ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

Thái Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆNCÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LUẬT GIAVIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện phápnhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam tronggiai đoạn mới; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thựchiện Chỉ thị với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số08/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp, cácngành, địa phương và các cấp Hội Luật gia (sau đây gọi chung là Hội), hội viênnhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, qua đó nâng cao chấtlượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội;

- Tăng cường sự quan tâm lãnh đạo,chỉ đạo, sự giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức đối với công tác của Hội;

- Tiếp tục củng cố, đổi mới tổ chứcvà hoạt động Hội, thu hút đông đảo hội viên tham gia, phát huy vị trí, vai tròcủa Hội trong việc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáodục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý góp phần vào việc tổ chứcthi hành pháp luật và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địaphương.

2. Yêu cầu:

- Việc phổ biến, quán triệt, triểnkhai thực hiện Chỉ thị phải kịp thời, sâu rộng và nghiêm túc;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch cụthể, phù hợp với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thầntrách nhiệm chủ động sáng tạo của các cấp Hội và hội viên.

II/ NỘI DUNG

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt

- Hội Luật gia tỉnh chủ trì phốihợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị phổ biến, quántriệt nội dung Chỉ thị và các văn bản khác cho cán bộ chủ chốt của tỉnh Hội,lãnh đạo Hội các huyện, thành phố, lãnh đạo các chi Hội và lãnh đạo các sở,ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- Chi Hội Luật gia thuộc các sở,ban, ngành; Hội Luật gia huyện, thành phố; Hội Luật gia xã, phường, thị trấnlựa chọn các hình thức phù hợp để nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung của Chỉthị cho cán bộ, công chức, viên chức và các hội viên của Hội;

- Các cấp Hội đẩy mạnh công táctuyên truyền, phổ biến Chỉ thị thông qua các phương tiện thông tin đại chúng,như: Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Đài Truyền thanhcác huyện, thành phố....

Thời gian thực hiện: Quý III, IVnăm 2013.

2. Công tác củng cố kiện toàn,phát triển tổ chức Hội

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể củatỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thịtrấn tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh việc phát triển hội viên,từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, góp phầnthực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, thànhphố; Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn chủ động lựa chọn, bố trí cácluật gia có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình và có đủ điều kiện làmlãnh đạo các huyện Hội, chi Hội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnhchính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ vàhội viên;

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Hội Luật gia tỉnh chủ trì, phốihợp với các cơ quan có liên quan đôn đốc, chỉ đạo các huyện Hội, chi Hội hoànthành việc Đại hội hết nhiệm kỳ và bố trí đủ biên chế cán bộ thường trực chocác huyện Hội, thành Hội.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm2013.

3. Các biện pháp nhằm thực hiệncó hiệu quả hoạt động Hội

Các sở, ban, ngành thuộc Ủy bannhân dân tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội phát huy hơn nữa vaitrò và khả năng các hoạt động sau đây:

- Tham gia thẩm định, đóng góp ýkiến việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương,nghiên cứu các đề tài khoa học pháp lý của cơ quan, đơn vị; tham gia các hoạtđộng cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tội phạm;

- Tham gia hoặc phối hợp với cácđơn vị liên quan thực hiện các hoạt động giám sát việc thi hành pháp luật, phảnbiện xã hội, hòa giải ở cơ sở, tư vấn, hướng dẫn pháp luật, giải quyết khiếunại, giải quyết tranh chấp pháp lý;

- Tăng cường và nâng cao chất lượnghoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý phù hợp với tính chất, nhiệm vụcủa Hội; xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáodục pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với chủ trương xã hội hóa công tácphổ biến, giáo dục pháp luật của Đảng và Nhà nước;

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng,tuyển chọn một số chức danh tư pháp, hội thẩm nhân dân và các hoạt động tư phápkhác theo quy định của pháp luật;

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Đảm bảo hỗ trợ kinh phí, cơsở vật chất và phương tiện hoạt động cho Hội Luật gia

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoànthể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quan tâm tạo điều kiện bốtrí kinh phí, cơ sở vật chất, cho các cấp Hội tổ chức triển khai các hoạt độngcủa Hội, để Hội Luật gia phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức chính trị- xã hội - nghề nghiệp đặc thù.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp đề xuất và thực hiệncác biện pháp để phát huy vai trò của Hội Luật tỉnh trong các hoạt động xâydựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháplý, hòa giải ở cơ sở, giải quyết tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước; giámsát việc thi hành pháp luật; tạo điều kiện để Hội tham gia tích cực trong việcxây dựng và thực hiện các chương trình, dự án xã hội hóa công tác phổ biến,giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và các hoạt động khác được giao;

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan có liên quan hướng dẫn Hội Luật gia tỉnh trong việc bố trí biênchế, cán bộ chuyên trách làm công tác Hội; nghiên cứu, hướng dẫn việc thànhlập, kiện toàn tổ chức và việc thống nhất thực hiện Điều lệ chung của Hội Luậtgia Việt Nam phù hợp với tính chất là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệpvà Hội đặc thù theo quy định của pháp luật;

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợpvới Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vàochức năng, nhiệm vụ có biện pháp cụ thể để đảm bảo, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vậtchất, trụ sở, phương tiện hoạt động và tạo các điều kiện thuận lợi khác cho HộiLuật gia các cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

4. Sở Khoa học và Công nghệ hướngdẫn, tạo điều kiện để Hội Luật gia tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề tài,nhiệm vụ khoa học pháp lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội;

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì,phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn, tạo điều kiện để Hội Luật gia tham gia côngtác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật theo quy định của pháp luật;

6. Thanh tra tỉnh đề xuất và thựchiện các biện pháp để phát huy năng lực của các cấp Hội Luật gia trong việctham gia vào các hoạt động tư vấn giải quyết khiếu nại theo quy định của phápluật;

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp vớiHội Luật gia tỉnh và các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việcthực hiện Kế hoạch.

Nhận Kế hoạch này, yêu cầu các đơnvị triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn,vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phản ánh về Hội Luật gia tỉnhđể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Trung ương Hội Luật gia Việt Nam;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể thuộc tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, TH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên