ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNHLUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Để triển khai thi hành kịp thời, đồng bộ, thốngnhất và hiệu quả các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtLuật sư được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, UBND tỉnh ban hành Kế hoạchtriển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cơbản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư nhằm nâng cao nhậnthức, ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chứccác tầng lớp nhân dân.

- Tổ chức triển khai thống nhất, hiệu quả các quyđịnh của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trong thực tiễn,nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư; phát triển đội ngũluật sư đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của các cơ quan, tổ chức,cá nhân.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung trong công việc, thờigian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khaithi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và tiếp tục thựchiện Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh phê duyệt Đề ánphát triển đội ngũ luật sư tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, gắn với chiến lược pháttriển nghề luật sư đến năm 2020 của Chính phủ .

- Các cơ quan, tổ chức nêu cao tinh thần tráchnhiệm, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thi hành, đảm bảo các nộidung thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phố biến về các nội dung cơ bảncủa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Luật sư bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả như: Phổbiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới thiệu bản tin, tạp chí,trang tin điện tử…

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyềnhình tỉnh, Báo Bắc Giang; Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức khác có liênquan.

Thời gian thực hiện: Từ Quý III năm 2013.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhànước về luật sư và hành nghề luật sư

Xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tracác tổ chức, cá nhân hành nghề luật sư; thực hiện việc chuyển tiếp đối với luậtsư đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân theo quy định tại Khoản 2 Điều 92aLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư quy định về Điều khoảnchuyển tiếp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, các tổ chứchành nghề luật sư, hành nghề luật sư với tư cách cá nhân và các cơ quan, đơn vịcó liên quan

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Riêng thựchiện điều khoản chuyển tiếp thực hiện từ ngày 01/7/2013 đến ngày 01/7/2015).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên Hội đồngPhối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Đoàn Luật sư, các tổ chức cá nhâncó liên quan triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúngtiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh

Thực hiện việc tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát văn bảnquy phạm pháp luật có liên quan do Sở, ban, ngành mình tham mưu ban hành, xâydựng phương án sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, báo cáo kết quả về Sở Tư pháp đểtổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND theo quy định.

3. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủyban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhândân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh trong phạm vichức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Đoàn Luật sư

Có trách nhiệm tuyên truyền và thực hiện đúng cácquy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; đồng thời cóbiện pháp nâng cao vai trò tự quản của Đoàn Luật sư theo quy định.

5. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiệnLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư phù hợp với điều kiện thựctiễn tại địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, đồng thời chỉ đạo UBND cácxã, phường thị trấn tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Luật sư trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc,các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBNDtỉnh./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Bổ trợ tư pháp - BTP;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TH, VX
- Các Sở. cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đoàn Luật sư;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh