UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4281/KH-UBND

Bến Tre, ngày 05 tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH

LẬP LẠI TRẬT TỰ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ TUYẾN QUỐC LỘTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2014-2020

Căn cứQuyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắtgiai đoạn 2014-2020; Quyết định số 3067/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 8 năm 2014 củaBộ Giao thông vận tải về ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnhxây dựng Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ (HL- ATĐB) cáctuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

I. MỤCTIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mụctiêu:

- Duy trìkết quả đã thực hiện được trong giai đoạn I, giai đoạn II, giai đoạn III Kếhoạch lập lại trật tự HL-ATĐB đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyếtđịnh số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007;

- Tiếp tụcnâng cao nhận thức của nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của hành lang vàquản lý HL-ATĐB; lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn HL-ATĐB;

- Tiếp tụcxác định và duy trì hệ thống HL-ATĐB, hoàn thành việc xây dựng hệ thống đườnggom, đường nhánh đấu nối vào quốc lộ, các công trình phụ trợ bảo vệ HL-ATĐBnhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), góp phần giảm thiểu tai nạn giao thôngđường bộ.

2. Giảipháp thực hiện:

- Đẩy mạnhcông tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để mọi người tự giác bảo vệkết cấu hạ tầng giao thông;

- Xây dựnglộ trình thực hiện, phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan đểtổ chức thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả. Lộ trình cụ thể như sau:

+ Rà soátphân loại và thống kê các công trình vi phạm nằm trong HL-ATĐB, các đường nhánhđấu nối trái phép vào quốc lộ;

+ Thực hiệncưỡng chế giải toả các công trình đã bồi thường, công trình tái lấn chiếm màkhông tự tháo dỡ và các công trình xây dựng trái phép trong HL-ATĐB, xoá bỏđường đấu nối trái phép vào đường bộ; hoàn thiện và bảo vệ hệ thống mốc chỉgiới HL-ATĐB, quản lý, bảo vệ phần đất HL-ATĐB đã được giải toả, bảo vệ mốc lộgiới; tổ chức giải toả dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất HL-ATĐB trong phạmvi đã được bồi thường; ngăn chặn việc mở đường ngang trái phép, từng bước xoábỏ các đường ngang trái phép có nguy cơ gây ra tai nạn giao thông;

+ Thốngnhất quy hoạch hệ thống đường gom trong khu kinh tế, khu thương mại, dân cư đấunối vào hệ thống quốc lộ phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạchxây dựng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

+ Rà soátcác quy định của pháp luật về bảo vệ HL-ATĐB; đề xuất các nội dung cần điềuchỉnh sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý, lập lại trậttự HL-ATĐB.

II. TIẾNĐỘ, NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Từnăm 2014 đến năm 2017:

a) Giaiđoạn 2014-2016:

- Rà soát,hoàn thiện hồ sơ và thực hiện cắm mốc lộ giới đường bộ;

- Tổ chứctuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và các quy định về quản lý, bảo vệ kếtcấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Đơn vịquản lý đường bộ chủ trì phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng của địaphương rà soát, phân loại, thống kê các công trình nằm trong phần đất bảo trì,bảo vệ đường bộ và HL-ATĐB của hệ thống quốc lộ. Kết quả gửi về Sở Giao thôngvận tải tỉnh trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 để xây dựng kế hoạch bồi thường, hỗtrợ; cụ thể:

+ Rà soát,thống kê và phân loại các loại đất, các công trình (nhà cửa, tường rào, cộtđiện,…) và cây cối trên phần đất bảo trì, bảo vệ đường bộ chưa được bồi thường;

+ Xác địnhcác nút giao, các vị trí điểm đen, vị trí tìm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thôngcó nguyên nhân do hạn chế tầm nhìn cần giải toả HL-ATĐB. Trên cơ sở đó thống kêcác loại đất, các công trình (nhà cửa, tường rào, cột điện, đường ống cấp thoátnước,…) và cây cối nằm trong HL-ATĐB cần giải toả đảm bảo ATGT;

+ Phối hợpvới chính quyền địa phương xác định các trường hợp đất ở, đất trụ sở cơ quan,đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp…,đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây nhưng nằm trong HL-ATĐBnếu xây dựng mới sẽ ảnh hưởng đến ATGT để xây dựng phương án bồi thường thiệthại do hạn chế khả năng sử dụng đất (chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đấtnông nghiệp);

- Sở Giaothông vận tải tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bồi thường,hỗ trợ trình UBND tỉnh trước ngày 01 tháng 5 năm 2015 để xem xem phê duyệt báocáo về Bộ Giao thông vận tải (qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam) bố trí kế hoạchvốn triển khai thực hiện.

b) Giaiđoạn 2016-2017:

- Tiếp tụcthực hiện hoàn thiện các công việc giai đoạn 2014-2016;

- Thực hiệnthu hồi hết phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và bồi thường thiệt hại do hạnchế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đấtnằm trong HL-ATĐB gây ảnh hưởng đến ATGT của tuyến QL.57, QL.60, khu vực cácnút giao, vị trí điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT; đồng thời lập kếhoạch, từng bước bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất đối vớinhững hộ dân nằm trong HL-ATĐB có nhu cầu xây dựng mới nhà ở để báo cáo về UBNDtỉnh trước ngày 01 tháng 5 hằng năm để xem xét, báo cáo về Bộ Giao thông vậntải (qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam) bố trí kế hoạch vốn triển khai thực hiện;

- Nghiêncứu bổ sung Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ đến năm 2020, thoả thuận với BộGiao thông vận tải trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.

- Triểnkhai cắm đầy đủ 2 loại mốc: Mốc giải phóng mặt bằng xác định giới hạn phần đấtbảo vệ, bảo trì đường bộ, mốc lộ giới xác định giới hạn phần đất HL- ATĐB. Saukhi tiến hành bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, đơn vị quản lý tiếp nhận để quảnlý phần đất của đường bộ, phần đất HL-ATĐB bàn giao cho chính quyền địa phươngđể quản lý sử dụng và đơn vị quản lý đường bộ để quản lý, bảo vệ.

2. Từnăm 2018 đến năm 2020: Thu hồi hết phần đất củađường bộ và bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tàisản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong HL-ATĐB gây ảnh hưởng đếnATGT; từng bước bồi thường hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắnliền trên đất đối với những hộ dân nằm trong HL-ATĐB có nhu cầu xây dựng mớinhà ở trên tuyến quốc lộ.

III. TỔCHỨC THỰC HIỆN A. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Giaothông vận tải:

- Tham mưuUBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Xử lý HL-ATĐB cấp tỉnh;

- Chỉ đạođơn vị quản lý đường bộ phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương có liênquan xây dựng và thực hiện kế hoạch giải toả đối với các tuyến quốc lộ theo lộ trìnhthực hiện.

2. SởXây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vậntải; UBND các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra công tác lập và thực hiện quyhoạch xây dựng tại các khu công nghiệp, khu dân cư,... dọc theo các tuyến quốclộ.

3. SởTài nguyên và Môi trường:

- Phối hợpvới các sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của phápluật về quản lý và sử dụng đất trong HL-ATĐB; hướng dẫn UBND các huyện, thànhphố rà soát, thống kê, phân loại và xử lý các tồn tại về sử dụng đất trong HL-ATĐB;phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc thực thi các quy định của phápluật về đất đai liên quan đến quản lý, sử dụng và bảo vệ HL-ATĐB;

- Phối hợpvới các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách bồi thường,hỗ trợ giải toả HL-ATĐB trên tuyến QL.57, QL.60.

4. Côngan tỉnh: Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố bốtrí lực lượng tham gia Ban Chỉ đạo Xử lý HL-ATĐB ở địa phương trong việc cưỡngchế giải toả các công trình vi phạm HL-ATĐB.

5. SởGiáo dục và Đào tạo: Triển khai việc đưa nội dungcác quy định của pháp luật về bảo vệ HL-ATĐB vào chương trình giảng dạy phápluật về bảo đảm trật tự ATGT theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. SởThông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban ATGTtỉnh, Sở Giao thông vận tải, báo, đài trong tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền cácquy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ HL-ATĐB trên các phương tiện thôngtin đại chúng, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư đối với việc thực hiệncác giải pháp lập lại trật tự HL-ATĐB. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, phổbiến về vai trò, tác dụng của HL- ATĐB cho các cấp chính quyền cơ sở và các tổchức, cá nhân ven các tuyến quốc lộ được biết và thực hiện.

7. SởTài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp bố trí kinh phí, vốn đầu tư chocông tác bồi thường, giải toả HL-ATĐB; xây dựng, cải tạo các công trình đườngbộ (đường gom, đường ngang, công trình phụ trợ...) thực hiện Kế hoạch lập lạitrật tự HL-ATĐB theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướngdẫn.

8. UBNDcác huyện, thành phố có tuyến quốc lộ 57, 60 đi qua:

- Phối hợpvới Sở Giao thông vận tải (trực tiếp là Đoạn Quản lý giao thông thuỷ bộ) ràsoát, phân loại và thống kê các công trình nằm trong HL-ATĐB;

- Kiện toànBan Chỉ đạo HL-ATĐB cấp huyện, thành phố (các thành phần tương ứng với Ban Chỉđạo cấp tỉnh) triển khai thực hiện kế hoạch giải toả trên địa bàn, thông báo,tuyên truyền kế hoạch thực hiện giải toả đến cá nhân, đơn vị có công trình viphạm HL-ATĐB;

- Tổ chứcthực hiện cưỡng chế giải toả các công trình đã được bồi thường, công trình táilấn chiếm mà không tự tháo dỡ và các công trình xây dựng trái phép trongHL-ATĐB. Thành lập Tổ cưỡng chế gồm: Chủ tịch UBND huyện, thành phố (làm Tổtrưởng); Trưởng Công an huyện, thành phố; đại diện cơ quan quản lý trực tiếpđường bộ, Thanh tra chuyên ngành;

- Tổ chứctiếp nhận và phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ cắm mốc chỉ giới HL-ATĐB,quản lý, bảo vệ phần HL-ATĐB đã giải toả, bảo vệ mốc lộ giới và xử lý các hànhvi vi phạm.

- Có hìnhthức xử lý nghiêm, triệt để đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạnglấn chiếm hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành HL-ATĐB.

- UBND cáchuyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo hằng năm gửi về Ban Chỉ đạo Xử lýHL-ATĐB cấp tỉnh (Sở Giao thông vận tải) trước ngày 15 tháng 01 hằng năm đểtổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 01 hàng năm để xem xét báo cáovề Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

B. KINHPHÍ THỰC HIỆN

Kinh phíđược bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn vốn hợppháp khác (nguồn thu sử dụng quỹ đất của các địa phương, nguồn vốn xã hội hóavà các nguồn kinh phí khác).

Trên đây làKế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự HL-ATĐB theo Quyết địnhsố 994/QĐ-TTg ngày 19 ngày 6 tháng 2014 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh yêucầu các sở ngành tỉnh liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triểnkhai thực hiện; kịp thời báo cáo kết quả, những khó khăn, vướng mắc về UBNDtỉnh để theo dõi, hướng dẫn, xử lý.

Kế hoạchnày thay thế Kế hoạch số 6046/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnhvề việc triển khai giai đoạn III của Kế hoạch lập lại trật tự HL- ATĐB trên địabàn tỉnh./.

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo