ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3793/KH-UBND

BìnhDương, ngày 31 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊVỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Thực hiệnChỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới côngtác thi đua, khen thưởng và Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 13/8/2014 của Hộiđồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày07/4/2014 của Bộ Chính trị.

Nhằm tạo sựchuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua và công táckhen thưởng; phát huy tinh thần thi đua yêu nước, sức sáng tạo của cán bộ, côngchức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, người lao động vàcác tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đẩy mạnh phong trào thi đua trên mọi lĩnhvực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảngbộ tỉnh lần thứ IX; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triểnkhai, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị với nhữngnội dung như sau:

I. MỤCĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triểnkhai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị,Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 13/8/2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởngTrung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đưa công tác thiđua, khen thưởng trở thành động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Tăngcường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đặcbiệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiệnvà chịu trách nhiệm về nội dung, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng ở cơquan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý. Phát huy vai trò tiên phong,gương mẫu, hạt nhân trong các phong trào thi đua của đội ngũ cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức, người lao động gắn với việc học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh, làm cho phong trào thi đua thật sự trở thành phong tràohành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

3. Đổi mớinội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua hướng về cơ sở;bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng ngành, địaphương ở từng thời điểm để tổ chức phát động thi đua với nhiều hình thức phongphú, hấp dẫn và có sức lan tỏa; chủ đề, tên gọi phong trào cần dễ hiểu, dễ nhớvà có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực; tránh hình thức, lãng phí, tốn kém.

4. Đẩy mạnhcông tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khenthưởng đảm bảo đúng quy định, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắctrong quá trình tổ chức thực hiện. Việc tổ chức sơ kết, tổng kết các phong tràothi đua cần lựa chọn những tập thể, cá nhân thật sự có thành tích tiêu biểu đểbiểu dương, tôn vinh, khen thưởng, động viên kịp thời. Công tác phát hiện, bồidưỡng, nhân điển hình tiên tiến phải được coi trọng, quan tâm tạo điều kiện đểcác điển hình tiên tiến được biểu dương, nêu gương học tập trong cơ quan, đơnvị, địa phương.

5. Hội đồngThi đua - Khen thưởng các cấp xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủyếu để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tổ chứctriển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW củaBộ Chính trị ở các đơn vị, địa phương.

II. NỘIDUNG, GIẢI PHÁP

1. Tổ chứcquán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014của Bộ Chính trị, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khenthưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong các cấp, cácngành, địa phương để thống nhất trong việc tổ chức thực hiện, tạo sự chuyểnbiến rõ nét trong công tác thi đua, khen thưởng.

2. Phátđộng các phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực, hiệu quả với nội dungvà hình thức phong phú, hấp dẫn, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Phong tràothi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đặc điểm, tình hìnhcủa từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Đẩy mạnhtuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộngcác gương điển hình tiên tiến.Thực hiện tốt bốn khâu trong công tác thi đua,khen thưởng: phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến, đểphổ biến, nhân rộng và nêu gương học tập. Kịp thời biểu dương, khen thưởng cáctập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, thành tích xuất sắc trong lao động, sảnxuất, công tác, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trongđấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng,chống thiên tai, dịch bệnh...

4. Đẩy mạnhcông tác cải cách hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quảnlý công tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác khenthưởng, đảm bảo khen thưởng phải chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch đểkhích lệ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Đềcao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác khen thưởng,nhất là trong việc phát hiện điển hình, nhân tố mới để khen thưởng và đề nghịcấp trên khen thưởng.

5. Nâng caovai trò, chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Kiệntoàn bộ máy làm công tác công tác thi đua, khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở, xâydựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực tham mưu cho cấpủy, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng và có khả năng tổ chức vậnđộng quần chúng tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.

III. TỔCHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cáccấp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch triểnkhai có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và những nội dung của Kếhoạch này.

2. Sở Nộivụ (Ban Thi đua - Khen thưởng): Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phátđộng các phong trào thi đua; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phươngtrong việc phát động tổ chứccác phong trào thi đua cụ thể; phát hiện, tuyên dương, khen thưởng kịp thời cáctập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích đóng góp trong các phong tràothi đua, trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; nhân rộng những cáchlàm hay, sáng tạo của những điển hình tiên tiến ở các ngành, các cấp và trongtoàn tỉnh. Phát động các đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệmcác sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việchọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung phấn đấu hoànthành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ2011-2015 đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ2015-2020.

Triển khaihội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham mưuỦy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật,phù hợp với tình hình, điều kiệnthực tế của địa phương.

3. Sở Thôngtin và Truyền thông: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin cáchuyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tổ chứctuyên truyền về phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, tuyêntruyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trongmọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo không khí thi đua sôi nổi trong mọi tầnglớp nhân dân và trong toàn xã hội.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố:

- Quántriệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Thiđua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo sự thống nhấttrong tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

- Tổ chứcra quân, phát động phong trào thi đua yêu nước, kí giao ước thi đua, phấn đấuthực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao (có thể thực hiện theo cụm, khối thiđua). Coi trọng những tập thể, cá nhân chủ động đề xuất sáng kiến, sáng tạo,giải pháp mới áp dụng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội,kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng cán bộ, công chức, người trực tiếplao động sản xuất có thành tích xuất sắc, tiêu biểu và đề nghị cấp trên khenthưởng.

5. Đề nghịBan Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Chủ trì,xây dựng chương trình nội dung, biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền nhằmbiểu dương những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

- Chỉ đạo,hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh tuyên truyền về các phongtrào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xâydựng nông thôn mới”; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gươngngười tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong lao động,học tập, sản xuất và công tác.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vàcác tổ chức thành viên phối hợp vận động, tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên,hội viên và các tầng lớp nhân dân nội dung Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014của Bộ Chính trị; phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành tổ chức thực hiệncó hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của tỉnh gắn với phong trào Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống vănhóa ở khu dân cư, xây dựng ấp, khu phố văn hóa.

7. Đài Phátthanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương: Có kế hoạch tăng thời lượngphát sóng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các phong trào thi đua ởcác đơn vị, địa phương trong tỉnh, hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đấtnước, tiến tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh lần thứIV, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX vào năm 2015. Gắn việc tuyên truyềncác điển hình tiên tiến với các phong trào thi đua yêu nước, với việc học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thànhphố triển khai thực hiện tốt các nội dung Kếhoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua –Khen thưởng – Sở Nội vụ) để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Trong quátrình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, liên hệ với Sở Nội vụ (BanThi đua - Khen thưởng) để hướng dẫn, giải quyết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung