ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4416/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 03 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG BỆNH UNG THƯ, TIM MẠCH, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH, HEN PHẾ QUẢN VÀ CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM KHÁC GIAI ĐOẠN 2015-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 20/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2015 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-BYT ngày 30/01/2015 của Bộ Y tế về việc ban hànhKế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

>> Xem thêm:  Thế nào là rửa tiền ? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm ? Cách phòng chống rửa tiền ?

Khống chế tốc độ gia tăng tiến tới làm giảm tỉ lệ người mắc bệnh, tàn tật và tử vong sớm do mắc các bệnh không lây nhiễm, trong đó ưu tiên phòng, chống các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội trong tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu đến năm 2025

2.1. Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và hiểu biết của người dân trong việc phòng, chng các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhim khác. Bảo đảm đạt các chỉ tiêu:

a) 100% Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch và đầu tư kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

b) 70% người trưởng thành hiểu biết về bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác; ảnh hưởng đối với sức khỏe cộng đồng, kinh tế - xã hội của địa phương và các nguyên tắc phòng, chống các bệnh này.

2.2. Mục tiêu 2: Tăng cường công tác chỉ đạo và phi hợp liên ngành góp phần giảm thiểu các hành vi nguy cơ chính gây mắc các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác. Đảm bảo đạt các chỉ tiêu:

a) Giảm 30% tỷ lệ hút thuốc ở người trưởng thành so với năm 2015; giảm tỷ lệ hút thuốc ở nhóm vị thành niên xuống còn 3,6%.

b) Giảm 10% tỷ lệ uống rượu, bia ở mức có hại ở người trưởng thành so với năm 2015; giảm tỷ lệ có uống rượu, bia ở nhóm vị thành niên xuống còn 20%.

c) Giảm 30% mức tiêu thụ muối trung bình/người/ngày ở người trưởng thành so với năm 2015.

d) Giảm 10% tỷ lệ thiếu hoạt động thể lực ở người trưởng thành so với năm 2015.

>> Xem thêm:  Quy định mới về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

2.3. Mục tiêu 3: Hạn chế sự gia tăng tỷ lệ người tiền bệnh, mắc bệnh, tàn tật và tử vong sớm tại cộng đồng do các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhim khác. Đảm bảo đạt các chỉ tiêu:

a) Khống chế tỷ lệ bị thừa cân béo phì (BMI³23) dưới 15% ở người trưởng thành; khống chế tỷ lệ thừa cân béo phì dưới 10% ở trẻ em.

b) Khống chế tỷ lệ có cholesterol máu cao (>5,0 mmol/L) dưới 35% ở người trưởng thành.

c) Khống chế tỷ lệ bị tăng huyết áp dưới 30% ở người trưởng thành.

d) 50% số người bị tăng huyết áp được phát hiện; 50% số người phát hiện bệnh được quản lý, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn.

e) Khống chế tỷ lệ bị tiền đái tháo đường dưới 16% ở người 30-69 tuổi;

f) Khống chế tỷ lệ đái tháo đường dưới 8% ở người 30-69 tuổi;

g) 50% sngười bị bệnh đái tháo đường được phát hiện; 50% số người phát hiện bệnh được quản lý, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn;

h) 50% số người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được phát hiện ở giai đoạn sớm; 50% số người phát hiện bệnh được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn.

i) 50% số người bệnh hen phế quản được phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm, 50% số người bệnh hen phế quản được điều trị đạt kiểm soát hen trong đó 20% đạt kiểm soát hoàn toàn;

>> Xem thêm:  Những vấn đề về chính sách về phòng chống tệ nạn xã hội

j) 40% số người mắc một số bệnh ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm (đối với những bệnh ung thư nếu được phát hiện sớm có giá trị nâng cao hiệu quả điều trị).

k) Giảm 20% tỷ lệ tử vong trước 70 tuổi do các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính so với năm 2015.

2.4. Mục tiêu 4: Nâng cao năng lực và hiệu quả trong dự phòng, giám sát, phát hiện, chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhim khác. Đảm bảo đạt các chỉ tiêu:

a) 90% cơ sở y tế dự phòng bảo đảm cung cấp các dịch vụ thiết yếu phòng chống bệnh không lây nhiễm theo quy định.

b) 90% cán bộ y tế thực hiện công tác phòng, chống bệnh không lây nhim được đào tạo, tập hun về dự phòng, giám sát, phát hiện, điều trị, quản lý theo quy định.

c) 90% cơ sở y tế xã, phường, thị trấn và tương đương (sau đây gọi chung là y tế xã) có đủ trang thiết bị y tế cơ bản và thuốc thiết yếu theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, phục vụ dự phòng, giám sát, phát hiện, điều trị, quản lý theo hệ thống đi với bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản phù hợp.

II. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về chính sách, pháp luật và phối hợp liên ngành

1.1. Tăng cường thực thi các chính sách, quy định pháp luật về kiểm soát yếu tnguy cơ và thúc đẩy các yếu ttăng cường sức khỏe để phòng, chng bệnh không lây nhiễm:

- Quán triệt, triển khai thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật Bảo vệ môi trường, Luật An toàn thực phẩm, Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác; tăng cường quản lý và cảnh báo những ảnh hưởng đến sức khỏe đối với các thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt, phụ gia thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm dành cho trẻ em.

>> Xem thêm:  Những điểm mới của Luật Phòng chống ma túy mới nhất hiện nay

- Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, sử dụng không gian công cng, cơ sở luyện tập thdục, th thao; phát triển giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới.

1.2. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng với đy mạnh huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia đ triển khai thực hiện Kế hoạch.

1.3. Bảo đảm thuốc và vật tư cho công tác dự phòng, khám sàng lọc, phát hiện sớm, điu trị, theo dõi và quản lý lâu dài người bệnh tại y tế cơ sở.

1.4. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp khuyến khích cung cấp dịch vụ dự phòng, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng thông qua y tế tư nhân, bác sỹ gia đình, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa.

2. Giải pháp về truyền thông và vận động xã hội

2.1. Sử dụng mạng lưới thông tin truyền thông tại địa phương để tuyên truyền, phbiến, vận động các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các hướng dẫn, khuyến cáo về phòng, chng bệnh không lây nhiễm.

2.2. Nghiên cứu, xây dựng và cung cấp các chương tnh, tài liệu truyền thông về phòng chng bệnh không lây nhim phù hợp với phương thức truyền thông và các nhóm đi tượng.

2.3. Vận động xây dựng cộng đồng nâng cao sức khỏe phù hợp với từng vùng min và từng nhóm đi tượng, trong đó chú trọng trường học nâng cao sức khỏe, nơi làm việc vì sức khỏe.

2.4. Đề xuất phát động phong trào toàn dân thực hiện lối sng tăng cường sức khỏe gắn với phòng, chống các bệnh không lây nhiễm.

3. Giải pháp tăng cường hệ thống cung cấp dịch vụ và chuyên môn kỹ thuật y tế

>> Xem thêm:  Quỹ phòng chống thiên tai là gì? Pháp luật quy định xử lý ra sao khi không đóng quỹ phòng chống thiên tai?

3.1. Tổ chức hệ thống dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm từ tỉnh đến cấp xã trong toàn tỉnh.

- Sở Y tế căn cứ vào các hướng dẫn của Bộ Y tế phổ biến, tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho công tác dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh ung thư, tim mch, đái tháo đường bnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản phù hợp với chức năng nhiệm vụ và phân tuyến kỹ thuật cho các cơ sở y tế.

- Các cơ sở y tế dự phòng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (công lập và ngoài công lập) từ tuyến tỉnh đến tuyến xã tổ chức các hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tc nghẽn mạn tính và hen phế quản phù hợp chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Phối hợp, lồng ghép khám phát hiện bệnh không lây nhiễm trong các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe tại các trường học, cơ quan, xí nghiệp.

3.2. Tăng cường phát hiện, điều trị, quản lý tại Trạm Y tế xã và cộng đng cho người mc bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác theo quy định, bảo đảm cung cấp dịch vụ quản lý, theo dõi và chăm sóc liên tục cho người bệnh.

- Nghiên cứu tổ chức các hình thức phát hiện, điều trị, quản lý bệnh không lây nhim phù hợp tại tuyến xã, trước mắt triển khai phát hiện, điều trị dự phòng và điu trị duy trì theo chỉ định của tuyến trên, từng bước tiến tới tự quản lý điu trị được một sbệnh không lây nhiễm ở những Trạm Y tế đủ điều kiện.

- Cung cấp đủ thuốc thiết yếu cho điều trị bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và một số bệnh không lây nhiễm khác ở tuyến xã theo quy định.

3.3. Tăng cường hiệu quả hoạt động của lĩnh vực y tế dự phòng trong kiểm soát yếu t nguy cơ và các nh trạng tiền bệnh để dự phòng các bnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản.

- Phổ biến các hướng dẫn chuyên môn và triển khai các can thiệp phòng, chống tác hại của thuốc lá, lạm dụng đồ uống có cồn, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, giảm ăn muối, tăng cường hoạt động thể lực tại các cơ sở giáo dục, nơi làm việc và tại cộng đồng; phát hiện sớm, quản lý, tư vấn và điều trị dự phòng đối với người thừa cân béo phì, tăng huyết áp, tăng đường máu, rối loạn mỡ máu và có nguy cơ tim mạch; thực hiện mô hình nâng cao sức khỏe phòng, chống các bệnh không lây nhiễm.

- Trin khai thực hiện hiệu quả công tác tiêm vắc xin phòng ung thư; bảo đảm trẻ dưới 1 tui được tiêm đủ liều vắc xin viêm gan B, từng bước mở rộng trin khai dịch vụ tiêm phòng HPV đphòng ung thư cổ tử cung cho phụ nữ trong độ tui tiêm phòng và các loại vắc xin khác (nếu có).

>> Xem thêm:  Luật phòng, chống ma túy là gì ? Tìm hiểu về luật phòng chống ma túy

- Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, điu trị, quản lý và tự quản lý điu trị bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản tại Trạm Y tế xã và cộng đng theo quy định. Nâng cao năng lực cho Trung tâm Y tế huyện để thực hiện việc quản lý, hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến xã.

- Tăng cường hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các hoạt động liên ngành có liên quan trong phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

3.4. Củng chệ thng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cung cấp các dịch vụ toàn diện, chuyên sâu và kỹ thuật cao cho chẩn đoán, điều trị bệnh nhân mc bệnh không lây nhim, đồng thời htrợ chuyên môn cho tuyến dưới, bảo đảm việc phát hiện bệnh sớm, điều trị hiệu quả và quản lý bệnh nhân liên tục và lâu dài.

- Triển khai các biện pháp sàng lọc phù hợp, hiệu quả để tăng cường phát hiện sớm và quản lý điều trị các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác.

- Hoàn thiện và thc hiện gói dịch vụ cho mỗi tuyến bảo đảm hệ thống quản lý điu trị liên tục cho người mắc bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác.

4. Giải pháp về nguồn lực

4.1. Về nhân lực

- Sắp xếp, bố trí nhân lực các tuyến cho phòng, chống các bệnh không lây nhim.

- Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ trong các lĩnh vực liên quan đến kim soát các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm của các Sở, ban, ngành.

- Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực phòng chống bệnh không lây nhim cho đội ngũ cán bộ y tế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng tuyến. Bảo đảm đào tạo và đào tạo liên tục để cập nhật kiến thức, kỹ năng phòng chng bệnh không lây nhiễm.

>> Xem thêm:  Quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ trong hoạt động xây dựng

- Ưu tiên đào tạo lại cán bộ y tế xã, y tế trường học, y tế cơ quan, xí nghiệp và y tế thôn bản thông qua chương tnh đào tạo toàn diện và lồng ghép phòng chng các bệnh không lây nhim nhằm bảo đảm cung cấp dịch vụ trong dự phòng, quản lý điu trị và chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm tại Trạm Y tế và cộng đồng.

- Có cơ chế phù hợp để khuyến khích cán bộ y tế xã tham gia các hoạt động phát hiện sớm, giám sát và quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

4.2. Vkinh phí

Nguồn kinh phí thực hiện bao gồm:

- Nguồn ngân sách Nhà nước tập trung cho hoạt động kiểm soát yếu tố nguy cơ, dự phòng, giám sát và phát hiện sớm bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tc nghẽn mạn tính và hen phế quản.

- Nguồn bảo hiểm y tế.

- Ngun xã hội hóa.

- Nguồn hợp pháp khác.

4.3. Về thuốc và trang thiết bị

- Tăng cường đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất cho hoạt động giám sát, dự phòng, phát hiện, chẩn đoán sớm, điều trị, quản lý các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác.

>> Xem thêm:  Việt Nam đã áp dụng quan điểm lịch sử - cụ thể trong công tác phòng chống dịch COVID-19 như thế nào?

- Bảo đảm cung ứng thuốc và vật tư thiết yếu cho chẩn đoán, điều trị các bệnh không lây nhiễm tại Trạm Y tế xã được bảo hiểm y tế chi trả.

- Bảo đảm cung ứng vắc xin, sinh phẩm cho dự phòng một số bệnh ung thư có vc xin phòng bệnh.

5. Giải pháp về nghiên cứu, theo dõi và giám sát

Trin khai áp dụng hệ thống giám sát bệnh không lây nhiễm lồng ghép trong hệ thống thông tin y tế để theo dõi, dự báo, giám sát yếu tố nguy cơ, số mc bệnh và tử vong, đáp ứng của hệ thống y tế và hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm:

- Trin khai thực hiện bộ chỉ squốc gia, quy trình, công cụ giám sát được thng nht áp dụng trên toàn quốc, kết hp kiện toàn hệ thống thu thập thông tin báo cáo về bệnh không lây nhiễm.

- Định kỳ tổ chức điu tra về yếu tnguy cơ bệnh không lây nhiễm sử dụng quy trình và bộ công cụ chun hóa để thu thập, theo dõi, giám sát mức độ và chiu hướng của các yếu tnguy cơ bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng.

- Nghiên cứu, đề xuất, triển khai giám sát tử vong tại cộng đồng trên cơ sở thu thập thông tin từ hệ thống thống kê tử vong của Trạm Y tế xã. Tăng cường chất lượng và mức độ bao phủ của mạng lưới ghi nhận ung thư, nghiên cứu triển khai hệ thống ghi nhận đột quỵ. Thu thập đầy đủ các thông tin về mắc và tử vong do bệnh không lây nhiễm từ hệ thống báo cáo thống kê bnh viện.

- Tăng cường tổ chức giám sát, đánh giá các hoạt động trong phòng chống bệnh không lây nhiễm, tiến độ thực hiện Kế hoạch và các chính sách liên quan của các sở, ban, ngành.

- Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin (tin học hóa) trong quản lý, kết nối giữa các tuyến để hỗ trợ chăm sóc, theo dõi bệnh nhân liên tục và lâu dài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

>> Xem thêm:  Những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Phòng chống ma túy mới nhất hiện nay

1. Sở Y tế

- Ch t, phi hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới phòng, chống các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp tài liệu truyền thông về phòng, chống bệnh không lây nhiễm để các cơ quan báo chí truyn thông thực hiện công tác tuyên truyền.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch. Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế tình hình triển khai và kết quả thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Y tế tham mưu xây dựng chỉ tiêu phòng, chng các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác vào chỉ tiêu kinh tế - xã hi của tỉnh.

3. Sở Tài chính

- Hàng năm, căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương, phối hợp với Sở Y tế đxuất UBND tỉnh bố trí dự toán thực hiện Kế hoạch quốc gia phòng, chng các bnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2015 - 2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

>> Xem thêm:  Khái niệm về tham nhũng trong khu vực tư? Pháp luật về phòng chống tham nhũng trong khu vực tư?

4. Sở Công thương

- Tăng cường quản lý về kinh doanh thuốc lá, đồ uống có cồn và các sản phẩm khác nhm ngăn chặn tối đa yếu tố nguy cơ gây mắc bệnh không lây nhiễm từ các sản phẩm này.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát các quy định về dán nhãn minh bạch sản phẩm, in thông tin cảnh báo sức khỏe trên các sản phẩm thuốc lá, đồ uống có cồn và các sản phẩm khác có yếu tố nguy cơ gây bệnh không lây nhiễm.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Sở Y tế tổng hợp, theo dõi và đánh giá các yếu tố môi trường có tác động đến sức khỏe và bệnh tật của con người, trong đó có bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản; đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp giám sát, giảm thiểu các yếu tố này.

- Thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu tối đa các yếu tố nguy hại đến sức khỏe nhân dân nói chung và gây bệnh không lây nhiễm nói riêng theo thẩm quyền, để thực hiện mục tiêu của Kế hoạch.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Y tế triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi về dinh dưỡng phù hợp với từng lứa tuổi và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để dự phòng các bệnh không lây nhiễm; lồng ghép nội dung phòng, chống các yếu tố nguy cơ gây bệnh không lây nhiễm trong hoạt động ở các cấp học.

7. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới thải ra môi trường các chất có nguy cơ gây bệnh không lây nhiễm theo quy định.

>> Xem thêm:  Tìm hiểu về Quỹ phòng chống thiên tai theo quy định mới nhất

8. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác phát triển đô thị nhằm bảo đảm không gian sống và cơ sở vật chất cho các hoạt động thể lực, nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị.

- Khuyến khích việc sử dụng vật liệu an toàn, thân thiện với môi trường trong các dự án xây dựng.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tăng cường cơ sở vật chất cho thể dục, thể thao quần chúng; phát động các chương trình, phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh phản ánh kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật, các hướng dẫn, khuyến cáo về phòng, chống bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ gây bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý, thanh tra, giám sát bảo đảm thực phẩm sạch, nước sạch nông thôn; kiểm soát dư lượng phân bón, các chất tăng trưởng, chất kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật trong các sản phẩm nông nghiệp.

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

>> Xem thêm:  230 câu hỏi – đáp về khiếu nại, tố cáo và Quy trình thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý, thanh tra, bảo đảm môi trường làm việc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, giảm thiểu các yếu tố nguy cơ gây bệnh không lây nhiễm.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương.

- Ưu tiên hỗ trợ ngân sách, đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tại địa phương.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát, báo cáo tiến độ và kết quả việc thực hiện Kế hoạch.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể tỉnh

Phối hợp cùng các Sở, ngành và địa phương tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động hưởng ứng triển khai Kế hoạch Quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

15. Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao để xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện, báo cáo các nội dung liên quan về Sở Y tế đế tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế theo quy định./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND t
nh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Mặt trận và các Đoàn thể t
nh;
- PVP.
UBND tỉnh - Võ Thành Huy;
- Các Cơ quan thuộc UBND t
nh;
- Báo Bình Thuận;
- UBND các huyện, thị x
ã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VXDL. Bùi Vy

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương