UBND TỈNH THANH HÓA
BAN CHỈ ĐO 389
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/KH-BCĐ

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, ĐẤU TRANH CHỐNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI PHÉP PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, THUỐC THÚ Y, THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỨC ĂN THỦY SẢN GIẢ, KÉM CHẤT LƯỢNG, KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC VÀ CHẤT CẤM DÙNG TRONG CHĂN NUÔI, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ389 ngày 26/01/2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cườngchỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chng sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phụ gia thực phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, hóa chất bảo quản thực phẩm trên thị trường toàn tỉnh, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong tỉnh phát trin, chng ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

- Đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, hóa chất bảo quản thực phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; việc sử dụng chất tạo nạc, chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm trên địa bàn tnh.

- Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường gắn với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phụ gia thực phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, hóa chất bảo quản thực phẩm và nhân dân tham gia công tác phòng chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.

- Nâng cao sức mạnh tổng hợp, phát huy trách nhiệm tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ được phân công thực hiện kế hoạch phải phân định đúng thẩm quyền để đảm bảo vừa tránh chồng chéo vừa tránh bỏ trống địa bàn, đối tượng giữa các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở; nêu cao trách nhiệm, thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; nói không với tiêu cực, không bao che, tiếp tay, làm ngơ trước những hành vi sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, hóa chất bảo quản thực phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; việc sử dụng chất tạo nạc, chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm của các tổ chức, cá nhân; xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

- Quá trình thực hiện kế hoạch không gây tác động xấu đến thị trường sản xuất, kinh doanh các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; không làm ảnh hưởng, gây cn trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường, đúng pháp luật của các doanh nghiệp, cá nhân. Không kiểm tra các cơ sở trước đó (từ tháng 7 năm 2015 đến nay) đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền thanh tra hoặc kiểm tra; Chỉ thanh tra, kiểm tra khi phát hiện các doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu vi phạm. Không tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành do các sở, ban, ngành chủ trì, chtổ chức 01 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh của BCĐ 389 tỉnh.

- Kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này để có biện pháp chỉ đạo kịp thi và phát hiện những sơ hở, thiếu sót, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước quy định về quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm để làm căn cứ kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực trên.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP

1. Thanh tra, kiểm tra toàn diện công tác cấp phép, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; công tác kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm, công bố hợp quy, hợp chuẩn; công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, tái kiểm của các cơ quan, đơn vị chức năng; tổng hợp số liệu từng lĩnh vực, so sánh phân tích, xác định những cơ quan, đơn vị có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật; nguyên nhân, hậu quả, tác hại của những sai phạm.

2. Tổng kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; tổng hợp số liệu đánh giá từng cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y xác định những doanh nghiệp chấp hành pháp luật, những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm (chưa có giấy phép, chưa đủ điều kiện),

3. Trên cơ sở kết quả thực hiện nội dung 1 và 2, tập trung điều tra, xác minh những hành vi vi phạm để đề xuất hình thức, biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nhận biết rõ về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y giả, kém chất lượng và không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi giả, kém chất lượng; công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm về quản lý, sản xuất kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; khuyến khích các tầng lớp nhân dân chủ động phát hiện, ngăn chặn đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, nhập lậu không rõ nguồn gốc, không được phép sử dụng; buôn bán, vận chuyển, sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm, chăn nuôi.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

1. Sở Công thương

- Theo chỉ đạo của Bộ Công thương, tiến hành kiểm tra, rà soát toàn diện việc quản lý, cấp phép sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm, công bố hợp quy, hợp chuẩn; thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, tái kiểm đối với các loại phân bón trên địa bàn toàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương; chấn chỉnh, xử lý các sai phạm. Rà soát, thống kê và lập danh sách các tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất phân bón vô cơ thuộc địa bàn quản lý (không lập danh sách các tổ chức, cá nhân có trụ sở tại tỉnh nhưng có chi nhánh hoạt động ngoài tỉnh), các tổ chức, cá nhân hiện đang kinh doanh phân bón vô cơ trên địa bàn tnh.

- Phối hợp với Hiệp hội Phân bón Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân phân biệt được phân bón thật, giả, kém chất lượng và những hậu quả, tác hại của việc sử dụng các sản phẩm giả, kém chất lượng.

2. Chi cục Quản lý thị trường - Cơ quan thường trực BCĐ 389 tỉnh

- Thực hiện tốt chức năng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; là lực lượng nòng cốt cùng với Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép sản xuất, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và việc duy trì điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, dấu hợp quy; hóa đơn chứng từ hàng hóa; việc thực hiện các quy định về nhãn hàng hóa; niêm yết giá và bán theo giá niêm yết... Kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; tham mưu cho UBND tnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, chất lượng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản những nội dung vượt thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, thực hiện lấy mẫu khảo nghiệm, sử dụng phân bón trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Hội đồng phổ biến pháp luật tnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các lực lượng chức năng, các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn pháp luật; cung cấp thông tin về chất lượng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản trên địa bàn; Phối hợp với Hiệp hội phân bón Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong và ngoài tỉnh có hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân phân biệt được phân bón thật, giả, kém chất lượng và những hậu quả, tác hại của việc sử dụng các sản phẩm giả, kém chất lượng.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các điểm trưng bày hàng mẫu phân bón, thuốc bo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản trên địa bàn để người tiêu dùng nhận thức, phân biệt hàng thật, hàng giả, những mặt hàng được phép sử dụng, những mặt hàng cấm sử dụng.

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tiến hành tổng kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón vô cơ trên toàn tỉnh; điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khu phân bón giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc đối với các cơ sở vi phạm.

- Nắm, tổng hợp thông tin về các vụ việc sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, nhập lậu, không rõ nguồn gc và sử dụng các chất cấm trong chế biến thực phẩm, trong chăn nuôi để tham mưu cho Trưởng ban BCĐ 389 tỉnh chỉ đạo, điều phối các lực lượng chức năng phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, các cơ quan báo chí truyền thông thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch này. Định kỳ hàng tháng và đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả chương trình Trưởng ban, BCĐ 389 tỉnh để chỉ đạo. Định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thành một nội dung riêng trong báo cáo kết quả công tác hàng tháng của BCĐ 389 tỉnh gửi về BCĐ 389 quốc gia (qua Văn phòng thường trực).

3. Công an tỉnh

- Cùng với Quản lý thị trường, là lực lượng nòng cốt trong kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa. Theo chỉ đạo của Bộ Công an, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ (PC46, PC49, PC67, PA 81) và Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động nm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu về hành vi vi phạm của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; xác minh, kết luận các hành vi vi phạm pháp luật hình sự và pháp luật hành chính; xác lập và tổ chức đấu tranh các chuyên án, tập trung điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm những vụ việc phức tạp trong sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản nông sản, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; tiếp nhận, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật do cơ quan chức năng khác chuyển đến.

- Phi hợp chặt chẽ với các sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm, công bố hợp quy, hợp chuẩn; phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý cấp giấy phép, chứng chhành nghề của các đơn vị trực thuộc Sở; thanh kiểm tra lại đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành vật tư nông nghiệp của các Chi cục thuộc Sở khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; chấn chỉnh xử lý nghiêm minh những sai phạm nếu có.

- Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón hữu cơ, phân bón khác, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh; phát hiện và phối hợp với cơ quan công an và các ban ngành có liên quan điều tra, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tổ chức tiếp nhận toàn bộ thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất bảo quản nông sản thực phẩm do các lực lượng chức nắm bắt giữ để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Hiệp hội Phân bón Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản nông sản, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân phân biệt được phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, hóa cht bảo quản nông sản, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản thật, giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; những hậu quả, tác hại của việc sử dụng các sản phẩm giả, kém chất lượng và không sử dụng chất tạo nạc, các chất cấm trong chăn nuôi.

- Chủ trì, phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tổ chức các điểm trưng bày hàng mẫu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản trên địa bàn để người tiêu dùng nhận thức, phân biệt hàng thật, hàng giả, những mặt hàng được phép sử dụng, những mặt hàng cấm sử dụng.

5. Sở Y tế

- Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở sản xut, kinh doanh, xuất nhập khẩu phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. Đặc biệt các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng thuốc, hành nghề dược có sử dụng các chất cấm sử dụng trong chăn nuôi (Salbutamol); chấn chỉnh, xử lý nghiêm những sai phạm.

- Chủ động phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng, các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, BCĐ 389 các huyện, thị xã, thành phố trong điều tra làm rõ nguồn gốc các chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm và trong chăn nuôi.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

Theo chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp với các Sở Công thương, Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế... tổ chức rà soát các hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phụ gia thực phẩm, phẩm mầu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; đồng thời phối hợp, hỗ trợ các cơ quan có chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong việc phân tích, thử nghiệm, đánh giá chất lượng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; xác định hàng giả, hàng kém chất lượng để làm căn cứ kết luận xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

7. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý giá, các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bình n giá và quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện chế độ bồi dưỡng và trang bị cơ sở vật chất cho các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

8. Cục Hải quan Thanh Hóa

Thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ, hàng hóa xuất nhập khẩu. Tiến hành rà soát, đánh giá mức độ chấp hành tốt pháp luật về hải quan đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu các loại: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, các chất cấm dùng trong chế biến thực phm và trong chăn nuôi, để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

9. Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát, phát hiện, chấn chỉnh xử lý những sai phạm trong việc chấp hành các quy định về thuế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

10. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, xác định vai trò, trách nhiệm trong đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm trên địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng nắm bắt các thông tin để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.

11. Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên trên 2 tuyến biên giới của tỉnh; phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản qua biên giới, trên biển.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, phối hợp các với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình truyền thông phù hợp, tuyên truyền vnhững nguy hại của việc sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người dân trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa

- Chủ động xây dựng chuyên đề, phóng sự về tình hình, kết quả công tác đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm phát sóng trong chương trình thời sự và trong chuyên mục “Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng”.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi tầng lp nhân dân; bố trí cho phóng viên tham gia hoạt động triển khai của các ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh và tiếp nhận thông tin, hình ảnh hoạt động kiểm tra của các ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh, BCĐ 389 các huyện, thị xã, thành phố để phản ánh kịp thời trên sóng phát thanh và truyền hình; đưa tin các vụ trọng điểm, điển hình do các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ để kịp thi răn đe, giáo dục; xây dựng phóng sự tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm.

14. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn (trong đó chủ trì là Đội Quản lý thị trường và Công an cấp huyện) tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm soát toàn diện việc cấp, quản lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm, phẩm màu, cht hỗ trchế biến thực phẩm, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, chất lượng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; tăng cường kiểm tra việc thực hiện lấy mẫu khảo nghiệm, sử dụng phân bón trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình, hệ thống truyền thanh cấp xã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cp thông tin về chất lượng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, các chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, trong chăn nuôi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Qun lý thị trường tổ chức các điểm trưng bày hàng mẫu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản để người tiêu dùng nhận thức, phân biệt hàng thật, hàng giả, những mặt hàng được phép sử dụng, những mặt hàng cấm sử dụng.

15. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; vận động các tổ chức thành viên tích cực tham gia giám sát, vận động các đoàn viên, hội viên không sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trchế biến thực phẩm, hóa chất bảo quản thực phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; chất tạo nạc, các chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm; kịp thời phản ánh, tố giác tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm pháp luật.

16. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đoàn thể xã hội

Thực hiện vai trò liên kết, hợp tác bảo đảm cân đi hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với người tiêu dùng; thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng, các huyện, thị xã, thành phố trong việc sản xuất, kinh doanh bình ổn giá, tham gia đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển và quản lý các loại phân bón, chống sản xuất, kinh doanh các loại phân bón giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian triển khai

Từ ngày 10 tháng 3 năm 2016 đến ngày 10 tháng 11 năm 2016.

2. Công tác đảm bảo

Kinh phí đảm bảo trong kinh phí nghiệp vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tổ chức triển khai thực hiện

3.1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh

- Thành lập 01 Đoàn kiểm tra liên ngành thuộc Ban chỉ đạo 389 tỉnh, thành phần đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Chi cục Quản lý thị trường chủ trì: 01 đồng chí Trưởng đoàn (Phó Chi cục trưởng), 02 đồng chí thành viên (có 01 thư ký); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 đồng chí Phó Trưởng đoàn, 01 đồng chí thành viên; Sở Tài chính: 01 đồng chí; Sở Khoa học và Công nghệ: 01 đồng chí; Sở Y tế: 01 đồng chí; Công an tỉnh: 02 đồng chí.

- Đối tượng kiểm tra: Các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh; các hộ sản xuất, kinh doanh bán buôn; tổng đại lý, đại lý độc quyền, kho chứa phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

- Phương tiện, biên lai, ấn chỉ phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính do Chi cục Quản lý thị trường đảm nhận.

- Trong trường hợp cn thiết Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện kiểm tra các cơ sở trên địa bàn thuộc đối tượng của Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh.

3.2. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện, thị xã, thành phố

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thuộc Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phthực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn.

- Thành phần đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Đội Quản lý thị trường: 01 đồng chí lãnh đạo Đội làm Trưởng đoàn, 02 đồng chí thành viên (có 01 thư ký); Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 đồng chí là Phó Trưởng đoàn; Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Công thương): 01 đồng chí; Phòng Tài chính Kế hoạch: 01 đồng chí; Phòng Y tế: 01 đồng chí; Công an huyện: 02 đồng chí. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương các huyện, thị xã, thành phố có thể cơ cấu thêm thành phần Đoàn kiểm tra liên ngành cho phù hợp.

- Đối tượng kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện là: Các hộ kinh doanh; các hợp tác xã trên địa bàn; cửa hàng bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

- Phương tiện, biên lai, ấn chỉ phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính do Đội Quản lý thị trường đảm nhận.

- Trong trường hợp cần thiết phải tiến hành kiểm tra ngay Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện có thể đề nghị Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tnh tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở có dấu hiệu vi phạm thuộc đối tượng của Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện.

3.3. Căn cứ kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch Tổ chức thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch đề ra. Định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thành một nội dung riêng trong báo cáo kết quả công tác hàng tháng của đơn vị, gửi về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (qua Chi cục Quản lý thị trường - Cơ quan Thường trực BCĐ 389 tỉnh).

Giao Chi cục Quản lý thị trường - Cơ quan thường trực BCĐ 389 tỉnh theo dõi, đôn đốc các ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và BCĐ 389 quốc gia theo quy định./.

Nơi nhận:
- BCĐ389 Quốc gia;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; (để b/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
(để b/c);
- VP: Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; (để b/c);
- Thành viên BCĐ 389 tnh; (để b/c);
- Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 389 các huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan TT BCĐ 389 các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Thanh Hóa;
- Các ngành có liên quan;
- L
ưu: VT, KTTC (HungYT).

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lê Thị Thìn