ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3602/QĐ-UBND

Long An, ngày 02 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

ĐẨYMẠNH CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢNKHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLONG AN, HOÀN THÀNH CƠ BẢN TRƯỚC NĂM 2015

Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003 và các văn bảnhướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 củaThủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấnchỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 củaThủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực,hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo củacông dân đối với quyết định hành chính về đất đai;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủtướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trongnăm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Đến năm 1997, Long An đã hoàn thành việc đo đạc lậpbản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địachính trên phạm vi toàn tỉnh, đảm bảo cơ bản việc quản lý nhà nước về đất đaitại địa phương trong giai đoạn này. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay việcquản lý, sử dụng hồ sơ địa chính đã lập vẫn còn những tồn tại và bất cập như:sai sót về ranh giới, hình thể, diện tích thửa đất lớn, tốc độ đô thị hóa nhanhgây ảnh hưởng đến mức độ biến động tách thửa chiếm tỷ lệ lớn,...

Trong thời gian qua được sự quan tâm của Tỉnh ủy,HĐND, UBND tỉnh đã đầu tư kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính mới (nâng tỷ lệbản đồ), đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận quyền sửdụng đất) và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, Long An đã thực hiện đo đạc lậpbản đồ địa chính chính quy gắn với hệ tọa độ quốc gia VN-2000 trên phạm vi 68xã, phường, thị trấn tương ứng diện tích 73.841,11 ha và đã thực hiện cấp được1.147.149 giấy chứng nhận, tương ứng diện tích 367.293,12 ha (tổng diện tíchcân cấp 396.763,27 ha), đạt tỷ lệ 92,57% so với tổng diện tích cần cấp (trongđó: nhóm đất nông nghiệp đã cấp diện tích 328.987,24 ha, số lượng 844.681 giấy,đạt tỷ lệ 92,29%; nhóm đất phi nông nghiệp đã cấp 38.305,88 ha, số lượng302.468 giấy, đạt tỷ lệ 95,03%). Kể từ khi Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chínhphủ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2009 cho đến ngày 30/6/2013, tỉnh đã cấpđược tổng cộng 23.622 giấy chứng nhận lần đầu tương ứng diện tích 7.273,38 ha;cấp đổi, cấp lại 320.328 giấy tương ứng diện tích 79.125,78 ha. Hiện nay, LongAn còn lại khoảng 63.807 thửa cần cấp giấy chứng nhận lần đầu, tương ứng diệntích 29.470,15 ha.

Để hoàn thành việc đo đạc thành lập bản đồ địachính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệuđịa chính trên phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là công tác cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất lần đầu hoàn thành cơ bản trước năm 2015, UBND tỉnh xây dựngkế hoạch đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu chocác tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh hoàn thành cơ bản trước năm2015, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTgngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến năm 2015, Long An hoàn thànhđạt tỷ lệ 96%-100% diện tích đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcho mỗi loại đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

- Nhằm chấn chỉnh và khắc phục những vướng mắc, tồnđọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là công tác cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và thiếtlập xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong toàn tỉnh.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức hoạt động của hệ thốngVăn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp, đặc biệt là cấp huyện.

2. Yêu cầu

Các sở ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xãKiến Tường và thành phố Tân An chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp và tổchức thực hiện như sau:

- Rà soát, thống kê lại toàn bộ các đối tượng sửdụng đất hộ gia đình, cá nhân, tổ chức (gồm: các cơ quan nhà nước, tổ chứcchính trị, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sựnghiệp công,...; tổ chức kinh tế; các cơ sở tôn giáo; các tổ chức khác kể cả tổchức sử dụng đất có nguồn gốc đất từ nông, lâm trường; các đơn vị An ninh, Quốcphòng sử dụng đất không phải là đất an ninh quốc phòng có nguồn gốc đất nông,lâm trường) còn tồn sót khi thực hiện triển khai Công văn số 1074/UBND-KT ngày03/4/2013 của UBND tỉnh và những trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa đượccấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sử dụng lần đầu để kê khai đăng ký, lậpthủ tục để được cơ quan có thẩm quyền xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trên cơ sở khối lượng công việc xây dựng Kế hoạchđể đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính vàxây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; xác định làm rõ nguyên nhân tồn tại, tháo gỡnhững khó khăn vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trênđịa bàn theo kế hoạch đề ra, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụngđất.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổchức, hộ gia đình, cá nhân đã và đang sử dụng đất phải kịp thời, chính xác,đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về đất đai.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác đăng kýcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, huyện và xã; thườngxuyên kiểm tra đôn đốc và kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc trong quátrình tổ chức thực hiện, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.

II. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1.Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địabàn tỉnh thuộc trường hợp phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đếnnay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định củapháp luật về đất đai.

2.Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã KiếnTường và thành phố Tân An; UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, hộ giađình, cá nhân có liên quan.

3. Khối lượng thực hiện cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 03/4/2013, UBND tỉnh có văn bản số1074/UBND-KT về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất lần đầu cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã Kiến Tườngvà thành phố Tân An. Qua thời gian thực hiện rà soát, thống kê lại khối lượnggiấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên phạm vi toàn tỉnh (kể cả việctriển khai thực hiện dự án đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính mới và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính),Long An phấn đấu hoàn thành đạt tỷ lệ 96%-100% diện tích đủ điều kiện cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất cho mỗi loại đất của các tổ chức, hộ gia đình, cánhân trên địa bàn tỉnh, hoàn thành cơ bản trước năm 2015, cụ thể như sau:

a) Cấp giấy chứng nhận cho tổ chức sử dụng đất:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phấn đấu hoànthành cơ bản thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức sửdụng đất (gồm: các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chứcchính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công; tổ chức kinh tế; các cơsở tôn giáo; các tổ chức khác) đến trước năm 2015 đạt tỷ lệ 96%-100% diện tíchđủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mỗi loại đất.

b) Cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhânsử dụng đất:

Giao UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phốTân An phấn đấu hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcho hộ gia đình, cá nhân đến trước năm 2015 đạt tỷ lệ 96%-100% diện tích đủđiều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mỗi loại đất.

4. Thời gian, tiến độ thựchiện

a) Năm 2013:

- Hoàn thành cơ bản trên 80% diện tích đủ điều kiệncấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại các huyện, thị xã Kiến Tườngvà thành phố Tân An trước ngày 15/12/2013.

- Hoàn thành việc đăng ký cấp đổi, cấp lại giấychứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địachính của 02 xã thuộc huyện Tân Hưng và 04 xã, thị trấn thuộc huyện Đức Huệ.

- Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính haihuyện điểm: Châu Thành và Tân Trụ.

- Hoàn thành hạng mục xây dựng lưới địa chính thuộcThiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và xâydựng cơ sở dữ liệu địa chính của 14 xã, 01 thị trấn thuộc huyện Bến Lức và của15 xã, 03 thị trấn thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Hoàn thành xây dựng lưới địa chính, cấp đổi, cấpmới giấy chứng nhận đồng loạt và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thuộc Phươngán thiết kế kỹ thuật dự toán kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000và hồ sơ địa chính khu đất Lâm, Ngư trường Tân Hưng thuộc 02 xã Vĩnh Lợi vàVĩnh Châu A, huyện Tân Hưng.

- Chuẩn bị điều tra, khảo sát lập Thiết kế kỹ thuật- dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính mới, cấp đổi, cấp lạigiấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính một số xãtiếp giáp biên giới.

b) Năm 2014:

- Hoàn thành việc tách và cập nhật chỉnh lý biếnđộng hồ sơ địa chính của huyện Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường.

- Hoàn thành thực hiện thống kê đất đai năm 2013.

- Hoàn thành việc thanh tra, kiểm tra đối với tổchức sử dụng đất có nguồn gốc đất từ nông, lâm trường; các đơn vị An ninh, Quốcphòng sử dụng đất không phải là đất an ninh quốc phòng, có nguồn gốc đất nông,lâm trường.

- Tiếp tục triển khai việc đo đạc lập bản đồ địachính và kê khai, đăng ký của các xã, thị trấn thuộc hai huyện Bến Lức và ĐứcHòa.

- Phấn đấu hoàn thành đạt tỷ lệ 96%-100% diện tíchđủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mỗi loại đất của các tổchức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai đầu tư trang thiết bị phục vụ công tácquản lý, lưu trữ cập nhật cơ sở dữ liệu ngành Tài nguyên và Môi trường giaiđoạn 2014-2015 tỉnh Long An.

- Triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính,hồ sơ địa chính mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xâydựng cơ sở dữ liệu địa chính một số xã tiếp giáp biên giới.

c) Năm 2015:

Hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính, cấpđổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữliệu địa chính của các xã, thị trấn thuộc hai huyện Bến Lức và Đức Hòa.

- Hoàn thành đầu tư trang thiết bị phục vụ công tácquản lý, lưu trữ cập nhật cơ sở dữ liệu ngành Tài nguyên và Môi trường giaiđoạn 2014-2015 tỉnh Long An.

- Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2015 củatỉnh.

- Triển khai tiếp công tác đo đạc lập bản đồ địachính, hồ sơ địa chính mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtvà xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính một số xã, thị trấn và các xã tiếp giápbiên giới;

- Cơ bản hoàn thành việc cập nhật, chỉnh lý biếnđộng đất đai vào hồ sơ địa chính kịp thời và cơ sở dữ liệu địa chính tại địaphương.

5. Giải pháp thực hiện

a) Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh việc cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhânđang sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận. Đối với các tổ chức tậptrung vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trụ sở cơ quan, y tế, đơn vị sự nghiệpcông; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngay 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tập trung rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc bãibỏ các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn phù hợp vớiquy định pháp luật hiện hành. Những trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc vi phạmpháp luật đất đai còn tồn đọng, phức tạp, có tính phổ biến, nếu thuộc thẩmquyền giải quyết của cấp huyện thì UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phốTân An giải quyết; trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì tổng hợp và đềxuất phương án xử lý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và tham mưuUBND tỉnh giải quyết. Tiếp tục rà soát, sửa đổi ban hành bộ thủ tục hành chínhđể thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhằm rút ngắn thờigian thực hiện và công bố, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúngđể người dân thực hiện, giám sát.

c) Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thểtừ tỉnh đến xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhândân nâng cao nhận thức đối với công tác đăng ký kê khai, cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất.

d) Đẩy mạnh công tác kiểm tra sau kết luận thanhtra, kiểm tra đối với các tổ chức sử dụng đất không có hiệu quả, có biểu hiệnvi phạm Luật Đất đai, các dự án triển khai quá thời hạn quy định, đồng thờităng cường xử lý các vướng mắc, nhằm hoàn thành việc đăng ký, xây dựng cơ sở dữliệu đất đai cho các đối tượng này. Trong đó chú trọng việc thanh tra, kiểm tradiện rộng việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất trên địa bàn toàn tỉnh.

đ) Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách của địa phương,bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất;cân đối các nguồn vốn khác để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký biếnđộng và chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên và thống kê, kiểm kê đất đai.

e) Rà soát, kiện toàn bộ máy hoạt động của hệ thốngVăn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp nhằm đảm bảo có đủ năng lực, kinhphí và các điều kiện làm việc cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theoquy định.

g) Thường xuyên chỉ đạo theo dõi, cập nhật, chỉnhlý biến động đất đai ở các cấp, phát huy hiệu quả của hồ sơ địa chính, cơ sở dữliệu địa chính và thực hiện tốt nhiệm vụ thống kê, kiểm kê đất đai.

6. Tổ chức thực hiện

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn UBND các huyện,thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An thực hiện rà soát, đẩy nhanh tiến độ cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địabàn tỉnh.

- Tham mưu trình UBND tỉnh rà soát để sửa đổi, bổsung hoặc bãi bỏ các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khôngcòn phù hợp thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát, tổ chức triểnkhai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địabàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành hoặc UBND các huyện, thị xãKiến Tường và thành phố Tân An tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công táccấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Hướng dẫn, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, chuyênmôn và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụngđất cấp tỉnh và cấp huyện, cán bộ địa chính - tài nguyên môi trường cấp xã đểđáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếpnhận, phân loại, xem xét giải quyết dứt điểm các sai phạm về đất đai theo thẩmquyền.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng hướngdẫn chi và việc thanh quyết toán nguồn kinh phí đo đạc địa chính, cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

- Phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình tuyêntruyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,các quy định của pháp luật về đất đai để mọi người dân nắm và biết được quyềnlợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất, nhận thức được tầm quan trọng của việckê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với UBND tỉnh vàBộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựnghướng dẫn chi và việc thanh quyết toán nguồn kinh phí đo, cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

- Tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí cho việcđo đạc địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và cập nhật cơsở dữ liệu đất đai theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tham mưu cho UBND tỉnh giao dự toán kinh phí từđầu năm cho UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai dự ántổng thể xây dựng hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xâydựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối ngânsách để bố trí kinh phí chi cho các hoạt động quản lý nhà nước về đất đai theomức tối thiểu; tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch hàng năm về cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Xây dựng:

Chủ trì rà soát các thông tin quy hoạch xây dựng đôthị, khu dân cư, nhà ở, cấp phép quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư, nhà ởcho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh để làm các thủ tục cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

đ) Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường vàUBND huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An rà soát biên chế trong lĩnhvực quản lý đất đai nhằm đảm bảo đủ nhân lực và điều kiện làm việc.

- Sở Nội vụ (Thường trực Hội đồng thi đua khenthưởng tỉnh) nghiên cứu đưa chỉ tiêu kế hoạch cấp Giấy chứng nhận lần đầu làmcơ sở đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua, khen thưởng chuyên đềnăm 2013-2015. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnhxem xét không xét thi đua, khen thưởng đối với đơn vị, địa phương, cơ quan, tổchức không hoàn thành đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

e) Sở Tư pháp:

Rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật docác ngành, địa phương ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai khôngđúng quy định để báo cáo UBND tỉnh có hướng xử lý kịp thời.

g) Thanh tra tỉnh:

Tăng cường, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môitrường, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An kiểm tra, thanh tra,nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đaiđể báo cáo UBND tỉnh có biện pháp xử lý.

h) Báo Long An, Đài Phát thanh và truyền hìnhtỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An

- Dành chuyên mục, bố trí thời lượng tuyên truyềnKế hoạch này trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyềnthanh các huyện, thị xã và thành phố để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhậnthức rõ trách nhiệm, quyền lợi và tự giác thực hiện đăng ký đất đai theo quyđịnh nhằm tuyên truyền, phổ biến tới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về quyềnvà nghĩa vụ của người sử dụng đất, trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất; phảnánh đầy đủ, kịp thời tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địabàn tỉnh; nêu gương các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tốt công tácquản lý, sử dụng đất (đặc biệt trong công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất).

i) UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thànhphố Tân An:

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất lần đầu. trong đó: Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tườngvà thành phố Tân An làm Tổ trưởng, Phòng Tài nguyên và Môi trường là thành viêntrực và Phòng, Ban có liên quan và UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc làthành viên.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triểnkhai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức.

- Chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức việc cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địabàn. Phối hợp thực hiện dự án đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính vàxây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

- Rà soát, xác định cụ thể diện tích các loại đấtchưa kê khai đăng ký, số lượng còn tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất lần đầu (số thửa/trường hợp, diện tích và vị trí, nêu nguyên nhân tồnđọng, trong đó phải đặc biệt báo cáo số lượng theo từng trường hợp không đủđiều kiện cấp giấy chứng nhận); Giao chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng xã,phường, thị trấn để đảm bảo mục tiêu đề ra. Nếu cơ quan, đơn vị nào không hoànthành chỉ tiêu kế hoạch được giao phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cánhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

- Đẩy nhanh tiến độ lập và hoàn thiện quy hoạch sửdụng đất cấp huyện, cấp xã, tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất theo quyđịnh. Nâng cao chất lượng của việc lập, xét duyệt và quản lý quy hoạch sử dụngđất đến năm 2020 theo đúng quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày13/8/2009 của Chính phủ.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kịp thờigiải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; xử lý nghiêmcác trường hợp cán bộ nhũng nhiễu gây phiền hà đối với tổ chức, hộ gia đình, cánhân khi thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đấtđai đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định để có hướng bố trí, đào tạo phù hợp vớitình hình thực tế hiện nay.

- Phối hợp với các ngành quản lý quỹ đất công vàkiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quản lý sử dụng đất theo đúng thẩmquyền và kịp thời báo cáo những trường hợp vượt quá thẩm quyền.

- UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phốTân An có trách nhiệm thực hiện báo cáo tiến độ định kỳ 03 tháng (trước ngày 10tháng 3), 06 tháng (trước ngày 10 tháng 6), 09 tháng (trước ngày 10 tháng 9) vànăm (trước ngày 10 tháng 12). Kết quả báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môitrường để tổng hợp và trình UBND tỉnh ký gửi báo cáo Bộ Tài nguyên và Môitrường.

k) Các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trườngđể được hướng dẫn lập và hoàn thiện thủ tục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất theo quy định.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhLong An cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyêntruyền, phổ biến, giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trênđịa bàn toàn tỉnh.

l) Đối với người sử dụng đất:

- Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sửdụng đất có trách nhiệm thực hiện kê khai, đăng ký hết các thửa đất đang quảnlý, sử dụng, cung cấp các giấy tờ liên quan đến thửa đất và các giấy tờ kháctheo quy định (nếu có). Các tổ chức đang sử dụng đất phải lập báo cáo tự ràsoát về nguồn gốc đất, việc quản lý, sử dụng, đề xuất xử lý những diện tích bịlấn, chiếm, tranh chấp, diện tích lấn, chiếm, diện tích được giao nhưng khôngsử dụng.

- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất màkhông thực hiện đăng ký đất đai là vi phạm pháp luật đất đai, sẽ thực hiện xửphạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướngmắc, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường vàthành phố Tân An báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và trìnhUBND tỉnh xem xét và chỉ đạo thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Quản lý đất đai;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Phòng NC-KT;
- Lưu: VT, STNMT, An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên