BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 436/KH-BCĐXDNTM

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2010

KẾ HOẠCH

CÔNGTÁC CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG NĂM 2010 VÀ NĂM 2011

I. KẾ HOẠCH NĂM 2010

1. Ban hành quy chế hoạt động vàphân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên của Ban Chỉ đạo (tháng 8năm 2010).

2. Ban hành Quyết định thành lậpThường trực của Ban Chỉ đạo (tháng 8 năm 2010).

3. Chọn 05 tỉnh: Phú Thọ, TháiBình, Hà Tĩnh, Bình Phước, An Giang và 05 huyện: Nam Đàn – tỉnh Nghệ An, HảiHậu – tỉnh Nam Định, Phước Long – tỉnh Bạc Liêu, Phú Ninh – tỉnh Quảng Nam,K’Bang – tỉnh Gia Lai để Ban Chỉ đạo Trung ương tập trung chỉ đạo và phối hợpvới Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng “nông thôn mới” trong thời kỳ công nghiệphóa, hiện đại hóa tiếp tục theo dõi 11 xã điểm để rút kinh nghiệm triển khaiChương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới.

4. Chỉ đạo các địa phương thành lậpbộ máy quản lý và điều hành chương trình ở các cấp; hoàn thành rà soát, đánhgiá thực trạng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia; triển khai công tác quyhoạch xây dựng nông thôn mới; đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã.

5. Tổ chức tuyên truyền về Chươngtrình MTQG: triển khai công tác truyền thông, tổ chức họp báo (tháng 9 năm2010).

6. Tổ chức hội nghị quốc tế đểthông tin về Chương trình (tháng 9 năm 2010).

7. Tổ chức họp định kỳ của Thườngtrực Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Cuộc họp tháng 9 năm 2010 củaThường trực Ban Chỉ đạo nghe báo cáo về: tình hình triển khai thực hiện Chươngtrình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; kế hoạch vốnbổ sung năm 2010 và kế hoạch vốn năm 2011.

- Cuộc họp tháng 11 năm 2010 củaThường trực Ban Chỉ đạo để chuẩn bị cho sơ kết tình hình thực hiện năm 2010 vàkế hoạch năm 2011.

- Cuộc họp tháng 12 năm 2010 củaBan Chỉ đạo Trung ương để chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc.

8. Chỉ đạo các Bộ, ngành theo chứcnăng đã được phân công, tiến hành rà soát nội dung xây dựng nông thôn mới,trong đó tập trung trước mắt vào công tác quy hoạch, đào tạo nhân lực, giáodục, y tế … đề xuất bổ sung kinh phí năm 2010 và dự kiến nguồn vốn ngân sáchtrung ương bố trí cho Chương trình năm 2011 gửi Văn phòng Điều phối Chương trình(Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo (tháng 9năm 2010).

9. Giao Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai đào tạo, tập huấncán bộ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2010.

10. Hoàn thiện đề án “Nâng cao chấtlượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cưgắn với xây dựng nông thôn mới”: tháng 9 năm 2010.

11. Tổ chức phát động cuộc vận độngdo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì (tháng 10 năm 2010).

12. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chếphối hợp giữa các cơ quan Chính phủ với các cơ quan của Đảng, nhằm huy động cảhệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (tháng 12 năm2010).

13. Giao Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tổng hợp báo cáo rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn mới vàmục tiêu xây dựng nông thôn mới ở các địa phương đến 2015 và 2020 trình Ban Chỉđạo.

14. Giao các Bộ, ngành tiến hành ràsoát, đánh giá thực trạng nông thôn theo các tiêu chí (thuộc chức năng quản lýnhà nước quản lý của Bộ, ngành) để phục vụ cho chỉ đạo triển khai chương trình(tháng 12 năm 2010) và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu.

15. Phân công các thành viên BanChỉ đạo đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai chương trình MTQG xâydựng nông thôn mới (quý IV).

16. Chỉ đạo các Bộ: Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính ban hành Thông tư liên tịchhướng dẫn thực hiện Chương trình (tháng 12 năm 2010).

17. Chỉ đạo các Bộ, ngành theo chứcnăng, nhiệm vụ quyền hạn của mình rà soát, bổ sung và sửa đổi những nội dungcủa các văn bản hướng dẫn có liên quan đã ban hành để phù hợp với các nội dungcủa chương trình.

18. Ban hành Quy chế và chế độ báocáo tình hình triển khai Chương trình của các địa phương và các Bộ, ngành.

19. Họp Ban Chỉ đạo đánh giá côngtác năm 2010; tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Kế hoạch năm 2011 (tháng 01năm 2011)

II. KẾ HOẠCH NĂM 2011

1. Tiếp tục công tác truyền thông,tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

2. Tiếp tục hoàn thành các côngviệc của năm 2010, trong đó ưu tiên chỉ đạo các địa phương hoàn thành công tácquy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới.

3. Triển khai chỉ đạo điểm; cácthành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình tại các điểmlựa chọn của Ban Chỉ đạo Trung ương (tỉnh, huyện) và các tỉnh được phân công.

4. Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợpvới Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng “nông thôn mới” trong thời kỳ công nghiệphóa, hiện đại hóa tiếp tục theo dõi 11 xã điểm để rút kinh nghiệm triển khaiChương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

5. Đôn đốc, kiểm tra công tác đàotạo, tập huấn cán bộ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch hàng năm (ưu tiên cácđiểm chỉ đạo của trung ương, các huyện điểm, xã điểm, các xã đặc biệt khó khăn,các xã thuộc huyện nghèo của Chương trình 30a).

- Xây dựng và phát hành sổ tayhướng dẫn thực hiện xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo xuất bản cuốn sách (cẩmnang) tổng hợp các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Bộ, ngành liênquan đến xây dựng nông thôn mới.

6. Chỉ đạo các địa phương tập trungthực hiện một số nội dung: Đề án quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới và lựachọn tiêu chí cần ưu tiên thực hiện về phát triển sản xuất, giáo dục, y tế, giaothông, thủy lợi, điện, nước sạch, môi trường.

Đối với hộ gia đình cần tập trungvào hoàn thành các công trình vệ sinh, cải tạo ao vườn, điều kiện đi lại ….

7. Tiếp tục triển khai cuộc vậnđộng “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựngnông thôn mới”.

8. Xây dựng và quản lý hệ thống cơsở dữ liệu thống nhất, thông suốt về xây dựng nông thôn mới để phục vụ công tácchỉ đạo, kiểm tra và giám sát.

9. Tổ chức hội nghị của Ban Chỉ đạosơ kết 6 tháng đầu năm 2011 và Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiệnnăm 2011 và triển khai Kế hoạch năm 2012.

10. Tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngànhrà soát, bổ sung cơ chế, chính sách, cơ chế đặc thù đối với các xã thuộc Chươngtrình 30a, các xã đặc biệt khó khăn, các xã bãi ngang, hải đảo gắn với nhiệm vụxây dựng nông thôn mới.

11. Ban hành Kế hoạch năm 2012 vềmục tiêu, giải pháp và các giải pháp triển khai Chương trình.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, BCĐXDNTM (5b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng