ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2014

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG TAI NẠNTHƯƠNG TÍCH, PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM ĐẾN NĂM 2015

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm2012 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạocủa Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hìnhmới; Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01 tháng 09 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủvề tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày22 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trìnhquốcgia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015; Quyếtđịnh số 1555/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtChương trình hành độngquốc gia vì trẻ emgiai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 176/KHLT /BVCSTE-MT-CĐTNĐ-C68-TCTDTT-CTHSSV-HĐĐTW-ĐCT-DSGĐTE ngày 26 tháng 4 năm2012 giữa Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; CụcQuản lý môi trường y tế, Bộ Y tế; Cục Đường thủy nội địa, Bộ Giao thông Vận tải;Cục Cảnh sát đường thủy, Bộ Công an; Tổng Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa Thểthao và Du lịch; Vụ Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hộiđồng Đội Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ban Giađình Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung tâm Dân số - Gia đình - Trẻem, Trung ương Hội Nông dân vềKế hoạch liêntịch phòng, chống đuối nước ở trẻ em giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Văn bản số 3254/LĐTBXH-BVCSTE ngày 14 tháng9 năm 2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tăng cường chỉ đạocông tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuốinước trẻ em;

Ủy ban nhândân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chốngtai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Hòa Bìnhđến năm 2015, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, cácngành, các gia đình, các tổ chức cá nhân và cộng đồng về thực hiện các biệnpháp phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước ở trẻ em; tạo môitrường học tập, vui chơi và sinh sống an toàn cho trẻ em, giảm tới mức thấpnhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong và tàn tật do tai nạn thương tích, trong đó đặcbiệt do đuối nước gây ra.

2. Mục tiêu đến năm 2015

- 100% các huyện, thành phố có Kế hoạch phòng,chống tai nạn thương tích trẻ em. Xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em tạigia đình, trường học, cộng đồng.

- 100% cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ emcấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năngphòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em.

- Ít nhất 50% số trẻ em lứa tuổi tiểu học và 70% sốtrẻ em lứa tuổi trung học cơ sở biết bơi và có kỹ năng tự cứu đuối.

- Ít nhất 80% số trẻ em sử dụng áo phao hoặc cặpphao khi tham gia giao thông đường thủy.

- 100% mạng lưới y tế cơ sở và cộng tác viên phòng,chống tai nạn thương tích tại cộng đồng được phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu trẻ embị tai nạn thương tích và đuối nước.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Truyền thông nâng cao nhận thức

Xây dựng các thông điệp, tài liệu truyền thôngphòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em phù hợp vớitừng vùng, địa bàn. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủtrương, chính sách của Đảng, Nhà nước, văn bản của các bộ, ngành trung ương,của tỉnh về phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em;xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng,chống tai nạn thương tích trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng;tuyên truyền tại trường học, nhà trẻ, mẫu giáo; tuyên truyền gắn với các hoạtđộng vui chơi ngoại khóa của trẻ em; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tainạn thương tích, đuối nước trẻ em với việc tuyên truyền các chương trình quốcgia về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tuyên truyền tại các điểm du lịch,khu vui chơi, khu vực có sông, suối, các bến phà, bến đò ngang,...

Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng,chống đuối nước trẻ em, kỹ năng sơ cấp cứu các trường hợp khi bị tai nạn thươngtích, bị đuối nước cho cán bộ, cộng tác viên tại cộng đồng, cán bộ y tế thônbản, cán bộ của các tổ chức đoàn thể, giáo viên các trường học, nhà trẻ, cơ sởgiáo dục mẫu giáo, các bậc ông, bà, cha, mẹ, anh, chị của trẻ em và bản thântrẻ em.

Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cánhân tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng,chống đuối nước cho trẻ em tại cộng đồng.

2. Xây dựng môi trường an toàncho trẻ em

Triển khai các hoạt động xây dựngcộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng môi trường antoàn cho trẻ em như các mô hình Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, nhà trẻ,mẫu giáo an toàn, Cộng đồng an toàn phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nướctrẻ em theo Quyết định số 170/2006/QĐ-BYT ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tếvề việc ban hành hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạnthương tích; Quyết định số 4458/2007/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của BộGiáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn,phòng, chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông; Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhquy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tíchtrong cơ sở giáo dục mầm non; Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 5 năm2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Ban hành tiêu chí Ngôi nhàan toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Tăng cường các biện pháp tuyêntruyền, giáo dục việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt làgiao thông đường thủy, các phương tiện giao thông chuyên chở trẻ em với sốlượng đông, xe đưa đón học sinh, việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham giagiao thông, qua đó hạn chế thấp nhất tai nạn thương tích đối với trẻ em khitham gia giao thông hoặc cùng người lớn tham gia giao thông. Thực hiện các biệnpháp phòng ngừa, xử lý khủng bố, bắt cóc trẻ em, bắt cóc con tin tại các khuvực trường học, nhà trẻ, khu vui chơi có đông trẻ em tham gia.

Huy động nguồn lực, kết hợp vớiviệc vận động các tổ chức, cá nhân tặng áo phao cứu sinh cho trẻ em thườngxuyên phải đi lại trên đường thủy, trẻ em phải sinh sống cùng gia đình trêntàu, thuyền, các xóm chài trên sông, hồ.

Tổ chức các lực lượng cứu hộ, cứunạn trên địa bàn, khuyến khích các tổ chức cá nhân thành lập các đội tìnhnguyện cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là tại các khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuốinước đối với trẻ em.

3. Triển khaicác hoạt động dạy kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, dạy bơi và kỹ năngan toàn dưới nước

Duy trì và tăng cường các hoạtđộng ngoại khóa cho trẻ em tại nhà trường để giáo dục về ý thức khi tham giagiao thông, dạy các kỹ năng và các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tíchkhi vui chơi và trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày như: Tạo thói quen đội mũbảo hiểm khi tham gia giao thông; sử dụng các đồ dùng bảo hộ khi chơi các tròchơi, hoạt động có nguy cơ gây tai nạn thương tích; không chơi gần sông, suối,ao hoặc các khu vực có nước, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, cát khi không cóngười lớn đi cùng. Dạy các kỹ năng gọi cấp cứu khi có bạn bị tai nạn, bị đuốinước.

Tổ chức tập huấn về sơ cấp cứu, kỹthuật cấp cứu đuối nước cho cộng tác viên tại cộng đồng, cán bộ y tế thôn bản,cán bộ của các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác phòng, chống đuối nướctrẻ em tại cộng đồng. Tổ chức các lớp tậphuấn về dạy trẻ em bơi an toàn cho cán bộ chăm sóc, nuôi dạy, quản lý trẻ emnhư: Giáo viên, cán bộ đoàn các cấp,...

Phát động phong trào học bơi, dạybơi an toàn cho trẻ em; tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em trong dịp hè ở nhữngđịa bàn trọng điểm về đuối nước. Huy độngcác nguồn lực từng bước hỗ trợ dạy bơi phổ biến cho trẻ em ở lứa tuổi tiểu học,tập trung thực hiện tại các địa bàn trọng điểmvề nguy cơ đuối nước trẻ em.

4. Thực hiệncác văn bản, quy định có liên quan

Rà soát, kiểm tra, củng cố việcthực thi pháp luật và các quy định liên quan đến phòng, chống tai nạn thươngtích, đuối nước trẻ em như: Thực thi các quy định về chất lượng phương tiện xecơ giới chuyên chở trẻ em; xe đưa đón học sinh; phương tiện chuyên chở hànhkhách bằng đường thủy; quy định về tàu, thuyền chở khách đúng trọng tải quyđịnh; việc mặc áo phao khi đi thuyền, đò; không uống rượu khi lái thuyền, đòhay ở những sông, hồ lớn; quy định cấp phép giám sát cho các đơn vị, địa điểmdu lịch, bể bơi; quy định trẻ em khi đi bơi, tắm tại bể bơi, sông, hồ phải cóngười lớn đi kèm và có áo phao phù hợp với lứa tuổi; các biện pháp an toàn,phòng, chống cháy nổ; quy định về sơ cấp cứu tại các khu vui chơi giải trí cótrẻ em tham gia, đặc biệt là các khu du lịch trên sông hồ, các bể bơi. Rà soát,bổ sung các biển cấm, biển báo, biển chỉdẫn tại các khu vực có nguy cơ đuối nước đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sảnxuất, kinh doanh đồ chơi cho trẻ em, xử lý theo quy định của pháp luật đối vớicác trường hợp sản xuất, buôn bán các sảnphẩm đồ chơi gây nguy hiểm cho trẻ em (đặc biệt là những đồ chơi bạo lực hoặckích động bạo lực) mà pháp luật cấm sản xuất, tàng trữ, kinh doanh. Tăng cườngkiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại cáctrường học, nhà trẻ, cơ sở giáo dục mầm non (bao gồm cả các hàng quán có bán đồăn xung quanh trường).

Tiếp tục thực hiện tốt các văn bảnquy định hướng dẫn về xây dựng cộng đồng an toàn, trường học an toàn phòng,chống tai nạn thương tích do Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; chỉ đạo,hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí "Ngôi nhà an toàn".

Triển khai thực hiện kịp thời cácchế độ, chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng gặp tai nạn rủi ro theo quyđịnh của Nhà nước.

5. Theo dõi,giám sát, thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu, tổ chức đánh giá tình hình thựchiện phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Thực hiện chế độ thu thập thôngtin, tổng hợp báo cáo các chỉ số liênquan tới phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em hằng tháng, quý,6 tháng và báo cáo năm; đồng thời báo cáo các trường hợp tai nạn thương tíchtrẻ em đột xuất tại địa phương. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết theo quyđịnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tráchnhiệm của các Sở, ban, ngành

1.1. Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở,ban, ngành đoàn thể liên quan, Ủy ban nhândân các huyện, thành phố, triển khai thực hiện Kếhoạch này; hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn cán bộ, theo dõi, giám sát,tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.Phối hợp tổ chức các hoạt động dạy bơicho trẻ em tại cộng đồng; xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn” phòng chống tainạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Lồng ghép kế hoạch phòng, chốngtai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước với việc thực hiện Chương trình bảovệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em hằng năm.

- Tổnghợp, báo cáo tình hình thực hiện phòng, chống tai nạn thươngtích, phòng, chống đuối nước trẻ em với Ủyban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

1.2. Sở Y tế

- Tiếp tục triển khai thực hiệntốt việc xây dựng mô hình Cộng đồng an toàn theo Quyết định số 170/2006/QĐ-BYTngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn xây dựng cộngđồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.

- Tăng cường các hoạt động phòng,chống tai nạn thương tích, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và huy độngcộng đồng tham gia thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích.

- Nâng cao năng lực phòng, chốngtai nạn thương tích cho cán bộ y tế các tuyến; cải thiện hệ thống sơ cấp cứutrước khi đến bệnh viện, chăm sóc chấn thương thiết yếu và phục hồi chức năng.

- Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học, các cơ sở dịch vụkinh doanh đồ ăn bên cạnh và trước cổng các trường học.

- Thiết lập hệ thống giám sátthương tích tạo cơ sở cho việc triển khai kế hoạch và đánh giá hoạt động phòng,chống tai nạn thương tích. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động phòng,chống tai nạn thương tích tại cộng đồng với Ủyban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

1.3. Sở Giáodục và Đào tạo

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cáccơ sở giáo dục xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tíchtheo Quyết định số 4458/2007/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng,chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông; Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐTngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy địnhvề xây dựng trường học an toàn, phòng, chốngtai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

- Chỉ đạo các trường học tuyêntruyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt làphòng, chống đuối nước cho học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh, chú trọngđẩy mạnh tuyên truyền vào những tháng trước khi nghỉ hè.

- Phối hợp với các Sở, ngành, cơquan liên quan chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thươngtích; phòng, chống cháy nổ; phòng ngừa bắt cóc trẻ em, khủng bố, bắt cóc contin; vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học, phát động phong trào xâydựng cổng trường an toàn giao thông; thường xuyên kiểmtra, nhắc nhở phụ huynh học sinh đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi thamgia giao thông bằng phương tiện xe gắn máy, xe đạp điện; tổ chức đào tạo giáoviên dạy bơi tại các địa phương, triển khaicác mô hình thí điểm dạy bơi an toàn chohọc sinh lứa tuổi tiểu học.

1.4. Công an tỉnh

- Thực hiện tốt công tác tuyêntruyền và kiểm tra, xử lý vi phạm về thực hiện các quy định của pháp luật vềđảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là giao thông đường thủy nơi có các bến đòngang dân sinh có trẻ em đi lại bằng phương tiện thuyền, bè; phương tiện giaothông đường thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch trên toàn tỉnh. Kiểm traviệc chấp hành các quy định về phòng, chống cháy nổ, thoát nạn tại các trường học, các khu du lịch, khu vui chơi, giảitrí dành cho trẻ em; chuẩn bị sẵn sàngcác phương án đề phòng, xử lý khủng bố, bắt cóc con tin, bắt cóc trẻ em.

- Tăng cường công tác đào tạo tậphuấn kỹ năng tổ chức hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đườngthủy nội địa. Tiếp tục xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội tựquản về an ninh trật tự, các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng đápứng tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn và ứng cứu, xử lý kịp thời các sự cố,tai nạn đối với trẻ em.

- Tiếp tục thực hiện trao đổithông tin với các cơ quan liên quan về tình hình trẻ em bị tai nạn thương tích,bị đuối nước.

1.5. Sở Giao thông Vận tải

- Tham mưu với Ban An toàn giaothông tỉnh chỉ đạo Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, các ngành cóliên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vềtrật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cũng như phòng, chống đuối nướctrẻ em.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất môhình phòng, chống đuối nước trẻ em trên phương tiện giao thông đường thủy nộiđịa, trong đó có việc thực hiện cuộc vận động "văn hóa giao thông với bìnhyên sông nước", "người đi đò mặc áo phao".

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giaothông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra,phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa, tậptrung tại các bến khách ngang sông, các khu du lịch có hoạt động đi lại trênphương tiện tàu, thuyền, đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khitham gia giao thông đường thủy. Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường thủy thườngxuyên rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn trên đường thủynội địa.

1.6. Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch

- Có kế hoạch phát triển sâu rộngvà nâng cao chất lượng phong trào phổ cập bơi, phòng, chống tai nạn đuối nướccho trẻ em trên toàn tỉnh, nhất là công tác phổ cập bơi cho học sinh các trườngtiểu học. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi lặn, hướng dẫnviên cứu đuối nước.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành,các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thứccủa xã hội về phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em,về sự cần thiết phổ cập bơi, cứu đuối và đặc biệt là các phương pháp phòng,chống tai nạn trên sông nước. Gắn công tác phòng, chống tai nạn thương tích,phòng, chống đuối nước trẻ em với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cưvăn hóa.

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng khudu lịch an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước.

1.7. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu lập dự toánchi ngân sách hằng năm thực hiện cho Kế hoạchphù hợp với điều kiện thực tế củatỉnh; hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch.

1.8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổchức thành viên

*1.8.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhchủ trì, phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ, chăm sóc vàgiáo dục trẻ em. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành phápluật về trẻ em, luật giao thông, xây dựng các mô hình: “Cộng đồng an toàn”,“Ngôi nhà an toàn” và “Trường học an toàn”, xây dựng cuộc sống an toàn, lànhmạnh và thân thiện đối với trẻ em. Giám sát việc chấp hành pháp luật về trẻ emvà việc phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

*1.8.2. Hội Liên hiệp phụ nữtỉnh; Hội Nông dân tỉnh triển khai các hoạt độngtuyên truyền, tập huấn các kiến thức về phòng, chống TNTT và phòng, chống đuốinước trẻ em cho cán bộ Hội các cấp và các bậc cha mẹ; Phổ biến các quy định vềphòng, chống TNTT và phòng, chống đuối nước trẻ em; đưa việc xây dựng “Ngôi nhàan toàn”, “Cộng đồng an toàn” vào nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ của các cấp Hội.

1.8.3. Đoàn thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh tỉnh phối hợp với các ngành liên quantổ chức chiến dịch ra quân phòng, chống TNTT trẻ em; tổ chức tập huấn cho mạng lưới đoàn viên thanh niên các cấp vềphòng, chống TNTT và phòng, chống đuối nước trẻ em; tổ chức các hoạt động sinhhoạt hè cho các em thiếu nhi trong dịp hè và cuộc thi Tuyên truyền măng non vềphòng, chống TNTT và phòng, chống đuối nước trẻ em; tuyên dương các thiếu niên,nhi đồng điển hình trong hoạt động cứu đuối và tham gia phong trào phòng, chốngTNTT và phòng, chống đuối nước trẻ em./.

1.8.4. HộiChữ thập đỏ tỉnh

- Phối hợp với các Sở, ngành, cơquan liên quan, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố tăng cường phổ biến kiến thức về phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Tổ chức các lực lượng cứu hộ,cứu nạn tình nguyện, tiến hành đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao kỹ năngsơ cứu tai nạn thương tích, đuối nước ban đầu cho hội viên và tình nguyện viên.

- Tích cực vận động cộng đồng thamgia cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ đối với các gia đình có trẻ em bị tai nạn thươngtích, đuối nước.

2. Tráchnhiệm của UBND huyện, thành phố

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể, phân công tráchnhiệm và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương; bố trí kinhphí để thực hiện kế hoạch; hàng quý tổng hợp tình hình tai nạn thương tích trẻem vào ngày 25 của tháng cuối quý gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổnghợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và BộLao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

3. Đài Phátthanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình: Phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quanxây dựng phóng sự, đưa tin, bài về các quy định của pháp luật liên quan đếnphòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước tại cộng đồng, đặcbiệt tập trung đối tượng là trẻ em vào các dịp cao điểm như trong các dịp nghỉhè và các địa điểm, khu vực có nguy cơ cao vềtai nạn thương tích, đuối nước.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơquan liên quan và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ 6 tháng, 1 năm báocáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dântỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp). Trong quá trình triểnkhai thực hiện nếu khó khăn vướng mắc, báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh./.


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Hòa Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu VT, TCTM(NL. ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu