ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3937/KH-UBND

Thành phốHồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2012

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆNCHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNGĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiếnlược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và địnhhướng đến năm 2030; đồng thờitiếp tục thực hiện nghiêm túc,quyết liệt Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về“Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát matúy trong tình hình mới”, Kế hoạch số 215/KH-BCA-C11 ngày 30 tháng 11 năm 2011của Bộ Công an và Chương trình hành động số 49-Ctr/TU của Ban Thường vụ Thànhủy;

Căn cứ đặc điểm tình hình hoạt động của tội phạmma túy tại địa phương và dự báo tình hình tội phạm ma túy hoạt động trong nhữngnăm tới, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức thựchiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và địnhhướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Kếhoạch thực hiện Chiến lược) với nội dung như sau:

I. THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH TỘIPHẠM VÀ TỆ NẠN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong những năm qua, công tác phòng, chống matúy luôn được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉđạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện một cách thường xuyên liên tục,quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầurõ ràng. Mặc dù tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạpnhưng do chủ động dự báo đúng và tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thờinắm bắt phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm nên đã triệt phá vàlàm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của nhiều đường dây mua bán, vận chuyểnma túy lớn từ các tỉnh biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam đưavề thành phố tiêu thụ, trung chuyển ma túy ra nước ngoài và ngược lại...Song song đó, các tụ điểm tệ nạn ma túy trong khu dân cư được tập trung chuyểnhóa đáng kể, không còn tình trạng hút chích công khai như trước; số ngườinghiện được tập trung cai nghiện làm giảm bớt các hệ lụy do ma túy gây ra trênđịa bàn thành phố.

Tuy nhiên, dự báo tình hình muabán và sử dụng trái phép các chất ma túy trong những năm tới tiếp tục tiềm ẩnvà diễn biến phức tạp, hoạt động vận chuyển, mua bán, sử dụng ma túy tổng hợpcó xu hướng gia tăng; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngàycàng đa dạng, các đường dây mua bán được tổ chức mang tính chuyên nghiệp, nhiềumắt xích, tinh vi, khép kín; việc mua bán, sử dụng ma túy nhỏ lẻ trong cộng đồngdân cư, tại các nơi công cộng, vũ trường, quán bar, nhà hàng vẫn còn diễn ra;xu hướng đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp tại các quán bar, khách sạn, nhà trọhay ở nhà riêng ngày càng tăng, tập trung nhiều vào đốitượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ở khu vực đô thị; tỷ lệtái nghiện vẫn còn cao, hiệu quả cai nghiện tại các trung tâm và việc thí điểmđiều trị thay thế các chất gây nghiện bằng thuốc Methadone chưa đem lại kết quảnhư mong muốn.

II. QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG CHÂM CHỈ ĐẠO

1. Quán triệt đầy đủ quan điểm chỉ đạo của BộChính trị theo Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạocông tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và Quyết định củaThủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát matúy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030:

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạotrực tiếp, quyết liệt đối với công tác phòng, chống và kiểm soátma túy, đưa nội dung này vào chương trình hoạt động, chỉ đạo thườngxuyên bằng việc cụ thể hóa thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp phùhợp với từng đơn vị, địa phương. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiệncông tác phòng, chống và kiểm soát ma túyvàkịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trìnhthực hiện ở từng đơn vị, địa phương.

- Công tác phòng, chống và kiểmsoát ma túy phải được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủyĐảng, sự quản lý của chính quyền các cấp, trong đó lực lượng Công an nhân dânlà nòng cốt.

- Phòng, chống và kiểm soát ma túylà một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tụcvà lâu dài đòi hỏi sự quyết tâm, kiên trì, bền bỉcũng như sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cáccấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội. Nội dung công tác phòng, chốngvà kiểm soát ma túy phải được lồng ghép, kết hợp chặt chẽ với công tácphòng, chống tội phạm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố,thực hiện chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, giảiquyết việc làm, xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư…

- Đầu tư cho công tác phòng, chốngvà kiểm soát ma túy là đầu tư cho sự phát triển bền vững của thành phốvà của đất nước. Chính quyền các cấp bảo đảmviệc huy động nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phù hợpvới khả năng và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương trongtừng giai đoạn, đồng thời huy động sự đóng góp của cộng đồng và tài trợ củaquốc tế.

- Kết hợp chặt chẽ giữa phòng vàchống, giữa giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại. Coi trọng công tác phòng,chống ma túy từ gia đình, tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơquan, xí nghiệp, trường học, tập trung vào nhóm đối tượng có hành vi nguy cơcao.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tácphòng, chống và kiểm soát ma túy trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực củacác ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội -nghề nghiệp, các thành phần kinh tế, các tổ chức phi chính phủ vàcủa tất cả công dân.

- Tăng cường hợp tác quốc tế vàthực hiện các cam kết quốc tế trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Phương châm và định hướng chỉ đạo:

- Chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy phải cótrọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung các tuyến, địa bàn phường, xã trọngđiểm phức tạp về ma túy; tập trung giải quyết dứt điểm các tụ điểm, điểm phứctạp về ma túy ngay từ khi hình thành; giữ vững địa bàn, kiên quyết không để táiphức tạp các điểm, tụ điểm đã được giải quyết hoặc không để phát sinh điểm, tụđiểm mới.

- Hướng về cơ sở, lấy phường, xã, thị trấn,trường học, doanh nghiệp làm địa bàn tập trung chỉ đạo; triển khai đồng bộ cácgiải pháp, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, đẩy mạnh côngtác đấu tranh, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cai nghiện và quản lý saucai nghiện.

- Nâng cao trách nhiệm của cá nhân, gia đìnhtrong công tác phòng, chống ma túy, phát huy vai trò của các cấp, các ngành,đoàn thể dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng,chính quyền.

- Chính quyền thành phố tạo cơ chế, chính sáchvà hỗ trợ nguồn lực, địa phương, đơn vị cơ sở chủ động phát huy năng lực, điềukiện, sáng tạo trong giải pháp thực hiện.

III. MỤC TIÊU - NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu chung:

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cáctổ chức chính trị, các đoàn thể xã hội và các tầng lớp nhân dân về tác hại củama túy, trên cơ sở đó phát huy vai trò của các ngành, đoàn thể, lực lượng quầnchúng, huy động các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tham gia phòng, chống matúy, làm trong sạch địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy; đồng thời nâng cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình,cơ quan, các đoàn thể để chủ động phòngngừa,từng bước ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế đếnmức thấp nhất tác hại do ma túy gây ra nhằm tạo môi trường xã hội trong sạchlành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng và phát triển kinhtế - xã hội của thành phố.

- Tập trung đầu tư nguồn lực cho phường, xã, thịtrấn. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp: tuyên truyền giáo dục, phòngngừa nhằm hạn chế, tiến tới làm giảm phát sinh người nghiện mới và người táinghiện; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy; triệt phá cơ bản tụ điểm,điểm phức tạp về ma túy; tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai theo hướng hiệuquả, bền vững, góp phần kiềm chế, tiến tới giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trênđịa bàn phường, xã, thị trấn.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

- Giảm ít nhất từ 30%đến 40% số người nghiện ma túy trong danh sách quản lý so với hiện nay.

- Phấn đấu đạt 70% số xã, phường, thị trấn, khu dân cư; 90% cơ quan,tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và từ 95% đến 98% số trườnghọc phổ thông không có tệ nạn ma túy.

- 100% số người nghiện ma túy đềuđược phát hiện và quản lý.

- 90% số người nghiện ma túy đượcđiều trị cai nghiện và 90% người nghiện ma túy đủ điều kiện được học nghề.

- Giảm từ 10%đến 15% tỷ lệ tái nghiện so với hiện nay.

- Đấu tranhcó hiệu quả, trấn áp mạnh tội phạm ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả côngtác điều tra, khám phá các vụ án về ma túy; tập trung điều tra mở rộng, đấutranh xử lý triệt để số đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây, băng ổ nhómsản xuất, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

- Giải quyết cơ bản các tụ điểm, điểm phức tạpvề tệ nạn ma túy trên địa bàn, không để tồn tại kéo dài, chủ động có kế hoạchphòng ngừa, đấu tranh không để hình thành địa bàn trọng điểm về ma túy; khôngđể xảy ra tình trạng người nghiện sử dụng ma túy công khai nơi công cộng.

- Đẩy mạnh công tác truy tố, xét xử tội phạm vềma túy, hàng năm đưa ra xét xử lưu động tại phường,xã, thị trấn từ 20% đến 40% số vụ án phạm tội về ma túy do Tòa án nhân dân cáccấp thụ lý.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động kinhdoanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; không đểsản xuất, điều chế ma túy tổng hợp ở thành phố HồChí Minh.

Riêng trong giai đoạn 2012 - 2015: phấnđấu đạt 30% số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; không có xã,phường, thị trấn trọng điểm về ma túy loại 1 và loại 2 theo Quyết định 3122/QĐ-BCA ; kiềm chế, kéo giảm 15% số người nghiện; giảm 10% số người táinghiện so với năm 2011; 70% số người nghiện ma túy được phát hiện và quản lý;65% số người nghiện ma túy được điều trị cai nghiện và 65% người nghiện ma túyđủ điều kiện được học nghề; từ 60% đến 65% số trường học phổ thông không có tệnạn ma túy.

3. Định hướng đến năm 2030:

- Trên cơ sở tổng kết đánh giáthực hiện các mục tiêu cụ thể đến năm 2020, xác định các nhiệm vụ trọng tâm đểtập trung đầu tư nguồn lực, tiến hành đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, duytrì các mục tiêu đã đạt được và hướng tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, tạo môi trường xã hội lành mạnh phục vụ cho kinh tế - xã hội củathành phố.

- Tập trung tuyên truyền có hiệuquả, chủ động phòng ngừa, kiềm chế tốc độ gia tăng người nghiện, tiếntới ngăn chặn phát sinh người nghiện mới.Tăng số phường, xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy, thu hẹpdần phường, xã, thị trấn có tệ nạn ma túy.

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, kiênquyết đấu tranh triệt phá các đường dây, băng nhóm hoạtđộng tội phạm về ma túy. Xóa bỏ tận gốc không để hìnhthành, phát sinh mới các điểm, tụ điểmphứctạp về ma túy.

4. Nhiệm vụ:

a) Tập trung đẩy mạnh và đổi mới các biện pháp,nội dung công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền các chủ trương của Đảng vàpháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy và tác hại, hậu quả của tệ nạn matúy, gắn liền với việc tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai sâurộng Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tụctăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trongtình hình mới” và Chương trình hành động số 49-Ctr/TU của Thành ủy về thực hiệnChỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ đảng viên, công nhânviên chức và mọi tầng lớp nhân dân để tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng chuyêntrách trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

b) Quản lý chặt chẽ người nghiệnma túy; tổ chức cho tất cả người nghiện ma túy được khai báo tình trạng nghiệnvà đăng ký hình thức điều trị, cai nghiện phù hợp; áp dụng các biện pháp quảnlý, giáo dục người nghiện ma túy và tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho các đốitượng sau cai nghiện; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý sau cainghiện và phòng ngừa tái nghiện. Huy độngnguồn lực tại chỗ để hỗ trợ người nghiện, người sau cai nghiện; khuyến khíchcác doanh nghiệp tham gia dạy nghề, giải quyết việc làm cho người cai nghiện vàsau cai nghiện, lồng ghép công tác cai nghiện và quản lý sau cai với các chươngtrình kinh tế - xã hội khác như giảm nghèo, tăng hộ khá, dạy nghề, giải quyếtviệc làm…

c) Chủ động nắm tình hình, tổ chứcđấu tranh và triệt xóa cơ bản các đường dây, tổ chức, tụ điểm phức tạpvề ma túy; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng thẩm lậu ma túy quabiên giới và sản xuất trái phép ma túy tại thành phố.

d) Thực hiện các cam kết và tổ chứcthực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểmsoát ma túy.

IV. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp chính trị - xã hội:

- Tăng cường vai trò, trách nhiệmcủa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác phòng,chống ma túy.

- Quán triệt và thực hiện nghiêmtúc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy,nhất là Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếptục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túytrong tình hình mới; Chương trình hành động số 49-Ctr/TU của Thành ủy vềthực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật Phòng, chốngma túy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy. Cáccấp ủy Đảng, chính quyền đưa nội dung, nhiệm vụ công tác phòng chống ma túy vàoNghị quyết nhiệm kỳ, định kỳ của Đảng, chương trình, kế hoạch hàng năm và dàihạn của Ủy ban nhân dân các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và coi đây làmột trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng và phát triển kinh tế, vănhóa, xã hội của địa phương và là tiêu chí để đánh giá hiệu quả,chất lượng hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xãhội. Cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơquan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống ma túy, đặcbiệt là ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, khu dân cư.

- Tăng cường thực hiện chức nănggiám sát công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy thông qua các đợt kiểm tra,giám sát tạicơ sở và báo cáo định kỳvề tình hình, kết quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; kịp thời pháthiện những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật để nghiên cứu,xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy; tích cực đẩy mạnh hoạt động phối, kết hợp liên ngành, phát huy sức mạnh cộng đồng trong côngtác phòng, chống ma túy.

- Chú trọng lồng ghép, phốihợp chương trình phòng, chống và kiểm soát ma túy với các chươngtrình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS. Triển khai Chươngtrình phòng, chống và kiểm soát ma túygắnvới cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ởkhu dân cư”; kết hợp thực hiện nội dung xây dựng xã,phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

- Nâng cao hiệu quả thực hiện cáckế hoạch liên tịch giữa cơ quan nhà nước các cấp với các tổ chứcchính trị - xã hội cùng cấp; củng cố, hoàn thiện cơ chế,quan hệ phối hợp giữa các ngành với nhau giữa các ngành với các cơ quan nhà nước,tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị, doanhnghiệp trên địa bàn về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

- Thành phố rà soát, cập nhật và xâydựng cơ chế, chính sách để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng tham gia côngtác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và cácđoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hộinhất là vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh,Đoàn Thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động chiều sâu ở cơ sở, nhất làhoạt động vận động toàn dân phát hiện, tố giác người vi phạm và phạm tội về matúy.

2. Giải pháp về nâng cao năng lực quản lý:

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổchức, bộ máy cơ quan phòng, chống và kiểm soát ma túy từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã, thị trấn phù hợp vớiyêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao trách nhiệm chỉ đạo điềuhành của Ủy ban nhân dân các cấp về chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng,chống và kiểm soát ma túy ở địa phương; tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộlàm nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác phòng, chống ma túy và lực lượngchuyên trách làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của Công an,Hải quan. Tăng cường biên chế và bố trí đủ lực lượng cảnh sát làm công tácphòng, chống tội phạm ma túy cho công an quận, huyện, chú trọng các phường, xã,thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy; chuẩn hóa về tổ chức bộ máy, cán bộ ở cácTrung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động - Xã hội và các Trung tâm quản lý saucai nghiện ma túy.

- Tăng cường và nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ thường trực phòng, chốngma túy của Ban Chỉ đạo các cấp, đội ngũ tình nguyện viên thôngqua tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức về phòng, chống ma túy.

- Ứng dụng có hiệu quả công nghệthông tin trong quản lý nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy. Đẩy mạnhnghiên cứu khoa học và công nghệ vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.Nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác phòng,chống ma túy các cấp đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trong việc thu thập,quản lý, xử lý thông tin, thống kê và công bố số liệu, báocáo về tình hình tệ nạn ma túy; xây dựng, thực hiện và quản lý các chương trình,kế hoạch, đề án, dự án về phòng, chống ma túy và huy động nguồn lực.

3. Giải pháp về thông tin tuyên truyền phòng,chống ma túy:

- Thực hiện xã hội hóa công tác tuyêntruyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống cơ quan thông tin, tuyêntruyền, tổ chức chính trị, xã hội các cấp với công tác tuyên truyền; thườngxuyên đổi mới nội dung, triển khai đồng bộ các loại hình thông tin tuyêntruyền, duy trì, phát huy các loại hình tuyên truyền hiệu quả.

- Tăng cường tuyên truyền bề rộng, đẩy mạnhtuyên truyền chiều sâu, phát huy hiệu quả tuyên truyền bằng tiếp cận trực tiếp;chú trọng lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy với cáchoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch.

- Tập trung tuyên truyền cho số người có nguy cơmắc nghiện cao ở cộng đồng, học sinh trong trường học, cán bộ, công nhân, viênchức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hàng, ngườiđang cai nghiện trong các Trung tâm.

- Tăng cường công tác quản lý các hoạt động dịchvụ văn hóa giải trí, ngăn chặn không để phát sinh tệ nạn ma túy.

4. Giải pháp về nâng cao hiệu quả công tácđấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và công tác cai nghiện, quản lý sau cainghiện nhằm giảm cung và giảm cầu về ma túy:

-Triển khai thực hiện các biện phápnghiệp vụ của lực lượng công an, trong đó, coi trọng biện pháp hoạt động phongtrào quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; chú trọng côngtác điều tra cơ bản nắm chắc tình hình, thường xuyên rà soát địa bàn, tăngcường lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung triệt xóa cácđường dây, ổ nhóm mua bán ma túy, kịp thời phát hiện và đấu tranh triệt xóa,giải quyết triệt để, dứt điểm các điểm, tụ điểm hoạt động tội phạm và tệ nạn matúy trên địa bàn; ưu tiên đầu tư trang, thiết bị chuyên dùng hiện đại cho lựclượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy; nâng cao hiệu quả phối hợpgiữa lực lượng Công an và Hải quan, An ninh Hàng không, Bộ đội biên phòng, Cảnhsát biển. Ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy xâm nhập vào thành phố; tăng cườngsự phối hợp giữa cơ quan điều tra với cơ quan truy tố, xét xử tội phạm về matúy, nhằm nâng cao hiệu quả công tác truy tố, xét xử nghiêm minh và thi hành ántội phạm ma túy, trong đó chú trọng và đẩy mạnh việc đưa các vụ án phạm tội vềma túy ra xét xử điểm, xét xử lưu động, thực hiện đầy đủ các hình phạt phụ vàchế tài về tài sản.

- Tăng cường hiệu quả, nâng cao nhận thức vềcông tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát tiền chất. Quy định trách nhiệm quản lý,kiểm tra, kiểm soát và cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan,đơn vị, doanh nghiệp về các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, nhất lànhóm tiền chất có nguy cơ cao. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành chứcnăng trong quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm việc sản xuất,kinh doanh trái phép thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất matúy, việc trồng các cây có chứa chất ma túy, tổ chức sử dụng ma túy trong cáccơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.

- Tiếp tục đa dạng hóa, xã hội hóa các hìnhthức, biện pháp cai nghiện, trong đó chú trọng biện pháp cai nghiện tập trungvới triển khai nhân rộng hình thức cai nghiện và quản lý sau cai tại gia đình,cộng đồng theo quy định của pháp luật hiện hành. Mở rộng Đề án điều trị nghiệncác chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone nhằm giảm thiểu tác hại do matúy gây ra. Tổ chức tổ công tác quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú,hạn chế thấp tỷ lệ tái nghiện. Hàng năm tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá hiệu quảmột số mô hình quản lý cai nghiện và quản lý sau cai nghiện có hiệu quả để tiếptục chỉ đạo triển khai nhân rộng.

5. Giải pháp về huy động nguồn lực:

-Huy động các nguồn lực cho Chiến lượcphòng, chống và kiểm soát ma túy từ các nguồn Trung ương, địa phương, các cánhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó ưu tiên đầu tư từnguồn ngân sách thành phố, bảo đảm đủ nguồn lực cho việc thực hiện các mụctiêu, nhiệm vụ của Chiến lược. Thành phố tạo cơ chế, chính sách khuyến khíchcác quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các tổ chức, các thành phần kinh tế vàcác cá nhân đầu tư nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy.

- Tăng cường quản lý, giám sát và sử dụng cóhiệu quả tất cả các nguồn kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống ma túy vàkiểm soát ma túy; chủ động phân cấp quản lý ngân sách phục vụ công tác phòng,chống ma túy. Ngân sách thành phố phục vụ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu,nhiệm vụ, các chương trình, dự án của thành phố; Ngân sách huy động của quận,huyện, xã, phường, thị trấn phục vụ nhiệm vụ mục tiêu và các hoạt động phòng,chống ma túy của địa phương. Điều hành và sử dụng có hiệu quả nguồn Quỹ phòng,chống ma túy.

- Các Sở-ngành, quận, huyện, xã, phường, thịtrấn chú trọng việc lồng ghép thực hiện Chiến lược vào các chương trình, dự ánphát triển kinh tế - xã hội khác; các địa phương chủ động huy động và bố tríthêm nguồn lực từ ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội hóa phòng, chống matúy.

6. Giải pháp về pháp luật, chế độ chính sách:

- Tiếp tục rà soát và kiến nghị bổ sung, sửa đổinhững nội dung không phù hợp trong quá trìnhthực hiện Luật phòng, chống ma túy và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng,chống ma túy.

- Chính quyền thành phố xây dựngchế độ, chính sách đặc thù cho cán bộ và người làm công tác phòng, chống ma túyvà chính sách động viên, khen thưởng đối với những người phát hiện và tố giáctội phạm và tệ nạn ma túy. Bổ sung chế độ, chính sách hỗ trợ cho người nghiệnma túy trong quá trình cai nghiện và tạo việc làm sau khi hoàn thành cainghiện; rà soát, cập nhật và xây dựng cơ chế, chính sáchkhuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp nhận ngườinghiện ma túy, người sau cai nghiện vào làm việc.

7. Giải pháp về hợp tác quốc tế, hợp tác liêntỉnh:

- Thực hiệnđầy đủ các cam kết quốc tế và nghĩa vụ quốc tế trong phòng, chống và kiểm soátma túy.

- Tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phốgiáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh trên mọi phương diện trong công tác đấutranh phòng, chống và kiểm soát ma túy.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an thành phố:

- Là Cơ quan thường trực về phòng, chống ma túy,chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo phòng,chống tội phạm và tệ nạn xã hội thành phố về việc triển khai Kế hoạch tổ chứcthực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 vàđịnh hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Hàng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân thànhphố, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thành phố chỉ đạo cácSở-ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện. Đôn đốc,hướng dẫn các Sở-ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ vềphòng, chống ma túy và các chương trình của Chiến lược.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chươngtrình “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và hoàn thiện hệ thống tổ chức về phòng,chống và kiểm soát ma túy”, “Tăng cường nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lựccho cán bộ chuyên trách phòng, chống và kiểm soát ma túy”, chương trình “Phòng,chống tội phạm ma túy”, chương trình xây dựng “xã, phường lành mạnh, không cótệ nạn ma túy”, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện trong từngnăm.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở-ngành liên quanxây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.Thực hiện thẩm định các kế hoạch, chương trình hành động do các Sở-ngành, đoànthể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện hàng năm, báo cáotrình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố,Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, tổng kết đánhgiá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình của Chiến lược;báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh mục tiêu,nhiệm vụ, nội dung của Kế hoạch trong trường hợp cần thiết.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở-ngành, quận,huyện triển khai thực hiện “Chương trình nâng cao hiệu quả công tác cai nghiệnma túy, quản lý sau cai nghiện”.

- Hướng dẫn, tổ chức, quản lý công tác cainghiện, giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy, tạo việc làm, tái hòa nhậpcộng đồng cho người sau cai nghiện; lồng ghép các hoạt động cai nghiện, phụchồi chức năng và tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện vào các chươngtrình giảm nghèo, tăng hộ khá, giải quyết việc làm.

- Phối hợp với Lực lượng Thanh niên xung phongthành phố quản lý hoạt động của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao độngXã hội; Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy, nâng cao chất lượng giáo dục,dạy nghề, lao động tại Trung tâm.

- Phối hợp với các Sở-ngành liên quan nghiên cứubổ sung chế độ, chính sách hỗ trợ cho người nghiện ma túy trongquá trình cai nghiện và tạo việc làm sau khi hoàn thành cai nghiện; đồngthời rà soát, cập nhật và xây dựng cơ chế, chính sách khuyếnkhích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp nhận người sau cainghiện vào làm việc.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khaithực hiện một số Đề án, dự án thí điểm điều trị cai nghiện tại gia đình và cộngđồng… theo chỉ đạo của Trung ương và của Ủy ban nhân dân thành phố; tổ chức sơkết, đánh giá hiệu quả thực hiện các Đề án, dự án thí điểm, trên cơ sở đó đềxuất, kiến nghị tiếp tục triển khai nhân rộng trong thời gian tới. Chỉ đạo,hướng dẫn về chuyên môn cho Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện môhình tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, quản lý sau cainghiện ở cộng đồng có hiệu quả. Đánh giá tỷ lệ tái nghiện hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở-ngành chỉ đạođiều hành hoạt động của lực lượng tình nguyện viên trong việc tham gia công táccai nghiện và quản lý người sau cai nghiện tại cộng đồng.

- Phối hợp Công an thành phố theo dõi, đánh giákết quả thực hiện Đề án “Xây dựng xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy”.

3. Sở Y tế:

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y,dược, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn về quản lý, sử dụng thuốc gâynghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất hợp pháp trong các cơ sở y tế của thànhphố; phối hợp với các Sở-ngành liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra cácdoanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc liên quan đến tiền chất ma túy, nhằmkịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và xử lý những vi phạm.Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị về quản lý chất gây nghiện,chất hướng tâm thần, tiền chất ma túy và tân dược kết hợp có chứa tiền chất.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tụctriển khai thực hiện thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằngthuốc Methadone theo chỉ đạo của Trung ương và của Ủy ban nhân dân thành phố;tổ chức thí điểm các mô hình xã hội hóa trong điều trị Methadone; tổ chức sơkết, đánh giá hiệu quả thực hiện thí điểm, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghịtriển khai nhân rộng trong thời gian tới.

4. Sở Công Thương:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hóa chấttrên địa bàn, trong đó có hóa chất là tiền chất ma túy trong lĩnh vực côngnghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở trực thuộc phối hợp với các lựclượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thờinhững vi phạm của các đơn vị hoạt động kinh doanh, sản xuất có liên quan đếntiền chất ma túy; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình quản lý, kiểmsoát tiền chất ma túy theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

5. Cục Hải quan thành phố:

- Tăng cường chỉ đạo các đơn vị đội, trạm hảiquan, lực lượng chống buôn lậu phối hợp với Bộ đội biên phòng thành phố, Côngan thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các khu vựccửa khẩu việc nhập khẩu các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâmthần của các doanh nghiệp và cả giao dịch trong nội địa thành phố; phối hợp vớiCông an thành phố trong công tác phòng ngừa, phát hiện các đối tượng vận chuyểncác chất ma túy qua đường bưu điện, sân bay, bến cảng.

- Phối hợp với Công an thành phố tổ chức tậphuấn, nâng cao năng lực cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Trangbị kịp thời, đầy đủ phương tiện kỹ thuật, kinh phí bảo đảm yêu cầu cho công táckiểm soát, phát hiện vận chuyển ma túy, xuất nhập khẩu tiền chất trái phép quabiên giới tại các cửa khẩu Hải quan.

6. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dânthành phố, Cục thi hành án dân sự:

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, tiếnhành truy tố, xét xử nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật và tổ chức xét xử lưuđộng các vụ án ma túy điển hình tại các địa bàn trọng điểm; nhất là các vụ áncó người nước ngoài; các đối tượng hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy cótính chất chuyên nghiệp; các hành vi tiếp tay cho tội phạm vận chuyển ma túyqua biên giới, tạo sức răn đe đối tượng và góp phần phục vụ tốt cho công táctuyên truyền. Bổ sung đầy đủ và thi hành nhanh các chế tài dân sự trong các bảnán về ma túy.

7. Sở Tư pháp:

Phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xãhội và các Sở-ngành liên quan rà soát kiến nghị Chính phủ, các Bộ - ngành Trungương điều chỉnh, sửa đổi các quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy chồngchéo, không phù hợp; đồng thời bổ sung những quy định, chế tài nhằm tăng cườnghiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa,Thể Thao và Du lịch:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, ĐàiTiếng nói nhân dân thành phố, Đài Truyền hình thành phố, hướng dẫn các đơn vịcơ sở trực thuộc, tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật vềphòng, chống tệ nạn ma túy, đánh giá các mô hình truyền thông hiệu quả, thammưu cho Ủy ban nhân dân thành phố triển khai nhân rộng.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì thực hiện Chương trình “Phòng, chốngma túy trong học sinh, sinh viên”, “Xây dựng trường học không có tệ nạn ma túy”.

- Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu choỦy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trực thuộcthực hiện Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáodục và Đào tạo ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại cơsở giáo dục trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp SởLao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các chương trình phổ cập cho nhữngngười cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáodục - Lao động Xã hội theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trìphối hợp với Sở Tài chính, Công an thành phố cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện có hiệu quả các chương trình củaChiến lược; xây dựng và thực hiện các giải pháp huy động nguồn vốn.

- Sở Tài chính chủ trì phối hợpvới Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công anthành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xâydựng và ban hành cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí triển khai thực hiệnkế hoạch này. Đồng thời chủ trì kiểm tra, giám sát việc sử dụng và quyết toánkinh phí theo quy định hiện hành.

- Hàng năm phối hợp với Công an thành phố thammưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu, nhiệm vụ vàphân bổ kinh phí chương trình phòng, chống ma túy cho các Sở-ngành, đoàn thểliên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện. Hướng dẫn xâydựng kế hoạch hàng năm, cấp phát, quản lý, sử dụng kinh phí. Định kỳ, đột xuấtphối hợp kiểm tra đôn đốc các đơn vị sử dụng kinh phí chương trình đúng mụcđích, có hiệu quả.

11. Sở Nội vụ:

- Chủ trì phối hợp cùng các Sở-ngành liên quannghiên cứu xây dựng chế độ, chính sách đặc thù cho cán bộ vàngười làm công tác phòng, chống ma túy và chính sách động viên, khen thưởng đốivới những người phát hiện và tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Quy chuẩn hóa về tổ chức bộ máy, cán bộ ở cácTrung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội.

- Đưa nội dung xây dựng xã, phường lành mạnh,không có tệ nạn ma túy vào trong thang điểm thi đua của thành phố.

12. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy:

- Tham mưu cho Thành ủy thành phố chỉ đạo hệ thốngtuyên giáo các ngành, các quận, huyện tham mưu cho Đảng ủy cùng cấp quán triệt,triển khai thực hiện Chương trình hành động số 49-Ctr/TU của Thành ủy về thựchiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa nội dung, nhiệm vụ công tácphòng, chống ma túy vào Nghị quyết nhiệm kỳ và định kỳ của cấp ủy, chi bộ đểlãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chuyên đềphòng, chống tệ nạn ma túy ở cơ sở. Tham mưu cho Thành ủy thành phố định hướngvà chỉ đạo các cơ quan báo, đài tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục phápluật về phòng, chống ma túy và phòng, chống tệ nạn xã hội.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namthành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, HộiCựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố, Thành đoàn Thanh niên Cộngsản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp: Hướng dẫn theo hệ thốngngành dọc các cấp, các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền cùng cấp tổchức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ở khu dân cưtích cực tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tích cực tham gia vào công tác tổ chức quảnlý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, triển khai cácbiện pháp phòng, chống ma túy tại cộng đồng; tích cực đấu tranh làm chuyển hóanhanh và vững chắc các địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội nhằm tạo môi trường xãhội lành mạnh.

14. Các Sở - ngành khác: Trong phạm vichức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiệncác mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược liên quan đến Sở-ngành.

15. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Kếhoạch tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túyđến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đểchỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thịtrấn tăng cường công tác phòng, chống ma túy ở địa phương theo các biện pháp đãxác định, đảm bảo đúng mục tiêu yêu cầu đã đề ra; tập trung chỉ đạo các banngành phối hợp lực lượng công an các cấp đấu tranh chuyển hóa địa bàn phức tạpvề ma túy và giữ không để địa bàn tái phức tạp trở lại; đăng ký chỉ tiêu xâydựng địa bàn không có ma túy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống matúy trong nhân dân; tổ chức tốt công tác lập và xử lý hồ sơ đối tượng nghiệntheo đúng quy định; tiếp nhận và giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòanhập cộng đồng về địa phương có việc làm ổn định cuộc sống, giúp họ không táinghiện.

Căn cứ kế hoạch này, các Sở-ngành, Đoàn thểthành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể để triểnkhai thực hiện. Kế hoạch gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chốngtội phạm và tệ nạn xã hội thành phố (Công an thành phố, số 230 Nguyễn Trãi -phường Nguyễn Cư Trinh - quận 1; số điện thoại: 08.38387278; số fax:08.39200070) để theo dõi, tổng hợp. Đồng thời lập dự trù kinh phí thực hiện gửiSở Tài chính tổng hợp, thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, 01 năm có báo cáo tình hình kết quả thựchiện kế hoạch gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xãhội thành phố để tổng hợp báo cáo Chính phủ,Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mai dâm;
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Công an;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục phòng, chống tệ nạn xã hội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban của Thành ủy;
- Ban Văn hóa - Xã hội
/HĐND thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể
/TP;
- Các Sở - ngành thành phố;

- Thành viên BCĐ phòng, chống tội phạm
và tệ nạn xã hội
thành phố;
- Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội TP;
-
Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- VPUB: CPVP, Phòng VX, PCNC, THKH;
- Lưu:VT, (VX-TC) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí