ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3721/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 8 năm 2014

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2014 - 2016

Thực hiện Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính ph quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phbiến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật trong một số lĩnh vực như: đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội... từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn trọng điểm.

- Tăng cường, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức trong hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi Đề án nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật tại các xã, phường, thị trấn có nhiều vi phạm pháp luật theo từng lĩnh vực để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình ra phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động triển khai Đề án phải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; xác định cụ thể lộ trình thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan; các giải pháp thực hiện bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, toàn diện và khả thi.

- Phát huy vai trò, huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở, cộng đồng dân cư vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm.

- Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật với việc xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật; gắn kết chặt chẽ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Phạm vi

- Địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật là đơn vị hành chính cấp xã (có danh sách kèm theo) là những địa bàn trọng điểm về vi phạm một hoặc một số lĩnh vực pháp luật (hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, giao thông, môi trường...), được ưu tiên thực hiện chỉ đạo điểm trong giai đoạn 2014 - 2016. Sau đó sẽ triển khai nhân rộng các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật khác trên địa bàn tỉnh.

- Xác định thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý, sử dụng đất đai; môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước; vệ sinh, an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông.

2. Đối tượng

- Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên ở các địa bàn trọng điểm.

- Các đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao, trọng tâm là các đối tượng nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng công an; đối tượng có trình độ nhận thức và văn hóa hạn chế; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn trọng điểm.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án tại các địa bàn trọng điểm

a) Nội dung thực hiện: Trên cơ sở Kế hoạch này, hàng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung về phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm của tỉnh, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đề ra; đồng thời, phối hợp, hướng dẫn các xã, phường thuộc địa bàn trọng điểm xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa phương.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố có địa bàn trọng điểm.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân ở các địa bàn trọng điểm

a) Nội dung thực hiện: Tổ chức phổ biến pháp luật trực tiếp thông qua các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các cuộc họp tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư tại cơ sở; tổ chức biên soạn các tài liệu; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật; sinh hoạt ngày pháp luật; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...

b) Trách nhiệm thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố; UBND cấp xã có các địa bàn trọng điểm.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm, đến năm 2016.

3. Chỉ đạo điểm một số hoạt động về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo lĩnh vực tại một số địa bàn trọng điểm đã lựa chọn

a) Nội dung thực hiện

- Lựa chọn, triển khai xây dựng mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật tại các xã, phường, thị trấn có nhiều vi phạm pháp luật về đất đai; môi trường; hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông với nhiều hình thức đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả cao.

- Tổ chức các cuộc giao lưu, giới thiệu, phổ biến các mô hình, sáng kiến hay về phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện điểm.

- Đánh giá kết quả chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình ra các địa bàn có đặc điểm, điều kiện và tình hình vi phạm pháp luật tương tự.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố; UBND cấp xã có các địa bàn trọng điểm.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm, đến năm 2016.

4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên tại địa bàn trọng điểm

a) Nội dung thực hiện

- Tổ chức các lớp tập huấn; bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ chính quyền, đoàn thể và đội ngũ những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên ở các địa bàn trọng điểm.

- Tổ chức tọa đàm, giao lưu, tham khảo kinh nghiệm giữa các cán bộ chính quyền, đoàn thể ở cơ sở trong việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật ở địa bàn trọng điểm nói riêng và nhân dân nói chung.

- Biên soạn, cung cấp các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cần thiết hỗ trợ, phục vụ việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở những địa bàn trọng điểm.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các địa bàn trọng điểm.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm, đến năm 2016.

5. Huy động hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp đóng trên các địa bàn trọng điểm tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm

a) Nội dung thực hiện

- Huy động các nhóm nòng cốt, các tổ chức tự quản, các mô hình đã có ở cộng đồng dân cư tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật ở địa bàn; chú trọng vai trò của các tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cán bộ của các tổ chức đoàn thể...

- Khuyến khích doanh nghiệp đóng trên địa bàn tự tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Hướng dẫn, khuyến khích cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật.

- Xác định cơ chế phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể; giao trách nhiệm cụ thể để phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, đoàn thể xã hội và mỗi người dân trong việc tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành pháp luật, ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật tại mỗi khu dân cư nói riêng và địa bàn trọng điểm nói chung.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Cơ quan chủ trì: UBND các địa bàn trọng điểm.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm, đến năm 2016.

6. Tổ chức kiểm tra, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện

a) Nội dung thực hiện: Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai, thực hiện Kế hoạch.

b) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố; UBND cấp xã có các địa bàn trọng điểm.

c) Thời gian thực hiện

- Tổ chức sơ kết: Quý IV/2015.

- Tổ chức tổng kết: Quý IV/2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí

Kinh phí thực hiện thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và thực hiện đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Trách nhiệm thực hiện

a) Giao Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

b) Các sở, ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã có các địa bàn trọng điểm căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014 - 2016”. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc các cơ quan, tổ chức có liên quan phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, đề xuất y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tư pháp, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công an, Biên phòng, Quân sự;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi;
- Báo Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu: VT, NClmc463.

CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

DANH SÁCH

CÁC ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Kế hoạch số 3721/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Huyện, thành phố

Địa bàn trng điểm

Số lượng

1

Thành phố Quảng Ngãi

Phường Lê Hng Phong

Phường Quảng Phú

Phường Nghĩa Chánh

Xã Nghĩa An

4

2

Bình Sơn

Xã Bình Thuận

Xã Bình Trị

Xã Bình Hải

Xã Bình Châu

4

3

Đức Ph

Thị trấn Đức Phổ

Xã Phổ Cường

2

4

Mộ Đức

Xã Đức Thạnh

Xã Đức Chánh

2

5

Tư Nghĩa

Thị trn Sông Vệ

1

6

Sơn Tịnh

Xã Tịnh Giang

1

7

Nghĩa Hành

Thị trấn Chợ Chùa

1

8

Sơn Hà

Xã Sơn Thủy

1

9

Sơn Tây

Xã Sơn Mùa

1

10

Trà Bồng

Xã Trà Thủy

1

11

Ba Tơ

Xã Ba Bích

1

12

Minh Long

Xã Long Sơn

1

13

Tây Trà

Xã Trà Phong

1

14

Lý Sơn

Xã An Bình

Xã An Hải

2

Tổng cộng

23