BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2014

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠTĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨUHỘ CỨU NẠN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC NHÀTRƯỜNG

Thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001;Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật PCCC; Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chínhphủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâmtrong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 về công tác phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công antrong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toànxã hội và nhiệm vụ giáo dục đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạchtổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng cháychữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viêntrong các nhà trường cụ thể như sau:

A. Mục đích

1. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạothực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và cứu nạn,cứu hộ;

2. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các kiếnthức, kỹ năng về công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các cán bộquản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường.

3. Nâng cao năng lực và khả năng ứng phó đối vớicác tình huống của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên thôngqua các lớp tập huấn, diễn tập về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

B. Nội dung

1. Xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền và phổ biếncác kiến thức kỹ năng về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho tất cả cáccấp học và dành cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên.

2. Tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập dành chođội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, sinh viên trong các nhà trường.

C. Các đơn vị phối hợp thực hiện:

Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục vàĐào tạo); Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an); Nhàxuất bản Giáo dục Việt Nam; Các Sở Giáo dục và Đào tạo; Các trường đại học caođẳng và TCCN trong toàn quốc.

D. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Công tác học sinh, sinh viên – BộGiáo dục và Đào tạo

Là đơn vị thường trực của Bộ Giáo dục và Đào tạotrong công tác tham mưu, chuẩn bị tổ chức các hoạt động.

- Phối hợp với Cục cảnh sát PCCC&CNCH, NhàXBGD Việt Nam xây dựng nội dung bộ tài liệu tuyên truyền và phổ biến các kiếnthức kỹ năng về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dành cho cán bộ quản lý,giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Chọn địa điểm tổ chức các buổi tập huấn, diễntập dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, sinh viên trong cácnhà trường.

- Xây dựng các công văn, giấy mời, giấy triệutập các đại biểu tham dự các lớp tập huấn diễn tập và công văn gửi các Sở giáodục và Đào tạo đề nghị hỗ trợ tổ chức các hoạt động.

- Chủ trì chuẩn bị nội dung chi tiết của cáchoạt động.

2. Cục cảnh sát PCCC&CNCH-Bộ Công an

Phối hợp với Vụ Công tác họcsinh, sinh viên, nhà XBGD Việt Nam trong công tác tổ chức các hoạt động, thựchiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Chủ trì về nội dung bộ tàiliệu tuyên truyền và phổ biến các kiến thức kỹ năng về Phòng cháy chữa cháy vàcứu nạn cứu hộ dành cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trong các cơ sởgiáo dục và đào tạo

- Xây dựng công văn đề nghị cácSở, các Phòng cảnh sát PCCC&CNCH tại các địa phương hỗ trợ các hoạt độngtập huấn, diễn tập tại các địa phương.

- Chủ trì việc cử cán bộ, báocáo viên tại các lớp tập huấn và diễn tập.

3. Nhà xuất bản Giáo dụcViệt Nam

- Chịu trách nhiệm biên tập, inấn và xuất bản các bộ tài liệu tuyên truyền và phổ biến các kiến thức kỹ năngvề Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dành cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảngviên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

- Lựa chọn đơn vị cung ứngtrang thiết bị phục vụ công tác PCCC cho các nhà trường dưới sự tư vấn, trợgiúp của Cục PCCC & CNCH nhằm đảm bảo cung ứng cho các nhà trường những sảnphẩm có giá cả phù hợp và đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng theo các quy địnhpháp luật về PCCC.

- Phối hợp với Vụ Công tác họcsinh, sinh viên và Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạchchi tiết về thời gian, địa điểm, kinh phí …nhằm tổ chức một cách hiệu quả cáclớp tập huấn, diễn tập tại các địa phương.

4. Các Sở giáo dục và đàotạo

- Có trách nhiệm phổ biến Kếhoạch này đến tất cả các nhà trường trên địa bàn và chỉ đạo các nhà trường cửcán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vềcông tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chỉ đạo các nhà trường tổ chứcthực hiện đầy đủ các nội quy, quy định về công tác Phòng cháy chữa cháy và cứunạn cứu hộ trong các nhà trường, trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết theođúng quy định của Luật PCCC.

- Phối hợp với Vụ Công tác họcsinh, sinh viên và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong công tác tổ chức cáclớp tập huấn, diễn tập một cách có hiệu quả tại các địa phương.

5. Các Đại học, Học viện,các trường đại học, cao đẳng và TCCN

- Có trách nhiệm cử cán bộ thamgia đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức về công tác Phòngcháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thực hiện đầy đủ các nội quy, quy định về côngtác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các nhà trường, trang bị đầyđủ các thiết bị cần thiết theo đúng quy định của Luật PCCC.

- Phối hợp với Vụ Công tác họcsinh, sinh viên và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong công tác tổ chức cáclớp tập huấn, diễn tập một cách có hiệu quả tại các địa phương.

Căn cứ kế hoạch này, đề nghịcác đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện để đẩy mạnh công tác Phòng cháy chữacháy và cứu nạn cứu hộ trong các nhà trường.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (để thực hiện);
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để thực hiện);
- Các đại học, học viện, các Trường ĐH, CĐ và TCCC (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý