UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 6 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾNLƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTUYÊN QUANG

Thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá;Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtChiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020; Uỷ bannhân dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàntỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung củaChiến lược Quốc gia nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. Tăngcường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống tác hại của thuốclá nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại do thuốc lá gây ra, từ đóthay đổi hành vi hút thuốc, giảm dần tỷ lệ sử dụng thuốc lá, giảm nguy cơ bệnh tậtvà tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

2. Yêu cầu

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm làmgiảm nhu cầu sử dụng thuốc lá kết hợp với các biện pháp kiểm soát để từng bướcgiảm nguồn cung cấp thuốc lá.

- Các cấp, các ngành tăng cường công tácthanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm các quy định vềphòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chốngtác hại của thuốc lá trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của các cấp chínhquyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phấn đấu giảm nhu cầu sử dụng và tăng cường kiểmsoát để từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trênđịa bàn tỉnh; giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

2. Mụctiêu cụ thể

- Giảm tỷ lệ hút thuốc lá ở các nhóm đốitượng:

+ Thanh thiếu niên (từ 15 - 24 tuổi):Giảm xuống dưới 18% năm 2020.

+ Nam giới: Giảm xuống dưới 39% năm 2020.

+ Nữ giới: Giảm xuống dưới 1,4% năm 2020.

- Tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật củangười dân về thực hiện môi trường không khói thuốc.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cườngquán triệt triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống táchại của thuốc lá như: Luật Phòng, chống thuốc lá năm 2012, Công ước khung vềkiểm soát thuốc lá, Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chínhphủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lánăm 2020” trong toàn thể cán bộ và nhân dân.

- Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trịxã hội đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt độnghàng năm, quy định không hút thuốc lá nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Đưa vàohương ước việc hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội trênđịa bàn dân cư.

- Uỷ ban nhân dân các cấp chỉ đạo việc tăngcường phối hợp liên ngành để thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống táchại thuốc lá một cách hiệu quả.

2. Đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyềnthông nâng cao nhận thức

- Xây dựng chương trình, kế hoạch về thôngtin, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá và tổ chức triển khaithực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá.

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thứccho tất cả các đối tượng trong các cơ quan, công sở, trường học và người dântại cộng đồng về tác hại của thuốc lá; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá;môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về phòng, chốngtác hại của thuốc lá đảm bảo phù hợp các nhóm đối tượng. Tuyên truyền, vận độngnhân dân không sử dụng thuốc lá trong đám cưới, đám tang và các cuộc vui giađình, bạn bè.

- Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền vàtăng thời lượng phát sóng, đưa tin bài, ảnh trên Báo Tuyên Quang, Đài Phátthanh và Truyền hình tỉnh; hệ thống đài truyền thanh các huyện, thành phố, hệthống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn; bản tin sức khỏe của ngành y tế vềtác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá.

- Thực hiện lồng ghép các hoạt động truyềnthông phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình chăm sóc sức khỏedo ngành y tế quản lý; lồng ghép với các chương trình giáo dục thanh, thiếuniên và chương trình giáo dục của các trường học trên địa bàn tỉnh.

3. Xâydựng mạng lưới phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phòng,chống tác hại thuốc lá từ tỉnh đến cơ sở khi có hướng dẫn của Trung ương. Phâncông cụ thể chức năng nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành,đoàn thể để bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tác hại củathuốc lá trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng mạng lưới và nâng cao năng lựccho cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơquan, địa phương thông qua các lớp tập huấn, đào tạo, hội thảo và các hình thứckhác.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chođội ngũ thanh tra chuyên ngành để thường xuyên theo dõi và giám sát việc thựchiện các quy định pháp luật về quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các tổchức, cá nhân kinh doanh thuốc lá.

4. Phòng tránh tiếp xúc với khói thuốc lá

- Nghiêm cấm hút thuốc lá tại các lớp học, nhàtrẻ, các cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, các khu vực sảnxuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao, trên các phươngtiện giao thông công cộng không được hút thuốc lá và phải treo biển có chữ hoặcbiểu tượng "Cấm hút thuốc lá".

- Tại các nơi công cộng trong nhà (nhà thi đấuthể thao, sân vận động có mái che, trung tâm triển lãm, phòng đợi của bến xe,khu vui chơi giải trí trong nhà, các nhà hàng, quán bar, karaoke, khách sạn, vũtrường phải có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá; những nơi dành riêng chongười hút thuốc lá phải có thông khí riêng biệt.

- Tổ chức cho cán bộ công chức, các lực lượng vũtrang của tỉnh viết bản cam kết không hút thuốc lá ở các nơi cấm hút thuốc vàthực hiện bỏ thuốc. Đưa tiêu chí cán bộ, viên chức không hút thuốc lá vào 01trong các tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng tại các đơn vị.

5. Tăngcường kiểm soát việc kinh doanh các sản phẩm thuốc lá

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 1988/QĐ-BCT ngày 01/4/2013 của Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch sản xuất sảnphẩm thuốc lá và phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá Việt Nam đến năm 2020;Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 12/4/2013 của Bộ Công thương phê duyệt quy hoạchmạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi toàn quốc đến năm2020, có xét đến năm 2025.

- Kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông thuốclá từ bán buôn đến bán lẻ, quản lý nghiêm ngặt việc cấp phép kinh doanh cho đạilý bán buôn, bán lẻ. Thực hiện nghiêm quy định cấm bán các sản phẩm thuốc látại cơ quan, nơi làm việc, trường học, bệnh viện, trên các phương tiện giaothông công cộng và tại những nơi có quy định cấm bán thuốc lá theo quy địnhhiện hành.

- Thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốclá cho người dưới 18 tuổi. Yêu cầu các cửa hàng bán các sản phẩm thuốc lá camkết với cơ quan quản lý không bán các sản phẩm thuốc lá cho người dưới 18tuổi và sử dụng người dưới 18 tuổi bán thuốc lá.

6. Tăngcường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Phát huy vai trò của Mặt trận tổquốc và các đoàn thể nhân dân trong việc giám sát thực hiện các quy định củapháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và vận động cộng đồng từ bỏ thóiquen sử dụng thuốc lá.

- Thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra,kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá như xử phạtcác cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về cấm hút thuốc tại các địa điểm theoquy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Kiểm tra và xử lýnghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, thuốc lá nháinhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá. Thường xuyên tổ chứcthanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cấm quảng cáo, khuyến mãi vàtài trợ thuốc lá dưới mọi hình thức và xử lý theo quy định.

7. Kinhphí thực hiện: Tăng cường ngân sách cho hoạt động phòng, chống tác hại củathuốc lá từ nguồn hỗ trợ của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá; huy động từcác nguồn kinh phí nhà nước, kinh phí địa phương, kinh phí viện trợ (nếu có) vàkinh phí từ nguồn xã hội hóa.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực của Chương trìnhphòng, chống tác hại của thuốc lá; là đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành,đoàn thể để tổ chức, chỉ đạo, điều phối thực hiện các chương trình, kế hoạchliên ngành về phòng chống tác hại của thuốc lá trong phạm vi toàn tỉnh; hàngnăm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Tuần lễ quốc gia không thuốc lá.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan nhưSở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanhvà Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, các cơ quan thông tấn báo chí trên địabàn tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa,các nội dung của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và Công ước khung; vận độngngười dân tích cực hưởng ứng tham gia thực thi các quy định về phòng chống táchại thuốc lá.

- Chủ trì, triển khai thực hiện các đề tàinghiên cứu khoa học về tác hại của thuốc lá và các biện pháp cai nghiện thuốclá để triển khai trong cộng đồng. Chỉ đạo các cơ sở y tế xây dựng và phát triểnmô hình tư vấn và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Lồng ghép các hoạt động truyềnthông phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình chăm sóc sức khỏevà các chương trình xã hội khác: chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng, chốngHIV/AIDS; xây dựng làng văn hóa sức khỏe...

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các đơn vị theo ngành dọc tổ chứctruyền thông sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về tác hại của các sản phẩmthuốc lá; các chủ trương, biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá trêncác loại hình văn hóa nghệ thuật, điện ảnh, thể thao.

- Tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa,không mời và không sử dụng các sản phẩm thuốc lá; xây dựng kế hoạch hoạtđộng lồng ghép các thông tin, truyền thông giáo dục phòng, chống tác hại củathuốc lá với các chương trình kinh tế xã hội khác; xây dựng các điểm du lịchkhông khói thuốc.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quankiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định cấm toàn diện các hình thức quảngcáo, khuyến mãi các sản phẩm thuốc lá. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc không nhậntài trợ và đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công tythuốc lá.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủtrì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan chỉ đạo việc thông tin, tuyêntruyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá nhằm thay đổi hànhvi hút thuốc lá, đồng thời chỉ đạo ngăn chặn việc đưa các thông tin quảng cáo,khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá trên báo chí, mạng thôngtin máy tính và các ấn phẩm báo chí.

4. Sở Công Thương chủ trì, phốihợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục sắp xếp, tổ chức, quy hoạch mạnglưới đại lý bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Kiểm soátchặt chẽ việc kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản phẩm thuốc lá theoquy định hiện hành. Thực hiện hiệu quả việc phòng, chống các vi phạm như: buônlậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, không in cảnh báo sức khỏe, không dántem theo quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định củapháp luật.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo tăngcường công tác truyền thông, giáo dục cho học sinh, cán bộ, nhân viên trongngành về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tiếp tục chỉ đạo, xây dựng môhình trường học không khói thuốc. Nghiên cứu đưa các nội dung phòng, chốngtác hại của thuốc lá vào chương trình giảng dạy của các cấp học, bậc học trênđịa bàn tỉnh.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế và chuyển đổicây trồng thay thế một phần cây thuốc lá tại những vùng trồng cây thuốc lá.

7. Sở Tài chính cânđối, bảo đảm tài chính cho các hoạt động của chương trình phòng, chống tác hạicủa thuốc lá trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ban,ngành theo chế độ quy định và phân cấp ngân sách hiện hành cho công tác phòng,chống tác hại của thuốc lá.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư phốihợp với Sở Tài chính bảo đảm nguồn kinh phí và các nguồn lực cần thiết cho cáchoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

9. Công an tỉnh tăng cường hoạtđộng phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành công an; phối hợp chặt chẽvới Sở Công Thương đẩy mạnh công tác phòng, chống kinh doanh thuốc lá bất hợppháp, tham gia xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống tác hại củathuốc lá.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăngcường hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành quân đội; phốihợp chặt chẽ với sở, ngành chức năng tham gia công tác phòng, chống buôn lậuthuốc lá.

11. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh tăng cường tin bài, thời lượng phát sóng vàđăng tải thông tin về phòng, chống tác hại của thuốc lá, phổ biến pháp luật vềphòng, chống tác hại của thuốc lá và các biện pháp cai nghiện thuốc lá. Xâydựng các chuyên mục, chuyên đề về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Hạn chếtối đa việc đăng tải các tác phẩm có cảnh hút thuốc lá.

12. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụphòng, chống tác hại thuốc lá ở địa phương, tích cực đẩy mạnh công tác tuyêntruyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các biện pháp cai nghiện thuốclá nhằm thay đổi hành vi hút thuốc.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạothực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bán buôn, bán lẻ thuốc lá; kiểm tra,giám sát các hành vi nhập khẩu thuốc lá lậu, buôn bán thuốc lá giả; nghiêm cấmhút thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, đám cưới, đám tang, xây dựng môitrường không khói thuốc lá tại cộng đồng. Hàng năm xây dựng kế hoạch, bố tríngân sách và giám sát kiểm tra sử dụng ngân sách đúng mục đích cho công tácphòng chống tác hại thuốc lá.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcvà các đoàn thể tỉnh: tích cực vận động các thành viên, hội viên tham giatích cực vào cuộc vận động phòng, chống tác hại của thuốc lá; thực hiện khônghút thuốc tại nơi làm việc và nơi công cộng theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện “Chiến lược Quốcgia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh TuyênQuang; yêu cầu các sở, ban ngành, cơ quan liên quan, Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về SởY tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh uỷ; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương;
- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh uỷ;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Thường trực Huyện uỷ, Thành uỷ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Trưởng phòng NCTH;
- Lưu VT-VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt