ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/KH-UBND

Thái Bình, ngày 23 tháng 07 năm 2013

KẾ HOẠCH

THÍĐIỂM THI TUYỂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRƯỜNGTRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013

Căn cứ Luật Cán bộ, công chứcngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CPngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cáchhành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TUngày 01 tháng 3 năm 2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về chiến lượcxây dựng cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2007-2020 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 654-QĐ/TUngày 09 tháng 8 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về việc ban hànhQuy định về phân cấp quản lý cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 655-QĐ/TUngày 09 tháng 8 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế bổ nhiệmcán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử;

Thực hiện Thông báo số 603-TB/TUngày 05 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức thi tuyểncán bộ lãnh đạo, quản lý trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở,trường tiểu học tỉnh Thái Bình; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thí điểmthi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trường trung học phổ thông, trung học cơ sở,trường tiểu học tỉnh Thái Bình năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊNTẮC THI TUYỂN

1. Mục đích, yêu cầu

- Đổi mới quy trình, nâng cao chấtlượng công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trường trung học phổ thông,trường trung học cơ sở, trường tiểu học (gọi chung là trường phổ thông) tỉnhThái Bình;

- Lựa chọn được những cán bộ lãnhđạo, quản lý giỏi, thực sự có năng lực, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt đápứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

- Việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo,quản lý trường phổ thông phải được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quytrình, đảm bảo chất lượng, tránh hình thức.

2. Nguyên tắc

- Đảm bảo nguyên tắc Đảng thốngnhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; các bước triển khaithực hiện kế hoạch, quy trình thi tuyển phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủyĐảng;

- Đảm bảo nguyên tắc tập trung, dânchủ, công bằng, công khai, khách quan, minh bạch và có sự cạnh tranh; mỗi vịtrí chức danh thi tuyển phải có ít nhất 02 người dự thi; trường hợp vị trí dựthi không có số dư, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Nội dung các tiêu chí nhận xét,đánh giá cán bộ phải cụ thể hóa và công khai rộng rãi để các đối tượng tham giadự tuyển được biết;

- Hội đồng thi tuyển đánh giá kếtquả của người dự thi qua 02 nội dung (Mục 4, Phần II Kế hoạch này) để đề nghịcấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm. Người trúng tuyển là người có điểm thicao nhất và không có điểm liệt.

- Trường hợp nhiều ứng viên có kếtquả thi tuyển bằng nhau thì chọn theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Người có bằng đào tạo chính quy;

+ Có trình độ cao hơn;

+ Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏicấp cao hơn;

+ Điểm bảo vệ Chương trình hànhđộng cao hơn.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi

- Đối với trường trung học phổthông: Người được quy hoạch chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của cáctrường trung học phổ thông trong tỉnh và quy hoạch chức danh tương đương;

- Đối với trường trung học cơ sở,trường tiểu học: Người được quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trườngtrung học cơ sở, trường tiểu học trong huyện và quy hoạch chức danh tương đươngtrong huyện đó.

2. Tiêu chuẩn

- Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lýtrường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở: Theo tiêu chuẩn được quyđịnh tại Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đàotạo quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổthông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trunghọc cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Đối với cán bộ lãnh đạo quản lýtrường tiểu học: Theo tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn hiệu trưởng trườngtiểu học.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi

Người đăng ký thi tuyển phải có cácloại hồ sơ sau:

a) Đơn đăng ký tham gia dự thi;

b) Văn bản xác nhận của đơn vị côngtác về quá trình công tác, chức danh quy hoạch, nhận xét đánh giá về phẩm chấtchính trị, đạo đức, lối sống, trình độ năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ,khả năng phát triển;

c) Sơ yếu lý lịch (mẫu2c-BNV/2008), có chứng nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác;

d) Bản sao có công chứng các vănbằng, chứng chỉ;

e) Phiếu khám sức khỏe còn hiệu lực(do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp);

g) Bảng nhận xét của địa phương nơicư trú.

4. Quy trình thi tuyển

a) Thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quảnlý trường trung học phổ thông:

- Bước 1: Trường trung học phổthông lập tờ trình đề nghị thi tuyển chức danh thiếu, khuyết của trường và bảnBáo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển nhà trường; số lượng cán bộ,giáo viên, nhân viên và học sinh; cơ sở vật chất... của nhà trường gửi Sở Giáodục và Đào tạo;

- Bước 2: Phòng Tổ chức cán bộ SởGiáo dục và Đào tạo thẩm định, báo cáo tập thể lãnh đạo Sở phê duyệt các vị trícán bộ của trường cần thi tuyển; thông báo công khai vị trí cần thi tuyển trêncác phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh;

- Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạocung cấp thông tin của nhà trường có nhu cầu thi tuyển (bản Báo cáo của nhàtrường), tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, tổng hợp và phê duyệt danh sách người đăngký thi tuyển;

- Bước 4: Lãnh đạo Sở Giáo dục vàĐào tạo thành lập Hội đồng thi tuyển;

- Bước 5: Hội đồng thi tuyển thựchiện việc tổ chức kỳ thi tuyển các vị trí lãnh đạo, quản lý trường theo kếhoạch;

- Bước 6: Hội đồng thi tuyển báocáo kết quả thi với tập thể lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo để quyết định bổnhiệm đối với người trúng tuyển.

b) Thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quảnlý trường trung học cơ sở và trường tiểu học:

- Bước 1: Trường trung học cơ sở vàtrường tiểu học lập tờ trình đề nghị thi tuyển chức danh thiếu, khuyết củatrường và bản Báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển nhà trường; sốlượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; cơ sở vật chất... của nhàtrường, trình Ban Thường vụ Huyện ủy;

- Bước 2: Ban Tổ chức Huyện ủy phốihợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thẩm định, báo cáo Ban Thường vụ Huyệnủy xem xét, phê duyệt các vị trí lãnh đạo trường cần thi tuyển, thông báo rộngrãi, công khai các vị trí cần thi tuyển trên các phương tiện thông tin đạichúng;

- Bước 3: Ban Tổ chức Huyện ủy cungcấp thông tin của nhà trường có nhu cầu thi tuyển (bản Báo cáo của nhà trường),tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt danhsách thí sinh đăng ký thi;

- Bước 4: Ban Thường vụ Huyện ủythành lập Hội đồng thi tuyển;

- Bước 5: Hội đồng thi tuyển thựchiện việc tổ chức kỳ thi tuyển các vị trí lãnh đạo, quản lý trường học theo kếhoạch;

- Bước 6: Hội đồng thi tuyển báocáo Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận kết quả thi để Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện quyết định bổ nhiệm đối với người trúng tuyển.

5. Hội đồng thi tuyển

a) Hội đồng thi tuyển cán bộ lãnhđạo, quản lý trường trung học phổ thông:

- Chủ tịch hội đồng: Giám đốc SởGiáo dục và Đào tạo;

- Thành phần hội đồng: Đại diệnlãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo, mộtsố hiệu trưởng trường trung học phổ thông; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, BanTuyên giáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện lãnhđạo Thanh tra tỉnh.

b) Hội đồng thi tuyển cán bộ lãnh đạo,quản lý trường trung học cơ sở và trường tiểu học:

- Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện;

- Thành phần Hội đồng: Đại diệnlãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáoHuyện ủy; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Thanhtra huyện.

6. Nội dung thi

Hội đồng thi tuyển đánh giá kết quảcủa người dự thi với 02 nội dung (theo tổng điểm 100 điểm), cụ thể:

a) Thi môn kiến thức chung (50điểm):

- Nội dung: Công tác Đảng trongtrường học, quản lý nhà nước về giáo dục, quản lý trường học, quản lý viên chứcvà tài chính trường học;

- Hình thức: Thi viết;

- Thời gian: 150 phút.

b) Bảo vệ Chương trình hành độngxây dựng và phát triển nhà trường có nhu cầu thi tuyển (50 điểm):

- Người tham gia thi tuyển phải xâydựng Chương trình hành động lãnh đạo quản lý nhà trường có nhu cầu thi tuyển (Chươngtrình hành động); trình bày Chương trình hành động của mình và bốc thăm trả lờicác câu hỏi xử lý tình huống lãnh đạo, quản lý trường học trước Hội đồng thi tuyển.Thời gian trình bày Chương trình hành động không quá 20 phút; thời gian bốcthăm trả lời câu hỏi không quá 30 phút. Nội dung Chương trình hành động để lãnhđạo quản lý nhà nước trong 5 năm tới theo cấu trúc sau:

+ Thực trạng về đội ngũ cán bộ,giáo viên, nhân viên, học sinh, cơ sở vật chất, tài chính, chất lượng đào tạotrong 3 năm học gần đây; phân tích những mặt mạnh, những hạn chế, yếu kém; nguyênnhân những hạn chế yếu kém;

+ Thuận lợi, khó khăn, thời cơ,thách thức;

+ Những mục tiêu cơ bản cần đạtđược trong 5 năm tiếp theo (về xây dựng đội ngũ; xây dựng cơ sở vật chất trườnghọc; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng học sinh giỏi, họcsinh đại trà; thực hiện nội dung các cuộc vận động lớn của ngành...);

+ Những biện pháp, giải pháp cơ bảnđể thực hiện các mục tiêu trên của bản thân với tư cách là hiệu trưởng, phóhiệu trưởng;

+ Phương hướng tu dưỡng, rèn luyện,những cam kết của bản thân khi được tuyển chọn.

- Hội đồng thi tuyển quy định thốngnhất ngày người dự thi đăng ký Chương trình hành động. Thời gian chuẩn bịChương trình hành động là 10 ngày làm việc, kể từ ngày đăng ký với Hội đồng thituyển. Chương trình hành động được viết không quá 15 trang A4, thể thức văn bảntheo Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việchướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Lãnh đạo trường có nhu cầu thituyển tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dự thi đủ điều kiện, tiêu chuẩn tìmhiểu, tiếp cận, nghiên cứu các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình đơnvị.

7. Thời gian, địa điểm tổ chứckỳ thi

- Thời gian thi: Hoàn thành trước15/8/2013;

- Địa điểm thi: Chủ tịch Hội đồngthi tuyển quy định địa điểm tổ chức kỳ thi phù hợp với điều kiện và đảm bảo yêucầu quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chọn, tổ chức thí điểm thi tuyểncán bộ quản lý ở trường trung học phổ thông còn thiếu;

- Xây dựng kế hoạch, quy chế, nộidung kỳ thi theo quy định. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liênquan tổ chức thí điểm thi tuyển cán bộ quản lý trường trung học phổ thông;

2. Sở Nội vụ: Phối hợp vớiSở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

3. Huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ

- Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụchọn 02 trường trung học cơ sở còn thiếu vị trí lãnh đạo quản lý để tổ chức thíđiểm thi tuyển;

- Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưngchọn 01 trường tiểu học còn thiếu vị trí lãnh đạo quản lý để tổ chức thí điểm thituyển;

- Xây dựng kế hoạch, quy chế, nộidung kỳ thi theo quy định. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liênquan tổ chức thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ quản lý trường trung học cơ sởvà trường tiểu học.

4. Các sở, ngành có liên quan

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đàotạo, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng thực hiệnthi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trường phổ thông theo phân cấp quản lý.

Căn cứ Kế hoạch này, Sở Giáo dục vàĐào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng vàcác đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiệnnếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đàotạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBND huyện Đông Hưng, huyện Quỳnh Phụ;
- Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Đài PTTH Thái Bình, Báo Thái Bình, Cổng thông tin điện tử Thái Bình;
- Lưu: VT, VX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Thị Hải