BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3869/KH-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2014

KẾ HOẠCH NĂM 2014

THỰC HIỆN CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀPHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2013-2015

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển bềnvững Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtKế hoạch hành động Quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn2013-2015;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-BCT ngày 10 tháng 4năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành độngcủa ngành Công Thương thực hiệnKế hoạch quốcgia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015, Bộ Công Thương xây dựng Kế hoạchnăm 2014 như sau:

I. Mục tiêu

Nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động của ngànhCông Thương thực hiện Kế hoạch quốc gia về Phát triển bền vững (PTBV) giai đoạn2013-2015 trong năm 2014, góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành độngQuốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015.

II. Các nhiệm vụ chủ yếu

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế PTBV, nângcao chất quản trị quốc gia đối với phát triển bền vững đất nước.

2. Tuyên truyền, giáo dục, nângcao nhận thức về PTBV.

3. Lồng ghép các nguyên tắc, nội dung PTBV trongcác chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển.

4. Tăng cường giám sát, đánh giá các mục tiêu, chỉtiêu PTBV.

5. Xây dựng vàtriển khai các mô hình, sáng kiến PTBV.

6. Từng bước thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh.

7. Tăng cường nguồn lực tài chính để thực hiện PTBV.

8. Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,tăng cường năng lực quản lý và thực hiện PTBV.

9. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tăng cường sựtham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xãhội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng dân cư trong thựchiện PTBV.

10. Tăng cường vai trò và tác động của khoa học vàcông nghệ trong thực hiện PTBV.

(Chi tiết danh mục nhiệm vụ, đề án, chương trìnhtriển khai Kế hoạch năm 2014 tại Phụ lục kèm theo).

III. Tổ chức thựchiện

1. Triển khai thực hiện

- Đối với các nhiệm vụ do Bộ Công Thương chủ trìthực hiện, căn cứ vào các nhiệm vụ của Kế hoạch năm 2014 được phân công trongPhụ lục kèm theo, các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả nhữngnhiệm vụ, đề án, chương trình của Kế hoạch.

- Đối với các nhiệm vụ của các Bộ ngành khác, cácđơn vị căn cứ theo phân công nhiệm vụ tại Phụ lục để triển khai thực hiện khicó yêu cầu phối hợp thực hiện.

2. Giám sát và đánh giá

- Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, kiểm tra đôn đốcviệc triển khai thực hiện Kế hoạch năm2014, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì về Văn phòngphát triển bền vững trước 15 tháng 12 năm 2014.

- Chánh Văn phòng Phát triển bền vững chủ trì theodõi, kiểm tra và tổng hợp việc triển khaithực hiện nhiệm vụ, đề án, chương trình được đề ra trong Kế hoạch năm 2014 báo cáo Bộ trưởng./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Thành viên Ban Chỉ đạo PTBV Bộ CT;
- Sở CT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Website Bộ Công Thương
- Lưu: VT, KH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh
Trưởng Ban Chỉ đạo
Phát triển bền vững
Bộ Công Thương

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆMVỤ, ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNHĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2013-2015

I. NHIỆM VỤ BỘ CÔNG THƯƠNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

STT

Nội dung công việc

Cơ quan/Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Tăng cường giám sát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu PTBV

Xây dựng các chỉ tiêu giám sát, đánh giá PTBV ngành Công Thương

Vụ Kế hoạch

Các đơn vị có liên quan

Tháng 11/2014

2

Xây dựng và triển khai các mô hình, sáng kiến PTBV

Chương trình hỗ trợ xây dựng và thực hiện các mô hình phát triển năng lượng sạch

Tổng cục năng lượng

- Vụ Kế hoạch

- Sở Công Thương

- Các doanh nghiệp

- Các đơn vị liên quan

Tháng 11/2014

3

Tăng cường vai trò và tác động của khoa học và công nghệ trong thực hiện PTBV

Đề án phát triển mạng lưới các tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Vụ Khoa học công nghệ

- Vụ Kế hoạch

- Sở Công Thương

- Các doanh nghiệp

- Các đơn vị liên quan

Tháng 11/2014

4

Từng bước thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

Xây dựng Chương trình hành động của Bộ Công Thương về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020

Vụ Khoa học công nghệ

- Vụ Kế hoạch

- Sở Công Thương

- Các doanh nghiệp

- Các đơn vị liên quan

Tháng 11 /2014

II. NHIỆM VỤ DO BỘ, NGÀNH KHÁC CHỦ TRÌ, BỘ CÔNGTHƯƠNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Đơn vị phối hợp
Của Bộ Công Thương

Thời gian thực hiện

1

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế PTBV, nâng cao chất quản trị quốc gia đối với PTBV đất nước

a

Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các chính sách hiện hành để đề xuất các sửa đổi, bổ sung cần thiết nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho thực hiện phát triển bền vững

Bộ Tư pháp

- Vụ Pháp chế

- Vụ Kế hoạch

- Các đơn vị liên quan

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

b

Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương và các Sở Công Thương để thực hiện quản lý PTBV

Bộ Nội vụ

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Kế hoạch

- Các đơn vị liên quan

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

2

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về PTBV

a

Đề án xây dựng trang thông tin điện tử của Hội đồng quốc gia về PTBV và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Vụ Kế hoạch

- Cục Thương mại điện tử

- Các đơn vị liên quan

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

b

Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức của các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư về PTBV

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Vụ Kế hoạch

- Công đoàn CTVN

- Các tổ chức đoàn thể ngành công thương

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

c

Chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng doanh nghiệp về PTBV

Phòng TMCN VN

- Vụ Kế hoạch

- Các cơ quan truyền thông, báo chí Bộ CT

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

d

Chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức về PTBV cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách, lập kế hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Vụ Kế hoạch

- Các cơ quan truyền thông, báo chí Bộ CT

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ

- Các đơn vị kế hoạch thuộc các Sở CT

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

e

Đề án tăng cường vai trò và sự tham gia của các cơ quan thông tin, truyền thông trong thực hiện PTBV

Bộ Thông tin và Truyền thông

- Vụ Kế hoạch

- Các cơ quan truyền thông báo chí Bộ CT

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

f

Đề án đưa nội dung giáo dục về phát triển bền vững vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Vụ Phát triển nguồn nhân lực

- Vụ Kế hoạch

- Các trường đào tạo thuộc Bộ Công Thương

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

3

Lồng ghép các nguyên tắc, nội dung PTBV trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

a

Xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật về lồng ghép các quan điểm, nguyên tắc phát triển bền vững trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Vụ Kế hoạch

- Sở Công Thương

- Các doanh nghiệp

- Các đơn vị liên quan

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

b

Rà soát, đánh giá tính bền vững của các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành hiện hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Vụ Kế hoạch

- Sở Công Thương

- Các doanh nghiệp

- Các đơn vị liên quan

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

4

Tăng cường giám sát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu PTBV

Đề án rà soát, bổ sung cập nhật, hoàn thiện bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá PTBV giai đoạn 2011-2015

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Vụ Kế hoạch

- Các Sở Công Thương

- Các doanh nghiệp

- Các đơn vị liên quan

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

5

Xây dựng và triển khai các mô hình, sáng kiến PTBV

a

Chương trình hỗ trợ xây dựng và thực hiện các mô hình phát triển bền vững cộng đồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Vụ Kế hoạch

- Các Sở Công Thương

- Các doanh nghiệp

- Các đơn vị liên quan

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

b

Xây dựng hỗ trợ xây dựng và thực hiện các mô hình làng sinh thái

Bộ Xây dựng

- Vụ Kế hoạch

- Các Sở Công Thương

- Các doanh nghiệp

- Các đơn vị liên quan

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

c

Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực để quản lý bền vững các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Vụ Kế hoạch

- Các Sở Công Thương

- Các doanh nghiệp

- Các đơn vị liên quan

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

6

Từng bước thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

a

Đề án nghiên cứu tính toán chỉ tiêu GDP xanh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Vụ Kế hoạch

- Các Sở Công Thương

- Các doanh nghiệp

- Các đơn vị liên quan

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

b

Đề án phát triển “việc làm xanh”

Bộ Lao động thương binh xã hội

- Vụ Kế hoạch

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Phát triển nguồn nhân lực

- Các doanh nghiệp

- Các đơn vị liên quan

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

7

Tăng cường các nguồn lực tài chính để thực hiện PTBV

a

Xây dựng định hướng thu hút ODA để thực hiện phát triển bền vững

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Vụ Kế hoạch

- Vụ Hợp tác quốc tế

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

b

Đề án xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực từ mọi thành phần trong xã hội đầu tư cho PTBV

Bộ Tài chính

- Vụ Tài chính

- Vụ Kế hoạch

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

8

Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường năng lực quản lý và thực hiện PTBV

a

Đề án xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý phát triển bền vững

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Vụ Kế hoạch

- Cục Thương mại điện tử

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

b

Chương trình đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực thực hiện phát triển bền vững cho các nhà hoạch định chính sách

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Vụ Kế hoạch

- Các Sở Công Thương

- Các doanh nghiệp

- Các đơn vị liên quan

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

c

Chương trình xây dựng năng lực quản lý PTBV cho các doanh nghiệp

Phòng TMCN Việt Nam

- Vụ Kế hoạch

- Các doanh nghiệp

- Các đơn vị liên quan

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

d

Đề án xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển nguồn nhân lực để giám sát thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Vụ Kế hoạch

- Các Vụ Phát triển nguồn nhân lực

- Vụ Tổ chức cán bộ

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

9

Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng dân cư trong thực hiện PTBV

a

Chương trình giám sát và đánh giá các hoạt động PTBV của doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Vụ Kế hoạch

- Các doanh nghiệp

- Các đơn vị liên quan

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

b

Chương trình tăng cường vai trò sự tham gia của các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng dân cư trong thực hiện phát triển bền vững

Mặt trận tổ quốc Việt Nam

- Vụ Kế hoạch

- Các tổ chức chính trị - xã hội

- Các Hiệp hội ngành công thương

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

10

Tăng cường vai trò và tác động của khoa học và công nghệ trong thực hiện phát triển bền vững

a

Đề án phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Vụ Kế hoạch

- Cục KT An toàn và Môi trường CN

- Các đơn vị liên quan

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì

b

Chương trình tăng cường năng lực KHCN cho các tổ chức KHCN trong và ngoài nước nhằm phục vụ phát triển bền vững

Bộ Khoa học và Công nghệ

- Vụ Khoa học và Công nghệ

- Vụ Kế hoạch

- Các đơn vị liên quan

Theo tiến độ của các cơ quan chủ trì