BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3825/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG VĂN SỐ 3170/BHXH-BT NGÀY 24/8/2015 CỦA BHXH VIỆT NAM VỀLẬP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BHYT

Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cáccấp, các ngành và mỗi người dân trong việc tổ chức, triểnkhai thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế(BHYT), BHXH Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức, trin khai Công văn số 3170/BHXH-BT ngày 24/8/2015 về việclập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊUCẦU

1. Mục đích

Thống kê đầy đ,chính xác toàn bộ thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú kể cảthành viên đang tham gia, đã tham gia nay không tham gia và chưa tham gia BHYT,trừ người khai báo tạm vắng nhưng chưa được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng khác,làm cơ sở để quản lý, theo dõi người tham gia BHYT theo quy định và vận động Hộgia đình tham gia BHYT theo tinh thần Nghị Quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012của Bộ Chính Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYTgiai đoạn 2012 - 2020.

2. Yêu cầu

2.1. Phổ biến mụcđích, ý nghĩa của việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình và tuyêntruyền nội dung Luật BHYT tới từng hộ gia đình.

2.2. Tổ chức tập huấn, triển khai đếncán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH, cán bộ UBND xã,Trưng thôn và nhân viên Bưu điện..., vnội dung, phương pháp lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

2.3. Bồi dưỡng nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện,BHYT, nâng cao kỹ năng tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT chonhân viên Đại lý thu.

2.4. Bảo đảm tiến độ, chất lượng, thờigian hoàn thành và trách nhiệm ca các cấp trong việc triểnkhai nội dung lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT theoquy định Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

II. NỘI DUNG

1. Ban hành văn bản gửi UBND tỉnh,thành phvề triển khai lập danh sách hộ gia đình tham giaBHYT.

2. Thành lập Ban chỉ đạo lập danh sáchhộ gia đình tham gia BHYT tại BHXH Việt Nam, cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Tổ chức tập huấn việc lập danh sáchhộ gia đình tham gia BHYT tại các cấp: BHXH Việt Nam tổ chức tập huấn cho BHXHtỉnh, trên cơ sở đó BHXH tỉnh tổ chức tập huấn cho BHXH huyện, UBND xã và Đạilý thu.

4. Xây dựng phần mềm kê khai, lập danhsách hộ gia đình tham gia BHYT; tổ chức cập nhật, vận hành dữ liệu về phần mềmtránh trùng người tham gia BHYT trên toàn quốc.

5. Xây dựng kinh phí thực hiện việc tuyêntruyền, mẫu biểu, tập huấn phần mm nhập cơ sở dữ liệu lậpdanh sách hộ gia đình tham gia BHYT đy đủ.

6. Tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêucầu của việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đến từng hộ gia đình.

7. Đôn đốc, kiểm tra việc lập danhsách hộ gia đình tham gia BHYT đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị

1.1. BHXH Việt Nam

a) Ban Thu

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức cánbộ tham mưu cho Tổng Giám đốc quyết định thành lập Ban chỉđạo lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (sau đây gọi là Ban chỉ đạo) tạiBHXH Việt Nam, thành phần gồm: Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam là Trưởng Ban chỉđạo; Phó Trưởng ban chỉ đạo là các Phó Tng Giám đc BHXH Việt Nam và Tng Giám đốc Tổng công ty Bưu điệnViệt Nam; Lãnh đạo các đơn vị Thu, Sthẻ, Thực hiện chínhsách BHYT, TCKT, Văn phòng và mời Lãnh đạo Vụ BHYT - Bộ Y tế là ủy viên và phâncông trách nhiệm cho các thành viên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra theotừng lĩnh vực và BHXH tỉnh trong việc tchức, thực hiện.

- Xây dựng công văn gửi UBND tỉnh, thànhphố về triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khailập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

- Chủ trì phối hợp với các Ban: Thực hiệnchính sách BHYT; Sổ, thẻ; Tài chính - kế toán; Trung tâm công nghệ thông tin xây dựng tài liệu tập hun và phối hợp các đơn vị liên quan tchức tập huấnđảm bảo tiến độ, thời gian,

- Phối hợp với Ban Tài chính - kế toánxây dựng, phân bổ kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách hộ gia đình tham giaBHYT trên địa bàn và các nội dung chi liên quan đến việctriển khai thực hiện lập danh sách tham gia BHYT.

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra,hướng dẫn và giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức lập danhsách hộ gia đình tham gia BHYT đảm bảo thời gian, tiến độtheo quy định.

b) Trung tâm Công nghệ thông tin

- Xây dựng chuyển giao phần mềm cho BHXHtỉnh, huyện, UBND xã thực hiện.

- Quản lý cơ sở dữ liệu tập trung, liênthông trên toàn quốc theo quy định không đtrùng ngườitham gia BHYT.

- Xây dựng kinh phí; thực hiện thanh,quyết toán theo quy đnh.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Bưu điệnđể hoàn thiện thông tin về lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

c) Ban Tài chính - Kế toán

- Xây dựng, bổ sung kinh phí đầy đủ, kịpthời cho việc thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

- Hướng dẫn cụ thể mức chi 1.500 đồngcho việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT tại cp xãtheo hướng dành chủ yếu mức phí chi cho người trực tiếp thực hiện thu thậpthông tin.

- Chủ trì, phối hợp vi Ban Thu xây dựng, phân bổ kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách hộ giađình tham gia BHYT trên địa bàn; kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn đến BHXH cáccấp, UBND xã, Trưởng thôn, Ngành Bưu điện theo quy định và các nội dung chi liênquan đến việc triển khai thực hiện lập danh sách tham gia BHYT.

d) Các đơn vị trực thuộc: Căn cứ vào chứcnăng, nhiệm vụ được giao phối hp, tổ chức trin khai thực hiện theo sự phân công của Ban chỉ đạo.

1.2. BHXH tỉnh

a) Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh banhành quy định thực hiện theo nội dung Công văn số 5510/BYT-BH ngày 3/8/2015 củaBộ Y tế:

- Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thànhphần gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh là Trưởng Ban chỉ đạo; Phó trưởng ban là Lãnh đạoBHXH tỉnh; Lãnh đạo các s, ngành: Sở y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh... là ủy viên.

- Kế hoạch triểnkhai để chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND cp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã để tổ chức thực hiện.

b) Tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêucầu của việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đến từng hộ gia đình.

c) Phối hợp, hướng dẫn Bưu điện tỉnh tổchức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việclập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

d) Tổ chức tập hun cho BHXH huyện, UBND xã, Trưng thôn, nhân viên Bưuđiện trên địa bàn.

đ) Phân công, giao nhiệm vụ cho từng lãnhđạo, cán bộ BHXH tỉnh trực tiếp theo dõi 01 huyện và các xã trên địa bàn huyệnđđảm bảo việc triển khai lập danhsách hộ gia đình tham gia BHYT đúng tiến độ và chất lượng.

e) Đảm bảo tiến độ đến 31/12/2015 hoànthành cơ sở dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

g) Chỉ đạo tổ chức in n và cung cấp biểu mẫu đến từng hộ gia đình. Chuẩn bị đy đủ các điu kiện đthực hiệnviệc kê khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đảm bảo thời gian vàchất lượng.

h) Tăng cường, bồi dưỡng, đào tạo choĐại lý thu đảm bảo mỗi thôn có 01 nhân viên đi vận động hộ gia đình tham giaBHYT.

i) Tiếp nhận kinh phí lập danh sách hộgia đình tham gia BHYT và thanh quyết toán theo đúng quy định.

k) Quản lý cơ sở dữ liệu tập trung vàliên thông với BHXH Việt Nam theo quy định.

1.3. BHXH huyện

a) Chủ động tham mưu cho UBND huyện mộtsố nội dung

- Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, thànhphần gồm: Lãnh đạo UBND huyện là Trưởng Ban chỉ đạo; Phó trưởng ban là Lãnh đạoBHXH huyện; Lãnh đạo các phòng: Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Bưu điệnhuyện... là ủy viên.

- Kế hoạch triển khai chỉ đạo cácphòng liên quan và Chủ tịch UBND cấp xã, Trưngthôn/xóm/khu phố/ấp/bản (sau đây gọi chung Trưởng thôn) tổ chức thực hiện.

b) Tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêucầu của việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đến từng hộ gia đình.

c) Phối hợp, hướng dẫn Bưu điện huyệntrong việc tổ chức triển khai các nội dung liên quan đến việc lập danh sách hộgia đình tham gia BHYT.

d) Phân công, giao nhiệm vụ cho 01 cánbộ phụ trách 01 - 05 xã (tùy theo địa bàn) và phi hợp trựctiếp với UBND xã để đảm bảo việc triển khai lập danh sách hộ gia đình tham giaBHYT đúng tiến độ và chất lượng.

đ) Đôn đốc, kimtra việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình và đảmbảo thời gian và chất lượng quy định.

e) Hướng dẫn sử dụng và cung cấp phầnmềm quản lý lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

g) Cấp kịp thời biểu mẫu, kinh phí hỗtrợ lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình cho UBND xã và thực hiện thanhquyết toán theo quy định.

1.4. UBND xã

a) Thành lập Ban chỉ đạo kê khai và lậpdanh sách hộ gia đình tham gia BHYT tại UBND xã (sau đây gọi chung là Ban chỉđạo), thành phần gồm: Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch xã là Trưởng Ban chỉ đạo; cánbộ Văn hóa - Xã hội là thường trực; cán bộ Y tế, Tư pháp -Hộ tịch, Công an xã, đại diện bưu điện... và các Trưởng thôn là ủy viên.

b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trongđó mỗi thôn/xóm/khu phố/ấp/bản thành lập một tổ do Trưởng thôn làm Tổ trưởng,tùy theo đặc điểm của từng thôn, Tổ trưng có thể lựa chọntừ 02 đến 03 thành viên để thu thập thông tin, lập danh sách hộ gia đình thamgia BHYT.

c) Phổ biến mục đích, yêu cầu của việckê khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đến từng hộ gia đình biết đểthực hiện;

d) Phối hợp với Bưu điện tổ chức việcthu thập thông tin và chuyển hồ sơ liên quan đến việc lập danh sách hộ gia đìnhtham gia BHYT.

đ) Tiếp nhận, sử dụng kinh phí hỗ trợlập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình và thực hiện thanh quyết toán theoquy định.

1.5. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

a) Cử cán bộ tham gia Ban chđạo của BHXH Việt Nam; chỉ đạo Bưu điện các cp cửcán bộ tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện và đảm bảo mi xã có ít nhất 02 cán bộ ngành Bưu điện phối hợp với các Trưởng thôn đểthu thập thông tin.

b) Chỉ đạo Bưu điện các cấp phối hp với UBND xã và cơ quan BHXH các cp thực hiện kim tra, đôn đc việc lập danh sách hộ gia đình thamgia BHYT đảm bảo đúng thời gian, tiến độ theo quy định.

c) Phối hợp với cơ quan BHXH hoàn thiệnthông tin về lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

d) Nhận hồ sơ liên quan đến việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT từ UBND xã chuyển BHXH huyện.

đ) Tổ chức vận động thu BHYT hộ gia đìnhtheo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

2.1 Kinh phí triển khai việc lập danhsách hộ gia đình tham gia BHYT của UBND xã thực hiện theo hướng dẫn Công văn 3529/BHXH-TCKTngày 16/9/2015 của Bảo him xã hội Việt Nam và việc chi hỗtrợ cho UBND xã lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

2.2. Kinh phí mẫu biểu, đào tạo, tập huấnđến UBND xã, Đại lý thu do BHXH Việt Nam đảm bảo theo quy định.

3. Tiến độ thực hiện

3.1. Tập trung triển khai việc lập danhsách hộ gia đình tham gia BHYT tại 03 huyện của tỉnh Vĩnh Phúc, hoàn thành trướcngày 31/10/2015 để rút kinh nghiệm triển khai tại các tỉnh tiếp theo.

3.2. Việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn,triển khai thực hiện việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và nhập dữliệu, hoàn thành trước ngày 31/12/2015.

3.3. Kể từ ngày 01/10/2015 trở đi, địnhkỳ 15 ngày BHXH tỉnh báo cáo tiến độ và kết quả việc lậpdanh sách hộ gia đình tham gia BHYT về BHXH Việt Nam (Ban Thu).

u cu các đơn vị căn cứ Kế hoạch này,tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ./.

Nơi nhận:
- Tổng giám đc;
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- TCT Bưu điện Việt Nam;
- BHXH tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, BT.

TỔNG GIÁM ĐỐCNguyễn Thị Minh