013, Báo TháiBình (03 số liên tiếp, từ ngày 19/6/2013), Cổng thông tinđiện tử tỉnh Thái Bình (liên tục từ ngày 19/6/2013 đến khi kết thúc kỳ thi),Trụ sở của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và được đăng tải trên ĐàiPhát thanh huyện, thành phố (liên tục từ ngày 21/6/2013 đến khi hết thời gianthu nhận hồ sơ), trang website điện tử của huyện, thành phố có nhu cầu tuyểndụng, liên tục từ ngày 19/6/2013 đến khi kết thúc kỳ thi (nếu có).

Nhận hồ sơ theo quy định tại Mục 1 và2, Phần IV nêu trên.

Bước 3: Thànhlập Hội đồng thi tuyển trước ngày 26/7/2013.

Sở Nội vụ giúp Hội đồng thi tuyểntổng hợp danh sách thí sinh dự thi, chuẩn bị các điều kiện thi trước ngày 31 /7/2013.

Bước 4: Niêmyết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển tại trụ sở làm việc của cáccơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng: Trước ngày02/8/2013.

Bước 5: Tổchức hướng dẫn ôn thi.

- Gửi giấy báo thi cho thí sinh đủđiều kiện dự thi: Trước ngày 06/8/2013.

- Hướng dẫn ôn tập:

+ Đối với người dự tuyển vào côngchức cơ quan Đảng, đoàn thể, công chức hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện: Từngày 09/8/2013 đến ngày 10/8/2013;

+ Đối với người dự tuyển vào côngchức cấp xã: Từ ngày 11/8/2013 đến ngày 12/8/2013.

(Thời gian cụ thể và địa điểm ôn thisẽ thông báo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình).

Bước6: Tổ chức thi.

Dự kiến các mốc thời gian như sau:

Niêm yết Danh sách thí sinh tại phòngthi:

- Đợt 1: Ngày 23/8/2013;

+ Đợt 2: Ngày 30/8/2013.

- Lịch thi:

+ Đợt 1 thi công chức cơ quan Đảng,đoàn thể, công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trong02 ngày, từ ngày 24/8/2013 đến ngày 25/8/2013;

+ Đợt 2 thi công chức cấp xã trong 02ngày, từ ngày 31/8/2013 đến ngày 01/9/2013.

(Thời gian và địa điểm thi sẽ thôngbáo trên cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình và giấy báo gửi thí sinh quađường bưu điện).

- Thông báo kết quả thi tuyển, dkiến người trúng tuyển, niêm yết tại nơi tiếp nhận hsơ, đồng thời thông báo trên Cổng thông tin điệntử tỉnh Thái Bình (tại địa chỉ http://thaibinh.gov.vn):Trước ngày 24/9/2013;

- Nhận đơn phúc khảo của thí sinh: Từngày 23/9/2013 đến hết ngày 07/10/2013;

- Thông báo kết quả phúc khảo trước ngày 17/10/2013;

- Xét tuyển nguyện vọng 2 trước ngày20/10/2013;

- Phê duyệt kết quả thi tuyển, dựkiến người được tuyển dụng trước ngày 22/10/2013.

Bước 7: Gửithông báo kết quả trúng tuyển cho thí sinh dự thi trước ngày 25/10/2013.

Bước 8: Khámsức khỏe cho người dự kiến được tuyển dụng trước ngày25/10/2013.

Bước9: Người được dự kiến tuyển dụng hoàn thiện hồ sơ từngày 25/10/2013 đến hết ngày 22/11/2013.

Bước10: Ra quyết định tuyển dụng trướcngày 02/12/2013 để nhận việc từ ngày 10/12/2013.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng thi tuyển côngchức tỉnh Thái Bình năm 2013

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiệnviệc thi tuyển công chức theo đúng quy định của pháp luật và nội dung Kế hoạchnày.

2. Sở Nội vụ

- Là cơ quan Thường trực Hội đồng thituyển công chức của tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức trinkhai thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức của tỉnh;

- Tham mưu thành lập Hội đồng thituyển công chức của tỉnh năm 2013 và Ban giám sát kỳ thi;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành, đơn vị liên quan thống nhất nội dung thời gian tổchức ôn tập các môn theo quy định cho thí sinh đăng ký dự thi;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng ngân hàng đề thi;

- Tham mưu giúp Hội đồng thi tuyểncông chức của tỉnh thành lập các Ban giúp việc cho Hội đồng thi tuyển côngchức, gồm: Ban đthi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phách,Ban phúc khảo (nếu có).

3. Các cơ quan tiếp nhận hồsơ

Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụđược giao và những nhiệm vụ liên quan trong Kế hoạch này.

4. Thủ trưởng các cơ quanĐảng, đoàn th, các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ vào Kế hoạch này có tráchnhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng vị trí việc làm cần tuyển,thông báo Kế hoạch thi tuyển, tổ chức tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển, tổnghợp danh sách thí sinh dự tuyển.

5. Côngan tỉnh

Phối hợp với Hội đồng thi tuyển côngchức của tỉnh và các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, trật tự cho việc tổ chứcthực hiện kỳ thi.

6. SY tế

Phối hợp với Hội đồng thi tuyển côngchức của tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức khám sức khỏe cho người dựkiến được trúng tuyển; đảm bảo sức khỏe cho Hội đồng thi và người dự thi.

7. Cácđơn vị có liên quan

Các đơn vị có liênquan có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng thi tuyểncông chức hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khókhăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Nội vụđể tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi tuyển công chức và Uỷ ban nhân dân tỉnh xemxét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Các s, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan Đảng, đoàn thể có đăng ký thi tuyển;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Đài PTTH Thái Bình, Báo Thái Bình, Cổng thông tin điện tử Thái Bình;
- Lưu: VT, NC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh