ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4366 /KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2015

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TRUYỀN THÔNG VỀ XÂY DỰNG XÃHỘI HỌC TẬP" ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thực hiện Quyết địnhsố 2053/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt Đề án "Truyền thông về xây dựng xã hội học tập" đến năm 2020,UBND thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Truyền thông vềxây dựng xã hội học tập" đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án) trên địabàn thành phố Đà Nẵng như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Nâng cao nhận thức củacác cấp, các ngành, cá nhân, gia đình và cộng đồng, bảo đảm đến năm 2020:

a) Thông qua cácphương tiện thông tin đại chúng, 100% học sinh, sinh viên, học viên tại các cơsở giáo dục, 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quanquản lý nhà nước, 90% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất,70% lao động nông thôn và lao động tự do được tuyên truyền, nâng cao nhận thứcvề mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập.

b) 100% phóng viên phụtrách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về giáo dục tại các cơ quan báo chí;95% cán bộ chuyên trách trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơquan, tổ chức trong hệ thống chính trị; cán bộ chủ chốt của đài phát thanh,truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, điểm sinh hoạt cộng đồng; 100%cán bộ cấp xã, cán bộ chủ chốt của trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáodục thường xuyên, các cơ sở giáo dục chính quy làm nhiệm vụ giáo dục thườngxuyên, các cơ sở giáo dục khác, cán bộ chủ chốt của thư viện, bảo tàng, trungtâm văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao các cấp và các câu lạc bộ, cán bộlãnh đạo, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xãhội, doanh nghiệp được trang bị kiến thức.

2. Yêu cầu

a) Thông tin, tuyêntruyền đảm bảo bám sát nội dung các Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn2012 - 2020" và Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020" đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 vàQuyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013.

b) Nội dung tuyêntruyền bảo đảm chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực, đa dạng; phù hợp vớitừng đối tượng, đúng mục tiêu, nội dung yêu cầu, bảo đảm tính khoa học, thựctiễn và đồng bộ, lồng ghép với các chương trình, đề án khác có liên quan.

c) Tận dụng các phươngthức truyền thông hiện có, trên cơ sở phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước,các tổ chức địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tintruyền thông cơ sở, đội ngũ tuyên truyền viên các cấp, đặc biệt khuyến khích sựchủ động tham gia của các doanh nghiệp vào việc tổ chức tuyên truyền để bảo đảmsử dụng nguồn lực của nhà nước tiết kiệm, hiệu quả;

d) Bảo đảm kế thừa,phát huy các kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước, bổ sung và đổi mới cácphương thức, hình thức, nội dung tuyên truyền mới, khắc phục được những hạnchế, bất cập hiện nay trong công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập.

II. NỘI DUNG TUYÊNTRUYỀN

1. Quan điểm, mục tiêucủa việc xây dựng xã hội học tập và xóa mù chữ đến năm 2020.

2. Mục đích, ý nghĩa,vai trò, lợi ích, mô hình của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

3. Tuyên truyền quaviệc biểu dương, khen thưởng các cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích trong côngtác xây dựng xã hội học tập.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢIPHÁP

1. Tuyên truyền quacác cơ quan báo chí: Mở các chuyên mục, chuyên đề, chương trình tuyên truyền vềnội dung của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" vàĐề án "Xóa mù chữ đến năm 2020" trên các kênh phát thanh, truyền hìnhquảng bá ở địa phương, trên các báo, tạp chí in, báo điện tử.

2. Tuyên truyền quamạng viễn thông và internet: Xây dựng các banner tuyên truyền trên trang thôngtin điện tử tổng hợp của các cấp, các ngành, các hội đoàn thể, các tổ chứcchính trị xã hội trên địa bàn thành phố. Đưa các nội dung tuyên truyền về Đề án"Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020" và Đề án "Xóa mùchữ đến năm 2020" với định dạng phù hợp, tương thích với các dịch vụ thưđiện tử và nhắn tin trên mạng viễn thông, mạng xã hội.

3. Tuyên truyền qua hệthống thông tin cơ sở: Bố trí thời lượng phù hợp để đưa nội dung tuyên truyền Đềán "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" và Đề án "Xóamù chữ đến năm 2020" trên hệ thống các đài truyền thanh cấp quận, huyện,xã, phường. Triển khai phương thức tuyên truyền miệng, phát tài liệu, tờ gấp,tờ rơi thông qua việc sử dụng đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở.

4. Tuyên truyền quacác phương thức khác: Đưa nội dung tuyên truyền về Đề án "Xây dựng xã hộihọc tập giai đoạn 2012 - 2020" và Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020"vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và các hội nghị, hội thảo của cáccấp, các ngành. Tuyên truyền qua việc tuyên dương, khen thưởng các đơn vị, cánhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin vàTruyền thông

a) Hướng dẫn triểnkhai thực hiện, đánh giá, tổng kết và báo cáo việc thực hiện các hoạt động củaĐề án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

b) Chỉ đạo, hướng dẫncác phương tiện truyền thông đại chúng trên địa bàn thành phố thực hiện tuyêntruyền Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" và Đề án"Xóa mù chữ đến năm 2020" theo các nội dung tại Mục III, khoản 1, 2,3 của Kế hoạch này.

c) Chủ trì, phối hợpvới Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các cơ quan báo đài địa phương, đài truyềnthanh tại các phường, xã xây dựng nội dung tuyên truyền về Đề án "Xây dựngxã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020" và Đề án "“Xóa mù chữ đến năm2020”.

d) Theo dõi, đôn đốc,kiểm tra việc thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyềnthanh cơ sở và đề xuất khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân đạtthành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền.

2. Sở Giáo dục vàĐào tạo

a) Chủ trì, phối hợpvới các sở, ban, ngành, quận, huyện, tổ chức có liên quan cung cấp thông tinchính xác, đầy đủ và kịp thời cho các cơ quan báo chí về tình hình, nội dungtriển khai xây dựng xã hội học tập để thực hiện các hoạt động tuyên truyền;trong đó chú trọng việc cung cấp thông tin thông qua trang thông tin điện tửnội bộ của Sở;

b) Chỉ đạo các cơ sởgiáo dục lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập vào giảngdạy và sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh và thông qua các hội nghị, hội thảo đểtuyên truyền;

c) Định kỳ thông quacác hội nghị tổng kết kịp thời đề nghị các cấp có thẩm quyền biểu dương, khenthưởng các tổ chức, cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích trong công tác xây dựngxã hội học tập, đề nghị xét tặng đơn vị học tập xuất sắc cho các cơ quan tạicác địa phương được công nhận danh hiệu "đơn vị học tập" theo Kế hoạchsố 117/KH-BCĐ ngày 08/11/2014 của Ban chỉ đạo Chống mù chữ - Phổ cập giáo dụcvà Xây dựng xã hội học tập thành phố.

d) Chỉ đạo các PhòngGiáo dục và Đào tạo tham mưu UBND các quận, huyện hướng dẫn các trung tâm họctập cộng đồng tuyên truyền nội dung liên quan đến xây dựng xã hội học tập thôngqua các hình thức sinh hoạt câu lạc bộ của các đoàn thể chính trị - xã hội địaphương.

đ) Chủ trì, phối hợpvới các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố thực hiện tuyên truyền Đề án"Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" và Đề án "Xóa mùchữ đến năm 2020" theo các nội dung tại Mục III, khoản 4 của Kế hoạch này.

3. Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội chủ trì tổ chức lồng ghépcác nội dung truyền thông về xây dựng xã hội học tập trong quá trình xây dựngvà triển khai Đề án "Hỗ trợ cho người lao động nông thôn, những người hếttuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật có điều kiện thuận lợi để họctập suốt đời" trên địa bàn thành phố.

4. Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch chủ trì tổ chức lồng ghépcác nội dung truyền thông về xây dựng xã hội học tập trong quá trình xây dựngvà triển khai Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thưviện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao, câu lạc bộ"trên địa bàn thành phố.

5. Sở Tài chính trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, tổng hợp, báo cáo,đề xuất UBND thành phố kinh phí thực hiện kế hoạch và hướng dẫn, kiểm tra cácđơn vị sử dụng kinh phí đúng mục đích và phù hợp với quy định của Luật Ngânsách nhà nước.

6. Đề nghị Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng thamgia thực hiện Kế hoạch thông qua việc lồng ghép nội dung tuyên truyền bằng cáckênh thông tin của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn với công tác triển khai phongtrào, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

7. Đề nghị các tổchức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp

a) Liênđoàn Lao động thành phố chủtrì, phối hợp, tổ chức lồng ghép các nội dung truyền thông về xây dựng xã hộihọc tập trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án "Đẩy mạnh các hoạtđộng học tập suốt đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp (ưu tiênkhu chế xuất, khu công nghiệp)".

b) ThànhĐoàn Đà Nẵng chủ trì, tổ chứcphối hợp, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập chocác đoàn viên, thanh niên.

c) HộiLiên hiệp Phụ nữ thành phố chủtrì tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tậptrong phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng giađình hạnh phúc" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch".

d) HộiKhuyến học thành phố

- Chủ trì,phối hợp tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông về xây dựng xã hội họctập trong Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dònghọ, cộng đồng dân cư";

- Chủ trì tổ chức,lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập thông qua hệthống hội khuyến học các cấp.

đ) HộiCựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiệmvụ truyền thông về xây dựng xã hội học tập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ củamình.

8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

a) Chỉ đạo, hướng dẫn,đôn đốc đài truyền thanh của địa phương và hệ thống phát thanh tại các xã,phường thực hiện tuyên truyền công tác xây dựng xã hội học tập.

b) Chủ động phối hợpvới Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ vềcông tác xây dựng xã hội học tập ở cấp cơ sở nhằm hỗ trợ tốt nhất hoạt động tuyêntruyền của các cơ quan báo chí.

9. Các cơ quan báochí thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện, cáctổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tuyên truyềntheo các nội dung tại khoản 1, mục III của Kế hoạch; trong đó chú trọng lồngghép tuyên truyền xây dựng xã hội học tập với cuộc vận động toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách thành phốbảo đảm đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm thực hiện của các sở, ban,ngành, đơn vị liên quan. Hằng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhànước, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đượcgiao xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, gởi Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợpvào dự toán ngân sách địa phương, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phốphê duyệt trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách địa phương.

2. Ngân sách địa phươngbảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương. Cácđơn vị thuộc UBND các quận, huyện lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợpchung trong dự toán ngân sách hằng năm, gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩmđịnh, trình UBND các quận, huyện cân đối, bố trí kinh phí thực hiện.

3. Khuyến khích huyđộng các nguồn đóng góp, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong xã hội để thựchiện các nhiệm vụ của Đề án.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các cơ quan, đơn vịbáo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch định kỳ hằng năm (trước ngày 15 tháng 12)cho UBND thành phố thông qua Sở Thông tin và Truyền thông.

Trên đây là Kế hoạchtriển khai thực hiện Đề án "Truyền thông về xây dựng xã hội học tập" đếnnăm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; các ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụđược phân công triển khai thực hiện; nếu có vướng mắc báo cáo UBND thành phố(thông qua Sở Thông tin và Truyền thông)./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TTTU, TTHĐND TP (b/c);
- CT, các PCT UBNDTP;
- UBMTTQVN TP;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Các sở: TTTT, GDĐT, VHTTDL, TC, LĐTBXH;
- LĐLĐ, Hội LHPN, Hội KH, Hội CCB, Hội ND, Hội NCT, Hội Cựu Giáo chức thành phố;
- Thành Đoàn Đà Nẵng;
- UBND các quận, huyện;
- BCĐ CMC-PCGD&XDXHHT TP;
- Các cơ quan báo chí TP;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, VX (Nhân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn