ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4523/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2015

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC VĂNHÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Nghị địnhsố 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Thông tư số 12/2014/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011của Chính phủ về công tác dân tộc;

UBND tỉnh xâydựng Kế hoạch thực hiện công tác văn hóa, thể thao và du lịch vùng dân tộcthiểu số trên địa bàn tỉnhĐồng Naivới những nội dung chính nhưsau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Bảo tồn vàphát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trênđịa bàn tỉnh là việc làm thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trungương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghịTrung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Namđáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về “Tăng cường và đổi mớisự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới”;

- Tăng cườngvà nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS trênđịa bàn tỉnh về giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc; từ đó cóý thức, trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dântộc mình;

- Tăng cườngcông tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS đến vớimọi tầng lớp Nhân dân; đưa văn hóa của các DTTS trở thành sản phẩm du lịch đặctrưng gắn với không gian sinh thái, văn hóa, các tuyến du lịch trên địa bàntỉnh;

- Đào tạonguồn nhân lực làm công tác dân tộc tại vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh làngười DTTS;

- Đẩy mạnhcông tác xã hội hóa, kêu gọi đầu tư trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa,thể thao và du lịch cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hỗ trợ bảotồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể các DTTS trên địa bàntỉnh.

2. Hỗ trợ việcgìn giữ tiếng nói, chữ viết của các DTTS trên địa bàn tỉnh.

3. Ưu tiên xâydựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ đồng bào các DTTS trên địabàn tỉnh.

4. Bảo tồn vàphát huy lễ hội truyền thống của các DTTS trên địa bàn tỉnh.

5. Hỗ trợ xâydựng, tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ.

6. Tổ chứchoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ đồng bào DTTS.

7. Ưu tiên đàotạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ văn hóa, thể thao là người DTTS.

8. Phát triểncác môn thể thao truyền thống của các DTTS trên địa bàn tỉnh.

9. Tổ chức xâydựng và hỗ trợ các hoạt động thể dục, thể thao, xây dựng sân vận động, nhà thiđấu, trung tâm tập luyện thể dục, thể thao vùng DTTS.

10. Phát triểndu lịch vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1.1. Bảo tồnvà phát triển văn hóa đồng bào DTTS:

a) Bảo tồn vàphát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể các DTTS trên địa bàn tỉnh:

- Ưu tiên đầutư kinh phí cho các dự án, đề tài nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, phát huy giátrị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể các DTTS theo quy định của pháp luật;

- Nâng caonăng lực của chủ thể văn hóa; tham mưu UBND tỉnh các hình thức khen thưởng,động viên, hỗ trợ nghệ nhân, người tham gia truyền dạy văn hóa nghệ thuậttruyền thống; sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu, truyền dạy những làn điệu dânca, dân vũ, dân nhạc của các DTTS; sáng tạo các giá trị văn hóa nghệ thuật mớiphục vụ đồng bào DTTS;

- Sưu tầm,phục dựng và phát huy các nghề và làng nghề thủ công truyền thống của các DTTS;bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống đặc sắc của cácDTTS trên địa bàn tỉnh;

- Ưu tiênnghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng hoặc công nhận các di sản văn hóa vậtthể, phi vật thể của đồng bào DTTS theo quy định của pháp luật về di sản vănhóa;

- Xây dựng cácđề án, chương trình kiểm kê, nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyêntruyền các di sản văn hóa truyền thống điển hình của các DTTS trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chứctriển lãm chuyên đề các sản phẩm kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS.

b) Ưu tiêntrang bị trang thiết bị, phương tiện… cho hệ thống thiết chế văn hóa, thể thaovà sản xuất các tác phẩm điện ảnh phản ánh cuộc sống xã hội vùng DTTS… phục vụđồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh:

- Trang bị đủmáy chiếu phim cho các Đội chiếu phim lưu động phục vụ vùng đồng bào DTTS;

- Đầu tư trangthiết bị, sách, báo, tạp chí cho hệ thống thư viện công cộng để luân chuyểnphục vụ đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp sảnxuất các tác phẩm điện ảnh phản ánh cuộc sống xã hội vùng đồng bào DTTS. Ưutiên sản xuất phim có thuyết minh hoặc lồng tiếng DTTS; băng hình có lời thuyếtminh giới thiệu bằng tiếng DTTS; băng, đĩa ca nhạc bằng tiếng DTTS.

c) Phối hợpbảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống của các DTTS trên địa bàn tỉnh:

- Hàng năm,xây dựng kế hoạch kiểm kê, chọn lọc và hướng dẫn đồng bào các DTTS phục dựnglại các lễ hội truyền thống tiêu biểu, trò diễn dân gian đã bị mai một, thấttruyền phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc và tình hình thực tế tại địaphương;

- Khuyến khíchviệc phổ biến rộng rãi ở trong nước và nước ngoài lễ hội truyền thống của cácDTTS đặc sắc, có giá trị tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

d) Hỗ trợ xâydựng, tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ:

- Phối hợp BanDân tộc tỉnh và các địa phương định kỳ tổ chức các liên hoan, ngày hội, hộithi, hội diễn, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các DTTS theo từng khu vựchoặc từng dân tộc.

- Nâng caochất lượng hoạt động của Đội tuyên truyền văn hóa, Đội xung kích cơ sở; luânphiên tổ chức Liên hoan Đội tuyên truyền văn hóa theo khu vực; tăng cường hoạtđộng, nhân rộng mô hình “Điểm sáng văn hóa vùng đồng bào DTTS”.

đ) Tổ chứchoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ đồng bào DTTS:

Chỉ đạo haiĐoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch đưa cáchoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, phù hợp phục vụ đồng bào DTTS trên địabàn tỉnh.

e) Ưu tiên đàotạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ văn hóa là người DTTS:

- Ưu tiên côngtác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cán bộ văn hóa biết sử dụng tiếng nói, chữ viếtDTTS ở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng kếhoạch bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức cơ bản về quản lý điều hành cho cán bộvăn hóa, hạt nhân văn nghệ quần chúng; nâng cao ý thức, năng lực tổ chức chocán bộ xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì,phối hợp các sở, ban, ngành chức năng và các địa phương chọn lựa, tuyển sinhcon em đồng bào DTTS để đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS làm côngtác văn hóa dân tộc tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

1.2. Pháttriển thể dục, thể thao vùng DTTS:

a) Phát triểnmôn thể thao truyền thống các DTTS:

- Nghiên cứu,sưu tầm, bảo tồn và phổ biến các trò chơi vận động dân gian, các môn thể thaoDTTS; thống kê các trò chơi vận động dân gian của các DTTS thành nội dung củanhiệm vụ sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của ViệtNam;

- Lựa chọn mộtsố trò chơi vận động dân gian, các môn thể thao của DTTS có đủ điều kiện đưavào hệ thống giải thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh; tổ chức trò chơi dângian, các môn thể thao dân tộc trong các lễ hội, ngày hội, giải thể thao và hộithi thể thao;

- Tổ chức thiđấu thể thao trong ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch của từng dân tộc trênđịa bàn tỉnh theo quy định chung và tham gia các hội thi thể thao, giải thểthao DTTS toàn quốc;

- Hướng dẫncho các địa phương tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc.

b) Xây dựng kếhoạch và hỗ trợ các hoạt động thể dục thể thao DTTS cho các địa phương trên địabàn tỉnh.

c) Tổ chức đàotạo, tập huấn nguồn nhân lực thể dục thể thao cho vùng DTTS theo các chươngtrình, đề án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

d) Triển khaiquy hoạch của ngành xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục - thểthao như: Sân vận động, nhà tập luyện thi đấu, bể bơi phù hợp với đặc điểm củatừng địa phương, phong tục tập quán đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

1.3. Pháttriển du lịch vùng DTTS:

a) Thực hiệncông tác nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch vùng đồng bào DTTS trên địa bàntỉnh;

b) Ưu tiên xâydựng, phát triển loại hình du lịch có sự tham gia của cộng đồng các DTTS; hỗtrợ việc bảo vệ, giữ gìn môi trường tự nhiên, môi trường văn hóa tại nơi cóhoạt động du lịch;

c) Hỗ trợ côngtác quảng bá, xúc tiến các điểm đến, các sản phẩm du lịch của vùng đồng bàoDTTS; tạo điều kiện để đơn vị quản lý các điểm, khu du lịch tham gia các sựkiện, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh, vùng và Quốc gia;

d) Hỗ trợ pháttriển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào DTTS theo mô hình lưu trú tại nhà dân(homestay); khai thác phát huy văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào DTTSphục vụ du lịch; hạn chế tác động tiêu cực của hoạt động du lịch tới đời sống,văn hóa của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh;

đ) Hỗ trợ cácchương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn phát triển nguồn nhân lực du lịch tạivùng đồng bào DTTS, nơi có tiềm năng phát triển du lịch;

e) Khuyếnkhích các cơ sở đào tạo du lịch, doanh nghiệp du lịch đầu tư, đào tạo, bồidưỡng nhân lực du lịch là người DTTS; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệptham gia tuyển dụng, sử dụng nhân lực du lịch là DTTS.

2. Ban Dân tộc tỉnh

a) Tham mưuUBND tỉnh xây dựng chế độ hỗ trợ và trợ cấp sinh hoạt cho các nghệ nhân dângian là người DTTS có những đóng góp tích cực trong việc lưu giữ, truyền dạy,tham gia sáng tạo và phát huy giá trị văn hóa dân tộc truyền thống trên địa bàntỉnh;

b) Chủ trì,phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan của tỉnh và các địa phươngxây dựng kế hoạch mở lớp dạy tiếng nói, chữ viết Chăm, Khơmer cho đồng bào dântộc Chăm, Khơmer ở các huyện: Long Thành, Định Quán, Xuân Lộc và thị xã LongKhánh;

c) Chủ trì,phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức việc cấp báo, tạp chí thuộc lĩnh vựcngành cho đội ngũ người uy tín trong cộng đồng DTTS trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp cácsở, ban, ngành chức năng và các địa phương nghiên cứu, sưu tầm, khôi phục tiếngnói, chữ viết của các DTTS đã bị mai một.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bố trí nguồnvốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa của Trung ương do Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch đề xuất để hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ của kế hoạchnày.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp trongviệc thực hiện quy hoạch quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, dulịch ở vùng đồng bào DTTS.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện côngtác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật củaNhà nước đến vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thôngtin đại chúng.

7. Sở Tài chính

Ưu tiên bố trínguồn ngân sách địa phương thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch phù hợp với tìnhhình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hướng dẫn các sở, ban, ngành,địa phương lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch và thực hiện việc thu, chi,thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

8. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

a) Sưu tầm,xuất bản, giới thiệu tác phẩm văn học dân gian các DTTS trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chứcsáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật bằng ngôn ngữ của các DTTS; ưu tiên đầu tưkinh phí cho các sáng tác mới và tổ chức phổ biến bằng tiếng DTTS; khuyến khíchviệc sáng tác các tác phẩm bằng tiếng mẹ đẻ trong giới văn nghệ sĩ người DTTStrên địa bàn tỉnh;

c) Tổ chức cáccuộc thi sáng tác bài hát tiếng DTTS, âm nhạc, nghệ thuật múa, diễn xướng dângian, cải tiến các nhạc cụ truyền thống dành cho đối tượng là người DTTS trênđịa bàn tỉnh; phổ biến rộng rãi các tác phẩm đạt giải để khích lệ và cổ vũphong trào ở cơ sở.

9. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Đẩy mạnhcông tác tuyên truyền Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 17/11/1993 của Bộ Chính trịvề đại đoàn kết dân tộc và tăng cường mặt trận thống nhất; Nghị quyết số24-NQ/TW ngày 14/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tại Hội nghịlần thứ 7 về công tác dân tộc và các chủ trương, đường lối của Đảng, chínhsách, pháp luật của Nhà nước đến với vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức cáchoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, thể dục - thể thao; in ấn phẩm: Sách, báo,tập san, tờ rơi... có nội dung về văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS nhằmtăng cường, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đại đoàn kết giữa các dân tộctrong lịch sử dựng nước và giữ nước cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay;tạo sự thống nhất, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ chủquyền, toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia - dân tộc cho đồng bào các DTTS, nhất là đồngbào ở các vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ đồng bào tổchức các lễ hội truyền thống theo quy định của pháp luật;

c) Tuyêntruyền, hướng dẫn đồng bào DTTS trên địa bàn giữ gìn và phát huy các giá trịvăn hóa truyền thống của dân tộc mình gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam;bài trừ và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tích cực tham gia phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh”;

d) Tổ chức cáchình thức giao lưu văn hóa, văn nghệ các dân tộc; khuyến khích và tạo điều kiệncho các ca sĩ, nghệ nhân DTTS thể hiện những tiết mục bằng tiếng dân tộc mình;tổ chức thi hát dân ca, kể chuyện, đặt lời mới cho làn điệu dân ca; hát nhữngbài hát mới có lời bằng tiếng DTTS;

đ) Ưu tiên đầutư kinh phí xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; nhàvăn hóa - khu thể thao ấp vùng DTTS theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch tổng thể phát triển hệthống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đếnnăm 2030;

e) Tạo điềukiện thuận lợi để đồng bào các DTTS bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc,các lễ hội truyền thống của đồng bào tại địa phương;

g) Ưu tiên, hỗtrợ xây dựng các Đội nghệ thuật quần chúng; các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dângian và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các thiết chế văn hóa, thểthao ở địa phương;

h) Huy độngnguồn lực tại chỗ để xây dựng mỗi ấp có ít nhất một điểm tập luyện thể thao tậptrung, có đội thể thao làm nòng cốt;

i) Hướng dẫnkhách du lịch khi đến tham quan lưu trú tại các ấp, làng, điểm du lịch ở cácvùng DTTS trên địa bàn tỉnh tuân thủ và tôn trọng phong tục tập quán, lối sốngvà văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc;

k) Hướng dẫnkhách du lịch khi tới tham quan, lưu trú tại các ấp, làng, điểm du lịch ở vùngDTTS tuân thủ và tôn trọng phong tục tập quán, lối sống và văn hóa truyền thốngcủa đồng bào các dân tộc ở địa phương;

l) Tạo điềukiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoàitham gia phát triển nhân lực du lịch là người DTTS;

m) Dành ngânsách Nhà nước theo phân cấp quản lý và áp dụng cơ chế quản lý tài chính đặc thùđể thực hiện nhiệm vụ, chương trình, dự án về đào tạo, bồi dưỡng phát triểnnhân lực du lịch là người DTTS; đặc biệt ưu tiên những vùng có tiềm năng pháttriển du lịch trên địa bàn tỉnh;

n) Tổ chứclồng ghép đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch vào các chương trình, dự án đầutư ở địa phương;

o) Hỗ trợ đầutư hạ tầng du lịch lồng ghép với các chương trình đề án, dự án từ ngân sáchTrung ương cho các vùng DTTS có tiềm năng phát triển du lịch nhưng có khó khănvề ngân sách theo quy định của pháp luật;

ô) Tuyêntruyền, kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân và các thành phần kinh tế thamgia đầu tư cơ sở hạ tầng, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh củavùng đồng bào DTTS; tích cực tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thaocho đồng bào DTTS ở cơ sở.

Trên đây là Kếhoạch thực hiện công tác văn hóa, thể thao và du lịch vùng dân tộc thiểu sốtrên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xãLong Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung được giaotrong kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả công tác văn hóa, thể thao, du lịch đốivới vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổchức liên quan bố trí nguồn lực đầu tư, hỗ trợ, lồng ghép công tác văn hóa, thểthao và du lịch trong Kế hoạch này với nhiệm vụ đã giao tại đề án “Bảo tồn, pháttriển văn hóa DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm2020” (ban hành kèm theo Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh);đề án “Đưa các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùngxa, vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020” (ban hành kèmtheo Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh) và các chương trình,đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnhcủa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã và đang thực hiện.

Định kỳ 06tháng và 01 năm (báo cáo 06 tháng trước ngày 30/5; báo cáo năm trước ngày30/11), các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch để tổng hợp báo cáo Thường trực UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch theo quy định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí