ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 42/KH-UBND

Thái Bình, ngày 10 tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 07 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2014-2016

Thực hiện: Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Công văn số 6021/BNN-TCTS ngày 29 tháng 7 năm 2014 và Công văn s 6049/BNN-TCTS ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ; xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 236/TTr-SNNPTNT ngày 06/9/2014;y ban nhân dân tỉnh Thái Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (sau đây gọi tắt là Nghị định 67), với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các nội dung của Nghị định 67; tạo sự chuyển biến cơ bản trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Sử dụng nguồn vốn đầu tư hỗ trợ để phát triển thủy sản bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế và tăng thu nhập cho ngư dân, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

- Đảm bảo xác định đúng đối tượng áp dụng quy định tại Nghị định 67.

II. NỘI DUNG THỰC HIN

1. Về ch đạo, tổ chức:

- Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 67.

- Tchức thống kê ngư dân có nhu cầu đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 cần vay vốn để phát triển sản xuất.

- Tham mưu y ban nhân dân tỉnh lựa chọn đối tượng, phê duyệt danh sách ngư dân được vay vốn đóng mới, nâng cp tàu cá.

- Tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định 67, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Tuyên truyền phổ biến Nghị định 67:

- Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định 67 và các Thông tư hướng dẫn Nghị định của các Bộ, ngành Trung ương về một số chính sách phát triển thủy sản đến các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác hải sản, dịch vụ khai thác hải sản xa bờ tại địa phương.

Tổ chức biên tập nội dung tuyên truyền phổ biến Nghị định 67 gắn với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bin, hải đảo, chiến lược phát triển kinh tế biển, định hướng phát triển bền vững trong lĩnh vực khai thác hải sản một cách cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu.

- Hình thức tổ chức tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến Nghị định 67 cần phối hợp, lồng ghép với các hội nghị tập huấn, tuyên truyền của địa phương; xây dựng chương trình phổ biến tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, như: Tổ chức lớp tập trung, tuyên truyền trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình... ; phát tờ rơi, họp với ngư dân, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng ở các địa phương trong tỉnh.

3. Bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách:

- Tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển khai thác và dịch vụ hải sản xa bờ.

- Bsung điều chỉnh cơ chế chính sách theo Quyết định 3044/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ ngư dân tỉnh Thái Bình đóng mới, cải hoán tàu cá khai thác hải sản và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá phù hợp với Nghị định 67; tham mưu cơ chế, chính sách thực hiện Đán Phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá phục vụ khai thác và nuôi trồng thủy sản giai đoạn năm 2015 - 2020.

- Ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân về thành lập tổ đội và xây dựng mô hình liên kết giữa tàu khai thác và tàu dịch vụ hậu cần trên biển.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, tham mưu với y ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch.

- Hướng dẫn việc đăng ký và phê duyệt danh sách ngư dân đóng mới, nâng cấp tàu cá theo quy định.

- Tổng hợp danh sách ngư dân đóng mới tàu cá trình y ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì phối hợp với các ngành tổ chức hướng dẫn, đào tạo ngư dân vận hành tàu, kỹ thuật khai thác và bảo quản sản phẩm theo công nghệ mới.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, y ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch.

- Hàng năm tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch báo cáo y ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách để hỗ trợ ngư dân và đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển thủy sản theo quy định tại Nghị định 67.

- Chtrì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn thủ tục và quy trình hỗ trợ, hướng dẫn giá bán (nhiên liệu...) theo giá bán lẻ.

- Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay htrợ phát trin thủy sản đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu y ban nhân dân tỉnh cơ chế, chính sách nhằm phát triển khai thác và dịch vụ hậu cần nghề cá.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành và địa phương có liên quan tổng hợp nhu cầu, cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư, tham mưu y ban nhân dân tỉnh bố trí vốn thực hiện Kế hoạch.

4. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Bình:

- Chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ động tiếp cận với các dự án triển khai kịp thời và thực hiện cho vay phục vụ phát triển thủy sản theo quy định của Nghị định 67.

- Chủ trì phối hợp với S Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn xây dựng dự án mẫu thực hiện chính sách tín dụng theo quy định của Nghị định 67 đảm bảo trình tự, thủ tục đơn giản, nhanh gọn và an toàn về nguồn vốn vay của Nhà nước để phát triển thủy sản.

- Đầu mối phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng, đề xuất biện pháp xử lý và tháo gcác khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định 67.

5. y ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tchức thực hiện các nội dung của Kế hoạch tại địa phương.

- Giao, chỉ đạo y ban nhân dân các xã, thị trấn lựa chọn và xác nhận đối tượng được vay vốn, đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm, đối tượng được hỗ trợ theo quy định của Nghị định 67; đề xuất lựa chọn đối tượng làm điểm và xây dựng mô hình đim.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, báo cáo y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng nội dung chương trình, định kỳ phát sóng tuyên truyền, phổ biến Nghị định 67, các Thông tư hướng dẫn Nghị định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân báo cáo phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thái Bình) để tổng hợp ý kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
-
Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch, các Phó Ch tịch UBND tnh;
-
Các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Ủ
y ban nhân dân huyện, thành ph;
-
Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
-
Lưu: VT, NNTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca