ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC VỀ BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Thực hiện Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính,Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016 với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường nhà nước năm 2016 trên địa bàn Tỉnh; qua đó, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tổ chức được bảo vệ, được bồi thường khi bị cơ quan nhà nước gây thiệt hại; đồng thời góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

- Lãnh đạo các ngành, các cấp cần phải quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước trong cơ quan, đơn vị mình.

II. Nội dung, kế hoạch

1. Tiếp tục thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền về trách nhiệm bồi thường của nhà nước

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường, giải đáp vướng mắc pháp luật về công tác bồi thường nhà nước.

Thời gian thực hiện: tháng 03 năm 2016.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan tiến hành tố tụng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức đoàn thể Tỉnh.

2. Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại các Sở, ban, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố

Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước và việc chấp hành các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước của các cơ quan, đơn vị; việc bố trí cán bộ, công chức phụ trách công tác bồi thường nhà nước tại các Sở, ban, ngành Tỉnh (thực hiện lồng ghép với công tác kiểm tra các lĩnh vực tư pháp khác).

Thời gian thực hiện: Quý III, IV.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

3. Theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật

Thời gian thực hiện: khi có vụ việc xảy ra.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước

Thời gian thực hiện: theo định kỳ do Bộ Tư pháp quy định (6 tháng và hàng năm).

Cơ quan thực hiện:

- Các Sở, ban, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước của cơ quan, đơn vị mình về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tư pháp).

- Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo quy định và tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo về Bộ Tư pháp.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp

-Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Mục II của Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành Tỉnh và các địa phương trong triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo nội dung của Kế hoạch này.

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh. Triển khai áp dụng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm đúng nội dung, tiến độ đề ra; đồng thời, bố trí kinh phí hợp lý cho hoạt động này.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các Sở, ban, ngành Tỉnh và Ủy bannhân dân cấp huyện lập dự toán bồi thường Nhà nước năm 2016 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán bồi thường Nhà nước năm 2016.

3. Các Sở, ban, ngành Tỉnh

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung tại Mục II của Kế hoạch này.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh và Toà án nhân dân Tỉnh

Phối hợp và chỉ đạo các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành Tỉnh có liên quan triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016 theo nội dung Kế hoạch này.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016 trên địa bàn mình quản lý; lập dự toán bồi thường Nhà nước năm 2016 theo hướng dẫn của Sở Tư pháp và Sở Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- Cục BTNN – Bộ Tư pháp;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương