ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/KH-UBND

Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI, VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/8/2011 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND Thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Thành phố liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố.

2. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật, kiến thức về giới và bình đẳng giới

- Năm 2017 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, là năm thứ 10 triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới. Nhằm phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu đề ra tại Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động đến năm 2020 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Thông tri số 22-TT/TU ngày 14/5/2015 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tăng cường tổ chức truyền thông trực tiếp tại cơ sở, nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền thông qua xuất bản phẩm, phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác truyền thông. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ truyền thông, các cấp lãnh đạo và các nhóm đối tượng trẻ như thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên về bình đẳng giới ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở nhằm đy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền về bình đẳng giới.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 30/12/2011 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ

- Chủ động phát hiện, tạo nguồn, xây dựng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Mạnh dạn đề xuất, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia lãnh đạo, quản lý.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm trong đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm nâng cao kiến thức về vấn đề giới và nội dung luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.

3. Nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đ ng giới

- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ theo quy định hiện hành, phù hp thực tế từng địa phương, đơn vị, đảm bảo bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới các cấp.

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ từ Thành phố tới cơ sở. Tổ chức tập huấn kiến thức về giới và kỹ năng lồng ghép giới trong hoạch định, thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, cán bộ tư pháp, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp; cán bộ lao động-xã hội cấp xã.

4. Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 02/8/2011 của UBND Thành phố về kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, chủ động trin khai thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác bình đng giới như: Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 phê duyệt Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Thực hiện lồng ghép giới trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố và từng ngành, từng địa phương. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.

- Tiến hành tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tổ chức các hoạt động thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành và người dân hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11/2017-15/12/2017.

- UBND các quận, huyện, thị xã và cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND và Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp theo Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước.

5. Tăng cường hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức thực hiện Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp quận, huyện, thị xã.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đối với một số Sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã nhằm giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách liên quan đến bình đẳng giới và phụ nữ đng thời phát hiện, đxuất giải quyết các vn đliên quan đến bình đẳng giới trong các lĩnh vực.

- Tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố và các quận, huyện, thị xã định kỳ 6 tháng và cả năm.

- Duy trì hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ theo quy định. Chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các địa phương, đơn vị rà soát, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp tình hình thực tế.

- Tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt của Thành phố và cấp quận, huyện, thị xã nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Vit Nam 20/10.

- Tăng cường các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước.

- Phối hợp ngành Tài chính triển khai thực hiện Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính tạo điều kiện cho hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương.

III. TỔ CHỨC TH C HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017 trên cơ sở lồng ghép các chỉ tiêu vào Chương trình, kế hoạch năm của các Sở, ngành, địa phương và Thành phố.

- Tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11-15/12/2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội, chú trọng đầu tư các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới tại những địa bàn khó khăn, vùng dân tộc, thiểu số.

- Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các cấp tiến hành tổng kết đánh giá 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới. Chủ trì chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết cấp Thành phố.

- Tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra một số địa phương, đơn vị về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động gặp mặt giao lưu, trao đi kinh nghiệm cán bộ nữ chủ cht của Thành phố và cấp quận, huyện, thị xã.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở các cấp.

- Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cụ thể: kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2017, báo cáo trước ngày 20/6/2017; đánh giá kết quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017, báo cáo trước ngày 20/12/2017.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội

- Triển khai Kế hoạch công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017 của UBND Thành phố đến các cấp Hội địa phương.

- Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu, chỉ đạo tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới cấp Thành phố và cấp cơ sở.

- Chủ trì triển khai thực hiện Đề án “Tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung của phụ nữ” trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015-2019.

- Chủ trì tham mưu tổ chức gặp mặt giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cán bộ nữ chủ chốt của Thành phố và cấp quận, huyện, thị xã nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Phối hợp, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở các cấp. Kịp thời kiến nghị Thành ủy, UBND Thành phố những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Sở Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì tham mưu bố trí kế hoạch vốn cho các dự án, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới thành phố Hà Nội năm 2017 và giai đoạn 2016-2020, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; hướng dẫn thực hiện lồng ghép giới trong việc giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hàng năm.

5. Sở Tài chính:Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí theo Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính, cấp đủ kinh phí tạo điều kiện để triển khai công tác bình đẳng giới và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp hoạt động hiệu quả.

6. Sở Nội vụ: Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ lãnh đạo Thành phố, nữ đại biểu HĐND các cấp bằng nguồn kinh phí của đơn vị.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì xây dựng chương trình và tổ chức tuyên truyền về giới, bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về bình đẳng giới cho đội ngũ phóng viên báo chí trên địa bàn thành phố Hà Nội

8. Cục Thống kê thành phố Hà Nội: Chủ trì phối hợp các ngành liên quan phân tích, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2017 theo các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/8/2011 của UBND Thành phố. Tham mưu triển khai thu thập bộ chỉ tiêu số liệu về giới thống nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội

9. Các Sở, ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch năm 2017 xây dựng và tổ chức thực hiện trong phạm vi hoạt động của ngành. Chịu trách nhiệm lồng ghép các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của ngành với các chương trình mục tiêu và các chương trình khác theo hướng dành ưu tiên cho trẻ em gái và phụ nữ, vì sự tiến bộ của toàn xã hội.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các đoàn thể chính trị Thành phố: phối hợp triển khai Kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của tổ chức mình đạt hiệu quả.

11. Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy: Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 30/12/2011 của Thành ủy.

12. Đề nghị Ban Dân vận Thành ủy: Chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành liên quan tham mưu tổ chức tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Thành phố.

13. UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2017 phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị. Bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới tại địa phương.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện thị xã nghiêm túc triển khai Kế hoạch đạt hiệu quả; thực hiện chế độ thông tin, cụ thể: Kế hoạch công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017 gửi trước ngày 28/2/2017; Báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2017 trước ngày 15/6/2017; Báo cáo đánh giá kết quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017 trước ngày 15/12/2017 gửi Sở Lao động Thương binh và Xã tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định./.

Nơi nhận:
- Ủy ban QGVSTBPN;
- Bộ Lao động TB&XH;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực: T.ủy, HĐND Thành phố;
- UBMTTQVN thành phố Hà Nội;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Ban VSTBPN Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP P.C.Công, N.N.Kỳ, T.V.Dũng, phòng KGVX, NC, KT, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX(Ngc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý